Середа, 23.05.2018, 23:13
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

Фактори впливу на експортний потенцал підприємства
17.10.2014, 18:10

Т.С. Кравчук

Науковий керівник д.е.н., проф. Нижник В.М.

Хмельницький національний університет

 

Фактори впливу на експортний потенцал підприємства

Визначено сутність експортного потенціалу. Розглянуто фактори впливу на експортний потенціал підприємства.

The essence of export potential. The factors of influence on the export potential of the company.

Постановка проблеми. Досвід високорозвинутих країн та країн, які інтенсивно розвиваються, переконує у тому, що динамізм позитивного розвитку більшості національних економік значною мірою досягається завдяки проведенню ефективної експортної політики і залежить від рівня досконалості процесів, що пов’язані з формуванням та використанням експортного потенціалу як держави, так і суб’єктів господарювання, а також від добору методів і інструментів, які здатні забезпечити успішний перебіг цих процесів.

Вагомий внесок у розробку теоретичних та методологічних основ розвитку експортного потенціалу зробили такі зарубіжні вчені як: Е. Грайпл, Д. Енгельхарт, П. Ліндерт, М. Портер, К. Ріттенбрук, Р. Харрод та інші. Цим питанням присвячені роботи і багатьох вітчизняних науковців, до прикладу: В. М. Байрака,                 С. М. Бойка, О. М. Кириченко, В. В. Коломійця, Г. Б. Крушніцької, О.М. Кикуш Л. Г. Ліпич, Т.Л. Мельник,                Т. В. Пепи, Н. М. Пирець, О. І. Попової, Л. П. Сєрової, І. В. Скорнякової, П. П. Стичішина, А. О. Фатенок-Ткачук та інші.

Метою статті є аналіз теоретичних підходів щодо виокремлення факторів впливу на експортний потенціал підприємства.

Виклад основного матеріалу. На сучасному етапі розвитку світової економіки експортний потенціал являється найважливішою характеристикою економічної потужності будь-якої країни, в тому числі і України. Експортний потенціал являється однією зі складових економічного потенціалу, яка забезпечує, на відміну від інших складових (виробничого, трудового, природного, фінансового, інформаційного потенціалу тощо) не процес виробництва, а процес споживання, тобто процес реалізації продукції на зовнішньому ринку.

Спроби визначення експортного потенціалу вітчизняними науковцями відносяться до 90-х років ХХ-го ст. з початком розвитку ринкових відносин, коли результати діяльності суб’єктів господарювання зумовлені не тільки можливостями виробництва, а й можливостями реалізації продукції. При виході на зовнішні ринки головною передумовою розвитку зовнішньоекономічних зв’язків стає розвиток зовнішньоекономічного потенціалу, складовою якого є експортний потенціал. Підходи сучасних науковців до визначення експортного потенціалу не завжди збігаються та розглядаються в них, як правило, лише окремі аспекти досліджуваного явища.

О. Кикуш розглядає експортний потенціал як ринкову категорію, яка визначає обсяги продукції, що виробляється, відповідної якості та номенклатури, здатна забезпечувати максимальний обсяг продажу на зовнішньому ринку і при певних зовнішніх та внутрішніх обмеженнях збільшувати власний прибуток [1]. Напевно це визначення є трохи неузгодженим. Схоже визначення дає В. Плескач, говорячи також про зовнішні та внутрішні обмеження та максимізацію прибутку, але визначаючи експортний потенціал як обсяг благ, які національна економіка може виробляти і реалізувати за межами країни [2].

На мікрорівні експортний потенціал розглядає П.П. Стичишин. Він визначає його як реальну здатність підприємства, організації, корпоративної структури (системи) до контролю максимально можливої для нього частки ринку. Ця здатність визначається ресурсами системи, особливостями їх використання у спрямованому на формування властивостей продукту та можливих стратегій, які забезпечують йому необхідну конкурентоздатність [3]. У визначенні говориться про контроль частки ринку, але чи означає контроль ще й присутність на цьому ринку.

Експортний потенціал є основою для розробки стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок. Отже, фактори, які впливають на розвиток експортного потенціалу, також опосередковано впливають і визначають процедуру формування стратегії виходу підприємства на зовнішній ринок та рівень репрезентативності підприємства на зовнішньому ринку.

Проведений аналіз теоретичних підходів щодо визначення факторів впливу на експортний потенціал підприємства дозволяє виокремити декілька підходів.

Так, А. О. Фатенок-Ткачук [4, с. 78] виділяє чинники, які впливають на формування експортного потенціалу підприємства. Ці чинники вона розбиває на три групи: інноваційно-ділова активність підприємства; підвищення економічного потенціалу суб’єктів господарювання; підтримка та стимулювання підприємств із високим експортним потенціалом на рівні держави.

Т. М. Мельник стверджує, що до складових експортного потенціалу належать: потенціал внутрішніх ресурсів (функція від техніко-технологічної бази, кваліфікації кадрів, методів управління, фінансів); потенціал цільового зарубіжного ринку; умови виходу на ринок, які охоплюють національні (торговельна політика країни, система підтримки експортного виробництва); зовнішні умови (торговельний режим країни експортування) [5, с 233]. Вказані чинники справляють вплив на формування експортного потенціалу. Однак Т. М. Мельник вказує на існування функціональної залежності експортного потенціалу від цих показників, без подальшої її формалізації.

А. Р. Дунська до найбільш значущих факторів розвитку експортного потенціалу відносить такі: організація управління підприємством; інформаційне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності; планування експортного виробництва; облік та аналіз експортних поставок; кадровий менеджмент [6].

Після ретельного аналізу літератури щодо факторів впливу на зовнішньоекономічну діяльність підприємства, ми вважаємо доцільним прийняти групування факторів, наведене у працях Ю.Г. Козака [7]. Ним проведені ґрунтовні дослідження у цьому напрямі, які, на думку автора є позитивними та негативними  факторами впливу. Для завдання оцінки впливу факторів на розвиток експортного потенціалу підприємства доцільно їх розмежувати на чинники мікро- та макрорівнів. На мікрорівні виділяються внутрішні та зовнішні фактори (рис. 1).

Рис. 1 Фактори впливу на розвиток експортного потенціалу підприємства

 

Внутрішні фактори спричинені діяльністю підприємства, а зовнішні виникають в результаті державної політики, діяльності конкурентів, середовища, у якому працює підприємство, тобто ці фактори мають вплив на рівні держави, де функціонує підприємство. На макрорівні діють фактори, що мають вплив з боку іноземних конкурентів та країни-партнера. Крім того, зовнішні фактори розмежовуються на ті, які викликані діяльністю держави та суб’єктами ринку.

Динаміка зміни зовнішніх факторів (факторів міжнародного, макро- та мезосередовища) може значно впливати на процеси експортування, що протікають на підприємстві, а саме по собі підприємство дуже мало впливає на них. Тому ці фактори є слабокерованими з боку підприємства. Однак керівники підприємства повинні стежити за змінами факторів його зовнішнього середовища і реагувати на них шляхом коригування діяльності підприємства. Внутрішні фактори (фактори прямого впливу) залежать від підприємства, вони закладені в його організаційній структурі, структурі управління, професіоналізмі персоналу і є керованими з боку менеджменту підприємства, тому шляхом зміни параметрів внутрішнього середовища можна адекватно реагувати на зовнішні зміни.

Висновки. Отже, визначені фактори є системоутворюючими, тобто вони формують експортний потенціал підприємства, і взаємозалежними, тобто вони об’єднані єдиною метою – забезпечити розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Реалізація заходів за кожним фактором розвитку експортного потенціалу сприятиме підвищенню конкурентних позицій підприємства, ефективному просуванню продукції підприємства на цільовому зовнішньому ринку. Тобто зазначені фактори впливають не лише на розвиток експортного потенціалу, а в кінцевому результаті вони здатні посилити конкурентоспроможність підприємства в цілому.

 

Література:

 1. Кикуш О. Семантика та економічний зміст категорії «експортний потенціал» / Оксана Кикуш // Економічний аналіз. – 2008. – №3 (19). – С. 173-176.
 2. Плескач В. Оценка и активизация зкспортного потенциала региона / В. Плескач, О. Шарипова // Бизнес - информ. – 1998. –№6. – С. 65-66.
 3. Стичишин П.П. Експортний потенціал підприємства: концепція механізму формування та реалізації / П.П. Стичишин // Зовнішня торгівля: проблеми та перспективи: зб.наук. праць. – К. : УАЗТ, 2000 – Вип. 4. Ч.1. – 246 с.
 4. Фатенок-Ткачук А. О. Оцінка експортного потенціалу машинобудівних підприємств України / А. О. Фатенок-Ткачук // Науковий вісник Волинського нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – 2008. – № 7. – С. 72–79.
 5. Мельник Т. Експортний потенціал України: методологія оцінки та аналіз / Т. Мельник // Міжнародна економіка. – 2009. – № 8–9. – С. 221–245.
 6. Дунська А. Р. Фактори розвитку експортного потенціалу промислового підприємства / А. Р. Дунська // Ефективна економіка. – 2013. – № 3. – С. 29–37.
 7. Козак Ю.Г. Зовнішньоекономічна діяльність підприємств: навч. посіб. / Ю.Г. Козак, Н.С. Логвінова, І.Ю. Сіваченко – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 792 с.

 

Category: 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Added by: coolcheek
Views: 1166 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz