Субота, 24.02.2018, 20:51
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція » 6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції

SWOT-аналіз конкурентних можливостей підприємства
03.12.2012, 21:47
С.І. Пунько
магістр групи МЕВ-08-1
Науковий керівник к.е.н, доцент Васильківський Д.М.
Хмельницький національний університет

Узагальнено теоретичні положння, практичний зарубіжний та вітчизняний досвід проведення SWOT-аналізу бізнес-середовища підприємства. Досліджено сфери застосування, використовувані методичні підходи та визначено напрями використання його інструментарію під час виявлення конкурентних переваг і формування відповідних стратегічних орієнтирів ринкової діяльності підприємства.

Постановка проблеми. У реалізації нової парадигми управління підприємством у світовій практиці значне місце відведено аналітичному інструментарію обґрунтуванн стратегічних і тактичних рішень із використанням прогресивних технологій гнучкого пристосування до умов конкурентного середовища. Одним із таких інструментів є SWOТ-аналіз, який широко використовується у практичній діяльності підприємств країн із ринковою економікою.
Мета дослідження. Метою статті є наведення результатів вивчення теоретико методичних підходів і дослідження практичного досвіду проведення, визначення цілей, завдань, сфер використання SWOT-аналізу та обґрунтування рекомендацій із застосування його методик для виявлення конкурентних можливостей підприємства і вибору стратегічних орієнтирів ринкової діяльності.
Основний матеріал дослідження. У теорії та практиці стратегічного управління ринковою діяльністю підприємства найбільшого розповсюдження отримав SWOT-аналіз, який спрямований на визначення конкурентної стратегії з урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Можливе розроблення стратегії адаптації чи формування середовища. На підставі вивчення практики застосування SWOT-аналізу в зарубіжних і вітчизняних компаніях визначено його мету і завдання в системі управління конкурентоспроможністю підприємства.
Метою SWOT-аналізу є здійснення експертної діагностики бізнес-середовища для виявлення тенденцій його розвитку, формування базових гіпотез про перспективи діяльності підприємства і його конкурентоспроможні можливості та визначення альтернативних напрямів стратегічного розвитку. Як будь-який експертний метод, SWOT-аналіз надає ефективні результати за умови повноти й актуальності отриманої інформації та чіткого розуміння керівництвом стратегічних орієнтирів розвитку підприємства.
Основні завдання SWOT-аналізу зведені до такого: виявлення можливостей зовнішнього середовища, які відповідають ресурсам підприємства; визначення його загроз і розроблення заходів із усунення чи послаблення їхнього впливу; виявлення сильних ознак внутрішнього середовища і зіставлення з ринковими можливостями; аналізування слабких ознак діяльності підприємства та розроблення заходів із їхнього подолання; визначення конкурентних можливостей і формування стратегічних пріоритетів.
Техніка проведення SWOT-аналізу передбачає виконання двох етапів. На першому етапі ідентифікуються та аналізуються зовнішні можливості й загрози із застосуванням ранжування та імовірнісного оцінювання компонент і чинників. За наявності різноманітних підходів до виокремлення впливових компонент зовнішнього макросередовища підприємства [1,3] до переліку типових зараховують: економічну, політико-правову, науково-технологічну, демографічну, географічно-природну, соціальну, культурну. Зовнішнє мезооточення підприємства складається з конкурентів, споживачів, посередників, постачальників, контактних аудиторій. За кожною компонентою вибираються "парні” чи незалежні чинники.
Під час вибору впливових чинників зовнішнього середовища необхідно забезпечити їхню неповторюваність, істотність і реальнее відношення до діяльності підприємства. Під час діагностики зовнішнього середовища підприємства виникає проблема формалізації та кількісного оцінювання різних соціально-економічних категорій і явищ. Для оцінювання впливу чинників компонент зовнішнього середовища доцільно застосовувати різноманітні коефіцієнти, індекси, тести тощо.
Можливий набір компонент і чинників внутрішнього середовища підприємства у розрізі сильних і слабких ознак запропонували А. Томпсон і А. Стрікленд [5]. Перераховані чинники внутрішнього середовища підприємства можна ранжувати за важливістю чи оцінювати без зважування. Конкурентна сила підприємства визначається за допомогою порівняння оцінок чинників і їхніх сумарних значень досліджуваного підприємства та основних конкурентів. Сьогодні в практиці аналітичних досліджень компаній і підприємств подібні оцінки здійснюються через реалізацію бенчмаркінгу.
Оцінюють абсолютну конкурентну силу підприємства [2] через визначення алгебраїчної суми різниць між оцінками досліджуваного підприємства та найвищими значеннями серед конкурентів. Таке оцінювання дає змогу визначити позицію досліджуваного підприємства щодо умовного "ідеального”.
Показники конкурентної сили та абсолютної конкурентної сили використовуються як індикатори для остаточного визначення позиції підприємства за допомогою матричного формату кількісного методу SWOT-аналізу. +
В останні роки в західних компаніях і вітчизняних підприємствах набувають свого розвитку різноманітні модифікації SWOT-аналізу, які дають змогу розширити сфери його практичного застосування. Так, методику SWOT-аналізу пропонується використовувати для оцінювання організування збуту, рівня кваліфікації співробітників, продуктового ряду та конкурентоспроможності підприємства.
Для оцінювання конкурентних переваг конкретного підприємства обирається невелика кількість конкурентів, які найістотніше впливають на ринкове позиціонування. Далі порівнюється їхнє фінансове положення з використанням щорічних звітів. Перед порівнянням необхідно перевірити достовірність, актуальність і зіставність фінансових результатів. Фінансовий аналіз дозволяє отримати додаткову інформацію про ринок, динаміку ринкової ситуації та позиціонування конкурентів.
На наступних етапах виконання такого аналізу порівнюють чинники внутрішнього середовища, які впливають на успіх ринкової діяльності підприємства. До типового переліку чинників зараховують [4]: імідж підприємства, можливості менеджменту, фінансове положення, нерухомість, місце знаходження, організування збуту, якість продуктів праці, продуктової лінії, ціноутворення, система дистрибуції, швидкість і надійність поставок, сервіс, ефективність діяльності тощо. Цей перелік рекомендується змінювати і доповнювати з урахуванням специфіки діяльності та ринків збуту підприємства.
За кожним виокремленим чинником визначається відносна важливість і здійснюється їхнє ранжування. Після того оцінюється кожний фактор успіху і коригується на вагомий множник.
Результати оцінювання демонструють стан досліджуваного підприємства порівняно з конкурентом загалом та за кожним фактором успіху. За результатами аналізування отриманої інформації є можливість формування таблиці SWOT-аналізу підприємства в розрізі конкурентів.
Застосування SWOT-аналізу дає змогу оцінити власний продуктовий профіль як на поточний рік, так і на стратегічну перспективу. Причому варто пам’ятати, що підприємство продає покупцю не товар, а вигоди, які він приносить споживачеві. Для оцінювання конкурентоспроможності за кожною асортиментною групою визначаються її основні характеристики і вигоди. Аналогічна процедура проводиться для товарів конкурентів. Для принципово нового товару досліджується відповідність до інноваційних технологій. Виокремленні властивості та характеристики власного товару порівнюються з конкурентним. За кожною асортиментною групою складається відповідна таблиця чи матриця SWOT.
За результатами виконаного дослідження можливостей методик SWOT-аналізу виявлено його значення та функції в системі конкурентного управління підприємства, зокрема створення актуальної бази даних про зміни в бізнес-середовищі, завчасне попередження менеджменту про можливі події та ситуації; формування джерела розроблення прогнозів; оцінювання перспектив розвитку бізнесу; надання загальної "картини” економічної ситуації; вибір оптимальних управлінських рішень; оптимізація розподілу ресурсів тощо.
Висновки. SWOT-аналіз – це найпопулярніший інструмент стратегічного управління, спрямований на формування портфелю стратегій підприємства з урахуванням впливу чинників зовнішнього та внутрішнього середовища. Він характеризується наявністю переваг (систематизація впливових чинників зовнішнього та внутрішнього середовища, періодична діагностика ринку та наявних ресурсів, виявлення конкурентних переваг та формування стратегічних пріоритетів тощо) і недоліків (суб’єктивність вибору, ранжування й оцінювання чинників бізнес-середовища, погана адаптація підприємства до його змін, слабка підтримка управлінських рішень тощо), які необхідно враховувати під час стратегічного управління. Професійне застосування методик SWOT-аналізу дає змогу своєчасно отримувати відомості, придатні для використання у стратегічному й тактичному плануванні на основі оцінювання зовнішнього середовища й ділового клімату, результатів діяльності, позиціонування підприємства в конкурентному просторі.
Розширення можливостей SWOT-аналізу досягається застосуванням його методик для оцінювання й планування різних функціональних сфер діяльності, зокрема конкурентних переваг і конкурентоспроможності підприємства. Використання переваг SWOT-аналізу забезпечується створенням, підтриманням в актуальному стані та ефективним використанням інформаційної системи моніторингу бізнес-середовища.

Література:
1. Гайдаченко Т.А. Маркетинговое управление / Т.А. Гайдаченко. – М.: ЭКСМО, 2006. – 496 с.
2. Редченко К.І. Стратегічний аналіз у бізнесі / К.І. Редченко. – Львів: Новий світ, 2003. – 272 с.
3. SWOT-аналіз – основа формування маркетингових стратегій / За ред. Л.В. Балабанової. – К.: Знання, 2005. – 301 с.
4. Дибб С., Симкин Л., Брэдли Дж. Практическое руководство по маркетинговому планированию / С. Дибб, Л. Симкин, Дж. Брэдли. – Питер: 2001. – 256 с.
5. Полонець В. Чи варто використовувати PEST- і SWOT-аналізи у стратегічному маркетингу? / В. Полонець // Маркетинг в Україні. – 2006. – № 4. – с. 47–51.
Category: 6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції | Added by: Lesya | Tags: конкуренція, SWOT-аналіз
Views: 3076 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [10]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [7]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [2]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [4]
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення [4]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [3]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами [1]
8. Проблеми підвищення конкурентноздатності персоналу підприємств за умов функціювання в рамках СОТ [0]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 54
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz