Четвер, 20.09.2018, 13:42
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2013

Entries in section: 12
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

А.В. Безвощук
Науковий керівник к.е.н., доцент О.Ф. Яременко
Хмельницький Національний Університет

На даний час митний контроль залишається важливим та ефективним засобом забезпечення митної політики держави. Він реалізується шляхом здійснення комплексу заходів, що забезпечують своєчасне виявлення порушень митного законодавства України та міжнародних зобов’язань, контроль за виконання яких покладено на митні органи, а також чітке дотримання юридичними та фізичними особами митних процедур і правил.

Одним із останніх кроків вдосконалення митного законодавства в Україні стало прийняття нової редакції Митного кодексу України, який вступив в дію з 01.06.2012 р. Документ спрямований на приведення митного законодавства України у відповідність до Міжнародної конвенції про спрощення та гармонізацію митних процедур, Конвенції про тимчасове ввезення, а також імплементацію у національне законодавство Рамкових стандартів безпеки Всесвітньої митної організації та реформування митної служби України.

5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення | Views: 3344 | Downloads: 0 | Added by: nikolaychuk | Date: 13.12.2013 | Comments (0)

А.В. Жердецька
Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун
Хмельницький національний університет

Проблема конкурентоспроможності національної економіки займає одне з визначальних місць у макроекономічній політиці розвинених країн світу. Насамперед, це пов’язано з тим, що конкурентоспроможність можна вважати основною властивістю, яка вимагається від будь-якого економічного суб’єкта незалежно від національного або міжнародного рівня його функціонування.

Для України однією з найголовніших економічних проблем, на вирішення якої сьогодні має бути спрямована промислова політика, є проблема досягнення світового рівня конкурентоспроможності національною економікою, що в свою чергу посприяє ефективній інтеграції у світовий економічний простір в умовах активних процесів глобалізації та інтернаціоналізації. Саме тому розгляд даної нагальної проблеми є надзвичайно актуальним, особливо для розробки стратегії економічного розвитку країни, яка б враховувала існуючі проблемні протиріччя та шляхи їх подолання.


І.І. Сокольнікова
Науковий керівник: к.е.н. І. Ю. Думанська
Хмельницький національний університет

Інноваційна та науково-технічна політика в Україні є непослідовною і неефективною. Як наслідок цього маємо технологічне відставання, зниження конкурентоспроможності економіки та нерозвиненість внутрішнього ринку високотехнологічної продукції. Саме тому постає необхідність реформування інноваційної стратегії України.

Перетворення в державі і суспільстві в цілому мають ґрунтуватися на логіці інноваційних суспільно-політичних і соціально-економічних реформ, спрямованих на розбудову "гуманітарної економіки соціальних інвестицій" та "суспільства гуманітарних інновацій", що дадуть можливість не лише обрати більш ефективну методологію державної політики, а й забезпечити принципово нові підходи до стратегічного моделювання суспільного розвитку України. Все це перетворює проблему інноваційної стратегії розвитку України в надзвичайно актуальну проблему теорії і практики державного управління.


І.І. Сокольнікова
Науковий керівник: ст. викл. ГВСкиба
Хмельницький національний університет

Україна долучається до сучасних процесів глобального міграційного перерозподілу людського потенціалу, будучи одночасно країною походження, призначення і транзиту мігрантів. Враховуючи складну демографічну ситуацію та підвищення ролі людини як носія потенціалу розбудови економіки, регулювання міграційних процесів з боку держави є одним з першочергових завдань.

У сучасних умовах розвитку людський потенціал виступає основним чинником економічного зростання та конкурентоспроможності країн. Як наслідок, національні економіки зацікавлені у використанні різних засобів його відтворення. Основною перешкодою формування людського потенціалу у розвинутих регіонах світу на сучасному етапі є старіння населення і пов’язане з ним скорочення кваліфікованих працівників на ринку праці.


О.О. Поворознюк
Науковий керівник: к.е.н. І. Ю. Думанська
Хмельницький національний університет

Диспропорції в податковій системі України є довготривалими. По суті, вона ніколи не виконувала функції інвестиційного стимулювання, а радше слугувала механізмом для створення розгалуженої тіньової економіки, непрозорих правил гри, надмірного податкового тиску для більшості і незрозумілих преференцій для меншості Однією із головних ознак недосконалого оподаткування є значна частка податку на прибуток підприємств у структурі ВВП та Зведеного бюджету країни. Внесення змін до ПКУ починаючи з 2013 року, згідно з якими власники підприємств мають сплачувати податок на прибуток за новими правилами адміністрування, вносить свої корективи у виведення економіки з тіні та оптимізації складової його адміністрування.


Т.С. Мантуляк
Науковий керівник к.е.н, доцент О.А. Харун
Хмельницький національний університет

Україна як демократична європейська країна поділяє соціальні цінності Європейського Союзу і прагне розбудувати власну соціальну систему на зразок тих, що вже багато років успішно функціонують у Західній Європі. Влада починає усвідомлювати аксіому: без розвиненої соціальної сфери Україна не зможе стати частиною ЄС, а соціальна в Україні сьогодні потребує реформування та інновацій. Інноваційний шлях розвитку української соціальної сфери має одним з провідних векторів руху нашої країни в напрямку європейського соціального простору.

Сучасний етап світогосподарського розвитку  характеризується глибокими трансформаційними процесами, які знайшли своє матеріальне вираження у формуванні глобальних ринків товарів, послуг, фінансів, інформації та об’єктів інтелектуальної власності, модернізації технологічної основи сучасної ринкової системи та утвердженні постіндустріальної моделі її розвитку, поглибленні процесів регіональної інтеграції та формуванні інститутів глобального менеджменту.


Я.М. Крищук
Науковий керівник к.е.н, доцент О.В. Хмелевський
Хмельницький національний університет

Швидкоплинність і динамізм господарських процесів, ускладненість та посилення конкуренції на ринку потребують від підприємства максимального використання всіх можливостей і ресурсів. Тому важливо визначити план майбутніх дій, а саме фінансову стратегію, яка є основою для планування діяльності підприємства, реалізації загальних функцій стратегічного управління фінансами та організації роботи фінансової служби. У межах цієї проблеми важливо сформулювати чітке уявлення про фінансову стратегію підприємства, яке охоплює "визначення довгострокової мети фінансової діяльності підприємства, вибір найбільш ефективних способів і шляхів їх досягнення".


Ю.О. Кравець
Науковий керівник к.е.н, доцент О.А. Харун
Хмельницький національний університет

Зайнятість та безробіття є головними характеристиками ринку праці і визначають соціально-економічний розвиток країни. У сучасних умовах питання регулювання зайнятості та безробіття набуває особливої значущості, оскільки циклічний характер ринкової економіки спричинює безробіття і пов’язані з ним негативні економічні і соціальні наслідки.

Підвищення рівня зайнятості населення, покращення її якісних характеристик є важливою передумовою економічного розвитку країни, каталізатором перебігу економічних процесів як на регіональному, так і на державному, а також на міжнародному рівнях. У зв’язку з цим економічно розвинені країни й міжнародні організації відносять проблеми зайнятості до тих, вирішення яких впливає на забезпечення соціально-економічної стабільності суспільства.


Р. В. Григоровська
Науковий керівник к. е. н. О. В. Хмелевський
Хмельницький національний університет

На даному етапі розвитку суспільства все більшого значення набуває зростання ролі інновацій. Забезпечення економічної стабільності та належного розвитку суспільства загалом потребує ефективного розвитку науково-технічного прогресу та інноваційної діяльності в країні. Так, як впровадження інновацій є важливою умовою підтримки конкурентоспроможності вітчизняних товарів, що впливає на можливості країни забезпечувати додатне сальдо зовнішньоторговельної діяльності, то необхідність переведення економіки України на інноваційний шлях розвитку є визначальним у спроможності виходу країни з кризи та переходу до стійкого економічного зростання. Таким чином визначення та усунення проблем розвитку інноваційної сфери є досить актуальним та важливим завданням для підняття економіки країни.


Л.М. Бойчук

Науковий керівник к.е.н, доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

На сьогоднішній день корпоративна культура будь-якого підприємства стає феноменом, оскільки помітно займає лідерські позиції у визначенні стратегій успіху для нього. Сучасний менеджмент надає перевагу вивченню та дослідженню питань корпоративної культури, оскільки формування правильного корпоративного духу у компанії підвищує ефективність її роботи.

Корпоративна культура сучасного підприємства є основним його ключовим фактором успіхом у ХХІ ст. Вона згуртовує персонал, тим самим єднаючи усіх задля досягнення однієї кінцевої мети. Варто зазначити, що нерідко при виборі місця роботи висококваліфіковані спеціалісти цікавляться, яка саме корпоративна культура того чи іншого підприємства.


1-10 11-12
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [1]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [3]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [1]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [0]
5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення [2]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [0]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами [2]
8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С [2]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz