Середа, 23.05.2018, 23:08
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці.

Глобальні проблеми як фактор розвитку міжнародного бізнесу в сучасних умовах
09.10.2014, 19:53

К.Оганесян

Науковий керівник: к.е.н., доц. В.В.Пухальський

Хмельницький національний університет

 

ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

 

Анотація. Глобалізація являє собою історичний процес посилення контактів між різними частинами світу, який усе більш приводить до одноманітності в житті народів планети. Глобалізація єдомінуючою силою нашого часу, без врахування якої не можназрозуміти суть сучасних економічних, політичних, і духовних процесів.

Ключові слова: Глобалізація, моральність, етичні принципи, нація, екологія, глобальні проблеми сучасності.

 

Вступ Актуальність проблеми пов'язана із загостренням глобальних проблем, посиленням процесів глобалізації у всіх сферах людської діяльності. Стрімка глобалізація суспільного життя вимагає від сучасної людини здійснення філософського синтезу картини світу, гуманістичного духовно-етичного усвідомлення людини, як суб'єкта і самоцілі історичного прогресу, осмислення глобальних проблем сучасності, науки, суспільного господарства, етичних принципів культури світу. Необхідні нові погляди на проблеми світової політики, рішуча відмова від достатку ворожого протистояння країн інародів, перехід до конструктивного партнерства між заходом ісходом, північчю і півднем. Важливо створити механізми довіри, збереження міжнародної безпеки, захисту навколишнього середовища, вирішення економічних і соціальних проблем в нових історичних реаліях.

Мета статті: розкрити сутність поняття «глобалізація» та охарактеризувати суть глобальних проблем людства.

Результати дослідження. Термін «глобалізація» походить від французького слова «глобал» – глобус, земна куля, загальна, охоплююча всю земну кулю, всесвітню. Поняття «глобалізація» - це формування і затвердження цілісності, взаємозв'язаності, взаємозалежності, інтегральності світу ісприйняття його, як такого, суспільною свідомістю. Це не уніфікація, а збирання, єднання людства в цілісному світі, взаємодія усередині такої цілісності однорідних і всіляких національних, релігійних, державно–політичних, цивілізаційних, і добробут, що виражає якісні стадії глобалізації. Глобалізація охоплює всі сфери суспільства, але в її центрі стоїть соціокультурне ядро і всі основні властивості цього світу– характер взаємодії і взаємозалежності; протиріччя і конфлікти; напрямки і тенденції; характер взаємодії старих і нових цінностей [2].

Вони закладені як субстанція в тих соціальних умовах, які оформилися вже на початкових стадіях формування даної цілісності, починаючи з появи світового ринку і світового господарства. На думку Н. Головатого, «Глобалізація – це історичний процес посиленняконтактів між різними частинами світу, який усе більш приводить доодноманітності в житті народів планети» [2].

Глобалізація є домінуюча сила нашого часу, без врахування якої не можна зрозуміти суть сучасних економічних, політичних, і духовних процесів. Які ж ці глобальні проблеми? Це самоіснування і розвиток людства в цілому, запобігання ядерної світової війни і забезпечення миру для всіх народів, подолання розриву рівня соціально-економічного розвитку між розвиненими країнами ікраїнами, що розвиваються, подолання голоду, бідності і неграмотності, регулювання стрімкого росту населення в країнах, які розвиваються, запобігання забруднення навколишнього середовища, забезпечення необхідними ресурсами, продовольчими товарами, водою, джерелами енергії, розвитком науки, техніки, культури і самої людини.

Ці глобальні проблеми зараз також обумовлені збільшеними масштабами впливу діяльності людства на навколишній світ і пов’язані з протиріччями загального розвитку, нерівномірністю і стихійністю соціально-економічного, науково-технічного, культурно-освітнього, духовно-етичного розвитку держав, регіонів і народів. Багатовіковий досвід людства показує, що проблеми глобального масштабу завжди мали місце як в об’єктивній реальності, так і в свідомості людства. Те, що розуміється під глобалізацією сьогодні, - це результат розвитку світової людської цивілізації в сучасну історичну епоху. В світі зростає загострення глобальних проблем, пов'язаних з розвитком і виживанням всього людства, його безпекою. Тут необхідно відзначити, що особливістю глобальних проблем є всесвітньо-історичний характер, тобто вони зачіпають інтереси всього, або переважної більшості населення земної кулі. Будь-яка з проблем, зважаючи на можливі наслідки впливу на розвиток світової цивілізації, має вирішальне значення. Запобігти їх згубному впливу на суспільний прогрес, можливо лише об'єднаними зусиллями всіх країн інародів. Всі глобальні проблеми, сучасні і віддалені, концентруються на проблемі людини – ії житті, здоров'ї, розвитку свідомості і самосвідомості, вольових якостях, духовному багатстві.

Як показує досвід міжнародної співпраці для підвищення ефективності в справі вирішення глобальних проблем, принципово важливим є створення оптимальних сприятливих параметрів міжнародного середовища. Ефективність дій міжнародних організацій по вирішенню глобальних проблем залежить від вирішення головної проблеми сучасності – війни і миру. Ключовий характер цієї проблеми полягає не лише в тому, що всезростаючагонка озброєння «з’їдає» ті засоби і ресурси, які необхідні длявирішення інших глобальних проблем. Скорочення спільних військових витрат на 20% створило б об'єктивну основу для вирішення всієї системи глобальних проблем. Питання роззброєння, регіональних конфліктів та інших аспектів проблем війни і миру регулярно розглядуються на Генеральній Асамблеї ООН – її вищому форумі. Значну роль в міжнародних справах грає Рада безпеки – основний політичний орган ООН, на який покладається головна відповідальність за підтримку миру і безпеки. Проблема глобалізації в сучасному світі може розглядатись і в аспекті національних стосунків.

Першочерговими імперативами для розвитку міжнародного бізнесу є інтенсифікація процесів інтернаціоналізації та глобалізації [5, с. 46]. Одним з явищ, тісно пов’язаних з глобалізацією, є транснаціоналізація – становлення великих міжнародних корпорацій і банків, що здійснюють свою діяльність по всьому світу. З початком процесу глобалізації пов’язана якісно нова епоха в розвитку міжнародного підприємництва, коли на перше місце виходять транснаціональні компанії і транснаціональні банки (ТНК і ТНБ). Безумовно, самі ці корпорації виникли значно раніше, але лише сьогодні виникає специфічна транснаціональна економіка або транснаціональний бізнес, що являє собою своєрідну «світову шахову дошку», на якій змагаються провідні міжнародні компанії. Конкуренція цих компаній нерідко є більш гострою, ніж на національному рівні, використовуються принципово інші методи конкурентної боротьби. ТНК перетворюються в самостійну силу, враховувати вплив якої змушені і національні уряди – у низці випадків міжнародні компанії перетворюються на своєрідний «полюс влади» у світовій економіці.

Висновки. Глобальний характер міжнародного бізнесу є його найважливішою визначальною рисою, оскільки, по суті, він охоплює світову систему інформаційного ділового обміну, всесвітній фінансовий ринок, глобальну структуру технологічних нововведень (і сам охоплюється ними).

У межах просування від рівня до рівня інтернаціоналізації все більше зростає значення того, як дана якість проявляється у даному бізнес-секторі або, точніше, як ефективність цього бізнесу визначається використанням глобалізації. Отже, сама глобалізація органічно переплітає всередині себе ті п’ять характерних ознак (доступність і загальність; ступінчастість розвитку; технологічна глобалізація; становлення фінансової економіки; дивергентно-конвергентна взаємодія національного й інтернаціонального). Нарешті, міжнародний бізнес як система оновлюється складно взаємодіючими професійними знаннями принципово більш високого рівня, ніж наявна в будь-якому державному (або локальному) бізнесі.

 

Список використаної літератури.

1.Воронович Б.А., Торукало В.П. Людина в світі, щоглобалізується - проблеми та тенденції. / Соціально-гуманітарнізнання № 4, 2004. - с. 175-185.

2. Головатий Н. Глобалізація як засібзнищеннянаціональних держав. / Персонал № 11, 2004, с. 58-63.

3. Костін А.І. Криза цивілізації, стратегіясталогорозвитку та проблема політичноговибору. // ВісникМосковськогоуніверситету. Сер. 12. Політичні науки № 5, 2004, с. 38-62.

4. Марчук Є. Україна - нова парадигма прогресу. До .; «Авалон» 2001 р. 224 с.

5.Мнацакапян М.О. Глобалізація та національні держави - три міфа. // Соціологічні дослідження № 5.- 200.-, с. 137- 141.

6. Чернов А. Глобальне інформаційне суспільство. / Міжнародна життя.- № 9.- 2004.- с. 121-130.

7.  Яновський Р.Г. Соціальна динаміка гуманітарних перемін. - М, - «Книга і бізнес»: 2001 .- 424с.

Category: 1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. | Added by: coolcheek
Views: 684 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz