Неділя, 20.05.2018, 12:53
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

Міжнародний аутсорсинг: переваги та ризики для компаній в країнах Південно–Східної Європи
23.10.2014, 07:56

Веприцька О.А.

Науковий керівник к.е.н.. доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

Міжнародний аутсорсинг: переваги та ризики для компаній в країнах Південно–Східної Європи

 

В статті розкрито сутність аутсориснгу та фактори його розвитку. Визначено також переваги та ризики аутсорсингового партнерства в країнах Південно-Східної Європи.

The article reveals the essence of outsourcing and its developmental factors. There are also explored advantages and risks of outsourcing partnership in South–Eastern Europe.

 

Постановка проблеми. Зростаючий вплив фінансової економіки, збільшення впливу фактору концентрації на стратегічних питаннях, поява вільного доступу до нових технологій та знань, вимога економічно активного суспільства користуватись поліпшеним рівнем обслуговування та інші подібні чинники породжують виникнення аутсорсингових партнерських відносин між торгівельними компаніями країн Південно-Східної Європи (ПСЄ) з перехідною економікою. Стратегічний аутсорсинг в якості основного типу такого партнерства допомагає фірмам досягти необхідного рівня конкурентоспроможності та забезпечити оптимальне використання ресурсів, сталий розвиток менеджменту та інноваційних можливостей.

Метою статті є дослідження сутності міжнародного аутсорсингу, факторів його розвитку, переваг та ризиків для компаній в країнах Південно-Східної Європи.

Основний матеріал дослідження. Аутсорсинг – це особливий тип міжнародної торгівлі. Як і всі форми міжнародної торгівлі, аутсорсинг приносить користь економіці в цілому, хоча й за певних короткострокових витрат на заміщення робочої сили. Міжнародні суб’єкти звикли до торгівлі товарами, але торгівля послугами набирає все більшу популярність протягом останніх десятиліть завдяки досягненням в області телекомунікацій та глобалізації торговельного процесу.

Так, аутсорсинг набув активного розвитку як на внутрішніх, так і на зовнішніх ринках. Основними стимулюючими факторами стали сучасне конкурентне середовище діяльності підприємств та економічна глобалізація. Важливе значення практики аутсорсингу в процесі економічної глобалізації чітко окреслене в діяльності провідних міжнародних консалтингових компаній. Особлива увага приділяється зміцненню позиції країн Південно-Східної Європи в якості країн з сприятливим для аутсорсингу кліматом. Більшість нових країн-членів ЄС на міжнародному ринку виступили в ролі емітентів, отримавши інвестиції для реалізації аутсорсингових проектів. У той же час, великі транснаціональні корпорації все ще проявляють активність в процесах інвестування в аутсорсинг. Загальновідомим фактом в економічній теорії є застосування форми міжнародного аутсорсингу шляхом використання імпортерів-посередників при купівлі вітчизняних товарів [1].

Практика аутсорсингу набуває високого рівня мобільності, так як аутсорсинг є швидкоплинним та нестабільним процесом. Однак, в умовах економічної глобалізації майже кожна інвестиція пов'язана з ризиками. Насьогодні у країнах Центрально-Східної Європи відбуваються активні процеси перерозподілу сфер діяльності великих транснаціональних компаній. Наприклад, виробничі лінії передаються з Угорщини, Чехії, Польщі в Словаччину, Румунію, Болгарію, Україну. Цей процес відбувається в умовах жорсткої конкуренції та несприятливого інвестиційного клімату. Отже, компанії в пошуку кращих альтернатив для організації менеджменту орієнтуються на аутсорсинг виробничих процесів. Країни ПСЄ з перехідною економікою є економічно ефективними та мають значний потенціал для розвитку такого роду міжнародного ділового співробітництва як аутсорсинг [1].

Застосування атусорсингу є особливо актуальним для підприємств, так як він значно підвищить конкурентоспроможність за рахунок використання нових технологій, раціоналізації виробничих процесів та реструктуризації менеджменту.

Країни ПСЄ з перехідною економікою мають порівняно високий індекс освіченості населення, в той час як показник рівня локальної заробітної плати є досить низьким. Це забезпечує наявність порівняльних переваг у процесі залучення партнерів по аутсорсингу в Європі. Тим не менш, ці країни потребують цілеспрямованої ефективної державної політики з метою використання вказаних порівняльних переваг і можливостей глобального ринку.

Такі фактори як економія коштів та глобалізація є ключовими у розвиткові міжнародного аутсорсингу. Цей процес викликає ряд соціальних проблем, таких як втрати робочих місць в розвинених країнах, хоча говорять також про різноманітні сприятливі наслідки аутсорсингу. Наприклад, управлінський аналіз у Procter & Gamble і General Motors призвів до аутсорсингу суттєвих елементів в ІТ-індустрії [2].

Основними факторами переорієнтації виробництва на  аутсорсинг є:

-    фінансові заощадження,

-    стратегічна спеціалізація,

-    вільний доступ до передових технологій,

-    підвищення якості товарів та послуг,

-    ефективна організаційна політика [3].

Немає жодних сумнівів, що зниження витрат та, як наслідок, збільшення прибутку є основною причиною для використання такого виду партнерства як аутсорсинг. Додатковий мотив полягає у  забезпеченні контролю над витратами в цілому. Так, компанії-нерезиденти, що будують свою діяльність на аусорсингу, зазнають менше негативного впливу від різкого завищення цін постачальником сировини.

Також не менш важливою причиною переорієнтації діяльності на аутсорсинг є стратегічна спеціалізація. Це допомагає компаніям визначити свою найефективнішу галузь діяльності, розвивати і вдосконалювати її, а другорядну частину функцій виробничого процесу (наприклад, бек–офіс, телемаркетинг, служба підтримки тощо) передати фірмам, у компетенції яких другорядні функції даної компанії входять в основну компетенцію. За аутсорсингу непрофільних процесів менеджери розраховують забезпечити умови для неопосередкованого розвитку певної галузі

Істотним джерелом конкурентних переваг є не сам кінцевий продукт, а управлінські можливості та ефективна орагнізаційна політика. Такі фактори впливають на підвищення ефективності процесу поєднання навичок та передових технологій, що є ще одним не менш важливим фактором.

Якщо розглядати аутсорсинг як інструмент управління виробництвом, то можна навести декілька прикладів. Наприклад, на початку XIX століття Британія імпортувала бавовну зі Сполучених Штатів, виготовляла тканину і експортувала її за кордон, в першу чергу в Індію, що була в той час британської колонією. За Великобританією залишалося до 75% фінансового прибутку. Сучасний приклад – компанія «Nike», що передала на аутсорсинг іншій компанії функції виробництва, продажу і розповсюдження продукції, сконцентрувала свою енергію і ресурси на те, що становить основну конкурентну перевагу компанії – дизайн.

Поліпшення якості обслуговування визначається ще однією важливою перевагою міжнародного аутсорсингу. Справа в тому, що в атусорсингових угодах є можливість більш точно вказати сучасні стандарти якості продукції. Це дає змогу менеджерам аутсорсингових компаній шукати більш якісних постачальників, які демонструють високі показники ефективності та володіють широким спектром діяльності на міжнародних ринках, що, в свою чергу, створює часткові умови ідеальної конкуренції між потенційними постачальниками [3].

Як результат, рівень цін і якість обслуговування є головними чинниками в отриманні конкурентних переваг, тобто головною ціллю діяльності постачальників аутсорсингових компаній в країнах ПСЄ є задоволення якомога вищих стандартів з максимально низькими цінами для досягнення глобальної конкурентоспроможності.

Переслідування такої стратегічної мети, та, як наслідок, забезпечення сприятливих економіко-соціальних умов для розвитку виробництва, стає можливим із аутсорсингом. З точки зору позитивного впливу аутсорсингового партнерства країни ПСЄ є привабливими через ефективне поєднання адекватного рівня цін і високої якості обслуговування.

Розширення ІТ-послуг аутсорсингу в країнах ПСЄ можливе з використанням нових інформаційних і комунікаційних технологій, які уможливлюють ефективне надання кваліфікованих міжнародних ІТ-послуг. Так, американські компанії наймають ІТ-фахівців з-за кордону для реалізації проектів з розробки програмного забезпечення, що дає можливість працівникам-резидентам зосередити зусилля на діяльності в галузі пріорітетної компетенції і в той же час істотно знизити виробничі витрати та витрати на оплату праці.

Однак, аутсорсинг конкретних бізнес-процесів, ІТ-послуг зокрема, знижує можливості організації творчого організаційного розвитку. Таким чином, компанії разом із ефективними синергетичними процесами можуть отримати занижений інноваційний потенціал [3].

Тим не менш, вражаючі переваги бізнес-моделі міжнародного аутсорсингу тісно співіснують з цілим рядом ризиків, які породжують деяку невизначеність в ефективності функціонування бізнес-моделі. У більшості випадків такі ризики пов'язані з потенційними проблемами при укладанні контрактів і підписанні договорів, так як подібні договори повинні враховувати вигоду для обох сторін та можливі зміни в потребах партнерів. Складність у тому, що не завжди можливо укласти договір на максимально вигідних умовах, зберігаючи при цьому позитивний вплив атусорсингових процесів, інакше партнерство виявиться неефективним. Крім того, в багатьох випадках цілком імовірно, що компанія-партнер може стати конкурентом, змінивши галузь спеціалізації або використовуючи більш досконалу організаційну політику та технологічні ноу-хау, щоб здобути конкурентні переваги та увійти в відповідний ринок.

Для того, щоб захистити свої інтереси, кожен партнер повинен наймати у склад персоналу юридичних та технічних експертів для участі в процесах переговорів по укладанню договорів. Це важливий етап при підписанні контрактів, адже некомпетентні знання можуть принести збитки компанії. Ризик відхилення у рівні цін, які спочатку були строго договірними, виникає також у тих випадках, коли договори укладаються надто швидко і під гаслом «про деталі подбаємо потім» [3].

Два інших основних типи ризиків виникають з економічної та політичної невизначеності в країні постачальника. Економічний ризик відображає потенційне підвищення рівнів інфляції і нестабільні валютні курси. Це говорить про неможливість збільшувати прибуток, про безрезультатні зміни в політиці оподаткування тощо. Політичний ризик включає в себе питання, пов'язані з політичною нестабільністю, появою регіональних або міжнародних конфліктів, регресивними процесами на ринку праці, державним регулюванням міжнародного бізнесу та торгівлі тощо.

Загалом, уряд здатний регулювати рівень залучення іноземних компаній до аутсорсингу. Потрібно проводити виважену відповідну політику, тому що компанії-нерезиденти можуть як створити перешкоди і бар'єри при вступі на ринок, але в той же час надають необхідні інвестиційні стимули, використовуючи широкий спектр податкових і фіскальних інструментів та субсидій [4].

Ризики виникають також у зв’язку з екологічними причинами та через непередбачувану поведінку партнера. Будь-які вигоди від використання недорогої і кваліфікованої робочої сили повинні переважати втрати, пов’язані з адаптацією вимог компанії до вимог партнера.

Наявність таких ризиків може призвести до руйнації ділового проекту, порушень у організаційній структурі та істотної втрати контролю над ринковою ситуацією. Тому генералізація, подальше прогнозування і завбачлива нівеляція можливих ризиків аутсорсингу забезпечує більший вплив позитивних факторів, про які згадувалось раніше [5].

Враховуючи останні зміни на світовому ринку, зокрема в процесах атусорсингу, можна зробити висновок, що країни ПСЄ систематично покращують свої позиції на міжнародній арені та мають набагато більш сприятливий атусорсинговий та інвестиційний клімат ніж азіатські країни, наприклад, Індія, Китай, Філіппіни, Сінгапур і Малайзія. Так, Чехія, Словаччина, Болгарія і Румунія взяли активну участь в партнерстві «Nearshoring». Ця форма партнерства стала регіонально доступною завдяки більш вигідному ніж у азіатських партнерів географічному положенні країн Південно-Східної та Центрально-Східної Європи для партнерства з США, яка переслідує ціль вигідного атусорсингу з країнами-постачальниками дешевої робочої сили. Партнерство США з ПСЄ і раніше надавало змогу використовувати недорогу і кваліфіковану робочу силу  в поєднанні з розвинутою інфраструктурою, економічною стабільністю, географічною близькістю.

Аутсорсинг не є чимось новим в США, його історію можна простежити аж до 1880–х, коли текстильна фабрика New England перемістила певну частину виробничих процесів на південь у Кароліну [6]. Посилена увага ЗМІ США на аутсорсинг існувала в період передвиборчих кампаній. Під час виборів в США 2012 році, аутсорсинг вийшов на перший план як основне питання, яке мала вирішити влада. Нинішній президент США Барак Обама розкритикував свого суперника, Мітта Ромні, директора Bain Capital Corporation. Критика стосувалась питання аутсорсингу робочих місць в Америці. Республіканці, в свою чергу, піддали жорсткій критиці президента Обаму за однобічний аутсорсинг робочих місць в галузі енергетики [7].

Таким чином, в умовах політичної боротьби та недосконалої конкуренції для успішного функціонування атусорсингової бізнес-моделі звичайне партнерство повинно вийти за межі відносин епізодичного характеру і натомість перейти на якісно новий довгостроковий рівень [8].

Висновки. Отже, детальні дослідження в галузі міжнародного аутсорсингу за участю країн Південно-Східної Європи насьогодні знаходяться ще на стадії розробок і досконалого вивчення. Практичне застосування принципово нової бізнес-моделі атусорсингу може забезпечити позитивні результати на основі наявності альтернатив при вирішенні конкретних організаційних проблем та партнерських ризиків. Один із способів майбутнього вдосконалення аутсорсингових процесів полягає у придбанні управлінського ноу-хау у розвинених організацій, стратегічна мета яких полягає в передачі своєї діяльності постачальнику-нерезиденту. Зокрема, проводиться оцінка впливу аутсорсингу на розвиток людських ресурсів в обох країнах-партнерах. Такий аналіз можна зробити щодо підвищення кваліфікації, спеціалізації та продуктивності праці. Цей процес підвищить потенціал до започаткування якісно нового аутсорсингу у розрізі еволюції від короткострокового партнерства до тривалих стратегічно виправданих відносин.

 

Література:

 

1.    Egger H. The role of public infrastructure and subsidies for firm location and international outsourcing 1993–2015 / H. Egger, J. Falkinger // European Economic Review. – 2006. – 50 р.

2.    Beulen E. Аpplication outsourcing to infrastructure management: extending the offshore outsourcing service portfolio / E. Beulen, Van Fenema P. Currie, W. From // European Management Journal. – 2007. – №23 (2) – Р. 133–144.

3.    Belcourt M.Outsourcing – the benefits and the risks / M. Belcourt // Human Resource Management Review – 2009. – №16 – Р. 269–279.

4.    Graf M. The outsourcing of IT–enabled business processes: A conceptual model of the location decision / M. Graf, S. Mudambib //  Journal of International Management. – 2005. – №11. – Р. 253–268.

5.    Kedia B., Lahiri S. International outsourcing of services: A partnership model / B. Kedia, S. Lahiri // Journal of International Management. – 2007. – №13 – Р. 22–37.

6.    Pearlstein S. Outsourcing: What’s the True Impact? Counting Jobs Is Only Part of the Answer / S. Pearlstein // Washington Post. – 1 July 2012.

7.    Hargreaves S. The Case for Outsourcing Jobs [Електронний ресурс] / S. Hargreaves // CNNMoney. – 2012. – Режим доступу: http://money.cnn.com/2012/09/14/news/economy/outsourcing–jobs.

8.    Linder J. Outsourcing as a strategy for driving transformation. / J. Linder  // Strategy and Leadership. – 2004. – №32 – Р. 26–31.

 

Category: 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Added by: coolcheek
Views: 1621 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 13
Guests: 13
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz