Середа, 23.05.2018, 23:19
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож

Розвиток туризму в Хмельницькій області як сладова характеристика міжнародного бізнесу регіону
13.10.2014, 19:22

О. В. Гуменюк

Науковий керівник к.е.н. ст.викладач М.О.Левченко

Хмельницький національний університет

 

РОЗВИТОК ТУРИЗМУ В ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ ЯК СЛАДОВА ХАРАКТЕРИСТИКА

МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ РЕГІОНУ

У даній статті розглянуті  проблеми, які перешкоджають розвитку туризму та найважливіші причини, які гальмують в останні роки розвиток туристичної галузі в Україні та описано  Хмельниччину,як  одну із найперспективніших туристичних регіонів України.

In this article problems which disturb the development of tourism and the main reasons which slow down development of a tourist branch in Ukraine in thelastyearsareconsideredandKhmelnytskyregionisdescribed, asoneofthemostperspectivetouristregionsinUkraine.

Постановка проблеми.Стрімкий розвиток економіки кожного регіону неможливий без туризму,адже у сучасній світовій економіці туризм грає все більш значну роль. Туризм сприяє демократизації суспільства, підвищенню культурного рівня людей, поліпшенню здоров`я населення, вносить свій внесок у соціально-економічний розвиток регіонів і країни в цілому. Він сприяє надходженню фінансових ресурсів, зростанню попиту на товари і послуги, зокрема, на вироби місцевої промисловості. Розвиток туризму у регіонах дозволяє збільшити доходи регіональних і місцевих бюджетів, що призводить до підвищення рівня життя населення. Збільшення об’єктів туризму, оновлення готельного господарства позитивно впливає на стан кон’юнктури у будівництві та інфраструктурі, дозволяє вирішити проблеми зайнятості та екології у регіоні.

Аналіз останніх досліджень. Дослідження у цій сфері надзвичайно активно здійснює  велика кількість науковців: О.О. Бейдик, М.Б. Биржаков, М.А. Жукова, М.І. Кабушкін, В.А. Квартальнов, В.Ф. Кифяк, О.О. Любіцева, М.П. Мальська, Т.Г. Сокол, В.В. Худо, В.І. Цибух, І.М. Школа та інші.

Метою статті є чіткийаналізрегіональних проблем розвитку туризму та розгляд причин,які гальмують розвиток туристичної галузі.

Основний матеріал дослідження.Нажаль, туризм у нашійкраїніпокище не сприймається як повноправна галузь економіки, що може забезпечувати значний дохід. Протягом останніх років спостерігаються значні диспропорції у розвитку туризму на території нашої країни.

Чіткий аналіз регіональних проблем розвитку туризму, а також урахування досвіду провідних зарубіжних країн в організації туристичної діяльності є особливо актуальним питанням для розроблення заходів для покращення ситуації, що склалася в регіонах [1,c.325].

Тобто, розвиток туризму в Україні, підняття його рівня до міжнародних стандартів, проведення ефективної державної і регіональної туристичної політики  є  важливими завданнями сьогодення. Формуванняефективноїрегіональноїтуристичноїполітикистає особливо актуальним в умовахзначногоневикористаногопотенціалутуристичноїгалузі в багатьохрегіонахнашоїкраїни.

Туристична політика є практикою впровадження науково обґрунтованої концепції розвитку туризму в країні, що має за мету таку розбудову індустрії туризму, яка б за своїми кількісними і якісними параметрами дозволяла задовольняти потреби внутрішнього ринку і виступати з власним конкурентоспроможним турпродуктом на міжнародному ринку. Туристична політика – це система методів впливу і заходів соціально-економічного, правового, зовнішньополітичного, культурного та іншого характеру, яку здійснюють державні органи влади, державні і приватні організації, асоціації та заклади, що відповідають за туристичну діяльність, з метою регулювання і координації туристичної галузі, формування умов для її розвитку[2].

Тобто метою державноїтуристичноїполітики є об’єднання державних і бізнесових інтересів та спрямування зусиль на задоволення туристичних потреб населення і ефективний розвиток туристичної галузі.

Однією з важливіших причин, якігальмують в останні роки розвиток туристичної галузі в Україні – це політична та економічна нестабільність в державі, низька екологічна безпека і невиваженість державної туристичної політики,але найважливішою проблемою є те, що про Україну та її туристично-рекреаційний потенціал мало відомо закордонним споживачам. Причиною цього є недостатня фінансова підтримка держави та відсутність комплексного підходу до просування вітчизняного турпродукту на світовому ринку туристичних послуг.

Розглянуті проблеми перешкоджають розвитку туризму в Україні і впливають на репутацію нашої країни на світовому ринку туристичних послуг,та як у 2009 році за туристичною привабливістюУкраїна посідала четверте місце знизу серед 80 країн світу [3, с 424].

Сьогодні особливо зростає значення регіональної туристичної політики, а Хмельницька область – один із регіонів України, що славиться своєю природою, історичними місцями, фортецями, архітектурними комплексами поміщицьких садиб тощо.

Це пояснюється вигідними особливостями її географічного розташування, сприятливим кліматом, багатством природно-ресурсного, історико-культурного та туристично-рекреаційногопотенціалу. Основними завданнями розвитку туризму на Хмельниччині є формування ринку конкурентноздатних на міжнародному рівні рекреаційних послуг на основі ефективного використання наявних природних і культурно-історичнихресурсів з одночасним збереженням екології, залучення максимальної кількості туристів на територію області, збільшення обсягів надходження коштів, в тому числі валютних, до місцевих бюджетів, збереження чистоти природного середовища та охорона рекреаційних ресурсів області Хмельниччина має величезні природні ресурси для динамічного розвитку туристсько-екскурсійнихпослуг.

             Також наїїтериторіїзосередженазначнакількістьпам’ятокприроди, державнихзаказників, історико-культурнихпам’ятників, добре розвинутатранспортна мережа. Найбільшприваблюєтуристів – Національнийприродний парк “ПодільськіТовтри” площею 261 тис. га. Тут зберігається 60 видіврослин і 80 видівптахів, тварин і комах, щозанесені до Червоної книги України. Флора парку становить одну третинувідзагального складу національнихпарківУкраїни, а фауна – одну п’ятучастинуфаунинашоїкраїни.

На територіїНаціонального природного парку “ПодільськіТовтри” розташована одна з найкрасивішихкарстовихпечер “Атлантида”. Привертаютьувагувизначніоб’єктиприроди – “Кармелюкова гора”, Пановецька дача”, “Манівецька дача”, Михайлівський парк, Кам’янець-Подільськийботанічний сад. На півдні парку розташований один з популярнішихоб’єктівтуристського показу – містоКам’янець-Подільський, на базіякого створено Національнийісторико-архітектурнийзаповідник “Кам’янець”. Тут розміщено 168 пам’ятокархітектури, в тому числі комплекс спорудфортеці[4, с 67].

Проте туристичні можливості не вичерпуються тільки територією Національного природного парку “ПодільськіТовтри” і м. Кам’янець-Подільським. Хмельниччина належить до тих регіонівУкраїни, де формується український етнос. На території нашої області знаходяться відомі археологічні пам’ятки, зокрема, трипільське поселення в Луці Врублевецькій, широко знанні літописнім періодуКиївської Русі – Меджибіж, Ізяслав, Полонне, а також міста Болохівськоїземлі – Божок Деражнянського і Губин Старокостянтинівського районів, городище біля села ТеліженецьСтаросинявського району. Досить відомий та притягує туристів Бакотський скельний монастир, заснування якого відносять до 1025 року. Мальовничу природу та багату історію має немало міст і селищ нашої області. Серед них потрібно назвати такі, як Ізяслав, Полонне, Сатанов, Старокостянтинов, Шепетівка, Славута та інші. 

Отже, поєднання ландшафтних і історико-культурнихресурсів на території Хмельницької області створює необхідні передумови для активізації розвитку туризму.

В області протягом останніх років втілюється в життя програма розвитку туризму і курортів. За останні роки в області проведено оновлення курорту Сатанів, реставрація і ремонт архітектурних комплексів. Але, як в Україні в цілому, так і на Хмельниччині, обсяги бюджетного фінансуваннярозвитку, оновлення і підтримки історико-культурнихцентрів недостатні для проведення масштабних програм[5, с 135].

Висновки.Таким чином, можна сміливо казати, що Хмельниччина є одним з перспективніших туристичних регіонівУкраїни. Необхідною умовою для ефективногорозвитку туризму на Хмельниччині є створення системи регіональної координації діяльності різних організацій, від яких залежить якість туристичних послуг та реалізація активної туристичної політики. Динамічність розвитку туристичної галузі на Хмельниччині можна забезпечити за рахунок поширення і впровадження нових видів туристичних послуг. Пріоритетними для Хмельниччини є оздоровчий туризм (відпочинок та лікування на курортах області), екологічний туризм, пізнавальний, а також тури вихідного дня.

Впровадження нових екскурсійних маршрутів, пошук ефективних форм поєднання різних видів туризму  сприятиме подальшому розвитку туризму на Хмельниччині.Для формування позитивного сприйняття Хмельниччини як привабливого туристичного регіону потрібні значні маркетингові зусилля, які необхідно спрямувати на вдосконалення системи інформаційного забезпечення, поглиблення маркетингових досліджень в сфері туризму, стимулювання розвиткуінфраструктури туризму шляхом залучення вітчизняних і іноземних інвестицій для реконструкції, будівництва туроб’єктів.

 

Література:

 

1.        Винниченко І. І. Середовищетурбізнесу. Навч. посібник. - К.: Академперіодика, 2006. – 325.

2.        Костюк О.М. Туристичні ресурси і розробка туру Хмельницькою областю[Електронний ресурс]. – Режим доступу :http://tourism-book.com/books/book-42/chapter-1451/

3.        Мальська М. Я., Худо В. В. Туристичнийбізнес; теорія і практика: Навч. посіб. — К.: Центр учбовоїлітератури, 2007. — 424 с.

4.        Мальська М. Я., Худо В. В., Цибух В. І. Основитуристичногобізнесу: Навч. посіб. — К.: Центр навчальноїлітератури, 2004. – 67.

5.        Насладищєв А. В. Місце і роль індустрії туризму в сучаснійекономіці. - М.: Известия АН СРСР, сер. Економічна, № 3, 1991. – 135с.

Category: 6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож | Added by: coolcheek
Views: 1293 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz