Неділя, 27.05.2018, 00:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег

СУТНІСТЬ, ФУНКЦІЇ ТА СТРУКТУРА ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА
13.10.2015, 16:41

УДК 338

А.Д. Чубай

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

СУТНІСТЬ, функції та структура ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

 

Розглянуто сутність іміджу підприємства. Наведено детальну характеристику функцій іміджу підприємства та охарактеризовано його структуру.

 

Рассмотрены сущность имиджа предприятия. Приведены подробную характеристику функций имиджа предприятия и охарактеризованы его структуру.

 

The essence of the company image. Shows detailed description of the functions of the company image and characterized its structure.

 

Постановка проблеми. Значущість іміджу сьогодні явно збільшується із-за усе більш зростаючого впливу комунікативних потоків на життя людини. В умовах ринкових відносин головним і визначальним фактором економічного благополуччя підприємства стає ринок, а точніше споживач продукції та послуг. Зовнішні умови функціонування підприємства дуже мінливі. У кінцевому результаті, все різноманіття зовнішніх впливів знаходить своє концентроване вираження в позиції суспільства відносно підприємства і тому важливим моментом стає формування його іміджу.

Аналіз досліджень і публікацій. Проблеми формування іміджу підприємства розглядаються у працях A.К. Семенова, B.О. Сизоненко, В.С. Лозниці, Ю.Н. Тулєєвої, І.В. Альошиної, В.Г. Зазикіна, Л.Е. Орбан-Лембрика, Ервіна Гоффманна, К. Болдинга та ін. Разом з тим питання іміджу підприємства у сучасній науці представлена фрагментарно та потребує глибокого вивчення.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження сутності поняття «імідж підприємства» та розгляд функцій і структури іміджу підприємства.

Основний матеріал дослідження. Існує велика кількість визначень поняття «імідж», що розглядають його з різних точок зору. Понятійно-категоріальний апарат поняття «імідж підприємства» являє собою певну «суміш» понять: репутація, гудвіл, бренд тощо. Відомий соціолог Ервін Гоффманн сказав, що імідж – це мистецтво «управляти враженням». Поняття імідж було запропоноване американським економістом К. Болдингом у 1961 р. [1, с. 59].

На думку A.К. Семенова, імідж – це навмисне спроектований в інтересах підприємства, що ґрунтується на особливостях діяльності, внутрішніх закономірностях, властивостях, перевагах, якостях і характеристиках образ, який ціленаправлено входить у свідомість (підсвідомість) цільової аудиторії, відповідає її очікуванням і вирізняє компанію від аналогічних [2, с. 87].

У роботах І.В. Альошиної досліджується значущість іміджу для діяльності організації та зроблено висновок, що корпоративний імідж – це образ організації в уявленні суспільних груп. Позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку. Він приваблює клієнтів та партнерів. Полегшує доступ організації до ресурсів (фінансових, інформаційних, людських, матеріальних) [3].

B.О. Сизоненко зазначає, що імідж – це позитивний образ будь-якої фірми, що формує стабільну конкурентну перевагу через створення загального образу, репутації, думки громадськості, споживачів і партнерів про престиж підприємства, його товари та послуги, післяпродажний сервіс [4, с. 420].

Л.Е. Орбан-Лембрик вважає, що імідж (від англ. image – образ) – це враження, яке організація та її працівники справляють на людей і яке фіксується в їхній свідомості у формі певних емоційно забарвлених стереотипних уявленнь (думках, судженнях про них) [5, с. 543].

Отже, єдиного визначення іміджу немає, кожен з дослідників розкриває певну сторону цього поняття. На нашу думку, імідж організації – це образ організації та ставлення суспільства до її діяльності та продукту на основі сформованих цінностей.

Роль, яку відіграє позитивний імідж у діяльності підприємства, може бути розглянута через його функції: гарантуюча, підтримуюча, диференційна,аттрактвна, застережлива, психологічна  [6].

Так, гарантуюча функція полягає в тому, що позитивний імідж є свого роду гарантією для покупців того, що продукти фірми володіють певним рівнем споживчої якості, а відносно інвесторів і постачальників імідж виступає гарантією того, що їхні ділові контакти з фірмою не обернуться можливими для них втратами.

Підтримуюча функція полягає в тому, що позитивний імідж фірми викликає підтримку нових продуктів фірми з боку потенційних розповсюджувачів, дилерів і дистриб'юторів.

Аттрактивна (привертаюча) функція − позитивний імідж діє подібно магніту, залучаючи до фірми на більш вигідних для неї умовах працівників, інвестиції, нових покупців.

Психологічна функція проявляється в тому, що позитивний імідж фірми знижує ризик морального розчарування в товарах, придбаних покупцями, збільшує задоволення, яке співробітники фірми отримують від роботи через почуття приналежності до неї. Імідж надає додаткову психологічну цінність продуктам (наприклад, довіру) та послугам фірми, наприклад, коли важко оцінити якість послуги, то у компанії з позитивним іміджем вона буде вважатися більш високою.

Застережлива функція проявляється в тому, що позитивний імідж є попереджувальним сигналом для потенційних конкурентів, які розраховують потіснити підприємство із займаної ним ринкової частки.

Диференційна функція полягає в тому, що імідж виділяє підприємство серед інших, у тому числі завдяки фірмовому стилю, наявність якого є обов'язковою умовою у формуванні позитивного іміджу.

Відмітимо, що імідж підприємства є комплексним поняттям, яке складається з декількох сфер, що надають йому визначення, характеристику та узагальнюючу оцінку. Структура іміджу підприємства є поєднанням зв'язаних за формою і змістом сфер.

Нами визначено, що імідж підприємства складається з таких складових як: зовнішній вигляд підприємства і стиль роботи керівництва; інформація підприємства про свою діяльність; якість і товарний вигляд продукції; відношення з контактними аудиторіями; організація праці, зовнішній вигляд і поведінка персоналу; оснащеність підприємства ресурсами, наявність резервів; публічна звітність і ступень доступу до інформації про діяльність підприємства. Наявність визначених складових максимально характеризує імідж підприємства, але від керівництва залежить - буде він негативним чи позитивним.

Для формування позитивного іміджу підприємства слід впроваджувати такі заходи:

– вивчати потреби клієнтів та пропонувати споживачам цінності та переваги товару чи послуги, які відповідають їх потребам та очікуванням. Постійно розширювати спектр послуг, що надаються. Використовувати нові технології;

– доводити інформацію до аудиторії усіма каналами маркетингових комунікацій. Максимально наблизити інформацію до клієнтів;

– підтримувати та вдосконалювати внутрішній позитивний емоційний клімат;

– проводити заходи, що демонструють соціальну та екологічну відповідальність підприємства;

– покращувати якість менеджменту, який зобов’язаний чітко розуміти корпоративну стратегію та впроваджувати її;

– удосконалювати управління персоналом, що підвищить імідж підприємства як роботодавця [1].

Висновки. Таким чином, імідж – це форма комунікації для впливу на свідомість людей. Імідж є керованим інструментом впливу на поведінку покупців, а в результаті – і на рівень продажів. Позитивний імідж підвищує конкурентоспроможність підприємства на ринку, привертає споживачів і партнерів, прискорює продажі й збільшує їх об’єм, полегшує доступ підприємства до ресурсів. Усі складові іміджу спрямовані на досягнення трьох основних цілей: досягнення високого рівня компетентності та ефективності в роботі з клієнтами; створення і підтримка такого позитивного іміджу, який змушує споживачів довіряти підприємству; встановлення емоційного зв’язку з покупцем і суспільством.

 

Література:

 

 1. Химич І.Г. Імідж як важливий показник діяльності підприємства у сучасних умовах розвитку корпоративної культури / І.Г. Химич // Економіка та держава. – 2009. – № 9. – С. 59–61.
 2. Семенов А. К. Психология и этика менеджмента и бизнеса / А. К. Семенов, Е.Л. Маслова. – М. : Информационно-внедренческий центр «Маркетинг», 1999. – 200 с.
 3. Алешина И.В. Рост значимости имиджа в деятельности организации [Электронный ресурс] / Алешина И.В. – Режим доступа: http://www. unikcom.ru/
 4. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: довідни / В.О. Сизоненко. –К. : Знання-Прес, 2007. – 440 с.
 5. Орбан-Лембрик Л.Е. Психологія управління: посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2003. – 568 с.
 6. Балабанова Л. В. Маркетингове управління конкурентоспроможністю підприємств: стратегічний підхід : монографія / Л. В. Балабанова, В. В. Холод. – Донецьк : ДонДУЕТ ім. М. Туган-Барановського, 2006. – 147 с.

 

 

Category: 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег | Added by: olrebak
Views: 1117 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz