Вівторок, 22.05.2018, 22:24
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2013 » 7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами

Формування типів корпоративної культури сучасного підприємства
27.11.2013, 00:03

УДК 334.784

Л.М. Бойчук

Науковий керівник к.е.н, доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

У статті розглянуто основні типи корпоративної культури, визначено їх специфіку та основні характеристики.

The article reviews the main types of corporate culture, defined by their specificity and main characteristics.

Постановка проблеми. На сьогоднішній день корпоративна культура будь-якого підприємства стає феноменом, оскільки помітно займає лідерські позиції у визначенні стратегій успіху для нього. Сучасний менеджмент надає перевагу вивченню та дослідженню питань корпоративної культури, оскільки формування правильного корпоративного духу у компанії підвищує ефективність її роботи.

Аналіз останніх досліджень. Серед вітчизняних та зарубіжних вчених, які досліджували корпоративну культуру та її типи слід виділити М. Вебера, О. Виханського, М. Виноградського, І. Гурова, Е. Дюркгейма, М. Козловський, Р. Мілтона, А. Наумова, Т. Парсонса, Ю. Палеха, Т. Пітерс, Г.Чайка, Л. Шморгун та інші. Проте проблеми формування типів корпоративної культури сучасного підприємства потребують постійного дослідження.

Метою статті є дослідження основних типів корпоративної культури сучасного підприємства в умовах поглиблення інтеграційних процесів.

Виклад основного матеріалу. Корпоративна культура сучасного підприємства є основним його ключовим фактором успіхом у ХХІ ст. Вона згуртовує персонал, тим самим єднаючи усіх задля досягнення однієї кінцевої мети. Варто зазначити, що нерідко при виборі місця роботи висококваліфіковані спеціалісти цікавляться, яка саме корпоративна культура того чи іншого підприємства [1].

Традиційно виділяють наступні чотири типи корпоративної культури: адаптивну, орієнтовану на результати, кланову і бюрократичну [2].

1. Адаптивна культура виникає в середовищі, яке вимагає від організації швидкого реагування і прийняття рішень у ситуаціях підвищеного ризику. У такій культурі робиться наголос на розвиток цінностей, що сприяють якомога швидшому виявленню, інтерпретації та транслюванню сигналів зовнішнього середовища у нові поведінкові відгуки компанії. У компаніях із такою культурою співробітники мають право самостійно приймати рішення і визначати дії відповідно до потреб, що виникають.

2. Культура, орієнтована на результат, характерна для організацій, діяльність яких відбувається в середовищі, що не потребує особливої гнучкості та чітких змін і полягає в обслуговуванні відомих клієнтів. Для таких компаній головна орієнтація на результат, тому основними цінностями в такій культурі є конкурентоспроможність, особиста ініціатива, готовність багато працювати. Прагнення до перемоги і досягнення високих цілей – цементуюча основа подібних організацій.

3. Кланова культура має внутрішню спрямованість. Основна увага в ній приділяється залученню працівників до процесу прискореної відповідності їх діяльності змінам у зовнішньому середовищі. Основні цінності цієї культури – задоволення потреб працівників, атмосфера турботи, сімейних відносин. В організаціях із такою культурою цінується кооперація, враховуються інтереси як покупців, так і співробітників, не акцентується увага на відмінностях у статусі працівників.

4. Бюрократична культура вирізняється внутрішньою спрямованістю та орієнтацією на стабільність зовнішнього середовища. У цій культурі найбільше цінуються дотримання правил і заощадливість, заохочується методичний раціональний і упорядкований підхід у всіх аспектах. Однак більшість компаній сьогодні працюють в умовах швидких змін у зовнішньому середовищі, що вимагає гнучкості й швидких внутрішніх організаційних змін. Тому в більшості організацій відходять від цього типу культури [3, с. 122].

В свою чергу, Р. Рюттингер поділяє корпоративну культуру на наступні різновиди :

1. Культура торгівлі – швидкий зворотній зв’язок та відносно малий ризик. В рамках цієї культури одразу ж виникає обмін думками та легко будується конструктивний простір між працівниками характерний для підприємств торгівлі, збутових організацій, фінансових фірм. Від робітників вимагається максимізація кількості ділових контактів з клієнтами, цінується висока активність, наявність таких рис, як дружелюбність, гумор, прагматичність, колективізм.

2. Адміністративна – низький ступінь ризику та повільний зворотній зв’язок. Проявляється у системі держслужби, в освіті, фірмах. Прийняття рішень тут – процес довгий, який вимагає нарад. Рішення, які б вони не були, мають бути виконані. Працівники витрачають багато зусиль, щоб показати себе у кращому світлі перед керівництвом. Взаємозв’язки між працівниками опосередковуються статусами, титулами та місцем в ієрархії.

3. Культура перспектив (інвестиційна, інноваційна) – високий ступінь ризику пов’язана з необхідністю довгий час знаходитися у незнанні відносно правильності чи неправильності прийнятого управлінського рішення. Така культура існує у інвестиційних банках, армії, у важкій промисловості. Працівники завжди обережні, наполегливі. Цінується в них обережність, терплячість, наполегливість, вірність слову. Велика увага приділяється професіоналізму, досвіду та творчості.

4. Спекулятивна – великий ризик в управління поєднується з швидким отриманням реальної віддачі. Характерна для політики, моди, гри на біржі, операцій з ЦП. Лідер – харизматична особистість, яка вимагає від працівників безумовного підкорення, поклоніння та віри в її удачу та "зірковість". Потрібні молоді люди, індивідуалісти,),але в той самий час дещо агресивні та байдужі. Працівники мотивовані певними нагородами, можливістю стати "зіркою" [4, с. 24].

У типології Дж. Зонненфельда розрізняються чотири типи культур: "бейсбольна команда", "клубна культура", "академічна культура", "оборонна культура" ("фортеця"). Кожна з перерахованих вище культур має різний потенціал для підтримки стану та успіху компанії і по-різному позначається на кар'єрі працівників.

В "бейсбольній команді" ключові успішні співробітники вважають себе "вільними гравцями", за них між роботодавцями ведеться активна конкуренція на ринку робочої сили. Працівників з невисокими особистісними та професійними показниками швидко звільняють з ініціативи роботодавців.

"Клубна культура" характеризується лояльністю, відданістю і спрацьованістю співробітників, командною роботою. Стабільні та безпечні умови сприяють заохоченню віку співробітників, досвіду і посадового переваги. Кар'єрне зростання відбувається повільно і поступово. Від працівника очікують, що на кожному новому рівні він повинен осягнути всі тонкощі даної роботи і оволодіти майстерністю, тому працівники мають широкий професійний кругозір.

У компанії з "академічної культурою" набирають нових молодих співробітників, які проявляють інтерес до довготривалої співпраці і згодні повільно просуватися службовими сходами. На відміну від "клубної культури", працівники тут рідко переходять з одного відділу в інший або з одного напрямку в інший. Підставою для заохочення і просування є хороша робота і професійну майстерність. Подібна культура обмежує широкий розвиток особистості співробітника і перешкоджає внутріорганізаційної кооперації.

В "оборонної культурі" немає гарантії постійної роботи, немає можливості для професійного зростання, так як компаніям часто доводиться піддаватися реструктуризації і скорочувати свій персонал, щоб адаптуватися до нових зовнішніх умов. Така культура згубна для працівників, але при цьому представляє прекрасні можливості для деяких впевнених у своїх силах менеджерів, які люблять приймати виклик [5, с.252 ]

Зазначимо, що завдяки зростаючому економічному розвитку країн, кожна компанія матиме змогу запровадити свою корпоративну культура і пристосувати її до своїх працівників, обираючи свою власну стратегію до успіху

Висновок. Отже, корпоративна культура є основою створення нових організаційних структур. Використання досліджених типів корпоративної культури дасть змогу впливати на функціональне підвищення роботи працівників та гарантуватиме лідерські позиції підприємству.

Література

1. Химич І. Зв’язок корпоративної культури з інноваційною діяльністю підприємства / І.Химич . – [Електронний доступ] : http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/123456789/1885/1/Khymych.pdf

2. Харчишина О.В. Порівняльний аналіз сучасних підходів до типології організаційних структур / О.В. Харчишина. – [Електронний доступ] : http://archive.nbuv.gov.ua/ejournals/eui/2009_2/09hovtok.pdf

3. Шморгун Л. Г. Менеджмент організацій : [підручник] / Шморгун Л. Г. – К. : Знання, 2010. – 452 с.

4. Иванова Т. Б. Корпоративная культура и эффективность предприятия : монография / Т. Б. Иванова, Е. А. Журавлева. – М. : Российский ун-т дружбы народов, 2011. – 152 с.

5. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера: [навчальний посібник] / Г. Л. Чайка. – К.: Знання, 2005. – 442 c.

Category: 7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами | Added by: nikolaychuk
Views: 1473 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [1]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [3]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [1]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [0]
5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення [2]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [0]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами [2]
8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С [2]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz