Вівторок, 22.05.2018, 22:39
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах

Перспективи комерціалізації інноваційних розробок
27.10.2014, 12:50

О.О. Поворознюк

Науковий керівник: к.е.н. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

 

ПЕРСПЕКТИВИ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНИХ РОЗРОБОК

 

Анотація: В статті здійснена спроба теоретичного осмислення поняття «комерціалізація» як процесу та результату на світовому ринку інноваційних розробок.

Ключові слова: інноваційний процес, комерціалізація, інновації, інноваційні розробки.

 

Постанова проблеми. На сьогоднішній день необхідною умовою впровадження інноваційних розробок на ринок є процес комерціалізації. Від нього підприємство очікує довгострокового комерційного ефекту, який можливий лише в тому випадку, коли всі етапи комерціалізації вчасно та якісно виконані. Отже, на етапі створення і впровадження інновація потребує значної підтримки. Головну роль цієї підтримки відіграє процес комерціалізації, який є необхідною умовою впровадження інновацій на ринок.

Мета дослідження. Метою дослідження є теоретичне осмислення поняття «комерціалізація» як процесу та результату, її загальних аспектів та етапів здійснення на світовому ринку інноваційних розробок. Для досягнення зазначеної мети поставлено завдання проаналізувати зміст та особливості способів комерціалізації інновацій.

Виклад основного матеріалу дослідження. Поняття «комерціалізації» найчастіше зустрічається у літературі, пов’язаній з інноваціями, інтелектуальною власністю, технологіями, трансфером технологій тощо, оскільки комерціалізація є етапом інноваційного процесу, який відповідає за те, щоб інновація стала товаром та вийшла на ринок.

За визначенням американського дослідника Б. Твісса [6], інноваційний процес – це перетворення наукового знання, наукових ідей, винаходів у фізичну реальність (нововведення), яка змінює суспільство. В основі інноваційного процесу полягає створення,  упровадження і поширення інновацій, необхідними властивостями яких є науково-технічна новизна, практичне їх застосування і комерційна реалізованість з метою задоволення нових суспільних потреб.

Завдяки інноваційному процесу інновація перетворюється в удосконалену, ефективнішу інновацію, яка набуває нових споживчих якостей з урахуванням усіх можливих поліпшених змін. Основним етап інноваційного процесу є комерціалізація. За визначенням В.І. Мухопада комерціалізація являє собою процес перетворення об'єкта власності (інновації) у прибуток засобами торгівлі [5]. Е.А. Монастирний і Я.М. Грік визначили комерціалізацію як отримання доходу від її продажу або використання у власному виробництві [4]. Дж. Козметский описує комерціалізацію як процес, за допомогою якого результати наукових досліджень і дослідно-конструкторських розробок своєчасно трансформуються в продукти і послуги на ринку [2].

Отже, комерціалізація – це процес виведення інноваційних розробок на ринок. Він включає в себе кілька послідовних етапів:

1.     На першому етапі, якщо підприємство веде розробку кількох інноваційних продуктів, відбувається оцінка та відбір тих, які найбільш вигідні для виведення на ринок. Оцінка  здійснюється у вигляді проведення експертизи за певними критеріями: потенціал інноваційного продукту, затребуваність даного продукту в суспільстві, затребуваність продукту у потенційного покупця (у певному сегменті ринку), потенційну економічну ефективність від реалізації продукції (чиста поточна вартість, внутрішня норма рентабельності, термін окупності та т.д.);

2.     Другий етап процесу комерціалізації полягає у формуванні необхідних фінансових коштів. Оскільки тільки одиниці інноваційних підприємств мають достатній обсяг коштів для самостійного фінансування розробок, то основним завданням підприємства на цьому етапі є залучення інвестора;

3.     На третьому етапі відбувається закріплення прав на створену інновацію з їх розподілом між усіма учасниками процесу;

4.     Четвертий останній етап комерціалізації передбачає організацію виробництва інновації або її впровадження у виробничий процес з подальшим її доопрацюванням при необхідності.

Найголовнішим етапом подальшого розвитку інновації є комерціалізація, яка виступає однією з необхідних умов підтримки інноваційних розробок.

Сутність комерціалізації полягає в тому, що підприємство комерціалізує свою інновацію, тобто передає інновацію фірмам різних країн з урахуванням часу, внаслідок чого нововведення проникають в різні галузі виробництва та знаходять усе більше споживачів,  цей процес називається дифузією. Завдяки процесу дифузії з’являються нові умови до удосконалення інновації, на підставі чого підприємство генерує та реалізує нові ідеї в цьому ж напрямі. В результаті з’являється нова інновація, яка так само проходить процес комерціалізації та бере участь у дифузії.

Будь-який процес комерціалізації інновацій ніколи не обходиться без прямих її учасників.  У цілому всіх учасників процесу комерціалізації інновацій можна розділити на три категорії – розробники інновацій, їх покупці (інвестори) та посередники [1].

Розробники інновацій представлені такими категоріями, як: науково-дослідні інститути, які фінансуються за рахунок вітчизняних та міжнародних грантів, прямих інвестицій і т.д.; колективи винахідників, які не мають потенційних інвесторів і фінансуються невеликими разовими грантами; малі та середні підприємства, в яких працюють вчені та інженери, які проводять цілеспрямовано комерціалізацію своїх розробок; винахідники-одинаки, які з різних причин відділилися від наукових інститутів і працюють самостійно. Учасники цієї групи можуть запропонувати досить велику кількість розробок, але при цьому вони часто обмежені у фінансових коштах.

Серед потенційних покупців інновацій, як учасників процесу комерціалізації інноваційних розробок, доцільно відзначити: державні фонди та програми, які роблять помітний вплив на розвиток української науки, надаючи допомогу в процесі комерціалізації інноваційних розробок, виділяючи при цьому значний обсяг фінансових коштів;  недержавні фонди та гранти;  венчурні фонди і «бізнес-ангели», що здійснюють фінансову підтримку розробників натомість повної або часткової передачі прав на результати досліджень і розробок; великі та середні фірми, що фінансують наукові дослідження з метою їх подальшого використання у власній діяльності [7].

І третьою, важливою, категорією учасників процесу комерціалізації інновацій є посередники, які здійснюють залучення фінансових коштів і пошук технологій.  Посередниками в цьому процесі можуть виступати центри комерціалізації, консалтингові компанії, інноваційні центри та бізнес-інкубатори, які надають різні послуги з просування розробки на ринок.

Загалом, слід зазначити, що без залучення учасників комерціалізації, інноваційні розробки ніколи б не досягли стадії ринкової реалізації в майбутньому. З цього приводу можна сказати, що склад учасників процесу зумовлює спосіб комерціалізації інновацій.

В умовах глобалізації та загострення конкурентної боротьби на світовому ринку Інновацій, досить актуальним постає дослідження і аналіз способів комерціалізації інновацій.

Світова практика виділяє три основні способи комерціалізації інновацій з точки зору ступеня передачі прав на розробку [3]:

1. Самостійне використання розробки, що передбачає організацію виробництва і виведення на ринок розробки, виробництво і передача обладнання в лізинг, а також інжиніринг.

2. Переуступка частини інтелектуальних прав на розробку у вигляді: продажу ліцензій; франчайзингу; підряду на спільну розробку.

3. Повна передача інтелектуальних прав на розробку, мається на увазі: відчуження від прав або продаж патентних прав.

Кожний із наведених способів комерціалізації, який обумовлений складом учасників, є дієвим і спроможним принести власникові інноваційної розробки гідні прибутки у разі ефективного її використання.

Висновки. У результаті природного прогресу в суспільстві в цілому зростає необхідність у пошуку можливостей комерціалізації результатів інноваційних розробок. Виходячи з проведеного аналізу, можна зробити висновок про те, що для ефективної комерціалізації слід приділяти велику увагу вибору способу комерціалізації,  оскільки від нього залежить розмір прибутку, одержуваний розробником в перспективі. Отже,  комерціалізація є результатом і показником фінансового забезпечення інноваційного розвитку підприємства.

Література:

1. Катешова М. Как продвигать проекты коммерциализации технологий [Електронний ресурс] / М. Катешова, А. Квашнин // Серия методических материалов «Практическое руководство для центров коммерциализации технологий». – 2006. – Режим доступу: http://ictt.by/Docs/CommercGuides/guide_06.pdf (дата звернення: 14.10.2013).

2. Козметский Дж. Вызов технологических инноваций на пороге новой эры общемировой конкуренции / Дж. Козметский // Трансфер технологии и эффективная реализация инноваций. / Под ред. Н.М. Фонштейн. – М.: АНХ, 1999. – 11 – 12 с.

3. Ляшин А. Стратегии коммерциализации инноваций – мост между инноватором и бизнесом [Электронный ресурс] / А. Ляшин // Экономика и жизнь. – 2011. – № 36 (9402). – Режим доступу: http://www.eg-online.ru/article/144603/ (дата звернення: 14.10.2013).

4. Монастырный Е.А. Ресурсный подход к построению бизнес-процессов и коммерциализации разработок / Е.А. Монастырный, Я.Н. Грик // Инновации. – 2004. – № 7. –  С. 85–87.

5. Мухопад В.И. Коммерциализация интеллектуальной собственности / В.И. Мухопад. –  М. : Магистр, 2010. – 511с.

6. Твисс Б. Управление научно-техническими нововведениями / Б. Твисс // Сокр. пер. С англ. / Науч. ред. К.Ф. Пузыня. – М. : Экономика, 1989. – 271 с.

7. Тихонов Н. Эффективность способов коммерциализации инноваций [Электронный ресурс] // Упр. экон. системами: електрон. науч. журн. – 2012. – № 4(40). – Режим доступу:  http://uecs.ru/uecs40-402012/item/1271-2012-04-19-06-35-15 (дата звернення: 21.10.2013). 

 

Category: 5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах | Added by: coolcheek
Views: 731 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz