Середа, 23.05.2018, 23:40
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

Формування торговельної політики підприємств з врахуванням досвіду країн Західної Європи
09.10.2014, 19:56

Ю. С. Адамова
Науковий керівник к.е.н., ст. викладач Левченко М. О.
Хмельницький національний університет

 

ФОРМУВАННЯ ТОРГОВЕЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВ З ВРАХУВАННЯМ ДОСВІДУ КРАЇН ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ

 

Анотація. У даній статті проаналізовано формування торговельної політики підприємств західної Європи за для врахування досвіду для українських підприємств.

Актуальність теми торговельної політики підприємств, пояснюється насамперед тим, що торговельні підприємства є важливою ланкою сфери товарного обігу. Досягнення тривалого успіху підприємства забезпечується значною мірою ефективною маркетинговою політикою. Ключове місце посідає товарна політика, оскільки в основному від неї залежить і стан задоволення попиту споживачів і конкурентоспроможність підприємства. Товарна політика є визначеною для кожного окремого підприємства. Товарна політика буде виваженою, якщо вона спирається на чітко визначені підприємством принципи.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивченням питання механізмів формування торговельної політики країни в різні часи займалися такі економісти, як: Андрійчук В. Г., Кулішер І. М., Циганкова Т. М., С. Коен, М. Тріблкок, Дж. Оделл, Д. Лейк, та, попри існування загальної теорії зовнішньої торгівлі та торговельної політики, потребують подальшого дослідження та систематизації механізми, інструменти та принципи формування торговельної політики країни.

Головною метою даної роботи виступає досвід формування і аналіз торговельної політики підприємств у країнах західної Європи для України.

В умовах ринкової економіки підвищується роль товарної політики, що обумовлено загостренням конкурентної боротьби за ринки збуту товарів, посиленням уваги споживачів до якості товарів, їх марки, обслуговуванню, упаковці, збільшенням темпу росту появи нових товарів і товарів-замінників, підвищенням ролі стимулювання збуту і реклами.

 Діяльність будь-якого підприємства здійснюється в постійно мінливій ринковій ситуації. У залежності від галузі, ринку, ступеня державного регулювання економіки, підприємство виявляється в умовах тієї чи іншої ринкової моделі. І перед підприємством виникають наступні проблеми:

1.                   Які товари варто робити й у яких кількостях? Коли їх треба робити, яке співвідношення повинне

бути між різними товарами?

2.                   На яких ринках припускає працювати підприємство, тобто визначення кола потенційних покупців і

попиту на пропоновану продукцію.

3.                   Яким чином ці продукти виготовити, за допомогою яких ресурсів, у тому числі кадрових і

технологічних? І, отже, яка буде пропозиція цього товару?

4.                   Яка конкурентоздатність даного товару в порівнянні з товарами конкурентів [1] ?

 Відповіді на всі ці питання і складають зміст товарної політики.

 Товарну політику, потрібно перш за все розглядають як складову частину маркетингу. Основою для здійснення ефективної маркетингової товарної політики являється ретельне проведення маркетингового дослідження, в ході якого виявляється управлінська проблема:

-                      виведення нового товару на ринок;

-                      зняття товару з виробництва.

Товарна політика являє собою складову маркетингової діяльності підприємства, спрямована на розвиток асортименту, створення нових товарів, виключення з виробничої програми товарів, які втратили споживчий попит, поліпшення упаковки товару, розробку помітного найменування і виразного товарного знака.

Товарна політика представляє певний курс дій товаровиробника або наявність у нього заздалегідь обміркованих принципів поведінки. Вона покликана забезпечити спадкоємність рішень та заходів для формування асортименту і його управлінню, знаходженню для товарів оптимальних товарних ніш (сегментів), підтриманню конкурентоспроможності товарів на необхідному ринку, розробки та здійснення стратегії упаковки, маркування, обслуговування товарів [2].

Аналізуючи провідні компанії Європи, особливо такі як Carrefour, Воots (Великобританія), Metro (Німеччина), Nestle (Швейцарія), то потрібно виділити такі головні показники, які характеризують їхню діяльність, а саме дохід компанії.

А серед українських підприємств можна виділити такі торговельні мережі як «Фуршет», «АТБ», «Фоззі» і також варто виділити основні характерні показники діяльності даних фірм.

 

Таблиця 1

Характеристика провідний компаній західної Європи і України

Назва магазину

Дохід компанії у 2013 році

Кількість магазинів

Metro Group

31,6 млрд. євро [3]

2200 в 32 країнах Європи, Африки та Азії [4]

Boots

22,4 млрд. фунтів

1400 в 25 країнах світу [5]

Carrefour SA

75,673 мільйонів євро

15130 розташованих в Європі, Бразилії, Аргентині, Північній Африці й Азії [6]

Nestle

92.2 млрд. євро

461 і промислових підприємств в 83 країнах світу [7]

Фуршет

494.8 млн. євро

налічує 114 магазинів - 104 магазини у всіх регіонах України, у тому числі 7 супермаркетів-ресторанів «Гурман-Фуршет» та 1 мінігіпермаркет «Народний», а також 10 магазинів у Республіці Молдова [8]

Фоззі

2,124.7 млн. євро

Одна з найбільших торгово-промислових груп України, один з провідних українських рітейлерів з більш ніж 600 торговими точками на всій території країни [9]

АТБ

2,085.9 млн. євро

Мережа налічує більше 855 магазинів, які розташовані більш ніж в 230 містах 17 областей України [10]

 

Характеризуючи дані, які можна прослідкувати за допомогою таблиці 1, варто відмітити, що дохід провідних компаній західної Європи значно перевищує над українськими підприємствами, а цьому слідує чітка і виважена програма торговельної політики, яка безумовно позначається на доході підприємств. Тому доцільно висвітлити, які ж все таки характеристики прийнятні для всіх вище згаданих провідних європейських підприємств, а саме:

-                      наявність на підприємствах єдиного управлінського центру та системи менеджменту з чітко

визначеними функціональними обов’язками;

-                      формування корпоративної стратегії (єдине управління брендом, єдина маркетингова стратегія);

-                      забезпечення своєчасного постачання товарів, управління переміщенням товарів, запасів та інших

ресурсів;

-                      централізація інформації (маркетингової, статистичної, бухгалтерської), можливість одночасного

обслуговування різних сегментів ринку тощо;

-                      перехід від диктату продавця до диктату споживача;

-                      усунення міждержавних перепон для руху товарів і грошей;

-                      проникнення на ринки європейських країн товарів компаній США і Японії.

Зазначені аспекти дозволяють торговельним європейським мережам забезпечувати конкурентні переваги на різних споживчих ринках світу за рахунок цінової гнучкості, якісного сервісу, переваг у дистрибуції, розподілу комерційних та економічних ризиків, об’єднанні ресурсного потенціалу тощо. Останніми роками у світі спостерігається тенденція до укрупнення торговельних мереж.

Мережева організація торговельного бізнесу почала активно застосовуватися підприємствами різних форматів торгівлі, особливо широко у системі універмагів, торговельних центрів, торгівлі продовольчими товарами та побутовою технікою, аптеках тощо.

До переваг у співпраці з міжнародними торговельними мережами для західноєвропейських товаровиробників і постачальників, віднесені наступні:

-                      можливості продавати власну продукцію на всій території, де існують торговельні об’єкти мережі;

-                      можливість надати максимальний асортимент товарів;

-                      мінімальні фінансові ризики;

-                      значно вищі обсяги збуту товарів;

-                      налагоджена логістика тощо [11].

Головною і найважливішою стратегією торговельної політики для західноєвропейського регіону і їхніх підприємств являється:

-                      надійність і якість, виробленого продукту;

-                      всесвітнє визнання продукту;

-                      гнучка цінова політика;

-                      гарантійне обслуговування;

-                      безкоштовна доставка товарів;

-                      наявність розширеної інфраструктури у магазині (таксофони, банкомати, пункти обміну валют,

аптеки, фотопослуги тощо);

-                      наявність на підприємствах єдиного управлінського центру та системи менеджменту з чітко

визначеними функціональними обов’язками і формування корпоративної стратегії (єдине управління брендом, єдина маркетингова стратегія);

-                      забезпечення своєчасного постачання товарів;

-                      управління переміщенням товарів, запасів та інших ресурсів;

-                      централізація інформації (маркетингової, статистичної, бухгалтерської);

-                      можливість одночасного обслуговування різних сегментів ринку;

-                      усунення міждержавних перепон для руху товарів і грошей.

Що ж стосується України і її підприємств, то на сьогодні українські підприємства характеризуються такими ознаками, як:

-                      низька платоспроможність більшості населення країни,

-                      високий рівень конкуренції,

-                      невелика кількість малих та середніх промислових підприємств, але все це не достатньо для

досягнення таких прибутків як у західній Європі.

Підсумовуючи усе вищевказане, можна зробити висновок, що формування торговельної політики підприємств залежить від правильної встановленої політики на підприємстві і саме від цього залежить наскільки довго компанія утримається, а також чи буде встановлена політична структура приносити в майбутньому прибутки.

 

Література:

1.                   Формування торговельної політики підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://fbunion.ru/library/management/mam20

2.                   Етапи створення підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=31759

3.                   TOP-500 Центральна та Східна Європа 2013[Електронний ресурс]. – Режим доступу: file:///C:/Documents%20and%20Settings/%D0%90%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81

D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80/%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/Downloads/CETop500_2013_ua.pdf

4.                   Metro [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.metro.ua/public/METRO%20Cash%20_%20Carry%20_%20_%20_%20_%20_%202012%20_

5.                   Alliance Boots [Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://www.boots-uk.com/Our_Group.aspx

6.                   Carrefour Group Annual Reports [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.carrefour.com/content/annual-reports

7.                   Nestle Annual Report 2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.nestle.com/aboutus/annual-report

8.                   Фуршет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://furshet.ua/ua/company/history/

9.                   Fozzy Group [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.fozzy.ua/ru/

10.                АТБ-маркет [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.atbmarket.com/about/history/

11.                Світовий досвід функціонування торговельних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу:    http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Tiru/2011_31_1/Bespart.df

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Category: 7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. | Added by: coolcheek
Views: 380 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz