Середа, 23.05.2018, 23:32
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика.

Досвід регулювання малого та середнього бізнесу на прикладі Польщі
14.10.2014, 18:18

УДК 338.2

А.І. Рой

Науковий керівник к.е.н., М.В. Руденко

Черкаський інститут банківської справи

Університету банківської справи НБУ

 

ДОСВІД РЕГУЛЮВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ

Анотація                                                                                 

У тезі проаналізовано стан розвитку малого та середнього бізнесу України та досвід Польщі.

Ключові слова: держава, бізнес, інвестиції.

Аннотация

В тезисе проанализировано состояние развития малого и среднего бизнеса в Украине и опыт Польши.

Ключевые слова: государство, бизнес, инвестиции.

Annotation

The thesis analyzes the development of small and medium enterprises in Ukraine and experience of Poland.

Key words: state, business, investment.

 

Постановка проблеми. Реформування  економіки  на  ринкових  засадах  та  формування громадянського  суспільства  в  Україні  обумовили  розвиток приватного підприємництва у різних сферах національної економіки, а також  появу взаємовідносин  держави та  бізнесу, які з кожним днем набувають все більшого значення. На даний момент існує ряд перешкод для ефективного розвитку бізнесу. Державне втручання у функціонування бізнесу мінімальне і не сприяє його розвитку. Існує корупція серед чиновників, тіньовий сектор економіки та безліч інших проблем, які потребують негайного вирішення.

Мета дослідження. Визначити основні тенденцій розвитку і взаємодії бізнесу та влади в Україні та розглянути досвід Польщі, здійснити пошук основних проблем спільного функціонування приватного бізнесу та влади, запропонувати шляхи для їх покращення в сучасних умовах.

Основний матеріал дослідження. За даними Держкомстату України станом на 2013 рік в структурі вітчизняного бізнесу частка малих підприємств становила 95 %, середніх – 4,8 %, що в цілому дорівнює кількості підприємств у більшості країн світу [1]. Також нещодавно Міжнародною фінансовою корпорацією було оприлюднено результати щорічного Рейтингу умов ведення бізнесу «Doing Business-2014», згідно з ним Україна покращила свої позиції на 28 одиниць та перемістилася із 140-го на 112 місце, демонструючи значне покращення умов ведення бізнесу за останній рік [2]. Проте, не зважаючи на всі покращення, існує багато недоліків, які перешкоджають ефективному веденню бізнесу.

По-перше, недостатня фінансова підтримка бізнесу з боку держави. За даними Державної служби статистики України протягом січня - червня 2014 року кількість інвестицій з державного бюджету різко зменшилася до 375,7 млн. грн (що складає 0,4% у загальному обсязі інвестицій) порівняно з 7219,2 млн. грн у 2013 році (2,4%). Найбільшу частку займають власні кошти підприємств та організацій. Вони складають 170675,6 млн. грн (63,8%) у 2013 році та 62748,2 млн. грн (72,2%) у 2014 році [1]. Це показує, що сектор бізнесу, особливо малого і середнього потребує ефективної фінансової підтримки як на загальнодержавному, так і регіональному рівнях.

По-друге, кредитні ресурси в Україні для малого підприємництва дуже обмежені. Для більшості суб’єктів підприємницької діяльності банківський кредит залишається недоступним через високі процентні ставки. Це пояснюється тим, що в національній економіці фактично не діє механізм гарантування кредитів.

По-третє, недосконалість чинної податкової системи та надмірний податковий тиск і обтяжлива система звітності, які зумовлюють зростання обсягів реалізованої продукції, прихованої від оподаткування, невпевненість підприємців у стабільності умов ведення комерційної діяльності. Це зумовлює появу тіньової економіки, рівень якої у 2012 році становив приблизно 45%.

По-четверте, складні та довготривалі післяреєстраційні процедури суб’єктів підприємництва, надмірне втручання органів державної влади в їхню діяльність.

Для контролю та підтримки бізнесу повинна існувати чітка система державного регулювання. В Україні вона здійснюється на принципах адміністрування. З розвитком суспільства розвивається і бізнес, з’являється потреба у розробці механізмів його регулювання. Структурою механізму державного регулювання є система заходів, розроблених державою, з урахуванням вимог ринку та інтересів суб’єктів бізнесу. Одним з основних елементів механізму регулювання бізнесу є ринкове регулювання, яке здійснюється за допомогою механізму конкуренції, динаміки ринкових цін, стихійного вирівнювання попиту та пропозиції тощо. Однак можна впевнено сказати, що тотальний контроль гальмує розвиток малого і середнього бізнесу та економіки в цілому: в Україні кількість підприємців у 3,5 рази менша, ніж у країнах Центральної Європи та Балтії; дві третини (63 %) українських бізнесменів при спілкуванні з держчиновниками використовують «неофіційні способи» вирішення регуляторних проблем. Тому необхідна більш сучасна структура механізму державного регулювання, до якої входитимуть правовий та фінансовий механізми; механізми стимулювання, підтримки, сприяння, контролю; форми та методи реалізації державного регулювання, державні органи та фонди, які покликані займатися діяльністю підприємницьких структур та суб’єктів бізнесу [3].

Проблеми, які виявлені при дослідженні розвитку малого та середнього бізнесу в Україні потребують пошуку нових підходів до регулювання підприємницької діяльності. Цікавим для України є досвід європейських країн, а саме Польщі, щодо вирішення вищезазначених проблем. Подальші дослідження сконцентруємо у напрямку регулювання малого та середнього бізнесу в Польщі та виявимо можливості його застосування в Україні.

Стратегічні документи  та  систему  регулювання  малого та середнього бізнесу  в  Польщі  визначає її  функціонування в складі ЄС. Для детального аналізу розглянемо Вармінсько-Мазурське  воєводство, що  належить до територій відсталого розвитку (має один із найвищих показників безробіття в ЄС). У регіоні напрацьований досвід розробки стратегії розвитку та регулювання малого підприємництва на 2000-2015 рр., яка є невід’ємною складовою загальної стратегії економічного розвитку регіону [4].

Першим етапом роботи над планом розвитку регіону був стратегічний аналіз умов функціонування малого  підприємництва,  ґрунтуючись на результатах SWOT-аналізу для розробки стратегії розвитку даної області. Серед факторів, які в перспективі сприятимуть розвитку підприємництва в регіоні, були виділені:  сприятливі природні умови для розвитку туризму, агротуризму, сфери відпочинку; потенціал  для  виробництва  високоякісних  продуктів  харчування; достатні трудові ресурси; близькість до кордонів, доступ до Балтійського моря; близькість до ключових автомагістралей країни. У виборі стратегічних рішень регіональна влада керувалася такими директивами: спиратися на сильні сторони, зменшувати слабкі сторони, уникати загроз і максимально використовувати сприятливі умови навколишнього середовища.

Другий  етап  розробки  стратегії  розвитку  малого  підприємництва - обґрунтування стратегічної мети: «Добре розвинуте мале підприємництво». Методологічно вона відповідає основним критеріям  для  стратегічної  мети, оскільки є узагальненням цілей стратегії. Стратегічна мета обґрунтовувалася методом активного стратегічного планування, що передбачає ототожнення мети й результату за умови, коли операційні цілі будуть досягнуті.

Третій  етап  -  декомпозиція  стратегії  на  пріоритетні  цілі.  Вони повинні забезпечити, через розвиток  підприємництва, зниження  рівня  безробіття  та  підвищення  рівня  життя  населення  регіону. Сформульовані пріоритетні цілі прямо не вказували на результат їх досягнення, а визначали напрямки дій, які забезпечують досягнення стратегічної мети.

Перша пріоритетна ціль - ефективна політика з підтримки малого підприємництва на місцевому рівні. Її досягнення передбачало такі форми сприяння розвитку малого бізнесу: допомога малим підприємствам в дотриманні стандартів ISO, полегшення доступу малого бізнесу до інформаційно-технологічних інновацій, допомога при започаткуванні бізнесу, стабільні та довготермінові пільги, підтримка експортної діяльності.

Друга  пріоритетна  ціль - велика  кількість  вітчизняних та зарубіжних інвесторів. Досягається  шляхом збільшення притоку капіталовкладень за допомогою реалізації програми сприяння інвестиціям в регіон. Основні засоби сприяння - підготовка майданчиків для забудови, створення регіональної системи сервісного  обслуговування інвесторів,  сприяння  ефективному функціонуванню економічних зон, просування регіону та PR - компанії, націлені на залучення інвестицій.

Третя  пріоритетна  ціль - створення  сприятливого  клімату  для активізації громадських організацій підприємництва. Вона досягається шляхом запровадження  відповідних  програм у школах,  сприяння місцевим громадським організаціям, навчання місцевої влади співробітництву з потенційними інвесторами, місцевими соціальними групами та громадськими організаціями.

Четверта пріоритетна ціль - підвищення економічного потенціалу та конкурентоспроможності малих підприємств. Її реалізація передбачає створення регіональних інноваційних центрів, розвиток бізнес-консалтингу, зокрема агропромислового, створення центрів регіонального співробітництва, технопарку,  підтримання  ініціатив  щодо відновлюваних джерел енергії, створення органів з сертифікації якості та  екологічності  продукції, фінансову підтримку (субсидії, гарантії, мікрокредити).

П’ята пріоритетна ціль - розвиток інформаційного суспільства - передбачає реалізацію програми  розширення  доступу  до  мережі Інтернет.

Таким чином, основні напрямки регулювання та підтримки малого та середнього бізнесу в Польщі довели свою ефективність, оскільки враховують розвиток кожного окремо взятого регіону орієнтуючись на його потенціал. Досвід Польщі може стати основою для створення власної стратегії побудови взаємовідносин бізнесу і держави. Врахування досвіду нашої західної сусідки дозволить виявити потенціал кожного регіону та можливості рівного розвитку для регіонів України. Послідовні кроки, щодо реалізації європейського досвіду регулювання малого та середнього бізнесу, приваблять нових іноземних інвесторів, що стимулюватиме розвиток малого підприємництва в нашій державі.

Література

1.        Державна Служба Статистики України. Електронний ресурс. - [Режим доступу]: :http://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2013/fin/kp_reg/kp_reg_u/kp_reg_u_2012.htm

2.        Група всесвітнього банку DOING BUSINESS. Електронний ресурс. - [Режим доступу]: : https://www.russian.doingbusiness.org%2Fdata%2Fexploreeconomies%2Fukraine%2F&ei=UX4xVNL0FuLd7QbQjID4CQ&usg=AFQjCNH8WLQWYp_umFG543-qmJ1yOqJIoQ

3.        Апостолова В.В. Взаємодія держави і бізнесу в сучасних умовах. Електронний ресурс. - [Режим доступу]: http://www.rusnauka.com/13_NMN_2011/Economics/15_85983.doc.htm

4.        Бей О., Томсон Г. Зарубіжні практики розробки стратегій розвитку малого підприємництва на регіональному рівні. Електронний ресурс. - [Режим доступу]: http://net.cbie.ca/projects/Data%5Ccd%20009-Lviv-ME-SED-Report-Best-Strat-UKR.pdf.

Category: 3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. | Added by: coolcheek
Views: 1108 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz