Неділя, 20.05.2018, 12:40
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Професорсько-викладацький склад

Home » Articles » Професорсько-викладацький склад

Нижник Віктор Михайлович

Вчене звання та посада:

Професор кафедри Міжнародних економічних відносин, проректор з науково-педагогічної роботи Хмельницького національного університету, академік Академії економічних наук України

Науковий ступінь:

Доктор економічних наук

Освіта:

- 1982-1987 – навчання у Хмельницькому технологічному інституті, спеціальність: «Організація і нормування праці», інженер-економіст

- 1990-1993 – навчання в аспірантурі

- 1993 р.- захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

- 2002 р.-захист докторської дисертації на здобуття вченого ступеня доктора економічних наук

Етапи професійного становлення:

- 1992 р.- асистент кафедри організації та нормування праці Технологічного університету "Поділля"

- 1994 р. – старший викладач кафедри організації та нормування праці

- 1994 р. – доцент кафедри організації та нормування праці

- 2000 р. – доцент кафедри обліку і аудиту

- 2002 р. – професор кафедри обліку і аудиту

- 2002 р. – проректор з економічних питань та соціального розвитку

- 2003 р. – проректор з фінансово-економічної діяльності університету, завідувач кафедри Міжнародних економічних відносин

- 2006 р. – науковий керівник держбюджетної теми №13-КМ "Дослідження стану виробничого, соціального, економічного та рекреаційного потенціалів м.°Хмельницького"

- 2007 р. – науковий керівник ЦП/516-2007 "Розробка спеціального курсу наукового та навчально-методичного забезпечення для підготовки магістрів спеціальності «Міжнародні відносини» за напрямком: економічна безпека України в системі розвитку євроатлантичних процесів"

- 2008 р. – науковий керівник держбюджетної теми 4Б-2008 "Механізм підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних євроінтеграційних процесів", науковий керівник ЦП/375-2008 "Розробка науково-методичного та навчального забезпечення для підготовки студентів вищих навчальних закладів за напрямком: економічна безпека України в системі євроатлантичних інтеграційних процесів"

- 2009 р. – науковий керівник госпдоговірної теми 3-2009 "Стратегія розвитку людського потенціалу міста Вінниця на 2010 – 2020 рр. в системі економічного, демографічного та соціального вимірів"

- 2010 р. – проректор з науково-педагогічної роботи, науковий керівник держбюджетної теми 4Б-2010 "Розробка механізмів ефективного управління машинобудівними підприємствами в системі підвищення їх конкурентоспроможності та прибутковості на внутрішньому і зовнішньому ринках"

Викладання дисциплін:

- Регіональна економіка та розміщення продуктивних сил

- Економічна дипломатія

- Економічна дипломатія та економічна безпека

Сфера наукових інтересів:

- Механізми забезпечення економічної безпеки України в розвитку інтеграційних процесів

- Мотиваційні механізми регулювання інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств та ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС

- Формування механізмів оцінки і регулювання соціального захисту населення України та міграційних процесів населення

- Механізми підвищення конкурентоспроможності трудового потенціалу України за умов розвитку міжнародних відносин

- Розробка механізмів оцінки і мотивації праці персоналу промислових підприємств

- Механізми управління фінансовими ресурсами та прибутковістю підприємств машинобудування та легкої промисловості

- Механізм підвищення людського потенціалу України за умов розвитку демографічних, євроінтеграційних процесів

- Розробка механізму корпоративної культури в управлінні соціально-трудовими відносинами

- Механізм формування та реалізації регіональної соціальної політики за умов розвитку інтеграційних процесів

Участь у науково-практичних конференціях та семінарах:

- Управління трудовими ресурсами на етапі ринкової трансформації економіки (м. Хмельницький, 13-15 травня 1998 р.)

- Гуманітарні науки на рубежі третього тисячоліття: досягнення, проблеми, перспективи (м. Хмельницький, 21-23 квітня 2000 р.)

Сучасні технології виробництва в розвитку економічної інтеграції та підприємництва (Хмельницький-Сатанів, 16 – 18 жовтня 2003 р.)

- Україна на шляху до Європейського Союзу: прогнозування та реалізація політики пріоритетів в інноваційно-інвестиційній та соціально-трудовій сферах (м. Хмельницький, 23-24 вересня 2004 р.)

- Мотивація інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств та ринку праці в контексті інтеграції України до ЄС (м. Хмельницький, 18-21 травня 2005 р.)

- Політика демографічного розвитку: сучасний стан та її перспективи у західному регіоні України (Львів-Моршин, 1-2 грудня 2005 р.)

- Конкурентоспроможність людського потенціалу за умов розвитку міжнародних інтеграційних процесів (м. Хмельницький, 24-26 жовтня 2007 р.)

- Перспективи підвищення економічного, інноваційно-інвестиційного та соціально-трудового потенціалу України (Хмельницький-Сатанів, 12-14 жовтня 2009 р.)

Публікації

1. Нижник В. М. Затрати і результати праці в транзитивній економіці (проблеми теорії та практики) / В. М. Нижник // Хмельницький: Поділля, 2000. – 359 с.

2. Нижник В. М. Україна на шляху до європейської інтеграції: економічна безпека, переваги вибору / В. М. Нижник. [Колективна монографія] / За ред. проф. В.М. Нижника. – Хмельницький: ХНУ, 2008. – 350 с.

3. Нижник В. М. Ефективність використання трудового потенціалу: теорія і практика монографія / В. М. Нижник, Б.В. Буркинський, М. В. Ніколайчук // Хмельницький: ХНУ, 2009. – 223 с.

4. Нижник В. М. Результати сукупної праці проблеми їх виміру / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – №6. – С. 110-112.

5. Нижник В. М. Економічний аналіз варіантів створення нової техніки в умовах ринку / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – №5. – С. 10-12.

6. Нижник В. М. Класифікація методів прогнозування трудомісткості створення об’єктів НТП / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – №4. – С. 87-89.

7. Нижник В. М. Міра економічної доцільності сукупних затрат праці в циклі життя продукту / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 1999. – №3. – С. 75-77.

8 Нижник В. М. Оцінка збитків від відмов технічних систем / В. М. Нижник // Межвузовский журнал. – 1999. - №2. – С. 12-14.

9. Нижник В. М. Використання моделей для аналізу функціонування соціально-економічних систем / В. М. Нижник // Проблеми обліку та аудиту за умов нестабільної економіки: Зб. наук. праць. – Хмельницький: ТУП. – 1999. – С. 98-101.

10. Нижник В. М. Проблема створення механізму регулювання затрат і результатів праці в перехідній економіці / В. М. Нижник // Вісник Державної академії легкої промисловості України. – 2000. – №3. – С. 36-37.

11. Нижник В. М. Оптимізація вибору систем за методом "затрати – результати праці” / В. М. Нижник // Межвузовский журнал. – 2000. - №3. – С. 12-14.

12 Нижник В. М. Соціальні нормативи в механізмі регулювання затрат і результатів праці / В. М. Нижник // Регулювання зайнятості та оплати праці в перехідній економіці: Зб. наук. праць. -  Київ: ІЕ НАН України. – 1999. – С. 124-135.

13 Нижник В. М. Порівняння і вибір оптимальних багатоцільових соціально-економічних систем / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – №2. – С. 63-66.

14. Нижник В. М. Економіко-екологічний стан Хмельниччини та його нормативне регулювання / В. М. Нижник // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції "Україна на порозі ХХІ сторіччя”. – Вінниця: ВТЕІ. – 2000. – С. 29-30.

15. Нижник В. М. Оплата праці в ринковому механізмі регулювання її затрат і результатів / В. М. Нижник, М. І. Приступа // Міжнародна науково-практична конференція "Оплата праці – проблеми теорії та практика”. – Луцьк: ВДУ. – 2000. – С. 214-217.

16. Нижник В. М. Нормативне управління соціальним розвитком в перехідній економіці / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – №3. – С. 19-23.

17. Нижник В. М. Результати праці в системі оцінки макро- та мезоекономічної ситуації / В. М. Нижник // Матеріали мозкового штурму. – Хмельницький: Інститут підприємництва. – 2000. – С. 21-24.

18. Нижник В. М. Структура системи макроекономічного регулювання в перехідній економіці / В. М. Нижник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – №2. – С. 36-38.

19. Нижник В. М. Моделювання механізму нормативного регулювання затрат і результатів праці / В. М. Нижник // Економіст. – 2000. – №5. – С. 25-28.

20. Нижник В. М. Дослідження динаміки затрат і результатів праці у циклі життя продукту / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – №4. – С. 106-109.

21. Нижник В. М. Нормативна база механізму регулювання затрат і результатів праці / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – №5. – Ч. ІІ. – С. 19-23.

22. Нижник В. М. Структурна модель механізму регулювання затрат і результаті в праці в транзитивній економці / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2000. – №6. – С. 120-123.

23. Нижник В. М. Соціально-нормативні прогнози у сфері праці / В. М. Нижник, М. П. Войнаренко // Соціальні пріоритети ринку праці в умовах структурної модернізації економіки: Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Київ: РВПС. – 2000. – С. 56-59.

24. Нижник В. М. Програма соціально-економічного, науково-технічного та національно-культурного розвитку області "Хмельниччина – 2010” / В. М. Нижник // Хмельницький: Обласна державна адміністрація, 1999.- 35 с.

25. Нижник В. М. Автоматизовані системи регулювання праці: структура, забезпечення / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. – №6 – С. 25-28.

26. Нижник В. М. Моделювання регіональних соціально-економічних систем: проблеми, перспективи застосування / В. М. Нижник // Вісник Тернопільської академії народного господарства. / Економіко-математичне моделювання, №9-10.-2001.-с. 3-8.

27. Нижник В. М. Управління виробничими системами за оцінкою відхилень витрат і результатів / В. М. Нижник // Менеджмент та маркетинг: досягнення і перспективи. Матеріали ІХ Всеукраїнської науково-практичної конференції, 13.03.2002 р. –К.:ІВЦ „Політехніка”. 2002.- С. 180-182.

28. Нижник В. М. Аналіз витрат і результатів в системі управління підприємством / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №4. – С. 20-23.

29. Нижник В. М. Закономірності та принципи регіонально-інтегрованої системи регулювання трудових відносин / В. М. Нижник // Управління організацією: регіональні аспекти. Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції. 12-13.04.2002р.-К.: ІВЦ „Політехніка”. - С. 211-213.

30. Нижник В. М. Моделювання соціально-трудових відносин на основі кваліметричних методів / В. М. Нижник // Вісник Рівненського державного технічного університету. – 2002. - №2 (15) . – С. 493-498.

31. Нижник В. М. Автоматизація управління затратами праці в циклі життя конкурентоспроможної продукції / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2002. – №2. – С. 14-17.

32. Нижник В. М. Факторно-критеріальна оцінка витрат  і результатів діяльності підприємств за умов ринку / В. М. Нижник // Економіка: проблеми теорії та практики. м. Дніпропетровськ. Зб. наук. пр.  ДНУ, –2002. -№126. –С.22-27.

33. Нижник В. М. Проблеми і перспективи створення ефективного механізму планування і регулювання витрат виробництва / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля.-2002.-№5.-с.29-33.

34. Нижник В. М. Соціальний захист населення: нагальна потреба сьогодення / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля.-2003.-№1.-С.37-40.

35. Нижник В. М. Шляхи зниження трудомісткості продукції у системі обліку витрат виробництва / В. М. Нижник // Вісник Хмельницького інституту регіонального управління і права. – 2003.- №2(6). – С.284-288.

36. Нижник В. М. Стан та перспективи розвитку соціально-трудових відносин на Поділлі / В. М. Нижник // Социально-экономические аспекты промышленной политики: Сб. науч.тр.-Т1 /НАН Украины.- Донецьк: ІЕ промисловості НАН України, 2003.-с. 45-49.

37. Нижник В. М. Мотивація розвитку активних форм соціального захисту населення на регіональному ринку праці: підсумки та перспективи / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля.-2003.-№4.-С.20-24.

38. Нижник В. М. Удосконалення системи регулювання затрат і результатів праці в транзитивній економіці / В. М. Нижник // Регіональна економіка. Науково-практичний журнал.-2003.-№1.-С.194-201.

39. Нижник В. М. Проблеми соціальної політики в Хмельницькій області та шляхи її подальшої реалізації / В. М. Нижник // Вісник УДУВГП, № 1(20). – Рівне. – 2003. – С. 570-576.

40. Нижник В. М. Розширення функцій економічної дипломатії в системі євроінтеграційних процесів / В. М. Нижник // Вісник Технологічного університету Поділля, Ч.2. – Хмельницький, 2003. – № 2. – С. 11-13.

41. Нижник В. М. Інноваційні особливості забезпечення євроінтеграційного розвитку соціально-трудових відносин в Україні / В. М. Нижник // Хмельницький національний університет, Вісник Технологічного університету Поділля.-2004.-№3. т. 1.

42. Нижник В. М. Завдання та перспективи розвитку української економіки в контексті вступу у Світову організацію торгівлі / В. М. Нижник // Вісник ХНУ.-2005.-№2. т.1 – С. 20-24.

43. Нижник В. М. Генезис, стан та напрями співробітництва України з Європейським Союзом / В. М. Нижник // Вісник ХНУ.-2005.-№6. т.2 – С. 13-16.

44. Нижник В. М. Забезпечення економічної безпеки України в процесах євроінтеграційного розвитку / В. М. Нижник // Вісник ХНУ.-2005.-№4., ч. 2, т.2 – С. 7-10.

45. Нижник В. М. Пріоритетні форми співпраці України з ЄС / В. М. Нижник // Вісник ХНУ.-2006.-№1, т.1.–С. 189-192.

46. Нижник В. М. Ефективність інвестиційних процесів між Україною та країнами ЄС / В. М. Нижник // Вісник ХНУ.-2006.-№5, т. 2. – С. 7-11.

47. Нижник В. М. Стимулювання інноваційної діяльності підприємств (Волинський державний університет) / В. М. Нижник // 5-6 жовтня, Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та проблеми інноваційного розвитку», с. 103-107.

48. Нижник В. М. Еволюція наукових поглядів на проблеми управління витратами підприємства / В. М. Нижник // Вісник ХНУ. – 2006. – №5., т. 2. – С.261-265.

49. Нижник В. М. Проблеми формування цілісності міжнародного маркетингу підприємства / В. М. Нижник // Вісник ХНУ. – 2006. – №5., т. 3. – С. 47-51.

50. Нижник В. М. Генезис розвитку корпоративної соціальної відповідальності підприємств / В. М. Нижник // Вісник ХНУ. – 2006. – №6., т. 3. – С. 16-19.

Всього понад 160 публікацій.

Нагороди:

Лауреат премії ім. Сергія Подолинського, 2005 р.

 

Category: Професорсько-викладацький склад | Added by: nygnyk (12.02.2011) | Author: Нижник Віктор Михайлович
Views: 2530 | Tags: каф. МЕВ, Нижник В.М. | Rating: 5.0/2
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
Професорсько-викладацький склад [11]
Допоміжний персонал [0]
Search
Log In
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Statistics

  Онлайн всього: 16
  Guests: 16
  Користувачів: 0
  Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz