Субота, 24.02.2018, 20:48
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2013 » 3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти

Міжнародний досвід регулювання зайнятості та безробіття
27.11.2013, 01:11

УДК 331.784

Ю.О. Кравець
Науковий керівник к.е.н, доцент О.А. Харун
Хмельницький національний університет

У статті розглянуто досвід регулювання зайнятості та безробіття у таких країнах як Німеччина, Англія, Швеція, Японія, Америка та зроблено порівняння з іншими країнами світу.

The article describes employment and unemployment regulative experience in such countries as German, England, Sweden, Japan, America and compares them with other countries of the world.

Актуальність теми дослідження. Зайнятість та безробіття є головними характеристиками ринку праці і визначають соціально-економічний розвиток країни. У сучасних умовах питання регулювання зайнятості та безробіття набуває особливої значущості, оскільки циклічний характер ринкової економіки спричинює безробіття і пов’язані з ним негативні економічні і соціальні наслідки.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Зазначена проблематика перебуває в полі зору вчених, її різні аспекти досліджували такі науковці, як: Богиня Д.П. [1], Волкова О.В. [2], Тецуя Дзе [3], Рофе А.І. [4], Титар О.О. [5]. Однак питання пов’язані з безробіттям та зайнятістю потребують подальших досліджень.

Метою даної статті є дослідження досвіду регулювання зайнятості та безробіття в розвинених країнах світу та можливості його використання в Україні.

Виклад основного матеріалу. Підвищення рівня зайнятості населення, покращення її якісних характеристик є важливою передумовою економічного розвитку країни, каталізатором перебігу економічних процесів як на регіональному, так і на державному, а також на міжнародному рівнях. У зв’язку з цим економічно розвинені країни й міжнародні організації відносять проблеми зайнятості до тих, вирішення яких впливає на забезпечення соціально-економічної стабільності суспільства [1].

Відмітимо, що у різних країнах існують свої відмінності у реалізації політики зайнятості населення. Тому відсутність ефективних механізмів регулювання зайнятості населення в Україні спонукає до пошуку шляхів реформування національної системи регулювання зайнятості населення, що дає підстави до дослідження механізмів, правових засад та форм регулювання зайнятості населення у зарубіжних країнах.

Також у кожній з країн існує власна модель регулювання зайнятості, під якою розуміють:

- надання переваги проведенню активної чи пасивної політики зайнятості;

- ступінь централізації ринку праці та законодавства з питань зайнятості;

- участь у вирішенні проблемних аспектів профспілок, організацій роботодавців тощо[6].

У цілому у світовому досвіді господарювання стосовно зайнятості виділяють п’ять домінуючих моделей: американська, німецька, англійська, шведська та японська (табл. 1).

Таблиця 1

Принципи регулювання зайнятості в Німеччині, Англії, Швеції, Японії, Америці

Країна

Принцип регулювання

Німеччина

Заходи із збереження робочих місць, надання пільг підприємствам, які утримуються від масових звільнень працівників

Англія

Можливість місцевим владним органам самостійно заохочувати підприємницьку ініціативу

Швеція

Попередження виникнення безробіття, орієнтація на групи зі слабкою позицією на ринку праці

Японія

Особлива політика використання робочої сили – система довічного найму

Америка

Збір всіх необхідних даних про працівників різного роду професій, що сприяє більшій інформатизації процесу регулювання зайнятості

Розглядаючи американську модель, відмітимо, що регулювання зайнятості представлено системою з трьох складових:

- державні підприємства, пов’язані з наймом робочої сили;

- фінансово-кредитна політика, за допомогою якої відбувається регулювання попиту на робочу силу, і безпосереднє регулювання зайнятості за допомогою штатної системи законодавства [5].

Якщо порівнювати власне скандинавську і європейську моделі політики зайнятості, то можна зробити висновок, що:

- перша спрямована на забезпечення працею всіх трудящих, для чого створюються робочі місця в державному секторі з середньою оплатою праці;

- друга орієнтована на скорочення кількості зайнятих при підвищенні продуктивності праці й зростанні доходів працюючих.

Така політика передбачає дорогу систему допомоги для більшої кількості безробітних.

Китай також визначив пріоритети у боротьбі з безробіттям. За словами міністра праці та соціального забезпечення Їня Вейміня, роль держави у створенні робочих місць та працевлаштуванні необхідно збільшити. За теперішніх умов найефективнішими способами є створення умов для розвитку малого та середнього бізнесу.

Щодо Німеччини, то держава акцентує свою увагу переважно на заходах із збереження робочих місць, надаючи пільги підприємствам, які утримуються від масових звільнень працівників.

Для англійської моделі зайнятості характерна державна активність в її стимулюванні. Законодавча система в Англії надає можливість місцевим владним органам самостійно заохочувати підприємницьку ініціативу [3].

Основою сучасної політики зайнятості у Швеції є не сприяння працевлаштуванню і виплата допомоги по безробіттю, а попередження виникнення безробіття. Шведська модель орієнтована на підприємство і має свою специфіку, суть якої – орієнтація на групи зі слабкою позицією на ринку праці.

Японська модель регулювання зайнятості передбачає особливу політику використання робочої сили – систему довічного найму. Керівництво кожної японської фірми найвищою мірою вимогливо і причепливо ставиться до відбору, прийому, навчанню, вихованню кадрів фахівців і керівників.

Що ж до установ з працевлаштування, то в Америці активно діють не тільки державна служба зайнятості, а й численні приватні спеціалізовані бюро найму, які мають у своєму розпорядженні всі необхідні дані про працівників різного роду професій, що сприяє більшій інформатизації процесу регулювання зайнятості.

У Німеччині функції працевлаштування у службі зайнятості здійснюються відповідно до класифікації професій з урахуванням особливостей місцевих ринків робочої сили [7].

Висновок. Отже, проаналізувавши принципи регулювання зайнятості та безробіття в Німеччині, Англії, Швеції, Японії, Америки, було виявлено, що в Німеччині умови для забезпечення робочих місць найкращі. В Україні немає на стільки розгалуженої системи по скороченню безробіття як в запропонованих країнах. Але можливість застосування хоча б одного принципу існує. Досвід зарубіжних країн показує, що ще жодній країні не вдалося цілком вирішити всі наявні проблеми сфери ринку праці лише одним методом.

Література

1. Богиня Д.П. Основи економіки праці / Д.П. Богиня, О.А. Грішнова // Навч. посб. К.: Знання-Прес, 2001. - 313с.

2. Волкова О.В. Ринок праці / О.В. Волкова //Навч. посб.  К.: Центр учбової літератури, 2007. – 86 с.

3. Тецуя Дзе. Политика занятости в Японии / Тецуя Дзе // Человек и труд. – №3. – 1999. – С.62–65.

4. Рофе А.И.  Рынок труда, занятость населения, экономика ресурсов труда / А.И. Рофе, Б.Г. Збышко, В.В. Ишин // Навч. посб. – М.: "МИК", 1997.– 160 с.

5. Титар О.О. Ринок праці / О.О. Титар – Харків: ХДЕУ. - 2004. – 100 с.

6. Забута Н. Регулювання зайнятості населення: теорія і зарубіжний досвід / Н. Забута // Економіка. Проблеми економічного становлення. – 2009. – № 5. – С. 76–82.

7. Штанська О. Зарубіжний досвід взаємодії державної молодіжної політики та політики зайнятості / О. Штанська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/DeBu/2008-1/doc/5/08.pdf

Category: 3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти | Added by: nikolaychuk
Views: 3018 | Downloads: 0 | Rating: 4.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [1]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [3]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [1]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [0]
5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення [2]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [0]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами [2]
8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С [2]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz