Середа, 22.08.2018, 06:06
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації.

Entries in category: 6
Shown entries: 1-6

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

А.В. Жердецька

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 В умовах глобалізації та інтеграції України в світовий економічний простір виникає потреба в розробці стратегічних планів розвитку видів економічної діяльності, які є потенційно прибутковими та конкурентоспроможними на міжнародному ринку товарів і послуг. До таких видів відноситься туристична галузь, яка в сучасних умовах господарювання потребує створення ефективної логістичної концепції, яка включатиме: розробку перспективних планів і механізмів управління і просування туристичного продукту каналами товароруху, детальне дослідження матеріальних та інформаційних потоків, їх оптимізація та скорочення витрат щодо туристичного супроводу, сервісу та обслуговування.

7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. | Views: 396 | Downloads: 0 | Added by: coolcheek | Date: 27.10.2014 | Comments (0)

Дeм’янова I.О.

Наyковий кepiвник к.e.н, доцeнт Матюх С.А.
Хмeльницький нацiональний yнiвepситeт

Сьогоднi  в цeнтpi сyспiльного pозвиткy є людина, якiсть та бeзпeка її життя, а цe вимагає вiд yчасникiв pинкових вiдносин yпpоваджeння каpдинально нових пiдходiв до виpiшeння пpоблeм захистy споживача в yмовах поглиблeння свiтових тeндeнцiй до глобалiзацiї, загостpeння конкypeнцiї та pозшиpeння pинкiв збyтy. Piвeнь pозвиткy пiдпpиємства та вeличина його пpибyткy залeжить, в пepшy чepгy, вiд якостi пpодyкцiї. Якiсть як eкономiчна катeгоpiя вiдбиває сyкyпнiсть властивостeй пpодyкцiї, що зyмовлюють мipy її пpидатностi задовольняти потpeби людини вiдповiдно до свого пpизначeння. Томy для кожного пiдпpиємства дyжe важливо постiйно пiдвищyвати та yдосконалювати piвeнь якостi пpодyкцiї. В yмовах pозвиткy мiжнаpодної тоpгiвлi i споpiднeних їй видiв дiяльностi, yспiх окpeмих пiдпpиємств та галyзeй eкономiки на зовнiшньомy i внyтpiшньомy pинках повнiстю залeжить вiд того, на скiльки їх пpодyкцiя або послyги вiдповiдають стандаpтам якостi. Томy пpоблeма забeзпeчeння i пiдвищeння якостi пpодyкцiї актyальна для всiх кpаїн i пiдпpиємств. Вiд її виpiшeння залeжить yспiх i eфeктивнiсть нацiональної eкономiки.


Ю. С. Адамова
Науковий керівник к.е.н., ст. викладач Левченко М. О.
Хмельницький національний університет

В умовах ринкової економіки підвищується роль товарної політики, що обумовлено загостренням конкурентної боротьби за ринки збуту товарів, посиленням уваги споживачів до якості товарів, їх марки, обслуговуванню, упаковці, збільшенням темпу росту появи нових товарів і товарів-замінників, підвищенням ролі стимулювання збуту і реклами.

 Діяльність будь-якого підприємства здійснюється в постійно мінливій ринковій ситуації. У залежності від галузі, ринку, ступеня державного регулювання економіки, підприємство виявляється в умовах тієї чи іншої ринкової моделі.

 


Н.С. Питляк

наук. кер. к.е.н., доц. О.Ф.Яременко

                                                           Хмельницький національний університет

На початку XXI ст. спостерігається значне збільшення кількості зовнішньоекономічних операцій, в яких транснаціональні корпорації виступають торговцями, інвесторами, розповсюджувачами сучасних технологій та стимуляторами міжнародної трудової міграції. Ці компанії відіграють провідну роль в інтернаціоналізації виробництва, в процесі розширення і поглиблення виробничих зв'язків між підприємствами різних країн. ТНК постійно розширюють мережу філій, а також з кожним роком збільшується кількість корпорацій. При виході на ринки інших країн транснаціональні корпорації використовують стратегії, які допомагають компанії подолати низку труднощів, з якими стикається ТНК на новому ринку. Оскільки українська економіка також не залишається осторонь процесів транснаціоналізації, важливим є розгляд стратегій виходу іноземних ТНК на ринок України.


Н. А. Гвозд

Научный руководитель к. э. н., доцент О. В. Володько

Полесский государственный университет

Как известно, в Республике Беларусь одним из важнейших разделов плана предприятия является производственная программа, или план производства и реализации продукции, являющаяся основой для расчета планов производства структурных подразделений предприятия, определяет необходимый объем производства продукции (оказываемых услуг) в плановом периоде, соответствующий по номенклатуре, ассортименту и качеству требованиям плана продаж. в условиях развития рыночных именно от успеха предприятия зависит, какую прибыль получит владелец. Ведь именно деньги значат в нашей жизни многое. Они являются не только средством к существованию, но и способом самореализации человека. А успех зависит от того, какое место займет фирма на рынке, что она предложит обществу и в каких количествах. Это должны быть четко отработанные действия, эффективно налаженная производственная программа. 


И.А. Мурина 

Научный руководитель: старший преподаватель А.В. Онищук

Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь

Управление затратами – это средство высокого экономического результата предприятия. Себестоимость продукции является объективной экономической категорией. Воздействие государства на процесс формирования себестоимости продукции проявляется следующим образом: разделение затрат предприятий на текущие затраты производства и долгосрочные инвестиции; разграничение затрат предприятий на относимые в себестоимость продукции и возмещаемые за счет других источников финансирования; установление норм амортизации основных средств, тарифов отчислений на социальные нужды и налогов, включаемых в себестоимость.


Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz