Неділя, 20.05.2018, 12:35
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

Розвиток логістики рекреаційного сектору в Україні в умовах глобалізації
27.10.2014, 12:45

 

А.В. Жердецька

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

Розвиток логістики рекреаційного сектору в Україні в умовах глобалізації

 

У статті проаналізовано тенденції  розвитку рекреаційного сектору України за умов глобалізації та активних інтеграційних процесів. Розглянуто проблеми, що стоять на заваді розвитку туристичної сфери та запропоновано логістичні концепції, що сприятимуть перетворенню її в стабільне джерело прибутків та активного конкурента на міжнародному ринку.

 

The paper analyzes the trends of the recreational sector of Ukraine in the conditions of globalization and active integration processes. The problems that hinder the development of the tourism sector and proposed logistics concepts that will help transform it into a stable source of income and an active competitor in the international market.

 

Постановка завдання. В умовах глобалізації та інтеграції України в світовий економічний простір виникає потреба в розробці стратегічних планів розвитку видів економічної діяльності, які є потенційно прибутковими та конкурентоспроможними на міжнародному ринку товарів і послуг. До таких видів відноситься туристична галузь, яка в сучасних умовах господарювання потребує створення ефективної логістичної концепції, яка включатиме: розробку перспективних планів і механізмів управління і просування туристичного продукту каналами товароруху, детальне дослідження матеріальних та інформаційних потоків, їх оптимізація та скорочення витрат щодо туристичного супроводу, сервісу та обслуговування.

Аналіз останніх досліджень. Дослідженню рекреаційної сфери України та питанням підвищення її конкурентоспроможності на міжнародній арені присвячені роботи В.Амітана, В.Бочарнікова, А.Дибської, М.Залманова, К.Захарова, З.Карнаухова, Є.Крикавського, Р.Ларіна, О.Новікова, В.Пилюшенка, Ю.Рібаса, А.Семененка, В. Сафігуліна, Д. Стеченка, Г. Уварова, В. Цибух, С. Цьохли. Тим не менше, питання дослідження логістичної концепції розвитку рекреаційного сектору України не вивчені, що й визначає актуальність даної теми.

Метою статті є дослідження актуальних проблем розвитку рекреаційного сектору України та пошук шляхів їх вирішення у вигляді логістичних концепцій та стратегій.

Основний матеріал дослідження. Логістика туризму (ЛТ) – це сучасний напрямок логістики, який передбачає оптимізацію туристичних (людських), матеріальних та інформаційних потоків, пов'язаних із наданням туристичних послуг. ЛТ передбачає надання туристичних послуг, підвищення якості туристичного продукту до рівня світових стандартів за умови оптимізації використання матеріальних та інформаційних потоків, зниження загальних витрат на здійснення туристичного супроводу, обслуговування та сервісу [1, с. 437].

Світовий ринок логістичних туристичних послуг, за результатами досліджень та розрахунків, характеризується не тільки великими обсягам та динамікою, а й просторовою структурою, в якій перевага належить країнам Західної Європи (зокрема ЄС) – 27,5%, Північної Америки (зокрема США) – 26,7%, країнам Азійсько-Тихоокеанського регіону (зокрема Японії) – 19% [2, c. 33].

Частка України у світовому обсязі послуг у рекреаційній сфері залишається досить низькою. Концепція Державної цільової програми розвитку туризму і курортів на 2011-2015 рр. вказує на такі серйозні проблеми, які заважають забезпеченню сталого розвитку вітчизняної сфери туризму:

 •  залежність від екологічної ситуації;
 •  нестійка економічна ситуація, загроза економічних криз;
 •  часта невідповідність показників «ціна-якість»;
 •  відсутність комплексної політики держави, недосконалість організаційно-правових та економічних механізмів державної політики в сфері туризму і діяльності курортів, слабка міжвідомча координація і взаємодія між органами державної влади та місцевого самоврядування;
 •  низький рівень конкурентоспроможності національного туристичного та курортно-рекреаційного продукту на світовому туристичному ринку, низька якість складових національного туристичного продукту;
 •  відсутність належної інфраструктури для туристичних відвідувань значної частини природних територій та об'єктів культурної спадщини;
 •  наявність деформацій ринкового механізму сфери туризму та курортів; - недостатній рівень розвитку спеціалізованої інфраструктури туризму та курортів;
 •  відсутність ефективної системи захисту прав та інтересів туристів, забезпечення безпечних умов на об'єктах туристичних відвідувань і за напрямами туристичних маршрутів;
 •  недостатність за кількісними, якісними параметрами та за структурою рівня науково-методичного та кадрового забезпечення сфери туризму й курортів та інші [3, c. 33].

Для вирішення цих проблем можна застосувати такі логістичні концепції, як: «Pull-підхід» (туристичний потік у певний регіон має регулюватись, тобто не перевищувати встановленої норми) і логістичний аудит (експертиза рівня обслуговування клієнтів та ефективності матеріально-інформаційного потоку). Застосування даних концепцій дасть змогу значно зменшити ризики погіршення становища рекреаційно-туристичних ресурсів у регіоні, екологічної ситуації, зниження якості наданих туристичних послуг, загрози здоров'ю і безпеці туристів тощо, отже, буде основою для визначення стратегії сталого розвитку туризму в регіоні, країні.

Крім цього доцільно встановити зв’язок логістики туризму із маркетингом, сегментувати ринок споживачів туристичних послуг, застосовувати сучасні логістичні системи з урахуванням глобальних тенденцій розвитку, знизити логістичні витрати у туризмі та підвищувати кваліфікацію логістів-менеджерів. Використання логістичних принципів і прийомів в управлінні туристичними фірмами дає змогу значно підвищити прибутковість туристичного бізнесу шляхом зменшення витрат та підвищення рівня логістичної координації всіх операцій з обслуговування туристів [4, c. 147].

Важливим інструментом, який сприяє визначенню необхідної логістичної концепції є SWOT-аналіз. Він дає змогу узагальнити сильні та слабкі сторони туристичної галузі в країні (внутрішнє середовище), можливості та загрози з боку інших галузей (зовнішнє середовище). За допомогою SWOT-аналізу можна визначити основну логістичну стратегію розвитку туризму в регіоні і конкретні напрямки стимулювання розвитку цієї галузі, як найдинамічнішої, високорентабельної, екологічно чистої, низькоенергоємної. Також SWOT-аналіз дасть змогу намітити план стратегічного розвитку галузі в майбутньому, передбачити необхідні дії та засоби, врахувати нові можливості (табл. 1). 

Таблиця 1

SWOT-аналіз туристичної галузі України

Strength – сильні сторони:

Weakness – слабкі сторони

– Не потребує надмірних капіталовкладень;

– сприяє значному припливу іноземного капіталу;

– зростання ваги туристичної галузі в економіці країни;

– висока рентабельність порівняно із здійсненими витратами;

– стале зростання кількості туристів (іноземний та внутрішній туризм);

– постійний попит на туристичні послуги;

– розвиток інформаційних технологій у туризмі;

– кваліфіковані кадри (підготовка у ВНЗ, досвід роботи у туристичних фірмах).

– Залежність від екологічного стану;

– якісна робота та розвиток інфраструктури;

–недостатність конкурентних переваг порівняно з туризмом у розвинених країнах;

– недостатня підтримка держави.

Opportunity – шанси

Тhreats- ризики

– Розвиток туристичної галузі економіки держави;

– розвиток інших галузей, який приводить до росту ділового туризму, підприємницької активності; розвиток

нових видів туризму;

– удосконалення законодавчої бази туризму;

– швидке збільшення попиту на туристичні послуги на основі зростання купівельної спроможності окремих верст населення;

– запровадження нових послуг; завоювання ринків.

– Нестійка економічна ситуація, загроза економічних криз;

– погіршення екологічної ситуації;

– негативні демографічні тенденції;

– сповільнені темпи розвитку галузі;

– недостатня увага розвитку туризму з боку

держави.

 

Застосування SWOT-аналізу необхідно поєднувати з іншими інструментами менеджменту в туризмі, які дають змогу підвищити якість туристичного продукту до міжнародних стандартів, залучити більшу кількість споживачів туристичних послуг, які, за даними дослідників, не задоволені оцінкою параметрів «витрати-якість» щодо туристичних продуктів вітчизняних туристичних фірм [5, с. 41].

Отже, на сучасному етапі становлення туристичної галузі в Україні необхідно звернути особливу увагу на розвиток логістики у її взаємозв’язку з іншими напрямками та інструментами менеджменту у туризмі, а саме:

− зв’язок логістики туризму  із маркетингом туристичної діяльності; сегментація ринків споживачів туристичного продукту;

− застосування сучасних методів стратегічної діагностики до прогнозування розвитку туризму в окремих регіонах;

– застосування методів оптимізації збуту туристичного продукту для зниження логістичних витрат (методу мережевого планування та управління та інших) [6, с. 89];

− підвищення ролі логістичного сервісу у туризмі;

− застосування сучасних логістичних інформаційних систем із урахуванням глобалізацій них тенденцій;

− узгодження зустрічно-діючих економічних цілей для зниження логістичних витрат у туризмі;

− впровадження сучасних концепцій управління для оптимізації здійснення логістичних процесів у туризмі;

− удосконалення оргструктур управління туристичними фірмами, організація туристичних підрозділів, підвищення кваліфікації логістів-менеджерів.

Висновки. Отже, туристично-рекреаційна сфера (ТРС) в Україні має великі перспективи та може стати важливим джерелом прибутків. Для цього необхідно встановити зв’язок логістики туризму із маркетингом, сегментувати ринок споживачів туристичних послуг, застосовувати сучасні логістичні концепції, такі як:  «Pull-підхід» та логістичний аудит, знизити логістичні витрати у туризмі та підвищувати кваліфікацію логістів-менеджерів.

 

Література:

 

 

1. Копець Г. Р. Актуальні проблеми розвитку логістики туризму в Україні / Г. Р. Копець // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка№. − 2007. − № 594. − С. 436-441.

2. Смирнов І.Г. Інтеграція у європейську транспортно-логістичну систему − стратегічний вибір України (Геопросторовий аспект) / І.Г. Смирнов, І.В. Шум // Український географічний журнал. − 2005. − №3. −С. 32-37.

3. Ларина Р. Р. Логістична стратегія розвитку рекреаційного туризму як чинник підвищення конкурентоспроможності туристичних підприємств в умовах транзитивної економіки України/ Р. Р. Ларіна, О. Ю. Лук’янова // Науковий вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту Київського торговельно-економічного університету. – 2013. – № 3. – С.11–13.

4. Задорожна Н. В. Розвиток логістики туризму в Україні / Н. В. Задорожна, О. Я. Кобилюх // Вісн. Нац. ун-ту «Львів. Політехніка». − 2012. – № 1 – С. 146–147.

5. Шульгіна С. Сегментація вітчизняних споживачів закордонного туристичного продукту / С. Шульгіна // Маркетинг в Україні. – 2005. – № 6. – С. 41–47.

6. Михайліченко Г.І. Практика організації туристичних подорожей / Г.І. Михайліченко. – К. : НТЕУ, 2003. – 156 с.

7. Бауерсокс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / Д.Дж. Бауерсокс, Д.Дж. Клосс. – М. : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2001. – 640 с.

8. Лук’янова О.Ю. Своєчасне критеріальне оцінювання бізнес-процесів підприємства як ефективний інструмент ризик-менеджменту [Електронний ресурс] / О.Ю. Лук’янова // Ефективна економіка: електронне наукове фахове видання. – 2013. – №4. – Режим доступу: http://www. economy.nayka.com.ua.

Category: 7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. | Added by: coolcheek
Views: 386 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 18
Guests: 18
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz