Вівторок, 22.05.2018, 22:34
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2013 » 5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення

Актуальні зміни та недоречності в адмініструванні податку на прибуток підприємств у 2013 році
27.11.2013, 01:56

О.О. Поворознюк
Науковий керівник: к.е.н. І.Ю. Думанська
Хмельницький національний університет

Анотація: Досліджено методологічні засади реалізації нових правил адміністрування податку на прибуток підприємств станом на 2013 рік. Висвітлено актуальні зміни та недоречності в законодавстві відносно сплати податку на прибуток підприємств відповідно до Податкового кодексу України (ПКУ).

Ключові слова: податок на прибуток, платник податку, податок на прибуток, ПКУ, авансовий внесок, адміністрування.

Постановка проблеми. Диспропорції в податковій системі України є довготривалими. По суті, вона ніколи не виконувала функції інвестиційного стимулювання, а радше слугувала механізмом для створення розгалуженої тіньової економіки, непрозорих правил гри, надмірного податкового тиску для більшості і незрозумілих преференцій для меншості Однією із головних ознак недосконалого оподаткування є значна частка податку на прибуток підприємств у структурі ВВП та Зведеного бюджету країни. Внесення змін до ПКУ починаючи з 2013 року, згідно з якими власники підприємств мають сплачувати податок на прибуток за новими правилами адміністрування, вносить свої корективи у виведення економіки з тіні та оптимізації складової його адміністрування.

Мета дослідження полягає в узагальненні теоретичних і методологічних засад адміністрування податку на прибуток підприємств у 2013 році та розробці схеми обліку відповідно до діючих законодавчо-нормативних актів задля досягнення достовірності відображення інформації у фінансовій та податковій звітності в ПКУ.

Основний матеріал дослідження. Перш за все слід зазначити, що з початку 2013 року вже "відійшов в історію" такий Державний орган як Державна податкова служба - сталося об'єднання митної та податкової служб під порядкуванням Міністерства доходів та зборів України. Податок на прибуток підприємств — загальнодержавний податок в Україні і відповідно до ПКУ платниками податку на прибуток є юридичні особи, що можуть бути резидентами та нерезидентами. Саме об’єктом їхнього оподаткування є прибуток, що визначається шляхом зменшення суми валового доходу на суму валових витрат включаючи амортизаційні витрати платника податку. Але вже починаючи з звітних періодів 2013 р., унаслідок змін, унесених Законом № 5083 до ПКУ, кардинально змінюється порядок подання звітності з податку на прибуток і сплати цього податку.

Суттєве зниження ставок податку на прибуток юридичних осіб стало одним з головних у Податковому кодексі. Однак більш уважний аналіз показує, що відсотки вирішують далеко не все. І формальне скорочення податкового навантаження на підприємства ще не означає появу серйозних інвестиційних стимулів. Українська влада вирішила йти у фарватері світових фіскальних тенденцій. Було обрано шлях поступового зменшення ставки податку на прибуток. Зокрема з 1 квітня 2011 р. ставка податку на прибуток становить 23%, з 1 січня 2012 р. - 21%, з 1 січня 2013 р. - 19%, з січня 2014 р. - 16%.[3].

Водночас уряд склав великий перелік винятків з 16 пунктів для застосування нульової ставки з податку на прибуток, чим значно обмежив коло щасливчиків.

Крім того, було вирішено тимчасово звільнити від оподаткування деякі види економічної діяльності. Зокрема це стосується виробників біопалива на період до 1 січня 2015 р., газовидобувних підприємств - до 1 січня 2020 р., готельного бізнесу (для готелів, введених в експлуатацію до 1 вересня 2012 р.), підприємств легкої промисловості, електроенергетики, суднобудування, літакобудування, машинобудування для агропромислового комплексу - з 1 січня 2011 р. до 2020 р., видавничої діяльності – до 1 січня 2015 р.

У ПКУ для таких підприємств поставлена умова: кошти, вивільнені від оподаткування, потрібно спрямовувати на збільшення обсягів виробництва (надання послуг), переоснащення матеріально-технічної бази, запровадження новітніх технологій. [2].

Передбачено, що платники податку на прибуток (крім новостворених, виробників сільськогосподарської продукції, неприбуткових установ (організацій) та платників податків, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний податковий період не перевищують 10 млн. грн.) щомісяця сплачують авансовий внесок з податку на прибуток у порядку і в строки, які встановлені для місячного податкового періоду, у розмірі не менше 1/12 нарахованої до сплати суми податку за попередній звітний (податковий) рік без подання податкової декларації. [1].

Платники податку, які зареєстровані протягом звітного (податкового) року (новостворені), сплачують податок на прибуток на підставі річної податкової декларації за період діяльності у звітному (податковому) році без подання податкової декларації за звітні (податкові) періоди (календарний квартал, півріччя та дев'ять місяців) та не сплачують авансового внеску. Платники податку, у яких доходи, що враховуються при визначенні об'єкта оподаткування, за останній річний звітний (податковий) період не перевищують 10 млн. грн., та неприбуткові установи (організації) сплачують податок на прибуток на підставі податкової декларації, яку подають до органів державної податкової служби за звітний (податковий) рік, і не сплачують авансових внесків.

У разі якщо платник податку, який сплачує авансовий внесок, за підсумками І кварталу звітного (податкового) року не отримав прибуток або отримав збиток, він має право подати податкову декларацію та фінансову звітність за І квартал. Такий платник податку авансових внесків у ІІ - ІV кварталах звітного (податкового) року не здійснює, а податкові зобов'язання визначає на підставі податкової декларації за підсумками першого півріччя, трьох кварталів і за рік, яка подається до органу державної податкової служби в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Платник податку, який за підсумками минулого звітного (податкового) року не отримав прибутку або отримав збиток, податкові зобов'язання не нараховував і не мав базового показника для визначення авансових внесків у наступному році, а за підсумками І кварталу отримує прибуток, має подати податкову декларацію за перше півріччя, три квартали звітного (податкового) року та за звітний (податковий) рік для нарахування та сплати податкових зобов'язань. [2].

У складі річної податкової декларації платником податку подається розрахунок щомісячних авансових внесків, які мають сплачуватися у наступні 12 місяців. Визначена в розрахунку сума авансових внесків вважається узгодженою сумою грошових зобов'язань.

При цьому дванадцятимісячний період для сплати авансових внесків визначається починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому визначено граничний строк подання річної податкової декларації за попередній звітний (податковий) рік, до місяця подання податкової декларації за поточний звітний (податковий) рік.

Форма розрахунку, передбачена у цьому пункті, затверджується у порядку, встановленому Податковим кодексом.

Наголошується на тому, що ДПС України підготовлено зміни до відповідних форм податкових декларацій з податку на прибуток, які на сьогодні проходять процес погодження з відповідними міністерствами та відомствами у порядку, визначеному законодавством. [1].

Головним у таких змінах є те, що платники податку на прибуток самостійно визначатимуть авансовий внесок, що підлягатиме сплаті щомісяця. При цьому п. 2 підрозділу 4 розділу XX Податкового кодексу встановлено, що платники податку на прибуток підприємств, які починаючи з 2013 р. подаватимуть річну податкову декларацію відповідно до п. 57.1 ст. 57 цього Кодексу, сплачуватимуть у січні - лютому 2013 р. авансовий внесок з цього податку у розмірі 1/9 податку на прибуток, нарахованого у податковій звітності за дев'ять місяців 2012 р., протягом 20 календарних днів, що настають за останнім календарним днем звітного (податкового) місяця. .

Повідомляється про те, що наразі готується узагальнююча податкова консультація стосовно порядку та особливостей подання звітності та сплати податку у 2013 р. з урахуванням особливостей спрощення цієї процедури з урахуванням Закону № 5083. Проведення розрахунків сплати податкових зобов'язань починаючи з 1 січня 2013 р. Здійснюється виключно за встановленими Податковим кодексом підходами. [3].

Висновки. Таким чином можна стверджувати, що саме по собі зменшення ставки податку на прибуток та сумнівна практика пільг, які мають місце в Україні, не є гарантіями економічного зростання. Для реального стимулювання інвестиційного клімату потрібно провести значно глибші реформи та використати напрацьований світовий досвід. Проблемою української податкової системи є не тільки диспропорції у структурі податкових коштів, акумульованих в бюджет. Ще більш негативний вплив на розвиток економіки справляє незрозуміла і закулісна практика з надання податкових пільг окремим підприємствам. Як свідчать цифри, політика влади мало пов’язана зі стимулюванням інвестиційно-інноваційної моделі розвитку Особливостям сплати податку на прибуток підприємств в цілому присвячений ІІІ розділ Податкового Кодексу України, відповідно до якого основна ставка податку на прибуток становить 19%. Однак ця ставка застосовується з урахуванням пункту 10 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу.

Література

1. Бабіч В.В. Удосконалення оподаткування прибутку на основі визначення об’єкта оподаткування / В.В. Бабіч, А.М. Поддєрьогін // Фінанси України. – 2013. - № 9 (178). – С. 71-76.

2. Колупаєва І.В. Особливості диверсифікації ставки податку на прибуток згідно Податкового кодексу України / І.В. Колупаєва // Економічний вісник. - 2013. - № 3. - С. 94-97.

3. Податковий кодекс України із змінами і доповненнями, внесеними Законами України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://nmc-pto.crimea.edu/uploads/files/norm_doc/kodex/nalog.pdf

Category: 5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення | Added by: nikolaychuk
Views: 1674 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [1]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [3]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [1]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [0]
5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення [2]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [0]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами [2]
8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С [2]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz