Середа, 23.05.2018, 23:32
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі.

Проблеми та перспективи розвитку ринку маркетингових досліджень в Україні
06.10.2014, 13:50

                                                                                                                                                        Н.Б. Паславська

Науковий керівник д.е.н, проф. В.М.Нижник

                                                                    Хмельницький національний університет

 

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МАРКЕТИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ В УКРАЇНІ   

 

Аналізуються ринок маркетингових досліджень в Україні, основні проблеми його становлення, висуваються чинники становлення ринку маркетингових досліджень, дається характеристика основних служб маркетингових досліджень, запропонована низка причин щодо проблем застосування підприємствами сучасних підходів до здійснення маркетингових досліджень.

 

Ключові слова: маркетингові дослідження, ринок, агенції, Україна, проблеми.

 

N.B. Paslavska

MB-10-1

M.O. Levchenko., Ph.d.  of International Economic Relationship Department

Khmelnitsky National University

 

PROBLEMS AND PROSPECTS OF MARKETING RESEARCH IN UKRAINE

 

Market  of research marketing in Ukraine, the main problems of its formation are analyzed, factors of market research and characteristics of  main market research service are represented. A  number of reasons as to problems of modern enterprises using  the approach to market research are offered.

 

Keywords: market research, market, agencies, Ukraine, problems.

 

Вступ. Засобом отримання необхідної інформації є маркетингові дослідження, які є одним з найважливіших факторів розвитку та забезпечення стабільного функціонування підприємства в довгостроковій перспективі. В розвинутих країнах маркетингові дослідження стали обов’язковим пунктом, що потребує виконання, в діяльності організацій при досягненні поставлених цілей.

Актуальність даної теми полягає в тому, що сучасні перенасичені товарами ринки характеризуються гострою конкуренцією, саме тому маркетингова діяльність підприємств на ринках має починатися з маркетингових досліджень. Найкращим помічником в успішній роботі підприємства і прийнятті правильних управлінських рішень в умовах сучасної України – є інформація. Маркетингові дослідження є важливою умовою, що дає змогу отримати відповіді на найрізноманітніші питання.

Мета дослідження  полягає  у  визначенні  проблем та перспектив розвитку маркетингових досліджень в Україні.

Основний матеріал дослідження. Ринок маркетингових досліджень в Україні зародився ще у період Радянського Союзу, точніше у 90-х роках, коли тільки почалися ринкові перетворення. В той час виокремлювались три головні проблеми:

 • відсутність методології в побудові вибірки;
 • низька ефективність обраних методик при проведенні інтерв’ю (ядро кількісних досліджень);
 • відсутність методів для проведення якісних досліджень (фокус-груп).

В наш час ринок маркетингових досліджень існує на основі своїх стандартів, критеріїв та досвіду роботи. Розвиток ринкових відносин в Україні загалом та ріст конкурентоспроможності окремих галузей привели до того, що підприємства все частіше користуються результатами маркетингових досліджень [3, c.4].

Слід зазначити, що за останні роки маркетингові дослідження все менше сприймаються як необхідність, і все більше визнаються як реально діючий інструмент визначення можливостей розвитку бізнесу та оцінки результатів маркетингової діяльності.

Український ринок маркетингових досліджень спеціалізується на бізнес-дослідженнях і соціологічних дослідженнях, значиму частину яких складають політичні. Слід зазначити, що темпи становлення служб маркетингових досліджень і організації цих робіт в країні за останні роки були дуже інтенсивними.

Цьому сприяли принаймні два найважливіших чинники:

1) проникнення на український ринок великої кількості закордонних компаній, для яких він дійсно був неосвоєний;

2) звільнення значного числа соціологів, психологів та інших спеціалістів у зв'язку із закриттям або припиненням фінансування заводських служб соціального розвитку, вузівських госпдоговірних лабораторій.

На сьогодні кількість дослідницьких агенцій-членів УАМ складає понад 80% гравців на даному ринку. Український ринок маркетингових досліджень зростає. Ринок маркетингових досліджень в Україні досить стрімко набирає обертів – зростає приблизно на 40 % у рік. 

На даний час в Україні створена інфраструктура служб маркетингових досліджень. Найбільш відомі з них „СОЦИС-ГЭЛЛАП”, Київський міжнародний інститут соціології, USM (Українські опитування і дослідження ринку), УМГ (Українська маркетингова група). Інтенсивно іде процес становлення служб маркетингових досліджень у регіонах: „СОЦИО-МАРКЕТ” Дніпропетровськ, Харків. Випускаються спеціальні видання, що періодично висвітлюють їх результати.

Що ж стосується самоорганізації дослідницької галузі в Україні, то мова йде, насамперед, про «Українську Асоціацію Маркетингу» (УАМ), яка в 1998 році одержала статус всеукраїнської громадської організації. УАМ поєднала маркетингові дослідницькі агенції, консалтингові фірми, контакт-центри, виставкові компанії, рекламні агенції, компанії-розроблювачі програмного забезпечення для маркетологів, а також викладачів вищих навчальних закладів, а в останній час — й маркетологів підприємств-товаровиробників та операторів ринків [ 4 ].

Проблеми маркетингу, маркетингових досліджень, їхнього взаємозв’язку в Україні, як і в інших постсоціалістичних країнах, мають свої особливості. На відміну від Західних країн, в яких бізнес, підприємництво послідовно пройшли два основних підходи до формування і дії ринкових механізмів, як от: «ринок продавця» і «ринок покупця», наша економіка в процесі ринкових реформ опинилася в досить специфічному стані. Тому, українському виробнику залишається самотужки формувати свій дослідницький центр з огляду на сформований попит на ринку. Проте, застосування підприємствами сучасних підходів до здійснення маркетингових досліджень унеможливлюється низкою причин.

По-перше, слід відмітити недостатньо високий кваліфікаційний рівень кадрового забезпечення даної сфери. Мова йде як про інтерв'юерів, так і про фахівців, що працюють в аналітичних проектах. Компаніям потрібні люди, які б поєднували в собі дві функції, які досить рідко властиві одній людині. Перша функція — ефективний менеджмент, зокрема уміння працювати з клієнтом; друга — аналітичні здібності, тобто уміння працювати з даними, вдумливість, спокій, бачення тенденцій. Хоча слід відмітити, що на сьогоднішній день дослідницький ринок України уже більш-менш структурований за рівнем якості (якості не збирання інформації, а за рівнем обробки і відповідно за цінами).

По-друге, не вирішеною залишається проблема нерозуміння керівництвом компаній, підприємств ролі маркетингових досліджень, і недовіра до дослідників. Більшість осіб, які приймають рішення про проведення досліджень, бачать основні перешкоди в розвитку дослідницької галузі у внутрішньо - організаційних факторах. Так, крім нерозуміння керівництвом необхідності досліджень (30%), також виділяють невміння використовувати отримані дані (23%), та відсутність фінансування (16%). Тільки 12% відзначають некомпетентність зовнішніх провайдерів.

По-третє, існує глобальна бюджетна проблема в галузі. Часто клієнти не готові платити за дослідження. Особливо не готові платити за аналітику при дослідженні. Більшість замовників проводять маркетингові дослідження для славнозвісного PR, тим самим, не розуміючи значимості проведення досліджень. Вони просто бачать, те, що хочуть бачити. І не думають, що правдиві результати стали б для фірми певним орієнтиром на майбутнє.

По-четверте, досить суттєвою залишається проблема заощадження вітчизняними виробниками саме на маркетингу, а, особливо, на дослідженнях. У Західних країнах, наприклад, витрати компанії на проведення маркетингових досліджень складають в середньому 0,6% вартості реалізованої продукції. Звичайно, українські бюджети значно скромніші, присутній невисокий попит на маркетингові дослідження, тому що виробники покладаються на власні сили, при чому не орієнтуються на споживача. В зв’язку із збільшенням рівня складності ринкових та конкурентних умов на багатьох підприємствах замислюються над вдосконаленням ведення свого бізнесу, і вагома частина змін стосується саме маркетингових аспектів, – створення гнучкої системи ціноутворення та конкурентного реагування, звернення до стратегічного планування, формування захищеності системи брендів компанії, підвищення лояльності споживачів тощо. Створюваний стратегічний маркетинговий комплекс та його планомірне втілення є вирішальним фактором вдалої та прибуткової діяльності компанії на ринку [1].

Існує низка проблем, що перешкоджають розвитку ринку маркетингових досліджень. Найбільш суттєві з них:

 • рівень розвитку економіки в цілому;
 • відсутність зацікавленості з боку керівництва і нерозуміння

необхідності проведення маркетингових досліджень;

 • нестача досвіду у правильності використання результатів досліджень;
  • некомпетентність провайдерів маркетингових досліджень;
  • відсутність необхідної інформації про ринок маркетингових досліджень;
  • висока вартість;
  • наявність сумнівів щодо результатів дослідження;
  • недостовірність,неточність одержуваних даних;
  • регулярні відмови респондентів брати участь у дослідженні.

Не всі керівники підприємств України до кінця розуміють доцільність проведення маркетингових

досліджень. Через недовіру до їх результатів замовляють дослідницьким компаніям лише польовий етап, а планування й аналіз здійснюють самі. Самостійно визначають не лише дослідницькі цілі, а й дизайн і метод дослідження, а також аналізують отримані результати.

Проте невміння правильно використовувати результати досліджень призводить до негативних наслідків, тому більшість замовників дедалі частіше очікують на виході не просто базової інформації, а дієвих рішень, що будуть здатні допомогти у досягненні цілей їх компаній [ 5 ].

В наш час на ринку існує багато агенцій, що пропонують послуги маркетингових досліджень, але дефіцит достатньої інформації про них змушує підприємців звертатись до найближчих, які можуть виявитися некомпетентними.

Одна із проблем – недостовірність та неточність одержуваних даних. Причиною цього є недосяжність до бізнесу замовника, що заважає отриманню найбільш повної інформації; часті відмови респондентів брати участь у дослідженні або недостовірність наданої ними інформації.

Із розвитком ринку маркетингових досліджень в Україні щороку зростають ціни на ці види послуг (15 – 20 %). Це зумовлено зростанням цін на купівлю офіційних джерел інформації, підвищенням заробітної плати кваліфікованим працівникам, зростанням вимог клієнтів до спеціально обладнаних приміщень для проведення фокус груп та офісних приміщень. Також незначно підвищилися ціни на анкети в залежності від статусу та досяжності респондента [2, с.5].

Проте, при наявності існуючих проблем, в Україні відбувається ефективний розвиток маркетингових досліджень. За прогнозами проекту MarketView 2013: Ukraine на рис.1 представлено тенденції розвитку ринку маркетингових досліджень у п’ятирічній та десятирічній перспективі відносно 2013 року.

 

 

 

Рис. 1.Тенденції розвитку ринку маркетингових досліджень у перспективі 2013 і 2016 року [2, c.4]

 

Згідно прогнозам проекту, у 2013 році роль досліджень у стратегічному плануванні зросте на 58 %, а у 2016 – ще на 16 %. Зросте вагомість досліджень як основи для стратегії роботи зі споживачами на 58 % і 70 % відповідно. Провайдери більше знатимуться на специфіці бізнесу клієнта внаслідок набуття багаторічного досвіду. Поглибиться спеціалізація між дослідниками й консультантами. Зросте кількість вузькоспеціалізованих маркетингових агенцій за методами здійснення досліджень або за галузями. Ця тенденція відповідає світовій, адже дослідження ESOMAR свідчать, що спеціалізація агенції є одним із головних чинників під час обрання її для виконання замовлення. В Україні й досі поширені дослідження загальнішого характеру, що дозволяють відповісти на максимальну кількість запитань в одному дослідницькому проекті.

Висновки. Розвиток ринкових відносин в Україні в цілому та підвищення конкурентоспроможності окремих галузей призвели до того, що підприємства все частіше використовують результати маркетингових досліджень при прийняті управлінських рішень. На ринку спостерігається як зростання числа замовлень на маркетингові дослідження, так і кількість фірм, які пропонують ці послуги. В  мінливій ситуації на ринку маркетингових досліджень необхідним є звертання уваги на існуючі проблеми та цілеспрямованість до їх вирішення, що дозволить при проведенні даних досліджень приймати правильні рішення, що збільшить продуктивність та в подальшому прибутковість, як замовників так і виконавців.

 

Література

 1. Карпіщенко М.Ю., Рибалка М.В. Проблеми та перспективи розвитку ринку маркетингових

досліджень в Україні / М.Ю. Карпіщенко, М.В. Рибалка.  [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://essuir.sumdu.edu.ua/bitstream/123456789/32650/1/Karpishenko_market%20research.pdf

 1. Лилик І.В. Ринок маркетингових досліджень в Україні: експертна оцінка та аналіз / І.В. Лилик

// Маркетинг в Україні. – 2013. – № 3. – с.7.

 1. Пилипенко В.І. Ринок маркетингових досліджень: становлення і проблеми розвитку /В.І.

Пилипенко // Маркетинг в Україні. – 2012.- №5.- с.16.

 1. Тарабукіна О.М.,  Бондарчук В.Л. Український ринок маркетингових досліджень:

реалії та перспективи / О.М. Тарабукіна, В. Л. Бондарчук. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://www.rusnauka.com/15_DNI_2008/Economics/32277.doc.htm

 1. Тарабукіна О.М.,  Юрченко О.А.  Проблеми та перспективи розвитку маркетингових

досліджень в Україні / О.М. Тарабукіна, О.А. Юрченко. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/14_APSN_2008/Economics/32278.doc.htm

 

Category: 4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. | Added by: coolcheek
Views: 2904 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz