Вівторок, 22.05.2018, 22:14
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег

РОЛЬ МОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА
13.10.2015, 16:07

УДК 331.101.3                                                            

М. А. Олексієв

Науковий керівник: к.е.н., доц., Продіус О. І.

Одеський національний політехнічний університет

 

 

РОЛЬ мотиваціЇ ПЕРСОНАЛУ В КОНТЕКСТІ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ  ПІДПРИЄМСТВА  

 

Досліджено вплив глобалізації економіки та вимоги інноваційного розвитку на зміни в мотивації діяльності персоналу. Визначено головні фактори, що негативно впливають на мотивацію персоналу у контексті інноваційного розвитку підприємства. Запропоновано низку заходів щодо удосконалення системи мотивації персоналу підприємства в кризових умовах.

 

Исследовано влияние глобализации экономики и требования инновационного развития на изменения в мотивации деятельности персонала. Определены главные факторы, негативно влияющие на мотивацию персонала в контексте инновационного развития предприятия. Предложен ряд мероприятий по совершенствованию системы мотивации персонала предприятия в кризисных условиях.

 

The influence of globalization of economy and the requirements of innovative development to changes in the activity motivation of staff. Identifies the key factors affecting staff motivation in the context of innovative development of the enterprise. A number of measures on improvement of system of motivation of personnel of the enterprise in crisis conditions.

 

Глобалізація стала найважливішою реальною характеристикою сучасної світової системи, вона торкає практично всі сфери громадського життя, включаючи економіку, політику, ідеологію, соціальну сферу, культуру, екологію, безпеку, спосіб життя, а також самі умови існування людства. Глобалізація сприяє поглибленню спеціалізації й міжнародного поділу праці та інноваційному розвитку економіки. Глобалізація може привести до підвищення продуктивності праці в результаті раціоналізації виробництва на глобальному рівні й поширення передових технологій, а також конкурентного тиску на користь безперервного впровадження інновацій у світовому масштабі.

 Інноваційний характер виробництва, його висока наукомісткість  змінили вимоги до персоналу, підвищили значимість творчого підходу в роботі й високому професіоналізмі. Це привело до змін у принципах, методах і соціально - психологічних питаннях управління персоналом.  Зміни в принципах управління персоналом спрямовані, у першу чергу, на реалізацію політики мотивації, що придбала велике значення в умовах ринкової економіки.

  Актуальність і значимість проблеми підвищення ефективності функціонування мотиваційного механізму визначається радикальними перетвореннями економічної системи суспільства. За тривалий період часу в Україні сформувалася деформована структура виробництва, що не відповідає реальним потребам людей.  Проведені реформи обумовили зміну структури виробництва, його спад, зниження життєвого рівня народу, поляризацію населення за рівнем доходів, безробіття, у результаті чого в значної маси людей сформувалося розчарування проведеним курсом реформування економіки.    Так, за даними міжнародних досліджень, за рівнем відтоку “мозків” Україна лідируючи позиції, а по доступності кваліфікованих кадрів – найнижчий рейтинг. Ситуацію може загострити ініціатива Євросоюзу по введенню “блакитної карти”, яка однозначно спровокує ще більший відтік з України значного числа висококваліфікованих кадрів, які не задоволені своєю заробітною платою та мотивацією до праці [1, 2].

Відсутність системного характеру матеріальних пільг, недостатнє їх фінансування; незадовільний стан організації соціальної діяльності та розвитку персоналу, недосконалість форм підвищення кваліфікації, формальний і узагальнений характер посадових інструкцій ставлять завдання переорієнтації системи стимулювання з однобічної – на матеріальні, на інші стимули, не менш ефективні. Конкретним напрямом збагачення існуючих на підприємствах систем матеріальної мотивації інженерно-технічного персоналу є запровадження комплексу програм організаційно-соціального змісту, які передбачають охоплення не тільки працівників підприємства, але й членів їх сімей, та фінансування за рахунок коштів підприємства, внесків та відрахувань з доходів працівників. Залучення до пріоритетних програм повинно здійснюватись за результатами оцінювання персоналу.

Таким чином, для того щоб наша країна не втратила більшу частину висококваліфікованих кадрів важливо  щоб матеріальне стимулювання було прив’язано до показників, котрі можна  виміряти та які характеризують виконання поставлених задач. Традиційні схеми довгострокової мотивації управлінського персоналу, такі як опціонні програми та довгострокові бонуси, котрі розраховані на період від шести років, при кризі виявляються неефективними. Це пов’язано з тим, що працівники не знають  яке буде положення підприємства  через рік  і тому не готові працювати на довгострокові цілі. Тому в таких випадках потрібно застосовувати систему мотивації дія якої від трьох до шести місяців. Така система мотивації повинна бути направлена на досягнення оперативних антикризових цілей підприємства, а також передбачати високі бонуси в разі успіху. Також вагомим стимулом для менеджерів, котрі ефективно діють в умовах кризи , може стати включення в склад партнерів компанії.

Для інших працівників підприємства мотиваційним фактором виступає виконання обов’язків зі сторони керівництва компанії - строків та розміру заробітної плати. Інколи навіть підприємства можуть брати кредити в банку для виплати заробітної плати персоналу підприємства. В більшості випадків додаткові  витрати на оплату  праці виправдані,  так як саме виконання керівництвом підприємства зобов’язань в умовах кризи позволяє ефективно мотивувати персонал та забезпечити необхідну стабільність. Ефективне проведення програми  оплати праці і стимулювання, з одного боку дозволить утримати на підприємстві ведучих фахівців та не допустити вагомого зниження продуктивності праці, а з іншої сторони забезпечить безконфліктне скорочення численності персоналу підприємства [3; 4].

Одним з головних аспектів сучасної програми мотивації персоналу є антикризова складова,  яка повинна містити таку інформацію для персоналу як характеристика ситуації, в якій знаходиться підприємство; найбільш  вірогідний варіант розвитку подій, якщо не будуть прийнятті антикризові заходи; заплановані заходи для виходу з кризи та очікувані результати від їх реалізації; програму виходу підприємства з кризисної ситуації і роль працівників в її успішні реалізації. В кризовій ситуації дуже важливо забезпечити лояльність працівників по відношенню до менеджменту компанії. В іншому випадку реалізація тих чи інших антикризових програм може викликати  протистояння зі сторони персоналу.

До цінних працівників будь-якого рангу чи спеціальності  потрібно застосовувати індивідуальній підхід. Матеріальна мотивація не відіграє вагомої ролі. Для працівника, який досягнув успіхів в своїй  професії, важливішим буде признання своєї унікальності для підприємства, увага з боку керівництва до своїх проблем, можливість діалогу з менеджментом компанії на рівних. Фінансові гарантії для кваліфікованого спеціаліста лише  бажане доповнення, проте воно не являється необхідним. Вірогідність збереження для підприємства цінних співробітників в період  фінансової кризи дуже мала. Важливо, щоб кваліфіковані спеціалісти розуміли, що саме їх праця надзвичайно важлива в умовах кризи.  Основні способи утримання персоналу   це: партнерські відносини , які засновані на довірі; відкритість інформації; представлення нових можливостей для кар’єрного росту. Необхідно вести переговори з ведучими спеціалістами, виявляти їх  потреби та проводити необхідні заходи  для того щоб вони залишилися на підприємстві.

Таким чином, сьогодні проблема мотивації персоналу набула важливого значення, оскільки реалізація завдань економічного зростання на інноваційних засадах  можлива лише за умови створення могутньої мотиваційної системи, здатної спонукати персонал до ефективної діяльності, бути вагомим чинником підвищення результативності праці, якості життя і розвитку особистості.

 

Література:

 1. Продіус О.І. Мотивація трудової діяльності персоналу промислових  підприємств в умовах глобалізації економіки // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Випуск 22.  – 2009. –  С. 114-118.
 2. Співак, В.В. Мотивація як засіб ефективного менеджменту персоналу підприємств / В. В. Співак // Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. – 2010. – №6, Т.2. – С. 178-181.
 3. Продіус О.І. Креативний персонал як головна складова інноваційного розвитку організації  / О.І. Продіус // Економічний  простір –  2013. - №78. – 260-269.
 4. Іванов С.Л. Роль нематеріальних чинників мотивації праці у формуванні людського капіталу сучасного підприємства в Україні / С.Л.Іванов // Наукові праці НДФІ. – 2010. – № 5. – с. 34-38.

 

 

Category: 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег | Added by: olrebak
Views: 200 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz