Понеділок, 19.03.2018, 17:46
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2013 » 1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті

Конкурентоспроможність національної економіки в умовах глобалізації та активізації інтеграційних процесів
27.11.2013, 02:21

УДК 330

А.В. Жердецька
Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун
Хмельницький національний університет

Стаття присвячена проблемам конкурентоспроможності національної економіки, які сьогодні виступають на перший план і потребують ретельного вивчення й трактування в спектрі сучасних економічних процесів.

This article is devoted to the problems of competitiveness of the national economy, which today stand at the forefront and require careful study and interpretation of modern economic processes.

Постановка завдання. Проблема конкурентоспроможності національної економіки займає одне з визначальних місць у макроекономічній політиці розвинених країн світу. Насамперед, це пов’язано з тим, що конкурентоспроможність можна вважати основною властивістю, яка вимагається від будь-якого економічного суб’єкта незалежно від національного або міжнародного рівня його функціонування.

Для України однією з найголовніших економічних проблем, на вирішення якої сьогодні має бути спрямована промислова політика, є проблема досягнення світового рівня конкурентоспроможності національною економікою, що в свою чергу посприяє ефективній інтеграції у світовий економічний простір в умовах активних процесів глобалізації та інтернаціоналізації. Саме тому розгляд даної нагальної проблеми є надзвичайно актуальним, особливо для розробки стратегії економічного розвитку країни, яка б враховувала існуючі проблемні протиріччя та шляхи їх подолання.

Аналіз останніх досліджень. Питанням конкурентоспроможності національної економіки присвячено чимало наукових праць, зокрема В. Гейця, Б. Кваснюка, І. Крючкової, Я. Жаліла, В. Лагутіна, О. Шнипка [1–6]. Проте, незважаючи на значний внесок у розвиток теорії конкурентоспроможності, численні питання залишаються остаточно не вирішеними. Водночас в Україні немає чіткої стратегії вирішення проблем конкурентоспроможності національної економіки в глобальному середовищі.

Метою даної статті є дослідження конкурентоспроможності України в сучасних міжнародних економічних відносинах та розгляд засобів економічної політики, спрямованої на підвищення рівня конкурентоспроможності країни.

Основний матеріал дослідження. Варто відзначити, що в енциклопедичному виданні подано таке визначення конкурентоспроможності країни: "Конкурентоспроможність країни – здатність економіки однієї держави конкурувати з економіками інших держав за рівнем ефективного використання національних ресурсів, підвищення продуктивності народного господарства й забезпечення на цій основі високого та постійно зростаючого рівня життя населення. Найважливіша передумова конкурентоспроможності країни – активна діяльність держави, яка визначає і здійснює стратегію конкурентоспроможності, встановлює "правила гри” ринкових відносин” [7, с. 814]. Також існує інша позиція українських дослідників, які трактують конкурентоспроможність національної економіки як економічну категорію, що характеризує здатність економічної системи забезпечувати досягнення економічними суб’єктами кращих, ніж у конкурентів, соціально-економічних параметрів за будь-якого впливу внутрішніх та зовнішніх чинників [4, с. 13].

Майкл Портер, який є одним із провідних сучасних дослідників цієї проблематики, відзначив соціально-економічну сутність забезпечення конкурентоспроможності національної економіки. "Головна мета держави – зазначає він, – забезпечити власним громадянам досить високий та зростаючий рівень життя. Здатність держави це зробити залежить не від якогось аморфного терміна "конкурентоспроможність”, а від того, наскільки продуктивно використовуються національні ресурси – праця та капітал” [8, с. 35]. Відповідно до визначення фахівців ОЕСР, національна конкурентоспроможність – це здатність країни за умов вільних та прозорих ринкових відносин виробляти товари і послуги, які відповідають вимогам міжнародних ринків, і одночасно підтримувати та підвищувати протягом тривалого часу реальні доходи свого населення [9, с. 43].

Отже, конкурентоспроможність національної економіки – це, власне, здатність країни в умовах соціально орієнтованої національної економіки забезпечувати високу якість життя нації на основі ефективного використання національних ресурсів та ефективної системи виробництва товарів та послуг, що відповідають установленим міжнародним стандартам [10].

Україна бере участь у дослідженнях рейтингу міжнародної конкурентоспроможності, які проводить Світовий економічний форум (СЕФ). Порівняно з високорозвинутими країнами, Україна займає низький рейтинг за індексом глобальної конкурентоспроможності, що оцінюється за наступними параметрами: якість інституцій, інфраструктура, макроекономічна стабільність, здоров’я і початкова освіта, вища освіта і професійна підготовка, ефективність ринку товарів і послуг, ефективність ринку праці, розвиненість фінансового ринку, технологічний рівень, конкурентоспроможність компаній, розмір ринку та інноваційний потенціал [11].

Відповідно до даних аналізу у звіті 2012 – 2013 року склалася така ситуація (табл. 1).

Таблиця 1

Ранжування країн за індексом глобальної конкурентоспроможності за 2012-2013 рокиВідмітимо, що в останні роки спостерігається тенденція до зростання позицій України у рейтингу. Так, за останні 2 роки відбувся підйом з 89 місця на 73.

За даними розгорнутого звіту Всесвітнього економічного форуму, причинами такого зростання є: скорочення бюджетного дефіциту; зменшення інфляції; значний обсяг ринку (38 місце в рейтингу за даним показником); ґрунтовність та доступність вищої освіти (47 місце в рейтингу за даним показником) та інноваційний потенціал.

Разом з тим причинами, які впливають на зниження рівня конкурентоспроможності є: недостатня конкурентність на ринку товарів та послуг в середині країни (117 місце в рейтингу за даним показником); слабкість фінансового та банківського секторів (114 місце в рейтингу за даним показником) та недорозвиненість ключових інституцій – 132 місце серед 144 країн.

За рівнем інших факторів, які визначають значення індексу, Україна посіла: за розвитком інфраструктури – 65 місце (найгірший показник -  стан автодорожньої інфраструктури, 137 місце); за розвитком системи охорони здоров’я – 62 місце (найгірший показник – розповсюдження ВІЛ, 117 місце; тривалість життя, 94 місце); за ефективністю ринку праці – 62 місце (найгірший показник – "виток мізків", 131 місце) тощо [12].

Проаналізувавши дані звіту за 2012-2013 рр. варто зазначити:

- по-перше, рівень конкурентоспроможності України на сучасному етапі є дуже низьким. Не зважаючи на значний природній, інтелектуальний та інноваційний потенціали, Україна не використовує свої конкурентні перевага у зв’язку з відсутністю належної структури та технологічною відсталістю виробництва, низькою якістю  державних інституцій та високим рівнем корупції тощо;

- по-друге, бюрократизація та корумпованість сфери економічного регулювання, незахищеність базових громадянських та економічних інтересів суб'єктів господарювання практично зводять нанівець можливість створення конкурентного ринку в Україні. Крім того, непривабливий імідж України, який утворився у світі у зв'язку з високим рівнем корупції, злочинності, розвитком "тіньової" економіки знищує бажання підприємців організовувати свою діяльність на вітчизняному ринку;

- по-третє, відсутність комплексних реформ у податковій, бюджетній та судовій системі перешкоджає здійсненню активної підприємницької діяльності в Україні, стримує приплив потенційних довгострокових іноземних інвестицій. Як наслідок, економічна криза в державі поглиблюється.

За таких умов конкурентоспроможна модель економіки є безальтернативним напрямом економічної стратегії України. Для цього необхідно:

- визначити сфери відповідальності державних органів влади та громадських організацій щодо забезпечення реалізації стратегії побудови конкурентоспроможної моделі економіки;

- забезпечити сприятливі організаційно-правові умови функціонування бізнесу, зокрема, спрощення системи реєстрації, ліцензування та звітності, розробка законодавчої бази щодо захисту прав власності інвесторів тощо;

- активізувати діяльність держави та підприємницьких структур щодо розвитку інфраструктури в Україні;

- стимулювати приплив вітчизняних та іноземних інвестицій в стратегічні для України галузі економіки;

- заохочувати інноваційні процеси шляхом надання безпроцентних та пільгових позик та грантів як науково-дослідницьким інститутам та організаціям, так і окремим вченим, здійснення прямого державного замовлення на інноваційну продукцію, вжиття заходів на підтримку міжнародної науково-технологічної кооперації тощо;

- здійснювати всебічний розвиток людського капіталу та підвищити фаховість трудових ресурсів [13].

Висновок. Таким чином, забезпечення конкурентоспроможності національної економіки України в сучасних умовах постіндустріалізації та глобалізації перетворилась у життєво важливу проблему, оскільки від можливості країни виробляти і продавати конкурентоздатну продукцію на світових ринках залежить її здатність забезпечувати національну безпеку (у т.ч. енергетичну), реальний суверенітет, добробут та розвиток громадян. Реалізація цієї стратегічної мети має відбуватися через формування інноваційної й водночас соціально орієнтованої моделі економічного розвитку, створення ефективної ринкової системи, адаптованої до викликів світових ринків через подальше якісне трансформування економічних відносин.

Література

1. Стратегічні виклики XXI століття суспільству та економіці України : в 3 т. / [ за ред. В. М. Гейця, В. П. Семиноженка, Б. Е. Кваснюка]. – К. : Фенікс, 2007. – 556 с.

2. Кваснюк Б. Е. Конкурентоспроможність національної економіки / Б. Е. Кваснюк. – К., 2005. – 582 с.

3. Крючкова І. В. Конкурентоспроможність економіки України / І. В. Крючкова. – К. : Основа, 2007. – 488 с.

4. Жаліло Я. А. Конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації /Я. А. Жаліло, Я. Б. Базилюк. – К. : КНІСД, 2005. – 388 с.

5. Лагутін В. Д. Конкурентоспроможність національної економіки : навч. посіб. / В. Д. Лагутін, В. А. Романенко, Ю. М. Уманців. – К. : Київ нац. торг екон. у-н-т., 2011. –  296 с.

6. Шнипко О. С. Конкурентоспроможність України в умовах глобалізації / О. С. Шнипко. – К. : Ін-т економіки та прогнозування, 2009. – 456 с.

7. Економічна енциклопедія: У трьох томах. Т. 1 / [ відп. ред. С.В. Мочерний ]. – К .: Видавничий центр "Академія”, 2000 – 864 с.

8. Портер М. Международная конкуренция / М. Портер ; [пер. с англ.]. – М. : Международные отношения, 1993. – 896 с.

9. Global Competitiveness Yearbook. – 2001. – p. 43.

10. Богма, О. С. Роль інновацій у забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки [Текст] / О. С. Богма, О. В. Болдуєва // Вісник Запорізького національного університету. Економічні науки. – 2010. – № 3. – С. 166-170.

11. The Global Competitiveness Report 2012-2013 [Elektronnyi resurs]. Rezhym dostupu do statti: http://www3.weforum.org/docs/CSI/2012-13/GCR_Rankings_2012-13.pdf

12. Швед В.В.. Національна конкурентоспроможність України: індикативний підхід. [Електронний ресурс] / В.В. Швед. – Режим доступу: http://mev-hnu.com/load/2013/10_mizhnarodni_ ekonomichni_vidnosini_v_sistemi_zrostannja_konkurentospromozhnosti
_ekonomichnikh_sistem/40-1-0-199.

13. Новиков В. В. Конкурентоспроможність України у сучасних міжнародних економічних відносинах [Електронний ресурс] / В. В. Новиков. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=604.

Category: 1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті | Added by: nikolaychuk
Views: 3397 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [1]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [3]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [1]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [0]
5. Економічні процеси і системи: моделі та інструменти забезпечення [2]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [0]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як виробничими економічними системами [2]
8. Проблеми підвищення конкурентоздатності персоналу підприємств за умов функціонування в рамках С [2]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz