Неділя, 23.09.2018, 05:58
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2014 » 2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

Entries in category: 14
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

В.С. Гончаренко

Науковий керівник: к.е.н. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

Конкурентоспроможність сучасного підприємства дедалі більшою мірою стає результатом ефективного використання унікальних за своєю природою факторів нематеріального характеру — таких, як знання й уміння співробітників, професійна кваліфікація, патенти, права на дизайн і торгові марки, відносини із споживачами, структура управління,  інформаційні технології тощо, — поєднуваних у категорію «інтелектуальний капітал». Саме тому важливо правильно оцінити вартість цієї категорії для того, щоб максимально ефективно розробити основні засади управління інтелектуальним капіталом. 

2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Views: 590 | Downloads: 0 | Added by: coolcheek | Date: 27.10.2014 | Comments (0)

А.М. Галкіна

Науковий керівник: к.е.н., доц. Я.П. Пухальська

Хмельницький національний університет

Успішність діяльності господарюючого суб’єкта у сучасних умовах багато у чому залежить від організації його економічної безпеки. Беручи до уваги зростання невизначеності зовнішнього середовища, кризові ситуації, поглиблення соціально-економічних ризиків, зростання політичної і соціальної нестабільності у суспільстві, конкурентну боротьбу з поглинаннями одних суб’єктів господарювання іншими та деякі інші фактори, що впливають на успішність бізнесу, необхідно відзначити, що ефективність організації економічної безпеки підприємства суттєво впливає як на саме ведення його господарської діяльності, так і на отриманий ним фінансовий результат. 


Веприцька О.А.

Науковий керівник к.е.н.. доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

Зростаючий вплив фінансової економіки, збільшення впливу фактору концентрації на стратегічних питаннях, поява вільного доступу до нових технологій та знань, вимога економічно активного суспільства користуватись поліпшеним рівнем обслуговування та інші подібні чинники породжують виникнення аутсорсингових партнерських відносин між торгівельними компаніями країн Південно-Східної Європи (ПСЄ) з перехідною економікою. Стратегічний аутсорсинг в якості основного типу такого партнерства допомагає фірмам досягти необхідного рівня конкурентоспроможності та забезпечити оптимальне використання ресурсів, сталий розвиток менеджменту та інноваційних можливостей.


О.В. Коліщак

Науковий керівник д.е.н., проф. Богиня Д.П.

Хмельницький національний університет

Розвиток ринкових відносин, який супроводжується посиленням конкуренції, викликає необхідність засвоєння та впровадження адекватних сучасним умовам методів, форм та інструментів управління діяльністю підприємства. До їх кола належать процедури стратегічного управління, що забезпечують досягнення цілей функціонування підприємства при утриманні конкурентних позицій на основі адекватного реагування на темпоральність, варіативність та глибину турбулентності зовнішнього середовища. Необхідність розвитку системи стратегічного управління обумовлена розумінням підприємства як відкритої системи, котра активно взаємодіє із зовнішнім оточенням, отримуючи в ньому ресурси на вході та очікуваний результат діяльності на виході. Це спрямовує зусилля з побудови процесу управління таким чином, щоб забезпечити найбільш повне використання ресурсів при досягненні цілей діяльності підприємства, тобто найвищого результату його функціонування.


Ю.О. Ціох

Науковий керівник к.е.н., доц. Пухальська Я.П.

Хмельницький національний університет

Розвиток ринкової економіки, нестабільність зовнішнього середовища, реформування відносин власності, нераціональний розподіл, неефективне використання наявних економічних ресурсів, загострення суперечностей розвитку продуктивних сил та виробничих відносин висувають на перший план необхідність підвищення ефективності використання потенціалу підприємств.

Підвищення рівня ефективності використання економічного потенціалу промислових підприємств відіграє провідну роль в успішному вирішенні економічних і соціальних завдань, досягненні головної мети виробництва – підвищення прибутковості. Теоретичне обґрунтування визначення розміру, структури, функцій і закономірностей розвитку економічного потенціалу як економічної категорії має не лише методологічне, а й практичне значення, оскільки від ефективності його використання значною мірою залежать темпи розвитку промисловості України.


Т.С. Кравчук

Науковий керівник д.е.н., проф. В.М. Нижник

Хмельницький національний університет

На сучасному етапі розвитку світової економіки експортний потенціал являється найважливішою характеристикою економічної потужності будь-якої країни, в тому числі і України. Експортний потенціал являється однією зі складових економічного потенціалу, яка забезпечує, на відміну від інших складових (виробничого, трудового, природного, фінансового, інформаційного потенціалу тощо) не процес виробництва, а процес споживання, тобто процес реалізації продукції на зовнішньому ринку.

Спроби визначення експортного потенціалу вітчизняними науковцями відносяться до 90-х років ХХ-го ст. з початком розвитку ринкових відносин, коли результати діяльності суб’єктів господарювання зумовлені не тільки можливостями виробництва, а й можливостями реалізації продукції. При виході на зовнішні ринки головною передумовою розвитку зовнішньоекономічних зв’язків стає розвиток зовнішньоекономічного потенціалу, складовою якого є експортний потенціал. Підходи сучасних науковців до визначення експортного потенціалу не завжди збігаються та розглядаються в них, як правило, лише окремі аспекти досліджуваного явища.


К.В. Куделич

Научный руководитель ст. преп. Онищук А.В.

Полесский государственный университет

Система свободного предпринимательства должна не только генерировать высокое экономическое благосостояние, но и обуславливать высокий уровень экономической эффективности, т.е. оптимальное размещение ресурсов. Экономисты называют это параметр оптимальности по Парето. Эффективные рынки размещают ресурсы таким образом, что улучшить состояние одного участника рынка невозможно не ухудшив при этом состояние другого . В отсутствие оптимальности по Парето возникают некоторые неэффективные рынки.


А.І Ляшенко .

Науковий керівник - к. е. н., доцент Н.О. Шквиря ,

Таврійський державний агротехнологічний університет

Зміцнення конкурентних позицій сучасних  підприємств є складним завданням, оскільки діяльність господарських  суб’єктів перебуває у сфері потужного впливу багатьох чинників, які діють зазвичай  одночасно та різноспрямовано із відмітним ступенем інтенсивності.  Поряд  із цим, досягнення та утримання міцних конкурентних позицій вітчизняними виробниками товарів народного споживання, зокрема, хлібобулочних виробів, має  особливе  значення 


               Е. Л. Лихван

               Научный руководитель: О. А. Паршутич

Полесский государственный университет

Предпринимательская деятельность занимает достойное место в экономике различных стран мира с развитой рыночной экономикой и в некоторых из них достигает 60-80 % ВВП. Широта предпринимательского движения повышает конкурентоспособность и количество выпускаемой продукции, стимулирует эффективное использование ресурсов и способствует созданию рабочих мест в различных направлениях экономики.

На развитие предпринимательской деятельности сегодня также обратили внимание президент и правительство Республики Беларусь. Был принят ряд мер и законодательных актов, стимулирующих развитие малого и среднего бизнеса в нашей республике, что значительно позволило увеличить количество предпринимательских структур.


А.А. Лапытько

Научный руководитель: ст. преп. Д.Ф. Рутко

Академия управления при Президенте Республики Беларусь

В настоящее время во многих странах развитие творческих индустрий является стратегическим приоритетом для оживления экономического роста, увеличения занятости и усиления социальной сплоченности. Современные экономика и общество все в большей степени становятся креативными, главными продуктами которых являются новые стратегии, которые удовлетворяют любые социальные потребности - от условий труда и здравоохранения до развития сообществ и образования, способствуя расширению и упрочению гражданского общества.

Креативная экономика является не только одним из наиболее быстро растущих секторов мировой экономики, но также обладает весьма высоким преобразующим потенциалом с точки зрения создания источников дохода, рабочих мест и экспортных поступлений. Однако ее возможности гораздо шире. Раскрытие потенциала креативной экономики также предполагает поощрение творческого начала обществ, улучшение качества жизни в этих местах, повышение их значимости и авторитета и наращивание ресурсов для изыскания различных новых форм будущего.


1-10 11-14
Site menu
Section categories
1.Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці. [28]
2. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [14]
3. Взаємодія держави та бізнесу: національні моделі та міжнародна практика. [5]
4. Сучасні проблеми та перспективи використання маркетингу та брендингу в міжнародному бізнесі. [8]
5. Вдосконалення механізму управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в інтеграційних умовах [14]
6. Актуальні проблеми розвитку рекреаційного бізнесу в Україні та підвищення його конкурентноспромож [6]
7. Стратегії розвитку логістики та управління якістю міжнародного бізнесу в умовах глобалізації. [6]
8. Перспективи вдосконалення механізму управління людськими ресурсами в контексті глобальних викликі [9]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz