Середа, 23.05.2018, 23:11
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі.

Маркетингова стратегія зовнішньоекономічної діяльності підприємства в умовах глобалізації
09.10.2014, 19:26

                                                                                        А.А. Овчарук

                                                                                                  Науковий керівник к.е.н. доц. Л.А. Грицина

                                                                  Хмельницький національний університет

 

МАРКЕТИНГОВА СТРАТЕГІЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ

ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ  ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

 

В статті розглянуто методологічні підходи до формування одного з основних понять маркетингу –маркетингової стратегії. Проаналізовано існуючі визначення поняття відомими зарубіжними та вітчизняними науковцями. Подано власне визначення поняття “маркетингова стратегія” та  обґрунтовано її місце в діяльності підприємства.

Ключові слова: маркетинг, стратегія, маркетингова стратегія, маркетингова діяльність.

 

In this article were examined  the methodological approaches to the formation of one of the basic concepts of marketing and marketing strategy. Analyzed the existing definition of well-known foreign and domestic scholars. Posted own definition of "marketing strategy and" justified its place in the enterprise.

Keywords: marketing, strategy, marketing strategy, marketing activity.

 

Постановка проблеми. В нинішній час економіка кожної країни потрапляє в зростаючу залежність від зовнішньоекономічних відносин. Це виявляється в різноманітті зв'язків, що складаються між державами. У сучасних умовах компанії не можуть існувати не маючи певної стратегії своєї діяльності, незалежно від того працює підприємство на внутрішньому чи зовнішньому ринку. Що в свою чергу вимагає від фірм розробки комплексної маркетингової стратегії для успішного подальшого розвитку зовнішньоекономічної діяльності організації. Ефективний маркетинг формує у підприємства особливе сприйняття планування й обумовлює необхідність інтенсивного і регулярного планування і реалізації визначеної маркетингової стратег

Метою статті є висвітлення сутності поняття “маркетингова стратегія” підприємства»на засадах існуючих підходів до нього та розроблення власного трактування.

Виклад основного матеріалу. Термін “маркетингова стратегія” складається із двох понять, одне з яких є основним (стратегія), а інше вказує на його належність до певної сфери (маркетингова). Оскільки поняття “стратегія” означає довготерміновий план дій, то у сполученні з поняттям“маркетингова” вказує на те, що сферою реалізації такого плану є маркетингова діяльність підприємства, і, відповідно, його метою –мета цієї діяльності (задоволення попиту споживачів). З огляду на зазначене, “маркетингова стратегія” підприємства характеризує план дій щодо досягнення його маркетингової мети у довготривалій перспективі.

Як випливає з праць О. Віханського, Дж. Дея, П. Діксона, М. Круглова, Н.Куденко, В. Нємцова, формування та реалізація маркетингової стратегії є основою стратегічного управління компанією в ринкових умовах. Аналіз праць показує, що саме з визначення маркетингової стратегії починається процес стратегічного планування на підприємстві. За визначенням Б. Карлофа, стратегія є “узагальненою моделлю дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресурсів компанії” [1].

Досить спрощено поняття “стратегія” визначає В. Сімонова [2]. Стратегія, на її думку, являє собою принципи організації діяльності з метою досягнення запланованих цілей. Є позиція, що стратегія –це загальний напрямок, на якому варто шукати шляхи досягнення мети.

Як відмічає О. Кравцов, відповідно до нової парадигми менеджменту, отримання підприємством конкурентних переваг є результатом реалізації комплексу старанно спланованих, синергійно взаємозалежних дій, що об’єднуються поняттям “стратегія” [3].

На думку Г. Агужена правильно обрана, обґрунтована та грамотно реалізована стратегія забезпечує підприємству стійкі конкурентні переваги та досягнення успіху в умовах розвитку ринкової економіки.

В. Кучер підкреслює, що задачею стратегічного маркетингу повинен бути не просто пошук нових способів використання існуючих ресурсів, а створення ресурсів більш ефективних, ніж у конкурентів.

Патріарх в області маркетингу Ф. Котлер вважає, що “маркетингова стратегія” –це логічна схема маркетингових заходів, за допомогою якої компанія сподівається виконати свої маркетингові задачі[4].

С. Гарковенко, розвиваючи ідеї Ф.Котлера, визначає маркетингову стратегію як програму маркетингової діяльності фірми на цільових ринках, яка визначає принципові рішення для досягнення маркетингових цілей. Дослідник наголошує, що по суті маркетингова стратегія є планом досягнення маркетингових цілей [4]. Більш широко розглянемо визначення терміну маркетингова стратегія зарубіжними та українськими авторами, звівши їх в таблицю.

Таблиця

 

Визначення терміну “маркетингова стратегія” [5]

 

Автор

Визначення

Ассель Г.

 

Маркетингова стратегія – основний метод компанії впливати на покупців і спонукати їх до купівлі.

 

Бородіна О.

Маркетинговастратегія – це цілісний комплекс дій (дослідницьких, промо-, рекламних тощо), кінцевою

метою яких є досягнення ринкового успіху пропозиції компанії (незалежно від того,  що компанія пропонує–товари чи послуги).

 

Котлер Ф.,

Армстронг Г.

 

Маркетинова стратегія є узагальненою моделлю дій, необхідних для досягнення поставлених цілей шляхом координації та розподілу ресурсів компанії.

 

Попова Т.

Маркетингова стратегія – це комплексна програма дій з просування товарів, послуг на ринку.

 

Марцин В.

 

Маркетингова стратегія – це система організаційно-технічних і фінансових заходів щодо інтенсифікації

виробництва,  реалізації продукції,  підвищення її конкурентоспроможності, активного впливу на попит та пропозицію.

 

Панкрухін А.

Маркетингова стратегія – це втілення комплексу домінуючих принципів, конкретних цілей маркетингу на тривалий період і відповідних

Рішень з вибору і агрегування засобів організації

і здійснення наринку орієнтованої на ці цілі

ділової активності.

 

 

Проаналізувавши визначення різних авторів, пропонується власне наступне визначення маркетингової стратегії. Отже, маркетингова стратегія –це динамічна система маркетингових цілей, сформованих на засадах стратегічних цілей підприємства та з урахуванням особливостей ринкового середовища, а також маркетингових засобів їх досягнення.

Крім того, аналіз наявних думок з формулювання поняття “маркетингова стратегія підприємства” дозволяє виділити основний принцип даної стратегії: досягнення стійкого положення на ринку в умовах конкурентної боротьби. Підприємство повинно володіти відповідним набором маркетингових інструментів, які відповідають змінам запитів споживачів і діючих більш ефективно, ніж у конкурентів.

Висновки. Аналіз літературних джерел надав змогу констатувати, що визначаючи суть маркетингової стратегії, різні автори дотримуються різних підходів до її формулювання. Маркетингову стратегію підприємства було відзначено як динамічну систему маркетингових цілей, сформованих на засадах стратегічних цілей підприємства та з урахуванням особливостей ринкового середовища, а також маркетингових засобів їх досягнення. Тобто, наголошено на необхідності неперервності та системності у формуванні маркетингових стратегій.  

Література:

1. Суть маркетингу та маркетингової стратегії. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://imanbooks.com/book_444_page_5

2.  Маркетингова стратегія підприємства: бренд-підхід до визначення ефективності. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://ua.convdocs.org/docs/index-61060.html

3. Кравцов О.О. Визначення обсягу виробництва підприємств при стратегічному та тактичному плануванні на базі ітераційного підходу / О.О.Кравцов // [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://www.libs.com.ua/a-ekonomika/12081-1-kravcov-oleksandr-oleksiyovich-viznachennya-obsyagu-virobnictva-pidpri-mstv-pri-strategichnomu-taktichnomu-pl.php

4. Кіндрацька Г.І. Класифікація конкурентних стратегій (за Ф. Котлером). / Г.І. Кіндрацька//  Навчальний підручник, 2010р./ Бібліотека українських підручників. [Електронний ресурс].  Режим доступу: http://pidruchniki.ws/12210605/menedzhment/klasifikatsiya_konkurentnih_strategiy_kotlerom

5. Пічугіна Т.С. Визначення терміну “маркетингова стратегія”  /Т.С. Пічугіна// [Електронний ресурс].  Режим доступу:  http://www.kpi.kharkov.ua/archive/Наукова_періодика/vestnik/Актуальні проблеми управління/2013/24

Category: 4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. | Added by: coolcheek
Views: 650 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz