Середа, 23.05.2018, 23:09
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці.

Вестернізація як тенденція розвитку глобальних процесів в економіці України
09.10.2014, 19:17

Лілія Гладченко

Науковий керівник к.е.н., ст.викладач Левченко М.О.

Хмельницький національний університет

Вестернізація як тенденція розвитку глобальних процесів в економіці України

У статті досліджується ступінь вестернізації України, позитивні та негативні тенденції розвитку в умовах глобалізованого світу.

Ключові слова: вестернізація, демократизація, країни - глобалізатори, національна самобутність, культурна ідентичність, наздогоняючий тип розвитку.

A degree of Ukrainian Westernization, positive and negative trends in a globalized world are examine in the article.

Key words: westernization, democratization, countries-globalizers, national identity, cultural identity, overtaking type of development.

 

Досить часто сьогодні стали звучати розмови про інтернаціоналізацію, глобалізацію, нав’язування чужих цінностей та ідей і втрату власної культурної самобутності. Це все чорною хмарою нависло над світовою спільнотою і суспільством України в тому числі. В сучасних умовах, коли країна опинилася на межі розлому, важливо зрозуміти в яку сторону нам слід дивитися і чи дійсно не забагато чужого ми переймаємо, втрачаючи те, що зможе допомогти вибудувати власну стабільну державу.

Країна, що намагається побудувати  стійку систему, проходить багато стадій і процесів переходу від старого до нового. Саме тоді слід звертати увагу на все те нове, що згодом стане основою країни.  Більшість країн Східної Європи розвивається за зразками Західного світу, за їх правилами, умовами і звичаями. Сьогодні такий процес називають не інакше як вестернізація, що трактується як процес переходу особи, групи осіб чи суспільства в цілому від власної традиційної системи цінностей до системи цінностей Західної цивілізації, які базуються на верховенстві закону, домінуванні індивідуального над колективним, перевага приватної власності над общинною та прав людини над її обов'язками [2].  Таке твердження говорить про те, що країни починають поглинати ті цінності, які диктує їм Захід, а це є прямою загрозою національним особливостям усіх країн.

Відомо, що світ поділився на глобалізовані країни і на країни-глобалізатори, на об’єктів і суб’єктів цих процесів. Що стосується України, то її можна зарахувати до країн - об’єктів вестернізації, внаслідок чого нині держава використовує наздоганяючий тип розвитку, що безпосередньо проявляється в сліпому копіюванні європейських моделей розвитку, що простежується в усіх сферах життєдіяльності (економічній, освітній, інформаційній, культурній ). Своєрідність сучасного розвитку України проявляється в складному синтезі, який виникає внаслідок співвідношення певних тенденцій світового розвитку і внутрішньої динаміки українського суспільства. Сучасні світові процеси формують єдиний інформаційний простір, що обумовлюється міжнародними масштабами сучасних комунікацій. Однією з найпопулярніших комунікаційних форм є телебачення, яке під впливом технологічного прогресу стає потужним чинником впливу на повсякденне життя. Охоплюючи велику кількість людей, асоційованих у різні соціальні групи і соціальні верстви, телебачення робить істотний вплив на громадську думку, установки і поведінку. Останніми роками, вестернізація значно впливає на характер і зміст телевізійних програм, що відображається в активній заангажованості західних країн. Західні цінності, які так нав’язуються суспільству, призводять до зміни ціннісних орієнтацій у певної частини населення.

Проте, можна відзначити позитивний і негативний вплив вестернізації на сферу мас-медіа. Процеси модернізації сприяли розвитку технологічного боку питання, упровадження нових західних технологій і методик, що, у свою чергу, розширило діапазон мовлення на території України; поліпшило якість надання інформаційних послуг, створило можливість отримання інформації в режимі «он-лайн» з будь-якої точки світу.

Також вестернізація привела до активної взаємодії України із західними країнами, що привернуло на вітчизняний ринок західні інвестиції,але разом з появою подальших перспектив розвитку,спричинило появу фінансової залежності сфери мас-медіа від великих західних медіа-компаній. Поява великого обсягу західної інформаційної продукції призвела до зниження обсягу значимості вітчизняного продукту. Крім того, західний інформаційний складник став засобом нав'язування західних стандартів і способу життя.  Американські телепрограми та фільми становлять майже три чверті світового ринку. Мова інтернету - англійська, і переважна частина глобальної комунікації також походить із Заходу, впливаючи на зміст глобального спілкування. Активне споживання західних продуктів мас-медіа змінили свідомість частини населення і перетворили інформаційну сферу в інструмент боротьби за право контролювати й управляти свідомістю громадян з метою використання західними країнами у власних інтересах.

Сучасне телебачення як засіб масової комунікації сприяє виробництву, збереженню, поширенню, а також обміну культурними цінностями в суспільстві, які, у свою чергу, передають життєвий досвід усередині і між поколіннями. Як наслідок, обмін духовними цінностями виявляється головним змістом у розвитку культури суспільства, саме тому важливим є збереження власної культурної системи для майбутніх поколінь, незалежно від Західної моделі, перебування в системі координат вестернізації, проте без втрати національної культурної ідентичності [3].

У свою чергу, влада, якщо вона сповідує демократичні принципи й діє в умовах відкритого суспільства, також зацікавлена в ефективному використанні інформатизації всіх сфер суспільного розвитку та індивідуального буття. В умовах значного підвищення динаміки суспільно-політичних процесів і розширення інформаційних потоків виникає принципово нова система здійснення політичної комунікації. Фактичну інформаційну монополію країн Заходу підтверджує й наявність у новинах більшості інтернет-медіа згадок про міжнародні організації та об’єднання на кшталт ООН, НАТО, ЮНЕСКО, СОТ [1].

Вплив західного світу на інші країни у сфері культури є беззаперечним і суперечливим. Отже, це сприяє закріпленню підлеглого становища таких країн на світовому ринку, нерідко призводить до знищення колишніх форм культури, моральних норм і цінностей, без їх повноцінної заміни новими формами. Саме тому виникають потреби розробляти політику відсічі культурної експансії Заходу, або її обмеження.

Негативним впливом вестернізації у сфері культури можна назвати масове нав’язування західного способу життя, яке відбувається завдяки поширенню інформації даної тематики в засобах масової інформації. Як зазначалося раніше, усе це обумовлено слабкою конкурентоспроможністю України у сфері інформаційних технологій. Українські видання копіюють західні технології написання новин, а інколи і взагалі – сліпо копіюють текст новин, переклавши його на українську. Усе це виступає яскравим прикладом використання в Україні наздоганяючого типу розвитку.

Водночас, можна виділити також вестернізацію освіти в Україні (впровадження Болонської системи). Нині використовуються переважно європейські моделі навчання на різних освітніх рівнях, а сама ситуація ускладнюється значною кількістю інтелектуальної освітньої, наукової та, як наслідок – трудової міграції української молоді.

Підсумовуючи особливості впливу вестернізації на Україну, важливо помітити ось що: проблема сьогодні не в вестернізації культури, проблема - в її деградації. А в деградації зовсім інші причини - аж ніяк не згубний вплив Заходу.

Причина перша - культура змушена задовольняти вкрай низькі художні смаки нової еліти - любителів вульгарності та розбещеності... Адже від цієї серйозною публіки йде фінансування та гранти, без чого культурне виробництво неможливе.

Причина друга - справжня культурна еліта, тобто люди з найбільш розвиненим естетичним смаком, як правило не мають доступу до прийняття рішень. На жаль їх роль в розбудові суспільства носить лише агітаційний характер, адже доступу до владних структур немає.  

Причина третя - самореалізація в галузі художньої творчості можлива сьогодні тільки за таких обмежуючих умов, коли для самої творчості місця вже майже й не залишається.

Тому може вестернізацію слід сприймати по-іншому? Якби в наших школах учили слухати Бетховена і Моцарта, то це був би найкращий прояв вестернізації! І не було б у ній  ніякого збитку для нашої національної ідентичності, а навіть прямо навпаки. Існує повір’я, для того, щоб бачити далі, потрібно встати на плечі гігантові. В даному випадку наш гігант - західна культура. Тільки освоївши її, цю саму західну культуру, культуру Леонардо, культуру Баха, культуру Гете, в її вищих досягненнях, ми зможемо створити своє більш високе, морально сильне до будь-яких впливів ззовні, суспільство.

 

Список використаних джерел:

 

  1. Березенко В.В. Проблеми міжкультурного впливу у сфері мас-медіа / В.В.Березенко // Культура народов Причерноморья. – 2012. – № 37. – С. 297 – 300.
  2. Вестернізація [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
  3. Сіріньок-Долгарьова К.Г. Вестернізація новин як сучасний чинник глобалізації соціальних комунікацій[Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Dtr_sk/2012_3/files/SC312_06.pdf
Category: 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. | Added by: coolcheek
Views: 1023 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz