П'ятниця, 23.03.2018, 07:54
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2013 » 8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С

Формування в Україні системи соціальних послуг європейського типу
27.11.2013, 01:43

УДК 351.84

Т.С. Мантуляк
Науковий керівник к.е.н, доцент О.А. Харун
Хмельницький національний університет

У статті розглядаються інновації у соціальній сфері як чинник інтеграції України у європейський простір. Виділено інноваційні моделі соціальних послуг та механізму соціального замовлення.

The article is dedicated to innovation in the social sphere, as a factor in Ukraine's integration into the European Union. Particular attention is given to innovative models of social services and a mechanism of social order.

Постановка проблеми. Україна як демократична європейська країна поділяє соціальні цінності Європейського Союзу і прагне розбудувати власну соціальну систему на зразок тих, що вже багато років успішно функціонують у Західній Європі. Влада починає усвідомлювати аксіому: без розвиненої соціальної сфери Україна не зможе стати частиною ЄС, а соціальна в Україні сьогодні потребує реформування та інновацій. Інноваційний шлях розвитку української соціальної сфери має одним з провідних векторів руху нашої країни в напрямку європейського соціального простору.

Аналіз останніх досліджень. Проблеми надання соціальних послуг та підвищення їх якості є предметом дослідження таких науковців, як В. Бабаєва, С. Горбунова-Рубана, Д. Карамишева, Л. Качана, Н. Корабльова, Е. Лібанової, В. Мартиненко, О. Палія, Т. Семигіна, Л. Сідєльнік, В. Скуратівського, Р. Тофтісова-Матерона та ін. Проте, незважаючи на значну кількість наукових праць, залишається актуальним питання розроблення в Україні системи соціальних послуг європейського типу.

Мета дослідження. Метою статті є узагальнення теоретичних аспектів та розробка практичних рекомендацій щодо формування і розвитку системи соціальних послуг в Україні європейського типу за умов поглиблення інтеграційних процесів.

Основний матеріал дослідження. Сучасний етап світогосподарського розвитку  характеризується глибокими трансформаційними процесами, які знайшли своє матеріальне вираження у формуванні глобальних ринків товарів, послуг, фінансів, інформації та об’єктів інтелектуальної власності, модернізації технологічної основи сучасної ринкової системи та утвердженні постіндустріальної моделі її розвитку, поглибленні процесів регіональної інтеграції та формуванні інститутів глобального менеджменту.

Відмітимо, що в Україні почала будуватись інноваційна для нашої держави система соціальних послуг, впроваджені нові підходи до забезпечення населення соціальною допомогою, розпочалась співпраця держави та не державних надавачів соціальних послуг. Однак, це лише старт і шлях інноваційного розвитку соціальних послуг є досить не простим для держави, на ньому постійно зустрічаються труднощі, пов’язані з недосконалістю законодавства, браком фінансування, не відпрацьованістю механізмів реформування соціальної сфери. Отже, питання соціальних інновацій, потребують детального розгляду [1, c. 194].

На сьогодні не викликає сумніву той факт, що європейський шлях розвитку є державним пріоритетом для України, а європейські держави (наприклад, Німеччина, Швеція, Австрія) є хорошими прикладами верховенства громадянського суспільства та соціально-орієнтованої економіки. Будь-який економічний, технічний, соціальний, культурний розвиток та труднощі пов’язані з ним ставлять перед будь-якою окремо взятою країною та перед світом в цілому нові завдання, відкривають нові перспективи. Європейські країни для створення таких перспектив, їх оптимальної реалізації їх потенціалу та вирішення проблем, які постають у зв’язку з цим, значну увагу акцентують на інноваціях у різних сферах.

На нашу думку, основними засадами надання соціальних послуг є: сприяння у вирішенні проблем особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей; попередження виникнення складних життєвих обставин; створення умов для самостійного розв’язання життєвих проблем, що виникають. Суб’єктами, що надають соціальні послуги, можуть бути як державні служби, так і громадські організації.

Розглядаючи міжнародний досвід, можна помітити, що існують тенденції до зменшення традиційної ролі держави щодо безпосереднього надання послуг та встановлення нових форм партнерства з представниками громадських організацій та формування ринкових відносин у сфері надання соціальних послуг. Державою забезпечується законодавче регулювання процесу надання соціальних послуг та контроль за їх здійсненням. Громадські організації надають консультації при прийнятті рішень урядом щодо всіх питань, які стосуються діяльності з надання соціальних послуг, також вони займаються лобіюванням інтересів клієнтів [2].

При визначені соціальних інновацій доцільно згадати і про найновітніші з них. Такими інноваціями є інноваційні моделі соціальних послуг запропоновані проектом ТАСІС "Посилення регіональних соціальних служб" у 2009 році. Такі моделі є прийнятими в світі практиками роботи, і їх впровадження в Україні покликане забезпечити дотримання стандартів якості соціальних послуг. Основними такими моделями є: супервізія, оцінювання та планування догляду, попередження жорстокого поводження з клієнтами, належна адвокація, групи взаємодопомоги.

Так, супервізія персоналу є методом, за допомогою якого керівник або експерт (супервізор) допомагає персоналу (супервізованим) якнайефективніше виконувати свої посадові завдання відповідно до стандартів роботи. Супервізія включає в себе контроль якості роботи працівника, розбір складних професійних випадків, емоційну підтримку працівника, елементи навчання та встановлення довірчих партнерських стосунків у колективі. На неформальному рівні супервізійні процедури завжди здійснювалися в професійному середовищі вітчизняних соціальних служб, але проект пропонує фахівцям чітку структуру супервізійного процесу і навчання навичкам її проведення. Супервізія має бути впроваджена як необхідний і обов’язковий елемент професійної діяльності у соціальній сфері, адже працівники є головним ресурсом кожної соціальної служби і потребують уваги й підтримки у розвитку. Супервізія також дає керівництву можливість стратегічно планувати розвиток колективу в цілому [3, c. 10-12].

Оцінювання потреб клієнта і планування процесу догляду за ним є необхідним елементом обслуговування. Українські соціальні служби мають прийняті і випробувані процедури початкового оцінювання стану клієнта. Проект планує порівняти і доповнити вітчизняну практику корисним досвідом європейських соціальних служб, в першу чергу методикою оцінювання психологічного стану клієнта і стану його мережі соціальних та сімейних зв’язків, та вдосконалити оцінювальні форми, зробивши їх зручнішими і точнішими. Точне оцінювання потреб дасть змогу адекватно визначити пріоритети у роботі і доцільним чином спланувати необхідні для обслуговування клієнта ресурси.

Процедури планування догляду за клієнтом, аналогічно, поєднують український досвід та європейський. Інноваційність полягатиме, в першу чергу, у визначенні конкретної мети обслуговування, чітких критеріїв успішності догляду та повноважень і обов’язків як клієнта, так і служби, що надає послуги. Таким чином, соціальне обслуговування має стати процесом, що наснажує і активізує клієнта, робить його більш самостійним [4, c. 33].

У процесі вирішення проблем клієнтів значним ресурсом може бути функціонування груп самодопомоги. Клієнтів необхідно заохочувати до надання взаємної допомоги одне одному за підтримки досвідчених фахівців. Обговорення такої співпраці, а також власного досвіду у тій чи іншій ситуації, взаємна підтримка клієнтів – усе це має терапевтичну функцію та сприяє зменшенню навантаження на соціальних працівників, пов’язаного з наданням терапевтичних послуг.

Користувачі послуг можуть зазнавати насильства від інших клієнтів, власних родин або навіть працівників соціальних служб. Міжнародні погляди на насилля сконцентрувались на чотирьох його типах: фізичне, емоційне, недбале ставлення та сексуальне насильство. Багато країн не володітимуть інформацією стосовно рівня насильства, від якого можуть страждати користувачі послуг, поки не розроблять й не впровадять стратегії й процедури його визначення та подолання. Клієнти, що отримують послуги, за своїм фізичним та соціальним станом є вразливими щодо можливого жорстокого поводження з ними. У зв’язку з цим, у практику мають бути впроваджені моделі їх захисту від такого ризику, а саме:

- спеціальне навчання з метою покращення розуміння соціальними працівниками різних форм насильства;

- формальні процедури оскарження дій персоналу клієнтом;

- незалежні установи або органи, які мають оцінити ситуацію і, якщо потрібно, вчинити дії із захисту клієнта [5, c. 12].

Головною метою є зниження рівня ризику вчинення насильства та створення безпечнішого навколишнього середовища для клієнтів.

Представлення інтересів клієнтів незалежними працівниками або організаціями, або незалежна адвокація, є широко застосованою формою захисту прав клієнтів, які перебувають у закладах і значною мірою залежні від їхньої адміністрації. Термін "адвокація" (захист прав, представництво інтересів) слід уживати не в контексті юридичної термінології, а в контексті соціальної підтримки та як забезпечення впевненого права голосу. Представник клієнта мусить бути незалежним від структури управління установою. Такими представниками інтересів можуть бути представники громадських організацій, волонтери. Мета незалежного представлення інтересів – забезпечити прозорість та відкритість стану клієнтів у відповідності до вимог Конвенції ООН про права дитини та відповідного законодавства про права людини. Зміст діяльності полягає в тому, що представники інтересів відвідують клієнтів і, встановивши з ними довірчі стосунки, можливо, надаючи їм послуги з організації дозвілля або навчання, обговорюють з клієнтами їхній стан та якість послуг, які клієнти отримують у закладі. Їхнє завдання – свого роду громадський контроль, тобто визначення усіх проблем та питань, про які клієнти не схильні самі розповідати працівникам організації з будь-яких причин [6, c. 67–68].

Висновки. Отже, безсумнівно позитивним явищем є поява останнім часом великої кількості соціальних інновацій, оскільки це свідчить про те, що соціальна сфера України знаходиться на інноваційному шляху розвитку, який в перспективі зможе максимально наблизити нашу країну до соціальних стандартів Європи. Проте, разом з тим можна констатувати, що впровадження інновацій у сферу соціальних послуг проходить досить складно як для держави, так і для користувачів і не має завершеного характеру. Україна потребує глобальних інновацій у соціальній сфері для того щоб зайняти своє місце серед європейських держав з соціальним суспільством. У зв’язку цим слід поглиблювати співпрацю з міжнародними організаціями, активно використовувати здобутки такої співпраці на державному рівні, накопичувати позитивний досвід і більш активно реалізувати впровадження інновацій у діяльність організацій та установ, які надають соціальні послуги.

Література:

1. Концепція реформування системи соціальних послуг. Схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2007р. N 178–р // Концепція реформування системи соціальних послуг. – Офіційний сайт Міністерства праці та соціальної політики України.

2. Борецька Н.К. Пріоритетні напрями стратегії розвитку середнього класу у сучасних умовах / Н.К. Борецька, О.М. Созінов // Україна:аспекти праці. – 2010. – №3. – С. 46–51.

3. Гафарова К.Е. Європейські соціальні стандарти та їх імплементація в Україні / К. Е. Гафарова // Академічний огляд. – 2011. – №1. – С. 25 – 31.

4. Полозенко Д.В. Розвиток соціальної сфери як важлива умова економічного зростання України / Д.В. Полозенко // Фінанси України. – 2010. – №10. – С. 15–20.

5. Шевчук П. Соціальна політика / П. Шевчук. – Львів: Світ, 2003. – 400 с.

6. Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2009–2020 роки : Послання Президента України до Верховної Ради України від 30.04.2008 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.zakon1.rada.gov.ua

Category: 8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С | Added by: nikolaychuk
Views: 1663 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [1]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [3]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [1]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [0]
5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення [2]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [0]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами [2]
8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С [2]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz