Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі

Entries in category: 9
Shown entries: 1-9

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

А.Є. Зима

Науковий керівник к.е.н., доц. Харун О.А.

Хмельницький національний університет

Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає створення сучасного промислового комплексу, здатного стати запорукою її сталого економічного зростання. Промисловість є провідною сферою господарювання держави та визначає рівень її економічного розвитку, значною мірою обумовлює соціально-економічне становище суспільства. У зв’язку з цим постають завдання, пов’язані із забезпеченням промислових підприємств кваліфікованими працівниками, а оптимальність пріоритетів та механізмів кадрового забезпечення розглядається як передумова виконання промисловим сектором економіки своїх функцій. Особливої гостроти ці питання набувають в розрізі машинобудівного комплексу, що обумовлюється його визначальною роллю щодо розвитку промисловості України в цілому.

8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі | Views: 700 | Downloads: 0 | Added by: coolcheek | Date: 17.10.2014 | Comments (0)

Т. В. Ляхова

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародної економіки Ю. І. Головня

Київський національний торговельно-економічний університет

Процеси глобалізації сприяють об’єднанню людей та налагодженню нових економічних зв’язків. В умовах глобалізації першочерговим завданням є створення умов для «ефективного управління світовою системою», в тому числі шляхом здійснення співробітництва між країнами та управління людськими ресурсами в контексті розвитку  міжнародного бізнесу  


Е.Ю. Спицына

Научный руководитель ассистент А.В. Филитович

Полесский государственный университет

Переход от централизованно-регулируемой к рыночной экономике, как и любой переход от одного экономического порядка к другому, сопровождается существенными преобразованиями экономической деятельности. Трансформируются не только отношения  форм собственности, институциональная среда, методы хозяйствования и государственного воздействия на экономическую деятельность, но и структура производства и занятости, психология  людей.

 


Н. О. Атаманчук

     Науковий керівник: Д. Д. Полагнин

     Буковинський державний фінансово-економічний університет

Конкурентоспроможність банка, як і будь-яке підприємство, знаходиться у прямій залежності від його трудового потенціалу. На сьогодні, саме конкурентоспроможність, а не отримання прибутку, є найважливішим показником будь-якої діяльності. Адже саме від іміджу, надійності, якості обслуговування залежить чи буде обслуговуватись потенційний клієнт у даному банку чи обере інший, більш привабливішого за цими критеріями. Перше враження про банк у клієнта складається саме від трудового потенціалу, який і є одним із факторів, що  суттєво впливає на підвищення конкурентоспроможності банка. У свою чергу, трудовий потенціал необхідно постійно мотивувати, стимулювати та створювати конкурентне середовище між працівниками, щоб розкрити творчі здібності  кожної людини для самореалізації, які неодмінно сформують усі умови для досягнення кінцевої мети діяльності банка. 


В.А. Матылевич

Научный руководитель

Лукашенков Николай Анатольевич,

 ассистент кафедры бухгалтерского учёта,

 анализа и аудита

Полесский государственный университет

 Эффективность деятельности и конкурентоспособность любого предприятия во многом зависят от его персонала. Эффективность использования персонала предприятия характеризует  производительность труда. Проблема повышения производительности труда является актуальной для предприятий РБ, т.к. ведёт к снижению себестоимости и повышению конкурентоспособности продукции.

Эффективность использования персонала - важнейшее экономическое понятие, характеризующее результативность использования трудовых ресурсов.


Е. А. Прищепа ,

Научный руководитель: к.э.н., доцент О. В. Володько,

Полесский государственный университет

В современной экономической системе в условиях развитых рыночных отношений для поддержания долгосрочного экономического развития определяющим является повышение эффективности производства на основе роста производительности труда. Именно производительность труда в условиях рыночной экономики является основным источником экономического роста и одним из важнейших факторов ослабления инфляционных ожиданий и улучшения качества жизни населения.

Макроэкономической особенностью экономики Республики Беларусь 2013 года стало замедление темпов роста реального ВВП (экономический рост составил 100,9% по данным Министерства экономики) причём промышленность не внесла положительного вклада в экономический рост страны (-1,4%). Одним из основных элемен­тов возможной долгосрочной стратегии Республики Беларусь является обеспечение роста заработной платы увеличением производительно­сти труда.


Н. А. Гвозд., В. А Ольха

Научный руководитель: ст. преподаватель Н. Н. Чмыр

Полесский государственный университет

На промышленных предприятиях Республики Беларусь по состоянию на 2013 год службы управления персоналом только начинают создаваться. Однако, из-за отсутствия на рынке труда специалистов с профессиональным образованием в этой области, эти службы не выполняют целый ряд задач по управлению персоналом и обеспечению нормальных условий его работы. Важнейшие в их числе: социально-психологическая диагностика; информационное обеспечение системы кадрового управления; оценка и подбор кандидатов на вакантные должности; анализ кадрового потенциала и потребности в персонале.


В.А.Ольха

Научный руководитель к.эк.н., доцент О.В.Володько

Полесский государственный университет

Кадры – самый ценный и дорогостоящий ресурс любой организации. В настоящее время базовое обучение создает лишь основу для карьеры. Для использования в полной мере умений и навыков персонала организация должна обеспечить возможности для его развития, чтобы соответствовать технологическим и организационным изменениям.

 


Е.А. Сорока

Научный руководитель старший преподаватель, Д.Ф. Рутко

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

Успешные компании рассматривают человеческие ресурсы как ценный актив и источник конкурентного преимущества в современных условиях. Если раньше главное внимание уделялось развитию и совершенствованию технического прогресса, внедрению прогрессивных технологий, модификации организационных структур, то в настоящее время сделан крен в сторону человеческого фактора, иными словами, сущность и эффект бизнеса определяют люди. Вопрос стоит таким образом, что в условиях острой конкуренции между производителями за рынки сбыта и потребителей, при практически одинаковой технической и технологической оснащенности, добиться успеха может только тот, кто лучше использует имеющиеся у него человеческие ресурсы. В этой связи компаниями разрабатываются новые методы мотивации и стимулирования работников. 

 


Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz