Субота, 24.03.2018, 03:15
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція » 7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами

Аналіз підходів до визначення поняття "фінансовий ризик підприємства"
03.12.2012, 21:13
К.В. Черчик
магістр групи МЕВ-07-1
Науковий керівник к.е.н, доцент О.А. Харун
Хмельницький національний університет

Проаналізовано підходи до розуміння сутності фінансового ризику, як економічної категорії, а також визначено основні переваги та недоліки підходів до даного визначення.

Постановка проблеми. Практика господарювання свідчить, що в загальному портфелі ризиків підприємства важливу роль займають фінансові ризики. Це пояснюється тим, що зміна економічної ситуації в країні та кон’юнктури фінансового ринку призводить не лише до зростання впливу фінансових ризиків на результативність фінансово-господарської діяльності підприємства, а й до появи нових фінансових технологій та інструментів, до розширення сфери фінансових відносин тощо. Проблема генезису ризиків, зокрема фінансових, залишається недостатньо розробленою в сучасному науковому просторі, ще й досі відкритими є питання щодо розуміння ризику, його джерел і наслідків з економічної точки зору. Неоднозначність у трактуванні сутності ризику пов'язана з особливостями їх прояву в різних сферах життя.
За останні роки теоретичні основи управління фінансовими ризиками підприємства знайшли відображення в роботах відомих вітчизняних і закордонних учених, зокрема І. А. Бланка, І. П. Булєєва, Н. Є. Брюховецької, Н. М. Внукової, Л. В. Временко, Л. І. Донця, Ф. Лі Ченга, Дж. І. Фіннерті, О. І. Панченка, Н. Д. Прокопенко, В. М. Шелудько та ін. Проте, не розглянуті основні переваги та недоліки до визначення поняття «філософський ризик» в сучасних умовах.
Мета дослідження. Узагальнити підходи вітчизняних та закордонних учених до визначення сутності фінансового ризику як економічної категорії. Основний матеріал дослідження. Нами проаналізовано та виділено основні підходи вчених-економістів щодо розуміння сутності фінансових ризиків і пропонуємо свою оцінку таких дефініцій (табл.1.).
Так, на наш погляд, цікавий підхід до визначення фінансового ризику дає М.С. Клапків, який пропонує розглядати поняття фінансового ризику у широкому і вузькому значенні. У широкому значенні фінансові ризики - це ризики, які характеризуються ймовірністю втрат фінансових ресурсів (грошових коштів) у господарській діяльності. У цьому значенні поняття „фінансовий ризик" тотожне поняттю „комерційний (підприємницький) ризик" яке містить цілий комплекс різних ризиків: майнових, виробничих, торговельних тощо. У вузькому значенні фінансові ризики - це частина комерційних ризиків, пов'язана з ймовірністю фінансових втрат внаслідок операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах. Можна не погодитися з ототожненням фінансового і підприємницького ризиків, адже свою сутність фінансовий ризик розкриває саме в фінансових показниках економічної діяльності, а не в майнових чи виробничих. Щодо розуміння фінансового ризику як ймовірності фінансових втрат, на нашу думку, доречно розглядати також можливість позитивних відхилень внаслідок сприятливої економічної кон'юнктури [1, с.64].
У свою чергу, О. В. Макаренко пропонує визначення фінансового ризику як економічної категорії, що відображає характерні особливості сприйняття суб'єктами господарювання об'єктивно наявних невизначеності та конфліктності, іманентно притаманних процесам цілепокладання, управління, прийняття рішень та оцінювання, обтяжених можливими загрозами фінансових втрат й невикористаними можливостями [5]. На наш погляд, така дефініція несе теоретичний характер і більше належить до розуміння сутності загального ризику як елемента умов діяльності суб'єктів на ринку.

Таблиця 1
Критичний аналіз підходів до визначення поняття «фінансовий ризик підприємства»


Ще один український вчений - Я.П. Шумелда, пропонує визначити фінансові ризики, як такі, що характеризуються сукупністю імовірних небажаних подій при здійсненні фінансово-кредитних операцій, сутність яких полягає в тому, що партнер підприємства чи банку не може виконати взятих на себе грошових зобов'язань, а підприємство чи банк не може добитися їхнього виконання засобами, передбаченими угодою (контрактом). Також дослідник наголошує на особливості фінансового ризику - ймовірності збитку внаслідок проведення операцій у фінансово-кредитній і біржовій сферах, здійснення операцій із цінними паперами [8, с.124].
Таке розуміння фінансового ризику часто зустрічається в роботах іноземних вчених-економістів відносно дій підприємств з контрагентами, в тому числі на біржі. На нашу думку, таке визначення носить дуже конкретний характер, і не може характеризувати загальне поняття фінансових ризиків, які можуть виникати у всіх сферах фінансової діяльності економічного суб'єкта, і можуть призводити як до негативних, так і до позитивних наслідків. І.A. Бланк у своєму «Словнику-довіднику фінансового менеджменту» зазначає, що під «фінансовими ризиками» розуміється імовірність виникнення непередбачених фінансових втрат (зниження передбачуваного прибутку, зменшення очікуваного доходу, втрата частини або всього капіталу) у ситуації невизначеності умов фінансової діяльності підприємства [9, с.358].
Таке визначення ми пропонуємо доповнити ймовірністю додаткових фінансових надходжень, внаслідок дії фінансових ризиків, наприклад внаслідок коливання валютних курсів у «вигідну» для економічного суб'єкта сторону. Як видно з табл. 1, кожний підхід як вітчизняних, так і закордонних учених до визначення поняття «фінансовий ризик підприємства» має певні переваги і недоліки.
Основними перевагами підходів до визначення поняття «фінансовий ризик підприємства» є врахування:
- ознак фінансових ризиків підприємства;
- місця фінансових ризиків у господарській діяльності підприємства;
- сфери виникнення фінансових ризиків підприємства;
- зовнішніх фінансових відносин підприємства тощо.
Основними недоліками підходів до визначення поняття «фінансовий ризик підприємства» є неврахування:
- наслідків дії фінансових ризиків на господарську діяльність підприємства;
- впливу політичних, соціологічних, технічних, технологічних факторів на господарську діяльність підприємства;
- внутрішніх фінансових відносин підприємства тощо.
Як було зазначено вище, підходи вчених на визначення сутності фінансових ризиків різняться і мають багато недоліків. Враховуючи та узагальнюючи сучасні тенденції на українському і міжнародному ринках, на нашу думку, найбільш точним є визначення надане К.П. Бурим: фінансовий ризик - це ризик, який виникає при здійсненні економічним суб'єктом господарської діяльності і виникає в фінансовому полі, тобто при роботі з грошовими ресурсами та іншими фінансовими інструментами, та який може призвести до позитивних або негативних відхилень фінансових показників діяльності суб'єкта. Таким чином, цей підхід охоплює всі фінансові операції кожного економічного суб'єкта, виражає дії ризику в фінансових показниках та не обмежується лише негативними наслідками [10, с.165].
Такий варіант розгляду фінансового ризику може бути використаний вченими-економістами для подальших досліджень в сфері фінансових ризиків як теоретичного поняття, так і на практичному рівні ризик-менеджменту.
Висновки. Отже, фінансовий ризик є однією з найскладніших категорій, пов'язаних із здійсненням господарської діяльності і характеризується невизначеністю щодо здійснення тієї чи іншої фінансової операції в майбутньому. В результаті аналізу основних підходів до визначення поняття фінансового ризику і тлумачення вченими дії таких ризиків, їх елементів, сфер впливу і наслідків, нами була обрана дефініція, яка, на наш погляд, максимально охоплює фінансові операції, що здійснюють суб'єкти господарювання.

Література:
1. Клапків М.С. Страхування фінансових ризиків / М.С. Клапків - Тернопіль: Економічна думка & Карт-бланш, 2002. - 570 с.
2. Панченко О.І. Проблеми страхування фінансових ризиків в Україні / О.І. Панченко. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/SocGum/Vcndtu/ 2009_35/11.htm.
3. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювання: навчальний посібник / Л.І. Донець - К.: Центр навчальної літератури, 2006. — 312 с.
4. Шелудько В.М. Фінансовий ринок /В. М. Шелудько. – К.: Знання-Прес, 2003. – 535 с.
5. Макаренко О.В. Фінансові ризики суб'єктів господарювання / О.В. Макаренко. — [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://naub.org.ua/?p=1307.
6. Ченг Ф. Ли, Финнерти Дж. И.. Финансы корпораций: теория, методы и практика / Ли. Ф. Ченг, Дж. И. Финнерти; [пер. с англ.]. - М.: ИНФРА - 2000. - 686 с.
7. Булеев И.П. Механизм хозяйствования предприятий и объединений трансформационной экономики : монография / И. П. Булеев, Н. Д. Прокопенко, Н. Е. Брюховецкая, Г. О. Маланчина – Донецк, 2007. – 526 c.
8. Шумелда Я.П. Страхування / Я.П. Шумелда - Тернопіль: Джура, 2004. - 280 с.
9. Бланк И.А. Словарь-справочник финансового менеджера / И.А. Бланк - К.: "Ника-Центр”, 1998. - 480 с.
10. Бурий К.П. Економічна сутність фінансових ризиків/ К. П. Бурий // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. - 2011. - №168. - Ч. 1. - С. 160-166.
Category: 7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами | Added by: Lesya | Tags: фінансовий ризик
Views: 2601 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [10]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [7]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [2]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [4]
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення [4]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [3]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами [1]
8. Проблеми підвищення конкурентноздатності персоналу підприємств за умов функціювання в рамках СОТ [0]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz