Неділя, 20.05.2018, 12:56
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

Оцінка капіталу підприємства як елемент гарантування його економічної безпеки
23.10.2014, 08:00

А.М. Галкіна

Науковий керівник: к.е.н., доц. Я.П. Пухальська

Хмельницький національний університет

 

ОЦІНКА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ЕЛЕМЕНТ ГАРАНТУВАННЯ ЙОГО ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

 

Розглянуто проблеми оцінки капіталу підприємства як елементу гарантування його економічної безпеки й окреслено шляхи їх подолання, зроблено акцент на наявність облікового та економічного підходу до оцінки капіталу.

          

Вступ. Успішність діяльності господарюючого суб’єкта у сучасних умовах багато у чому залежить від організації його економічної безпеки. Беручи до уваги зростання невизначеності зовнішнього середовища, кризові ситуації, поглиблення соціально-економічних ризиків, зростання політичної і соціальної нестабільності у суспільстві, конкурентну боротьбу з поглинаннями одних суб’єктів господарювання іншими та деякі інші фактори, що впливають на успішність бізнесу, необхідно відзначити, що ефективність організації економічної безпеки підприємства суттєво впливає як на саме ведення його господарської діяльності, так і на отриманий ним фінансовий результат.

Ключову роль у забезпеченні фінансово-господарської діяльності та досягненні мети підприємництва – отриманні прибутку – відіграє капітал суб’єкта господарювання, який є джерелом формування його господарських засобів та ресурсів. У зв’язку цим, вирішення існуючих проблем оцінки капіталу підприємства є питаннями вкрай важливими та актуальними. Трансформація національної економіки, яка відбувається в сучасних умовах вимагає врахування нових позицій та підходів до ряду економічних категорій, включаючи ті, що досліджувались нами.

Варто зауважити, що теоретичні основи, а також практику здійснення оцінки капіталу (пасивів) підприємства досліджувало широке коло як вітчизняних, так і зарубіжних науковців. Серед них найбільш фундаментальними є праці М. Т. Білухи,,, І. О. Бланка, Я. Ф. Бригхема, Ф. Ф. Бутинця, А. М. Герасимовича, С. Ф. Голова, Г. М. Давидова, А. М. Кузьмінського, М. В. Кужельного, Я. В. Соколова, В. В. Сопка та низки інших. Проте низка суттєвих проблем залишилися не вирішеними.

Метою дослідження є виявлення проблем оцінки капіталу підприємства як елементів економічної безпеки підприємства та визначення шляхів їх подолання.

Незважаючи на впровадження у вітчизняну практику національних Положень бухгалтерського обліку, в основі розробки яких лежало врахування міжнародних принципів (у тому числі щодо питань оцінки пасивів) в Україні, на жаль, не достатньо уваги приділяється теоретичному обґрунтуванню можливостей використання системи оцінки для прийняття управлінських рішень, рішень щодо інвесту-вання та визначення ефективності використання власного й тимчасово залученого капіталу підпри-ємства, що, у свою чергу, помітно впливає на еко-номічну безпеку підприємства. Наприклад, однією з таких проблем є те, що як в міжнародній, так і у вітчизняній практиці загальна величина власного капіталу, визначається за залишковим принципом (виходячи з балансового методу: Власний Капітал = Активи – Зобов’язання). Тобто на обсяг власних інвестиційних ресурсів з точки зору теорії впливає не стільки величина того чи іншого виду капіталу, скільки реальна оцінка активів і стан розрахунків з кредиторами. Така суперечлива позиція вимагає по-дальшого дослідження і вирішення. Однак не лише з цього слід виходити.

У системі теоретичних основ формування капіталу, як справедливо зазначає І. О. Бланк [4], важливу роль відіграє поняття його вартості. У даному випадку автор акцентує увагу на економічній оцінці капіталу, яка в умовах ринку набуває все більшого значення й надзвичайно активно використовується у міжнародній практиці.

Виходячи з вищенаведеного, варто розмежовувати так звану «бухгалтерську» та «економічну» оцінку, адже остання здійснюється на підставі першої шляхом застосування відповідних розрахунків. Однак необхідно прагнути до формування загальнометодологічного наукового підходу, здатного забезпечити реальність цих розрахунків, а також служити базовим інструментом обґрунтування управлінських рішень, спрямованих на підвищення ефективності фінансово-господарської діяльності суб’єкта господарювання та раціонального формування й використання його капіталу.

Щодо бухгалтерської оцінки капіталу вітчиз-няних підприємств, то усі ключові положення визначені Законом України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» [7], а також Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку. Загальнометодологічною основою оцінки переважної більшості статей пасиву є історична (фактична) собівартість (що задекларовано вищевказаним законом). Проте існують також підходи, які базуються на застосуванні низки інших принципів бухгалтерського обліку, особливо переваги змісту над формою, достовірність та інші.

Особливо багато проблем існує у питаннях здійснення оцінки такої складової пасиву, як зобов’язання.

Для визначення балансової вартості зобов’язань використовують такі види оцінок:

 • історична собівартість;
 • поточна собівартість;
 • вартість розрахунку (платежу);
 • теперішня вартість.

У випадку необхідності застосування поточної, теперішньої та розрахункової вартості (вартість платежу) найчастіше виникають проблеми при здійсненні оцінки зобов’язань. Загалом умовою визнання зобов’язання у балансі є можливість його достовірної оцінки. Тобто найбільш вдалою і зрозумілою є оцінка, встановлена за даними бухгалтерського обліку, відображена у первинних документах. Проте не завжди це можливо. Врахування критерію достовірності стосується й тих ситуацій, коли сума платежу по зобов’язанню залежить від подальших подій. Наприклад, якщо умовами договору визначено, що сума авансового платежу за визначену кількість та якість товару може бути скоригована постачальником у випадку зміни курсу іноземної валюти по відношенню до гривні, або можливим є варіант застосування знижки в оплаті в разі оплати зобов’язання у більш короткі терміни.

Аналогічна ситуація виникає у випадку, коли фірма – виробник бере на себе зобов’язання з гарантійного обслуговування чи заміни (у випадку неможливості усунення псування) протягом встановленого терміну. Характерною рисою подібних зобов’язань є залежність від майбутніх подій. Реально встановити обсяг таких зобов’язань неможливо, тому за основу оцінки береться сума, що визначається із застосуванням попередніх аналітичних чи експертних оцінок. Вказані зобов’язання в обліку відображаються у вигляді резервів та показуються у II розділі пасиву балансу «Забезпечення наступних витрат і платежів» у тому звітному періоді, коли була реалізована продукція. Враховуючи сучасні особливості розвитку національної економіки, при оцінці вказаних зобов’язань доцільно було б враховувати середній відсоток фактично досягнутого рівня у минулому звітному періоді, скоригований на офіційний (чи прогнозний) рівень інфляції звітного періоду.

Не менш важливою складовою загальної оцінки капіталу є оцінка їх з точки зору економіки, а саме: розгляд капіталу як фактора виробництва, який, маючи свою власну вартість, здатний приносити дохід. Економічні показники вартості капіталу важливі практично для усіх користувачів, як внутрішніх, так і зовнішніх. Зокрема, для власників та працівників зацікавленість виникає щодо рівня витрат, використаних на залучення та обслуговування фінансових потоків (капіталу), тобто йдеться про те, яку ціну суб’єкт господарювання платить за використання капіталу і чи є це вигідно для нього. Для інвесторів і кредиторів рівень вартості капіталу оцінюється з точки зору можливих доходів, що будуть отримані у випадку його вкладення в бізнес. У даному випадку мова може йти як про абсолютний, так і про відносний показники.

Загалом використання показників оцінки капіталу, особливо з урахуванням економічного напряму, необхідне для прийняття рішень (у тому числі управлінських) з таких питань:

 • при виборі напряму й схеми фінансування нового бізнесу (слід прорахувати усі альтернативні варіанти);
 • при визначенні ринкової вартості суб’єкта господарювання (з метою продажу);
 • при проведенні оцінки рівня прибутковості;
 • при оцінці сукупних ризиків фінансово-господарської діяльності;
 • у випадку необхідності прийняття рішення про злиття чи навпаки поділ підприємства;
 • з метою розробки політики фінансування оборотних і необоротних активів та ін.

Варто зазначити, що при оцінці вартості капіталу в економічній літературі [4] рекомендується розмежовувати його за компонентами (елементами). Такий підхід виправданий і обґрунтовується тим, що різні види капіталу здатні приносити різний дохід (можливий і варіант отримання збитків). Економічний підхід у цих питаннях вирізняє є те, що в якості елементів капіталу рекомендується використовувати капітал, що залучається шляхом реінвестування отриманого підприємством прибутку, емісії привілейованих акцій, емісії простих акцій, отримання банківського кредиту, емісії облігацій, фінансового лізингу. Вищевказані елементи дещо відрізняються від складових джерел формування господарських засобів, які відображаються в обліку та балансі. Наприклад, незважаючи на різноманітність у назві перша складова в бухгалтерському обліку класифікується як нерозподілений прибуток, друга – як цінні папери, кредити розрізняються за термінами погашення (довгострокові та короткострокові) тощо. Як бачимо, зведення облікових складових пасивів до економічних – цілком можливе. Отже суттєва реорганізація обліку та його даних з цього приводу не потрібна. Важливо лише правильно обрати розрахункові показники та науково обґрунтувати механізм їх розрахунку.

Висновок. Отже, економічна безпека підприємства – це захищеність діяльності підприємства від негативних впливів зовнішнього і внутрішнього середовища, спроможність швидко усунути різноманітні загрози або пристосуватися до зовнішніх умов без негативних наслідків для підприємства, іншими словами це найефективніше використання ресурсів, які забезпечують стабільне функціонування підприємства. Таким чином, розглянуті підходи та проблеми з точки зору теорії можуть бути вирішені шляхом використання певних трансформаційних процесів наявної облікової інформації, а поєднання бухгалтерської оцінки з економічною служитиме базою та обґрунтуванням прийняття управлінських рішень, що, у свою чергу, підвищить економічну безпеку підприємства.

 

Література:

1. Баяндин Н. И. Технологии безопасности биз-неса: введение в конкурентную разведку: учебн.

практ. пособие / Н. И. Баяндин. – М.: Юристъ, 2002. – 317 с.

2. Белоусова І. А. Управлінський облік – інфо-рмаційна складова економічної безпеки підпри-ємства: монографія / І. А. Белоусова. – К. : Дорадо-Друк, 2010. – 432 с.

3. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. Учебный курс / И. А. Бланк. — К. : Эльга-Н, Ника-Центр, 2001. – 448 с.

4. Бланк И. А. Управление использованием ка-питала. / И. А. Бланк. – М.: Омега-Л, 2008. – 656 с.

5. Галасюк В. В. Проблемы теории принятия экономических решений / В. В. Галасюк; Консал-тинговая группа "КАУПЕРВУД", Институт систем-ных исследований интеллектуальной собстве-нности. – Д.: Наука и образование, 2000. – 296 с.

6. Голов С. Ф. Бухгалтерський облік за міжна-родними стандартами: приклад та коментарі: практ. посібник / С. Ф. Голов, В. М. Костюченко. – К., 2006. – 860 с.

7. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р. № 996-ХІУ зі змінами і доповненнями. // Елект-ронна бібліотека “Юрист-плюс”. – К. : ЦКТ, 2000.

8. Іванюта Т. М. Економічна безпека підпри-ємства: [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Т. М. Іванюта, А. О. Заїчковський. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 256 с.

Category: 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Added by: coolcheek
Views: 468 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 14
Guests: 14
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz