Неділя, 20.05.2018, 12:48
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
20.10.2015, 07:54

УДК 39

Гуменюк О.В.

  Науковий керівник ст. викладач М. І. Дзюба

Хмельницький національний університет

 

ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 У статті виявлено та проаналізовано характерні особливості формування  інвестиційного клімату Хмельницького регіону. Визначено фактори негативного та сприятливого впливу на інвестиційну привабливість. Запропоновані заходи для вдосконалення інвестиційної політики у сфері залучення інвестицій в регіоні.

 

В статье выявлены и проанализированы характерные особенности формирования инвестиционного климата Хмельницкого региона. Определены факторы негативного и благоприятного влияния на инвестиционную привлекательность. Предложенные меры по совершенствованию инвестиционной политики в сфере привлечения инвестиций в регионе.

 

The article identified and analyzed the characteristic features of the investment climate Khmelnitsky region. The factors negative and beneficial effects on the investment attractiveness. Proposed measures for improving investment policy in the sphere of attracting investments in the region.

 

Постановка проблеми. Інвестиції відіграють центральну роль в економічному процесі, вони визначають загальний ріст економіки. В результаті інвестування в економіку регіону, збільшуються обсяги виробництва, росте прибуток, розвиваються галузі та підприємства, що найбільше задовольняють попит на ті чи інші товари та послуги. Хмельницький регіон - це регіон зі значним промисловим та науковим потенціалом, розвинутим аграрним сектором, широкими можливостями для розвитку як внутрішніх міжрегіональних, так і зовнішніх міждержавних зв’язків. Багатий ресурсно-сировинний потенціал, велика частка сучасних галузей в економіці регіону, зростання спектру фінансово-банківських, страхових, інформаційно-консультаційних послуг, розвинута транспортна інфраструктура, наявність кваліфікованого персоналу – все це та інше створюють необхідні умови для вкладення інвестицій в економіку області.

Аналіз останніх досліджень. Проблемам дослідження регіонального інвестиційного клімату присвячено наукові праці багатьох вітчизняних і закордонних науковців і дослідників. Так, теоретичні та практичні аспекти інвестиційного процесу на регіональному рівні, формування регіонального інвестиційного клімату висвітлено у працях таких науковців, як З.С. Варналій, О. Гаврилюк, І. Гафуров, Н.О. Гребенюк, А.О. Єпіфанов, Н.Ю. Іванова, С.О. Іщук, М. Карпович , Т.В. Кулініч, Г.І. Купалова, М.А. Латинін, М.Д. Лесечко, О.В. Луців, Л.О. Мамуль, О. Носова, Л.О. Петкова, А.А. Пересада, С.В. Покропивний, Т. Савостенко, С. Семів, С.В. Степаненко, В. Сірман, В.В. Томарева , Г.О. Харламова, О.В. Химич, В.Я. Швець та інших.

Водночас проблеми формування позитивного інвестиційного клімату та підвищення інвестиційної привабливості регіону є надзвичайно різноманітні і багатопланові, тому вимагають додаткового дослідження і пошуку шляхів розв’язання.

Основний матеріал дослідження.  Інвестиційний клімат – це сукупність політичних, правових, економічних та соціальних умов, що забезпечують та сприяють інвестиційній діяльності вітчизняних та закордонних інвесторів.

Інвестиційний клімат розглядають на рівні держави, регіону, галузі, підприємства. На кожному з цих рівнів діють відповідні чинники, за сукупністю яких оцінюють сприятливість інвестиційного клімату, виділяють п’ять груп чинників, під впливом яких формується інвестиційний клімат регіону:

1. Рівень розвитку продуктивних сил та стан інвестиційного ринку.

2. Політична воля влади та правове поле держави (створення відповідної законодавчої та нормативної бази; забезпечення привабливості об’єктів інвестування).

3. Стан фінансово-кредитної системи та діяльність фінансових посередників.

 4. Статус іноземного інвестора (режим іноземного інвестування; діяльність міжнародних фінансово-кредитних інституцій; наявність вільних економічних та офшорних зон).

5. Інвестиційна активність населення (відносини власності регіону; стан ринку нерухомості; виконання державної програми приватизації)[1].

Якщо розглядати стан надходжень інвестицій за регіонами, то вже традиційно лідером за обсягом інвестиційних вкладень залишається м. Київ. З 25 регіонів України, половина усіх інвестицій знаходиться лише в одному - м. Києві.

Обсяги прямих іноземних інвестицій у 13 регіонів України протягом вже багатьох років складають менше 1% від загальних об'ємів капіталу в усі регіони. Серед них: Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Кіровоградська, Миколаївська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області. Частка надходження інвестицій у цих регіонах становить 0,1 % до загального підсумку.

В 2014 році частка Хмельницької області в загальному обсязі прямих іноземних інвестицій, залучених до економіки України, становила 0,4%. За обсягами прямих іноземних інвестицій область посідала 22 місце серед реґіонів України.

Обсяг інвестування в економіку Хмельницької області на 1 січня 2014 року становив 225,5 млн дол. США, що на 9,9% більше, ніж на початок 2013р., і в розрахунку на одиницю населення складає 172,5 дол. США. Інвесторами області є представники 41 країн світу. До основних країн-інвесторів, на які припадає 90,0% загального обсягу прямих інвестицій, входять: Нідерланди – 128,2 млн дол., Кіпр – 33,5 млн дол., Польща – 14,6 млн дол., Німеччина – 9,0 млн дол., Вірґінські острови (Брит.) – 6,6 млн дол., Велика Британія – 5,8 млн дол. та Російська Федерація – 5,1 млн дол.

Надзвичайно привабливим для інвестування є агропромисловий комплекс області. Основу інвестиційної привабливості АПК складають родючі землі, трудові ресурси, значні потужності харчової і переробної галузі, вигідне для експорту продукції розташування регіону.

Великі перспективи краю пов’язані також зі значними мінерально-сировинними та багатими рекреаційно-туристичними ресурсами. Широко відомі родовища мінеральних лікувальних вод.

Історико-культурні надбання, географічні та кліматичні умови забезпечують чудові умови для розвитку туризму. Туристичний потенціал краю визначається насамперед культурно-історичною спадщиною, яка є багато в чому унікальною [5, c. 54-61].

Визначальними особливостями області є:

- потужний енергетичний комплекс: діє Хмельницька АЕС (номінальна потужність двох діючих енергоблоків – 2000 Мвт); передбачається спорудження й введення в експлуатацію третього та четвертого енергоблоків;

- значний виробничий потенціал: виробничу діяльність у промисловості здійснюють понад 1300 підприємств; у сільському господарстві – 559 сільськогосподарських підприємства та понад 1600 фермерських господарств; діє біля 6500 малих підприємств;

- багатопрофільне сільське господарство (рослинництво, тваринництво, птахівництво, вівчарство, бджільництво, рибальство) та конкурентоспроможна харчова і переробна промисловість;

- значні природні ресурси та корисні копалини (водні та земельні ресурси, лісовий фонд, понад 300 родовищ та проявів корисних копалин 23 видів і марок, 9 родовищ мінеральних лікувальних вод);

- розвинена туристично-рекреаційна та курортна інфраструктура, яка має величезний потенціал для розбудови та розвитку: функціонують Державний курорт "Сатанів" та курорт місцевого значення "Маків", готелі, санаторії, бази відпочинку, оздоровчі табори для дітей та юнацтва, кемпінги, мотелі тощо;

- значний науковий та освітній потенціал: 29 вищих учбових закладів всіх рівнів акредитації та форм власності;

- багате культурне середовище: працюють музично-драматичний театр ім.Петровського, театр ляльок "Дивень", моно-театр "Кут", обласна філармонія, симфонічний оркестр, 14 музеїв, біля 900 бібліотек, навчальні заклади в галузі культури;

- багатонаціональний склад населення: у регіоні в мирі та злагоді проживають представники 90 національностей і народностей [2].

До проблем залучення ефективних інвестицій в економіку  Хмельницької області можна віднести:

 • недостатню розвиненість інфраструктури підтримки інвестиційної діяльності;
 • критично недостатня кількість належним чином розроблених інвестиційних пропозицій, які враховують інтереси територіальних громад області та інтереси потенційних інвесторів, які є первинним інструментом залучення інвестицій;
 • неналежна система інформаційного забезпечення інвестиційної діяльності;
 • нерегулярність, а в багатьох випадках відсутність взагалі, фінансування програм та заходів з провадження.

Для успішного розв’язання проблеми диспропорції надходження іноземного капіталу необхідно розробити цілеспрямовану інвестиційну політику щодо залучення та використання іноземних інвестицій як центральними, так і місцевими органами влади. Саме ефективна державна політика повинна забезпечити баланс регіональних пріоритетів залучення та використання іноземних інвестицій. Залучення іноземного капіталу в інтересах розвитку регіону повинно здійснюватись на основі програми, в якій мають бути визначені пріоритетні напрямки для залучення іноземного капіталу та заходи із стимулювання притоку інвестицій.

На сьогоднішній день для сприяння залученню інвестицій в Хмельницькій області було розроблену Програму залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011- 2020 роки. Програма є основою довгострокової регіональної політики у сфері залучення інвестицій та інструментом вирішення проблеми надходження у достатніх розмірах фінансового ресурсу для забезпечення потреб сталого економічного зростання і якісного соціального-економічного розвитку[4, c. 40-46].

Згідно з даною програмою процес залучення інвестицій буде складатись з таких основних етапів:

1. Проведення аналізу соціально-економічного стану області та її інвестиційного потенціалу.

2. Розробка інвестиційних проектів.

3. Інформаційне забезпечення інвестиційної діяльності[3].

До методів розвитку інвестиційного клімату Хмельницької  області слід віднести:

 • забезпечення захисту прав та інтересів інвесторів, забезпечення вільного доступу до інформації про об’єкти інвестицій;
 • забезпечення вільного доступу до інформації про об’єкти інвестицій;
 • спрощення процедур отримання дозволів та погоджень для інвестування.

Висновки. Формуванню позитивного інвестиційного клімату в регіоні заважають недосконала законодавча база, політична нестабільність у країні та низький рівень захищеності інвесторів. При оцінці інвестиційного середовища потрібно оцінювати внутрішні і зовнішні чинники розвитку регіону, врахо- вуючи реальні можливості. Для цього необхідно сприяти інвестиційному режиму, удосконалити державне регулювання інвестиційною діяльністю, створити нормативну базу, яка забезпечила б додаткові гарантії та відповідні передумови, завдяки яким інвестори можуть бути впевнені у майбутньому. Вирішення таких основних задач буде сприяти значному покращенню інвестиційного кімату регіону та залученню значних обсягів інвестиційних ресурсів в економіку.

 

Література:

 1. Інвестиційний клімат і чинники ,що його формують: [Електронний ресурс]. - Режим доступу:

http://www.kdu.edu.ua/statti/2008-1/124.pdf

2. Інвестиційна привабливість Хмельниччини: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ppngo.org/news.php?page=1&new=49

3. Програма залучення інвестицій в економіку Хмельницької області на 2011-2020 роки: [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.adm.km.ua/doc/proginv2011-20.pdf

4. Петкова Л. О. Інвестиційна привабливість регіонів / Л. О. Петкова // Фінанси України. — 2009. — № 9. — С. 40–46.

5. Плахтій М.О. Вплив інвестиційних процесів на економічний розвиток регіону // Фінанси України.- 2010. - №8. - С.54-61

 

 

 

 

                                                                            

Category: 7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег | Added by: olrebak
Views: 507 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz