Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014

Entries in section: 91
Shown entries: 11-20
Pages: « 1 2 3 4 ... 9 10 »

Ю.О. Ціох

Науковий керівник к.е.н., доц. Пухальська Я.П.

Хмельницький національний університет

Розвиток ринкової економіки, нестабільність зовнішнього середовища, реформування відносин власності, нераціональний розподіл, неефективне використання наявних економічних ресурсів, загострення суперечностей розвитку продуктивних сил та виробничих відносин висувають на перший план необхідність підвищення ефективності використання потенціалу підприємств.

Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу промислових підприємств відіграє провідну роль в успішному вирішенні економічних і соціальних завдань, досягненні головної мети виробництва – підвищення прибутковості. Теоретичне обґрунтування визначення розміру, структури, функцій і закономірностей розвитку економічного потенціалу як економічної категорії має не лише методологічне, а й практичне значення, оскільки від ефективності його використання значною мірою залежать темпи розвитку промисловості України.

2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Views: 917 | Downloads: 0 | Added by: coolcheek | Date: 17.10.2014 | Comments (0)

В.В. Другак

Науковий керівник к.е.н., доц. Харун О.А.

Хмельницький національний університет

За умов посилення глобального характеру конкуренції інформаційне і кадрове забезпечення бізнесу стають ключовими компетенціями підприємств на внутрішніх та зовнішніх ринках. Інвестиції в персонал не мають точки насичення, оскільки сприяють професійному розвитку персоналу і є основним фактором інноваційного розвитку підприємства. Досвід провідних світових роботодавців доводить, що в компаніях із документарно закріпленою маркетинговою стратегією управління персоналом виручка в розрахунку на одного співробітника майже в три рази вище, ніж у компаній, що не мають такої стратегії. Сьогодні вітчизняні підприємства відчувають необхідність розробки інноваційних стратегій кадрового забезпечення з урахуванням власних інтересів роботодавця та вимог персоналу. Маркетингові підходи до управління персоналом ефективно вирішують питання забезпечення кадрами підприємств за сучасних умов.


Т.С. Кравчук

Науковий керівник д.е.н., проф. В.М. Нижник

Хмельницький національний університет

На сучасному етапі розвитку світової економіки експортний потенціал являється найважливішою характеристикою економічної потужності будь-якої країни, в тому числі і України. Експортний потенціал являється однією зі складових економічного потенціалу, яка забезпечує, на відміну від інших складових (виробничого, трудового, природного, фінансового, інформаційного потенціалу тощо) не процес виробництва, а процес споживання, тобто процес реалізації продукції на зовнішньому ринку.

Спроби визначення експортного потенціалу вітчизняними науковцями відносяться до 90-х років ХХ-го ст. з початком розвитку ринкових відносин, коли результати діяльності суб’єктів господарювання зумовлені не тільки можливостями виробництва, а й можливостями реалізації продукції. При виході на зовнішні ринки головною передумовою розвитку зовнішньоекономічних зв’язків стає розвиток зовнішньоекономічного потенціалу, складовою якого є експортний потенціал. Підходи сучасних науковців до визначення експортного потенціалу не завжди збігаються та розглядаються в них, як правило, лише окремі аспекти досліджуваного явища.


А.Є. Зима

Науковий керівник к.е.н., доц. Харун О.А.

Хмельницький національний університет

Розвиток ринкових відносин в Україні вимагає створення сучасного промислового комплексу, здатного стати запорукою її сталого економічного зростання. Промисловість є провідною сферою господарювання держави та визначає рівень її економічного розвитку, значною мірою обумовлює соціально-економічне становище суспільства. У зв’язку з цим постають завдання, пов’язані із забезпеченням промислових підприємств кваліфікованими працівниками, а оптимальність пріоритетів та механізмів кадрового забезпечення розглядається як передумова виконання промисловим сектором економіки своїх функцій. Особливої гостроти ці питання набувають в розрізі машинобудівного комплексу, що обумовлюється його визначальною роллю щодо розвитку промисловості України в цілому.


К.В. Куделич

Научный руководитель ст. преп. Онищук А.В.

Полесский государственный университет

Система свободного предпринимательства должна не только генерировать высокое экономическое благосостояние, но и обуславливать высокий уровень экономической эффективности, т.е. оптимальное размещение ресурсов. Экономисты называют это параметр оптимальности по Парето. Эффективные рынки размещают ресурсы таким образом, что улучшить состояние одного участника рынка невозможно не ухудшив при этом состояние другого . В отсутствие оптимальности по Парето возникают некоторые неэффективные рынки.


Т. В. Ляхова

Науковий керівник: кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри міжнародної економіки Ю. І. Головня

Київський національний торговельно-економічний університет

Процеси глобалізації сприяють об’єднанню людей та налагодженню нових економічних зв’язків. В умовах глобалізації першочерговим завданням є створення умов для «ефективного управління світовою системою», в тому числі шляхом здійснення співробітництва між країнами та управління людськими ресурсами в контексті розвитку  міжнародного бізнесу  


А. С. Данько

Научный руководитель: О. А. Паршутич

Полесский государственный университет

По удельному весу экспорта товаров и  услуг в ВВП Республика Беларусь находится на 1-м месте среди стран СНГ. Важнейшими внешнеэкономическими партнёрами являются такие страны как Россия, Германия, Нидерланды, Литва и Украина. Большая часть  белорусского товара приходится на Россию. В 2013 году объём экспортных поставок в Россию увеличился в 4,5 раза по сравнению с 2005 годом и составил 16837,5 млн. долл. США.


Ю.В. Лебедева

Научный руководитель к.э.н., доцент Ю.В. Игнатенко

Полесский государственный университет

Уверенное производство новых идей и инноваций, обеспечивающих конкурентные преимущества на мировых рынках, требует наличия специфических технологий. Основными отраслями в инновационной экономике в настоящее время являются информатика, био- и нанотехнологии, научные исследования и конструкторские разработки. В инновационном обществе инновационными должны быть все его сферы: экономика, социальная сфера, политика, государственное управление, наука, техника, образование и др.

В настоящее время инновационное развитие становится наиболее важным элементом социально-экономического развития стран и регионов. Рост экономик США, ЕС, Японии, Южной Кореи, Китая, Индии во многом обусловлен развитием наукоемких отраслей, разработкой и внедрением инноваций 


Д. Д. Полякова

Научный руководитель кандидат экономических наук, доцент С.В. Галковский

Полесский государственный университет

В настоящее время в экономике могут произойти ситуации, которые потенциально могут привести к обострению ситуации на валютном рынке. Основной уязвимой точкой национальной экономики ещё является слабое финансовое состояние предприятий на фоне высокой степени изношенности основных фондов и низкого уровня инвестиций. Ни для кого не секрет, что некоторые белорусские предприятия на протяжении многих лет являются малорентабельными, имеют значительные запасы нереализованной готовой продукции, просроченную дебиторскую и кредиторскую задолженности. Денежная эмиссия, которая может потребоваться для решения проблем реального сектора, способна стать важным дестабилизирующим фактором на валютном рынке


К.Г. Грицук

Научный руководитель: О. А. Паршутич

Полесский государственный университет, Беларусь

В развитии экономической системы Республики Беларусь существенную роль играет развитие инновационного потенциала. Инновационная деятельность обеспечивает высокие темпы экономического роста, прогрессивные структурные сдвиги в экономике, повышение качества жизни населения. Уровень развития и состояние инновационного потенциала зависит от уровня научно-технических разработок, состояния и мощности опытно-экспериментальной базы отраслей и предприятий, степени инновационной активности предприятий, наличия эффективных систем подготовки производства и ресурсов для серийного выпуска новой продукции, системы подготовки кадров-инноваторов.  


Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz