Середа, 17.10.2018, 21:59
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Home » 2014 » Серпень » 24 » Міжнародна науково-практична конференція
23:01
Міжнародна науково-практична конференція

МІЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА” 

2-4 жовтня 2014 року, Хмельницький-Яремче

Шановні докторанти, аспіранти, викладачі ВНЗ, працівники академічних наукових організацій, представники органів державного і місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, фінансових та інших установ!

Кафедри Хмельницького національного університету:

фінансів та банківської справи, автоматизованих систем і моделювання в економіці та міжнародних економічних відносин запрошують Вас взяти участь у роботі

Міжнародної науково-практичної конференції "Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика",

присвяченої 15 річному ювілею кафедри фінансів та банківської справи, яка відбудеться 2-4 жовтня 2014 р. у м. Яремче.

Засновники конференції

Міністерство освіти і науки України

Хмельницький національний університет

ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

НДІ праці і зайнятості населення МСП України і

НАН України

Краківський університет економіки (Польща)

Академічне товариство ім. М. Балудянського (Словаччина)

Санкт-Петербурзький державний архітектурно-будівельний університет ,

Поволзький державний університет сервісу,

 Фінансово-технологічна академія

(Російська Федерація)

Мета конференції:

здійснення обміну результатами наукових досліджень, розгляд актуальних проблем формування механізмів, стратегій, моделей та технологій управління економічними системами за умов розвитку інтеграційних процесів.

Напрями роботи конференції:

 1. Процеси формування стратегії і тактики управління фінансами суб’єктів підприємництва.
 2. Страховий ринок: сучасні реалії та перспективи розвитку.
 3. Діяльність банків на фінансовому ринку, сучасні фінансові інструменти та технології кредитування й інвестування.
 4.  Бюджетна політика стимулювання економічного зростання та механізм її реалізації.
 5. Міжнародні економічні відносини в системі підвищення конкурентоспроможності суб’єктів господарювання.
 6. Механізми підвищення конкурентного потенціалу підприємств за умов розвитку інтеграційних процесів
 7. Забезпечення економічної безпеки виробничих систем за умов поглиблення конкуренції та активізації міжнародного бізнесу.
 8. Підвищення конкурентоспроможності людського потенціалу у формуванні соціально-трудових відносин на ринку праці.
 9. Моделі сталого розвитку, адаптивних та життєздатних економічних систем.
 10. Моделювання прийняття рішень за умов невизначеності та ризику.
 11. Моделювання соціально-економічного розвитку регіонів.
 12. Інтелектуальні інформаційні системи і технології в економіці.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форма участі у конференції: очна та заочна.

Для участі у роботі конференції та отримання запрошення на конференцію, просимо до

5 вересня 2014 року надіслати матеріали на е-mail  konf.fbs@gmail.com

 • реєстраційну картку учасника;
 • текст тез доповіді та текст статті. Назва файлу тез – (№ секції_ прізвище першого автора), наприклад: 3_Jons.doc та назва файлу статті – (stattya_прізвище першого автора), наприклад: stattya _Jons.doc;
 • анотацію-повідомлення українською, російською та англійською мовами;
 • авторам без наукового ступеня та кандидатам наук - рецензію доктора наук;
 • експертний висновок;
 • копію документа про оплату організаційного внеску та публікації статті.

Вимоги до оформлення тез доповіді

 • обсяг – 2 стор. книжкового формату А4;
 • шрифт – Times New Roman. Кегль-14;
 • інтервал між рядками – 1,5;
 • поля: верхнє, нижнє, праве,ліве – 20 мм; абзацний відступ — 12,5 мм;
 • посилання на використані джерела робити у тексті в квадратних дужках;
 • список використаних джерел подається наприкінці статті в порядку згадування джерел відповідно до існуючих стандартів бібліографічного опису (див.: стандарт «Бібліографічний запис. Бібліографічний опис» (ДСТУ 7.1:2006 та Форма 23, затверджена наказом ВАК України від 29 травня 2007 року No 342).

Тези друкуються в авторській редакції.

У рамках конференції проводиться набір наукових статей до фахового видання «Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки».

Вартість однієї повної (неповної) сторінки статті, опублікованої у Віснику Хмельницького національного університету, складає 35 грн.

Детальні вимоги до написання статті та зразок оформлення статті викладено за адресою: http://visniktup.narod.ru/rules/.

 Статті повинні відповідати вимогам постанови Президії Вищої атестаційної комісії України "Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України" від 15.01.2003р.

Оргкомітет конференції залишає за собою право відмовити в опублікуванні статей, які не відповідають за своєю структурою та змістом вимогам Міністерства освіти і науки  України, заявленій тематиці конференції або, на які отримано негативну рецензію члена редколегії Вісника ХНУ.

Рішення про публікацію тез та статті приймає редколегія. До тексту тез та статті без узгодження з автором можуть бути внесені редакційні правки.

Тези та статті, які не відповідають вимогам щодо текстового оформлення, можуть повертатися авторам на доопрацювання.

Інформування авторів про отримання матеріалів та їх відповідність вимогам забезпечується шляхом надсилання відповідного повідомлення на електронну адресу, вказану в реєстраційній картці. У разі відсутності повідомлення впродовж 7 днів, після відправки матеріалів по Е-mail, Ви можете надіслати запит до секретарів конференції.

Зразок оформлення тез доповіді

Квасницька Р.С.

Хмельницький національний університет,

професор кафедри фінансів та банківської справи, кандидат економічних наук, доцент

АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВ НА ФІНАНСОВОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Однією з головних інвестиційних функцій банків є мобілізація заощаджень населення і спрямування їх на інвестування через ринок цінних паперів.

Необхідність інвестиційної діяльності банків  обумовлена взаємозалежністю розвитку банківської системи та економіки загалом. …[далі текст тез].

Література.

1. Лабунець А. Інвестиційна діяльність банків на ринку цінних паперів  / А. Лабунець // Дослідження міжнародної економіки. - 2011. - Вип. 4. - С. 246-253.

Додаткова інформація:

 • Оплата за проїзд, проживання, харчування та екскурсійні програми здійснюються учасником конференції за власний рахунок або за рахунок організації, яка його відрядила.
 • Організаційний внесок, який буде використано для відшкодування витрат на організацію наукової конференції та публікацію тез доповідей і програми конференції, для учасників-резидентів становить 200 грн, для учасників-нерезидентів 50 дол. США. Зарубіжні учасники можуть здійснити всі оплати на місці по приїзді. У випадку дистанційної участі організаційний внесок становить 120 грн (для зарубіжних учасників – 30 дол. США, експрес-поштою)..

Доктори наук та професори не здійснюють оплату організаційного внеску в разі публікації власних (одноосібних) тез доповідей.

 • На одну публікацію надсилається один авторський примірник збірника тез доповідей конференції та  Вісника Хмельницького національного університету незалежно від кількості авторів.
 • Для одержання додаткового екземпляру збірника тез доповідей необхідно додатково перерахувати 30 грн, а додаткового екземпляру Вісника Хмельницького національного університету – 60 грн.
 • Відшкодування витрат, пов’язаних з оплатою організаційного внеску (публікацією тез) та публікацією статті, здійснюється за такими реквізитами:

Отримувач: Дідик Святослав Миколайович

Банк: ПАТ КБ «ПриватБанк»

Код отримувача 14360570

МФО банку 305299;

 р/р 29244825509100

Призначення платежу: для поповнення картки

№ 5168757200023077.

Відсканована квитанція про переказ коштів повинна бути надіслана одночасно з поданням тез доповіді та статті.

 • Збірник матеріалів конференції та Вісник Хмельницького національного університету будуть видані до початку роботи конференції і вручені під час її проведення, а у разі заочної участі – надіслані поштою протягом 20 днів після закінчення роботи конференції;
 • За бажанням учасники конференції у день заїзду, другій половині дня проведення пленарного та секційних засідань, а також у день підведення підсумків відвідують екскурсії.

 

Адреса оргкомітету:

29016, Україна, м. Хмельницький, вул. Інститутська, 11,

Хмельницький національний університет, кафедра фінансів та банківської справи

Реєстраційна картка

учасника Міжнародної науково-практичної конференції

«Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика»

 

Прізвище

 

Ім’я

 

По батькові

 

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Установа

 

Посада

 

Назва доповіді

 

Секція №

 

Форма участі:

доповідь на пленарному засіданні (до 15 хв.)

доповідь на секційному засіданні (до 10 хв.)

участь без доповіді

заочна

Потреба у технічних засобах

так

ні

Якщо Ви потребуєте технічні засоби, вкажіть, які саме

 

Потреба у проживанні

так

ні

Поштова адреса (куди надсилати матеріали)

 

E-mail

 

Телефон

 

Дата приїзду

 

Дата від’їзду

 

 

За додатковою інформаціє щодо роботи конференції звертайтесь до координаторів конференції:

Квасницької Раїси Степанівни (к.е.н., доцент) –

067-72-861-72

Іжевського Павла Григоровича (к.е.н, доцент) –

068-50-067-33

Ларіонової Катерини Леонідівни (к.е.н, доцент) –

096-42-099-49

Овчарук Маргарити Михайлівни – 097-74-080-00

Телефон кафедри фінансів та банківської справи – 067-99-113-20

Інформаційний лист (файл .doc)

 

Views: 530 | Added by: Dm | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Log In
Search
Calendar
«  Серпень 2014  »
НдMoTuWeThFrSa
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Entries archive
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz