Середа, 23.05.2018, 23:27
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож

Рекреаційний бізнес та основні фактори забезпечення його конкурентоспроможності (на прикладі сільського зеленого туризму у Вінницькій област
17.10.2014, 09:53

С.В. Жгун

Науковий керівник викладач О.П. Жгун

Вінницький технічний коледж

 

РЕКРЕАЦІЙНИЙ БІЗНЕС ТА ОСНОВНІ ФАКТОРИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ (на прикладі сільського зеленого туризму у Вінницькій області)

Розвиток сільського туризму в Україні сприятиме спілкуванню людей з природою; екологічній просвіті населення; охороні природи; розвитку місцевого соціокультурного середовища; підвищенню рівня життя в сільської місцевості. Історичний досвід свідчить, що лише ті країни досягли процвітання, де вирішення соціальних проблем, поліпшення життя народу і всебічного розвитку членів суспільства є нагальною потребою самого господарського розвитку. Таким чином, актуальність теми дослідження очевидна. 

Постановка проблеми. Регіони України мають надзвичайно багату природну й етнокультурну ресурсну базу, що створює передумови для його широкого використання у відпочинкових цілях, все це має і Вінницька область.  М'який клімат, мальовничі ландшафти, цікава історико-культурна спадщина є запорукою організації різнобічного відпочинку й туризму в сільських місцевостях нашої країни і області. Все це є передумовами здійснення рекреаційного бізнесу, насамперед, рекреаційні ресурси, споживання яких робить сприятливий вплив, сприяє підтримці й відновленню фізичного і духовного здоров'я людини. 

Сільський зелений туризм, за визнанням експертів Всесвітньої туристичної організації (ВТО), є одним з секторів туристичної індустрії, що динамічно зростають. Ідеї охорони навколишнього середовища, що стали надзвичайно популярними серед західної цивілізації, охопили й індустрію туризму. Внаслідок цього серед масових туристів виник попит на види туризму, альтернативні масовому, — так звані зелені подорожі.[2]

Основний матеріал дослідження. Загальновизнано, що важливе місце серед галузей соціальної сфери національної економіки належить активному відпочинку населення, або рекреації. Рекреація (за Н.С. Мироненко і І.Т. Твердохлібову) є сукупність явищ і відносин, що виникають у процесі використання вільного часу для оздоровчої, пізнавальної, спортивної і культурно-розважальної діяльності людей на спеціалізованих територіях, що знаходяться поза межами населеного пункту, який є місцем їх постійного проживання.[3]

Рекреаційні потреби суспільства і людини - це потреби в простому і розширеному відтворенні соціально-трудової і соціально-культурного потенціалу суспільства в цілому і, відповідно, потреби у відновленні і розвитку фізичних і психічних сил людини, потреби в його фізичному, інтелектуальному і духовному вдосконаленні.

Для здійснення рекреаційного бізнесу потрібні, насамперед, рекреаційні ресурси, які являють собою сукупність компонентів природних комплексів і об'єктів історико-культурної спадщини, що формують гармонію цілісності ландшафту, пряме або опосередковане споживання яких робить сприятливий вплив, сприяє підтримці й відновленню фізичного і духовного здоров'я людини. Україна має досить сприятливими рекреаційними ресурсами. По своєму географічному положенню вона відрізняється різноманітними ландшафтами, багатим рослинним і тваринним світом, кліматичними.[1]

Багатоскладовий процес щодо задоволення рекреаційних потреб здійснюється, в самому загальному вигляді, в наступних основних формах: оздоровчого відпочинку, туризму, курортно-санаторного лікування. 

Сільський зелений туризм — один із найперспективніших видів відпочинку у Подільському реґіоні. Для сільських мешканців Вінницької  області цей вид туризму є найкращим стимулом для започаткування й розвитку підприємницької діяльності, що дає додаткові прибутки та підвищує рівень зайнятості членів сільських родин. Крім цього, діяльність сільських громад з організації агрорекреаційного сервісу стимулює облаштування сільських осель та благоустрій сільської місцевості, створює додаткові шляхи наповнення місцевих бюджетів, перетворюється на вагомий чинник перспективного розвитку сільських територій.

Зокрема, туризм робить величезний вплив на такі найважливіші галузі економіки, як транспорт і зв'язок, сільське господарство, будівництво, виробництво товарів народного споживання тощо, тобто виступає каталізатором економічного розвитку. 

Індустрія сільського туризму виконує важливу функцію в розвитку господарського комплексу і економіки країни, так як збільшує місцеві доходи; створює нові робочі місця; сприяє розвитку галузей, орієнтованих на виробництво туристських послуг; розвиває соціальну і виробничу інфраструктуру в туристських центрах; збільшує валютні надходження в бюджет країни. 

Пріоритетність розвитку сільського зеленого туризму у Вінницькому регіоні України зумовлена такими обставинами:

• Вінницький регіон  володіє значним, досі ще малоосвоєним, рекреаційним потенціалом, що потребує пошуку альтернативних ефективних стимулів для його раціонального використання у відпочинково-туристичних цілях;

• збережена етнокультурна самобутність історичного краю Вінниччини виступає ексклюзивною міжнародно-туристичною конкурентною перевагою, що дозволить нашій області бути серед основних осередків розвитку сільського туризму на Україні і в  Європі;

• розвиток сільського зеленого туризму стимулює мале підприємництво, важливе для відродження традиційного господарського укладу й оздоровлення економіки аграрних районів нашої держави;

• поширення практики організації агрорекреаційного сервісу вирішує низку напружених соціальних проблем регіонів, зокрема, масового безробіття, закордонного заробітчанства, складного соціального клімату тощо;

• практика організації для туристів відпочинку на селі сприяє зміні екологічної свідомості сільського населення, тому здатна відігравати важливу роль у збереженні довкілля.

• форма масової рекреації, як жодна інша, сприяє вихованню національно-патріотичних почуттів.

Центральною фігурою в організації відпочинку на селі є сільська родина, яка веде особисте селянське господарство в селі та здійснює надання послуг у сфері сільського туризму - забезпечує туристів житлом, харчуванням, знайомить із місцевою культурою і традиціями. Сільський туризм дозволяє реалізувати:

- відпочинок міських жителів у сільській місцевості;

- популяризацію української культури;

- поширення знань та інформації про історичні, природні, етнографічні особливості України;

- комплексний розвиток сільських територій і сільської інфраструктури, створення нових джерел доходів сільського населення.

Подальший розвиток сільського туризму у Вінницькій області та Україні вцілому вимагає впровадження низки заходів, які дозволять розвинути цей вид діяльності:

1. Удосконалення законодавчої та пормативно-правоіюї бази, її гармонізація з міжнародними стандартами:

- доопрацювання та прийняття Закону України «Про сільський і сільський зелений туризм»,

- розроблення нормативних вимог до облаштування сільських осель і об'єктів туристичної інфраструктури;

- визначення нормативних вимог до інформації про туристичні маршрути й об'єкти туристичної інфраструктури та порядку їх встановлення.

2. Розроблення нормативно-правової бази з питань функціонування системи стандартизації та сертифікації послугу сфері сільського туризму, присвоєння господарству і послугам, які надаються туристам, відповідної категорії якості та рівня обслуговування. Присвоєння категорії житлу, яке надається у користування туристам і відпочивальникам, дає право сільському господарю повідомляти про відповідну якість житлових умов у засобах реклами, встановлювати відповідний рівень оплати за проживання, сприяє підтримці житла у належному етапі, підвищенню комфорту та якості житлових умов.

3. Сертифікація послуг СТ з метою підвищення привабливості особистого селянського господарства дня туристів. Сільські господарі та члени їхніх родин, які надають послуги з сільського туризму, за власним бажанням мають право сертифікувати послуги СТ, то дозволить визначати, яку якість обслуговування може забезпечити сільський господар для туристів.

4. Створення інформаційної бази з сільського туризму, електронної бази даних особистих селянських господарств, які займаються туристичною діяльністю з сільського туризму, доступної населенню через мережу Іnternet, кадастрів туристичних ресурсів, випуск рекламно-інформаційпі каталогів об'єктів сільського туризму приверне увагу населення до відпочинку в сільській місцевості і дозволить полегшити вибір місця відпочинку туристам.[3]

Висновки. Впровадження вищезазначених заходів дозволить створити конкуренцію на ринку послуг СТ, зрости доходам сільських жителів та виведе з «тіні» селянські господарства, які займаються туристичною діяльністю з сільського туризму. Розвиток сільського туризму в Україні сприятиме спілкуванню людей з природою; екологічній просвіті населення; охороні природи; розвитку місцевого соніокультурного середовища; підвищенню рівня життя в сільської місцевості.

Сприяння розвитку сільського туризму має стати невід'ємною складовою державної регіональної політики, одним із шляхів вирішення питання зайнятості населення та соціально-економічного розвитку на селі.

 

Література:

1. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.news.mail.ru/inworld/ukraina/economics/5474371/

2. Електронний ресурс. - Режим доступу: http://www.bigyalta.com.ua/node/1172

3. Агалаков Н.М. Матеріали конференції «Актуальні питання підвищення конкурентоспроможності держави, бізнесу та освіти в сучасних економічних умовах» (14-15.02.2013 р.)

 

Category: 6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож | Added by: coolcheek
Views: 550 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz