Вівторок, 22.05.2018, 22:29
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2013 » 7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами

Фінансова стратегія підприємства в умовах економічної кризи
27.11.2013, 01:24

УДК 658

Я.М. Крищук
Науковий керівник к.е.н, доцент О.В. Хмелевський
Хмельницький національний університет

Фінансова стратегія підприємства в умовах економічної кризи

У статті розглянуто сутність фінансової стратегії, її завдання та види. Визначено етапи формування фінансової стратегії та основні аспекти досягнення  ефективності фінансової стратегії підприємства.

The article considers the nature of financial strategy and its objectives and types. Defined stages of the financial strategy and key aspects of efficiency of financial strategy.

Вступ. Фінансова стратегія підприємства в умовах економічної кризи становить собою один із найважливіших видів функціональної стратегії підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування довгострокових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного коригування напрямку формування та використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вагомий внесок у дослідження проблеми вибору фінансової стратегії підприємства зробили такі вчені: І. Бланк, С. Булгакова, Н. Білоусова, А. Поддєрьогін, А. Линенко, Н.М. Левченко, Д.В. Хелемендик, О. Шушлякова та ін.

Метою дослідження є визначення основних підходів до формування фінансової стратегії розвитку промислових підприємств України в умовах фінансової кризи.

Виклад основного матеріалу. Швидкоплинність і динамізм господарських процесів, ускладненість та посилення конкуренції на ринку потребують від підприємства максимального використання всіх можливостей і ресурсів. Тому важливо визначити план майбутніх дій, а саме фінансову стратегію, яка є основою для планування діяльності підприємства, реалізації загальних функцій стратегічного управління фінансами та організації роботи фінансової служби. У межах цієї проблеми важливо сформулювати чітке уявлення про фінансову стратегію підприємства, яке охоплює "визначення довгострокової мети фінансової діяльності підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів їх досягнення" [1, с. 127].

Існує кілька визначень змісту поняття "фінансова стратегія", проте, на нашу думку, найточнішим є трактування, запропоноване І. Бланком, який вважає, що фінансова стратегія - це один із найважливіших видів функціональних стратегій підприємства, що забезпечує всі основні напрями розвитку його фінансової діяльності та фінансових відносин шляхом формування довготермінових фінансових цілей, вибору найбільш ефективних шляхів їх досягнення, адекватного корегування напрямів формування й використання фінансових ресурсів при зміні умов зовнішнього середовища" [2, с. 26].

Отже, фінансова стратегія, як галузь фінансового планування, повинна узгоджуватись із цілями та напрямами загальної стратегії економічного розвитку підприємства.

Відмітимо, що фінансова стратегія підприємства згідно зі стратегічною ціллю забезпечує:

- формування та ефективне використання фінансових ресурсів;

- виявлення найефективніших напрямків інвестування та зосередження фінансових ресурсів на цих напрямках;

- відповідність фінансових дій економічному стану та матеріальним можливостям підприємства;

- визначення головної загрози з боку конкурентів, правильний вибір напрямків фінансових дій та маневрування для досягнення вирішальної переваги над конкурентами [3, с. 111].

Завданнями фінансової стратегії є:

- визначення способів проведення успішної фінансової стратегії та використання фінансових можливостей;

- визначення перспективних фінансових взаємовідносин із суб'єктами господарювання, бюджетом, банками та іншими фінансовими інститутами;

- фінансове забезпечення операційної та інвестиційної діяльності;

- вивчення економічних та фінансових можливостей імовірних конкурентів, розробка та здійснення заходів щодо забезпечення фінансової стійкості;

- розробка способів виходу із кризового стану та методів управління за умов кризового стану підприємств [4, с. 85].

В економічній літературі виділяють такі види фінансових стратегій [5, с. 169]:

1. Генеральна - фінансова стратегія, що визначає основні напрями фінансової діяльності підприємства для досягнення стратегічної мети його розвитку на ринку.

2. Оперативна - стратегія поточного маневрування фінансовими ресурсами. Вона є деталізованим планом генеральної стратегії, тобто стратегія контролю за витрачанням коштів і мобілізацією внутрішніх резервів, що особливо актуально в сучасних умовах економічної нестабільності.

3. Стратегія окремої мети - спрямована на забезпечення ефективності здійснення операцій щодо реалізації певного проекту.

Зауважимо, що у процесі розробки фінансової стратегії особлива увага приділяється виробництву конкурентоспроможної продукції, повноті виявлення грошових доходів, мобілізації внутрішніх ресурсів, максимальному зниженню собівартості продукції, формуванню та розподілу прибутку, визначенню оптимальної потреби в оборотних коштах, раціональному використанню залучених коштів, ефективному використанню капіталу підприємства.

Важливе значення для формування фінансової стратегії має врахування факторів ризику. Фінансова стратегія розробляється з урахуванням ризику неплатежів, інфляційних коливань, фінансової кризи та інших непередбачуваних обставин.

Процес формування фінансової стратегії підприємства включає наступні основні етапи:

- визначення періоду реалізації стратегії;

- аналіз факторів зовнішнього фінансового середовища підприємства;

- формування стратегічної мети фінансової діяльності;

- розроблення фінансової політики підприємства;

- розроблення системи заходів по забезпеченню реалізації фінансової стратегії;

- оцінка розробленої фінансової стратегії [5, с. 125].

Важливим моментом при розробленні фінансової стратегії підприємства є визначення періоду її реалізації. Тривалість цього періоду залежить в першу чергу від тривалості періоду формування загальної стратегії розвитку підприємства. Крім того, на нього діють такі фактори: динаміка макроекономічних процесів, зміни, що відбуваються на фінансовому ринку, галузева приналежність і специфіка виробничої діяльності підприємства.

На нашу думку, ефективність фінансової стратегії підприємства досягається за:

- відповідності розробленої фінансової стратегії загальній стратегії підприємства – ступеню узгодженості цілей, напрямків і етапів реалізації цих стратегій;

- узгодженості фінансової стратегії підприємства з прогнозованими змінами у зовнішньому підприємницькому середовищі;

- реалізації розробленої підприємством фінансової стратегії щодо формування власних і залучених зовнішніх фінансових ресурсів тощо [6, с. 169].

Висновки. Отже, успішне функціонування підприємства в умовах фінансової кризи можливе за рахунок формування і реалізації виваженої маркетингової, фінансової та інвестиційної політики. Фінансова стратегія поєднує в собі ці складові і за допомогою реалізації оперативних й поточних планів дає змогу досягнути запланованих цілей. Фінансова стратегія повинна бути чіткою, логічною, збалансованою та обґрунтованою. Фінансова стратегія є напрямним вектором управління фінансами підприємства, і без її належного формування суб'єкту господарювання дуже важко оминати фінансові проблеми під час здійснення виробничо-господарської діяльності у сучасному глобалізованому, динамічному і конкурентному ринковому середовищі.

Література

1. Поддєрьогін А.М. Фінанси підприємств : підручник / А.М. Поддєрьогін. – К. : Вид-во КНЕУ, 2000. – 460 с.

2. Бланк И. А. Финансовая стратегия предприятия / И.А. Бланк. – К. : Вид-во "Эльга", "Ника-Центр", 2004. –267 с.

3. Линенко А.В. Обґрунтування вибору фінансової стратегії підприємства / А.В. Линенко, Т.О. Сніжко // Держава та регіони. – 2009. – № 1. – С. 109-113.

4. Колісник М.К. Фінансова санація і антикризове управління підприємством  / М. К. Колісник, П. Г. Ільчук, П. І. Віблий – К. : Изд-во "Кондор", 2007. – 272 с.

5. Гриньов А.В. Якість формування фінансової стратегії  підприємства / А.В. Гриньов, О.М. Ястремська // Фінанси України. – 2006. – № 6. – С. 121-128.

6. Левченко Н.М. Удосконалення класифікації фінансових стратегій підприємств / Н.М. Левченко, Д.В. Хелемендик // Держава та регіони. – 2008. – № 3. – С. 167-171.

Category: 7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами | Added by: nikolaychuk
Views: 2203 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [1]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [3]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [1]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [0]
5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення [2]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [0]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами [2]
8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С [2]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz