Середа, 23.05.2018, 23:35
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі

Сутнісні характеристики кадрової політики підприємства
17.10.2014, 18:08

А.Є. Зима

Науковий керівник к.е.н., доц. Харун О.А.

Хмельницький національний університет

 

Сутнісні характеристики кадрової політики підприємства

 

Розглянуто сутність кадрової політики підприємства та визначено пріоритетні завдання її реалізації.

 

Essence of skilled politics of enterprise is considered and foreground jobs to her realization are certain.

 

Постановка проблеми. Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає створення сучасного промислового комплексу, здатного стати запорукою її сталого економічного зростання. Промисловість є провідною сферою господарювання держави та визначає рівень її економічного розвитку, значною мірою обумовлює соціально-економічне становище суспільства. У зв’язку з цим постають завдання, пов’язані із забезпеченням промислових підприємств кваліфікованими працівниками, а оптимальність пріоритетів та механізмів кадрового забезпечення розглядається як передумова виконання промисловим сектором економіки своїх функцій. Особливої гостроти ці питання набувають в розрізі машинобудівного комплексу, що обумовлюється його визначальною роллю щодо розвитку промисловості України в цілому.

Відповідність характеристик робочої сили машинобудівного підприємства його виробничим запитам досягається на основі проведення виваженої лінії кадрової політики. Ефективна кадрова політика промислового підприємства повинна базуватись на реалізації системи заходів соціально-економічного, соціально-культурного та соціально-психологічного характеру. Це вимагає створення та використання комплексного підходу щодо вирішення питань кадрової політики промислового підприємства на основі розвитку теоретичної бази та висунення практичних рекомендацій у відповідності до реалій сучасних умов господарювання.

Вагомий внесок у вивчення теорії та практики реформування сфери кадрової політики внесли                      С.І. Бандур, Д.П. Богиня, О.А. Грішнова, В. Гурне, Г.А. Дмитренко, С.І. Дорогунцов, М.І. Магура, В.А. Кібанов, О.В. Козлова, А.М. Колот, Г. Косбіль, М.Б. Курбатова, В.Г. Лилишенко, П. Мілгром, В.М. Новіков,                          В.П. Пугачов, Дж. Робертс, В.О. Співак, Г.В. Щокін та інші. Зокрема, ними сформовано підходи щодо трактування категорії «кадрова політика» в макро– та мікроекономічних розрізах, з’ясовано основні принципи сучасної кадрової політики, охарактеризовано сутність системи кадрової роботи та її елементи тощо.

Метою статті є визначення сутнісних характеристик кадрової політики промислового підприємства.

Виклад основного матеріалу. Кадрова політика – це сукупність принципів, методів, форм організаційного механізму з формування, відтворення, розвитку та використання персоналу, створення оптимальних умов праці та її мотивації [1].

На рівні підприємства природа та роль кадрової політика полягає в наступному: кадрова політика є невід’ємною частиною загальної політики організації; кадрова політика відображає основні наміри керівництва щодо формування кадрового складу та його характеристик, механізму реалізації цілей та завдань, що спрямовані на збереження, укріплення та розвиток кадрового потенціалу, створення відповідального та високопродуктивного згуртованого колективу, який здатен своєчасно реагувати на мінливі вимоги ринку з урахуванням стратегії розвитку організації, що певним чином обумовлюється державною кадровою політикою; механізм кадрової політики в першу чергу обумовлюється економічними інтересами, і не завжди відповідає цілям працівника як об’єкта кадрової політики; кадрова політика має забезпечити концентрацію очікувань та сподівань загальної політики організації; кадрова політика покликана узгодити інтереси соціальних груп, спрямувати їх активність на продуктивну ділову взаємодію, знизити імовірність деструктивного протистояння; неузгодження кадровою політикою економічних інтересів підприємства та цілей працівника в кінцевому підсумку породжують мотивовані конфлікти [2].

Кадрова політика як наукова категорія трактується по-різному, що зумовлюється широким спектром властивостей політики як такої. Традиційно кадрову політику підприємства визначають як розраховану на довготривалу перспективу лінію удосконалення кадрів, генеральний напрям роботи з персоналом, який визначається сукупністю найбільш істотних, принципових положень та настанов, що виражені в державних рішеннях [3]. Відмітимо, що такий підхід до трактування категорії «кадрова політика підприємства» досить вузький та вимагає уточнення.

Тому важливим є розширення та конкретизація зазначеного визначення в табл. 1.

Отже, будь-яка організація розробляє і здійснює свою функціональну політику у тому числі й кадрову. На підприємствах реалізується принцип відповідності функціональної політики і стратегії розвитку організації. Таким чином, кадрова політика – це система правил і норм, прагнень і обмежень у взаємовідносинах персоналу і організації в цілому, за якими діють працівники у внутрішньому і зовнішньому середовищі. Прикладом може бути кадрова політика при прийманні, переведенні та звільненні працівників і т. ін. [4].

 

 

Таблиця 1

Трактування категорії «кадрова політика підприємства»

Автор

Визначення

Б. Гурне

 [5]

Визначити кадрову політику означає дати відповідь на численні запитання, щодо потреби в кадрах, набору та навчання працівників, умов їх використання і, нарешті, утворення та діяльності служб, які спеціалізуються на роботі з персоналом.

А. П. Єгоршин

[2]

Кадрова політика визначає генеральну лінію та принципові настанови в роботі з персоналом на довготривалу перспективу.

А. Я. Кібанов

[6]

Кадрова політика – генеральний напрям кадрової роботи, сукупність принципів, методів, форм, організаційного механізму для формування цілей і завдань, що спрямовані на збереження, зміцнення та розвиток кадрового потенціалу, створення відповідального та високопродуктивного згуртованого колективу, який здатен своєчасно реагувати на мінливі вимоги ринку.

О. В. Крушельницька,

Д. П. Мельничук [1]

Кадрова політика – це система теоретичних поглядів, ідей, вимог, принципів, які визначають основні напрями роботи з персоналом.

Є.В. Маслов

[7]

Кадрова політика – головний напрям роботи з кадрами, набір основоположних принципів, які реалізуються кадровою службою підприємства.

А. К. Саакян,

Г. Г. Зайцев,

Н. В. Лашманова [8]

Кадрова політика – це система цілей, принципів та форм, методів і критеріїв роботи з кадрами, які з них випливають, причому поширюється це положення на весь колектив зайнятих, у межах якого здійснюється управління.

В. А. Співак

[4]

Кадрова політика підприємства – діяльність, що пов’язана з відносинами між суб’єктами організації (соціальними та професійно-кваліфікаційними групами, особистостями та організацією в цілому).

В. В. Травін

В. А. Дятлов [3]

Кадрова політика є єдністю таких заходів: забезпечення всіх ділянок виробництва необхідною робочою силою та створення мотивації працівника на високопродуктивну, ефективну працю.

Г. В. Щокін

[9]

Кадрова політика являє собою розраховану на довготривалу перспективу лінію удосконалення кадрів, генеральний напрям у роботі з персоналом.

 

Отже, для формування ефективної кадрової політики на промислових підприємствах необхідно виділити пріоритетні завдання, без вирішення яких її реалізація неможлива.

Перше завдання – набір співробітників, які найбільшою мірою відповідають вимогам промислового підприємства. Набір здійснюється шляхом виявлення кандидатів як всередині підприємства, так і за її межами – на зовнішньому ринку праці.

Друге завдання – адаптація прийнятих фахівців до роботи у трудовому колективі, через створення сприятливих умов для виходу на необхідний рівень робочих показників, які безпосередньо впливають на результати роботи промислових підприємств, отримати задоволення від її виконання і здатність знаходити спільну мову з оточуючими.

Третє завдання – виділення співробітників, здатних постійно вчитися і осягати новітні технології. Розробка стратегії навчання і перепідготовки кадрів є важливим складовим елементом ефективної кадрової політики.

Четверте завдання – ефективна та об'єктивна оцінка умінь і здібностей співробітників. Це завдання зводиться до оцінки того, що називається трудовим потенціалом. Трудовий потенціал являє собою систему, що складається з безлічі компонентів (освіти, професіоналізму, досвіду, задоволеності роботою, симпатій) [7].

Висновки. Отже, формування ефективної кадрової політики на промислових підприємствах в сучасних умовах має важливе значення, адже добре організована кадрова політика забезпечує своєчасне комплектування кадрами робочих місць, безперебійне функціонування виробництва, своєчасне освоєння нової продукції, формування необхідного рівня трудового потенціалу колективу промислового підприємства.

 

Література:

 

 1. Крушеницька О. В. Управління персоналом : навч. посіб. / О. В. Крушеницька, Д.П. Мельничук. – К . : Кондор, 2008. – 308 с.
 2. Егоршин А.П. Управление перcоналом: ученик для вузов / А.П. Егоршин. – Н. Новгород : НИМБ, 2008. – 346 c.
 3. Травин В. В. Менеджмент перcонала предприятия: учебн.-практич. поcобие / В. В. Травин, В. А. Дятлов. – М. : Дело, 2007. – 272 c.
 4. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом / В.А. Спивак. – Санкт-Петербург : Питер, 2000. – 416 с.
 5. Гурне Б. Державне управління / Бернар Гурне ; [пер. з фр. В. Шовкуна]. – Основи, 1993. – 165 с.
 6. Кибанов А. Я. Основы управления персоналом : учебник / А. Я. Кибанов. – М. : ИНФРА, 2003. – 304 с.
 7. Маслов Е.В. Управление персоналом предприятия: уч. пос. / Е.В. Маслов ; [под ред. П.В. Шеметова]. – М. : ИНФРА–М; Новосибирск: НГАЭиУ, 2004. – 258 с.
 8. Саакян А.К. Управление персоналом в организации : учеб. пос. / А.К. Саакян, Г.Г. Зайцев, Н.В. Лашманова, Н.В. Дягилева. – СПб. : Питер, 2001. – 176 с.
 9. Щекин Г. В. Основы кадрового менеджмента: учебник / Г. В. Щекин. – К. : МАУП, 2004. – 280 с.
Category: 8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі | Added by: coolcheek
Views: 692 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz