Вівторок, 22.05.2018, 22:27
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція » 6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції

Фактори формування та підвищення конкурентоспроможності сучасного регіону
03.12.2012, 22:03
І.В. Куліш
магістр групи МЕВ-08-1
Науковий керівник ст. викладач Г.В. Скиба
Хмельницький національний університет

У статті проаналізована роль провідних факторів формування конкурентоспроможності регіону. Визначено основні складові компоненти моделі підвищення конкурентоспроможності регіону.

Постановка проблеми. Глобалізація актуалізує для регіонів та локальних утворень необхідність визначення та розвитку стійких конкурентних переваг, як критерію їх життєздатності в умовах глобальної конкуренції. Перетворюючи традиційні локальні ресурси на глобальні (тобто загальнодоступні), глобалізація обумовлює постановку проблеми конкурентоспроможності регіону як його здатності відповідати на виклики глобального середовища шляхом створення та захисту унікальних (як таких, що неможливо відтворити або скопіювати в інших місцях) локальних конкурентних переваг. Саме в даному контексті надзвичайно актуальною стає проблематика визначення індивідуальних факторів регіональної конкурентоспроможності.
Проблема активно обговорюється і висвітлюється в літературі, зокрема, в роботах Г.Антонюка, С.Дорогунцова, І. Брикової, В. Філонича, В.Геєця, Д.Стеченка, А.Сухорукова та ін. Мета статті – на основі узагальнення та факторів регіональної конкурентоспроможності, їх взаємозв’язків та взаємовпливів визначити найбільш впливові з них, що можуть бути покладені в основу моделі підвищення конкурентоспроможності сучасного регіону.
Виклад основного матеріалу. Соціально-економічна ситуація, що склалась в українських регіонах, потребує оновлення підходів до здійснення регіонального управління. У свою чергу, це обумовлює необхідність виявлення факторів, які можуть стримати негативні тенденції, що виникли у зв’язку з глобальними економічними трансформаціями, та забезпечити підвищення конкурентоспроможності регіонів України на засадах їх саморозвитку та самоорганізації [6].
Основою формування конкурентоспроможності будь-якого економічного актора виступають конкурентні переваги. За твердженням російського вченого Р.А.Фатхутдінова, конкурентна перевага – це певна ексклюзивна цінність, якою володіє суб’єкт та яка надає йому переваги перед конкурентами. Ступінь реалізації конкурентних переваг визначає конкурентний статус учасників глобальних конкурентних відносин.
Варто відмітити, що концепція конкурентних переваг була розроблена лише на початку 90-х рр. ХХ століття американським економістом М. Портером, як альтернатива теорії порівняльних переваг Д.Рікардо, що виступала теоретичною основою міжнародної торгівлі та конкуренції протягом ХІХ століття. Згідно принципу порівняльних переваг країна (регіон) отримає значний виграш, якщо сконцентрує ресурси на найефективніших виробництвах (які потребують найдешевших факторів виробництва) та експортуватиме їх продукцію на світові ринки. Однак, на думку М. Портера, рікардіанський підхід не виправдовується на сучасному етапі розвитку теорії конкуренції, тому що не пояснює механізм формування конкурентоспроможності суб’єктів господарювання в умовах глобалізації, коли традиційні ресурси (земля, праця, капітал) стають загальнодоступними за світовими цінами. Саме тому він наголошує, що глобальна економічна система вимагає розробки більш динамічного принципу конкурентних переваг, суть якого у зменшенні виробничих витрат на основі постійної інноваційної діяльності. Крім того, він зазначає, що створення та підвищення конкурентних переваг – це високолокалізований процес, оскільки відмінності національних економічних структур, систем цінностей, культур, інституцій та особливості історичного розвитку у значній мірі впливають на конкурентні позиції суб’єктів господарювання.
Таким чином, лише наявність унікальних локальних переваг, тобто таких, що не можуть бути скопійовані та відтворені в інших місцях, виступає передумовою підвищення конкурентоспроможності регіонів в епоху глобальної конкуренції [1, c.8].
Безумовно, кожний регіон має свої особливості та свої конкурентні переваги, що виділяють його з-поміж інших регіонів, але для їх реалізації необхідна цілеспрямована діяльність не тільки суб’єктів господарювання, а й регіональних органів влади, органів місцевого самоврядування, центральних органів влади. Саме тому на передній план виходять нові вимоги, пов’язаніз організаційно-правовими можливостями регіонів.
Враховуючи це, до інституціональних факторів, що впливають на розвиток конкурентних переваг регіональних економічних систем, Т. Ігнатова відносить наступні:
- розроблену інноваційну стратегію (або програму соціально-економічного розвитку регіону, міста зі SWOT-аналізом, сценаріями розвитку, в тому числі інноваційними, програмними заходами і механізмом реалізації);
- розвинену інфраструктуру ринку (з банками, страховими організаціями, бізнес-інкубаторами, технопарками та ін.);
- розвиток інновацій та підприємництва; - вдосконалення законодавчої та нормативно-правової бази, що сприяє інноваційному розвитку регіону та стійкому формуванню, розвитку та реалізації його конкурентних переваг.
Таким чином, сучасне управління конкурентоспроможністю регіону має бути спрямоване на створення і використання регіональних конкурентних переваг, взаємовигідні взаємовідносини з вітчизняними і зарубіжними економічними суб’єктами, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, суб’єктами підприємництва [5].
Основою створення конкурентних переваг регіону виступають:
- суб’єкти управління процесом забезпечення конкурентоспроможності регіону, на які покладено завдання вдосконалення нормативно-методичного забезпечення конкурентоспроможності регіону, стратегічного планування і проектування регіональної та міжрегіональної конкурентоспроможності, реалізації ефективної і повноцінної державної регіональної політики, включаючи децентралізацію влади і фінансових ресурсів;
- суб’єкти господарської та підприємницької діяльності, функціонування яких залежить від ефективного використання сировинних, трудових та фінансових ресурсів, повноцінної інфраструктури, належної техніко-технологічної бази, здорового конкурентного середовища, наявності економічного потенціалу та передумов розвитку;
- населення регіону, до основних характеристик конкурентоспроможності якого варто віднести розвиток людського капіталу, підвищення рівня якості життя, покращення системи соціальних послуг, капіталізацію життя і праці;
- співробітництво з іншими країнами та регіонами на основі розвитку інтеграційних форм діяльності [4, c.23].
Першим кроком до виявлення конкурентних переваг регіону є ретельний ретроспективний аналіз соціально-економічного розвитку регіону. Далі на його основі проводиться комплексний SWOТ-аналіз. SWOТ-аналіз є важливим аналітичним інструментом для прийняття ефективних управлінських рішень, які забезпечили б сильну та надійну позицію, а також його конкурентні переваги, і вибору оптимальної стратегії. SWOТ-аналіз є основою для формування стратегії розвитку регіону з урахуванням впливу внутрішнього і зовнішнього. Він дозволяє визначити позитивні й негативні фактори, що впливають на діяльність регіону як і зовні, так і з середини, допомагає правильно оцінити можливості, що відкриваються перед регіоном у майбутньому [5].
Аналізуючи теорії регіональної конкурентоспроможності вітчизняних вчених, варто відмітити, що більшість з них орієнтовані на зростання валового регіонального продукту та рівня зайнятості. Зокрема такий підхід ілюструє модель регіональної конкурентоспроможності, запропонована фахівцями Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, основою конкурентоспроможності регіону у якій визначено капітал, людські ресурси та базову інфраструктуру. Вона також окреслює культуру як одну із основ розвитку. Зусилля щодо забезпечення конкурентоспроможності орієнтовані на зростання ВРП на душу населення. Хоча вважаємо, що основною цінністю на сучасному етапі є людина та її добробут, а також забезпечення можливості розвитку майбутніх поколінь [2, c.83].
Умовою зміцнення конкурентних позицій регіонів є виконання регіональними системами таких функцій:
- узгодження і захист інтересів регіону всередині країни і за кордоном. Владні структури мають забезпечувати створення умов для того, щоб кожний суб'єкт країни максимально використовував свій потенціал і все менше потребував державної допомоги;
- посилення конкурентних позицій регіону завдяки залученню інвесторів та удосконаленню економічної структури, сприянню розвитку в регіоні малого і середнього бізнесу;
- створення системи регіональних пільг і гарантій для діяльності підприємницьких, комерційних структур та інвесторів;
- нарощування зовнішньоекономічного потенціалу і розширення торгово-економічних зв'язків регіонів [3, c.9].
У сучасних умовах конкурентне економічне становище суб'єктів регіональної економіки визначається їхньою здатністю здійснювати господарську діяльність у ринковому середовищі на умовах самостійності та самофінансування. Це принципово нове явище глибоко пронизує всі сфери діяльності підприємств і організацій. їхню конкурентоспроможність можна визначити як потенційну можливість займати відповідну нішу на ринку товарів та послуг, що забезпечують суб'єкту ринкових відносин стійке фінансове та економічне становище. [2, c.85].
Отже, як висновок, варто відмітити, що формування конкурентоспроможності регіону – динамічне явище, що передбачає створення та підтримку певних конкурентних переваг регіону, спрямованих на забезпечення його стійкого положення у відносинах з іншими вітчизняними та зарубіжними адміністративними і економічними суб’єктами.

Література:
1. Брикова І.В. Детермінанти міжнародної конкурентоспроможності національних регіонів в глобальному економічному просторі / І.В. Брикова // Міжнародна економічна політика: Наук. журнал. Вип.7 / Гол. редактор Д.Г.Лук’яненко. – К.:КНЕУ, 2007. – С. 5-27.
2. Дацко О.І. Застосування ціннісного підходу для забезпечення конкурентоспроможності регіону в умовах глокалізації / О.І. Дацко // Вісник Донецького національного університету. Економіка і право. – 2011. – № 1. – С.78-90.
3. Філонич В.С. Фактори та передумови формування конкурентоспроможності регіонів / В.С. Філонич, Т.О. Праченко, О.О. Носирєв // Вісник МСУ. Серія „Економічні науки”. − Харків, 2008. − №1, Т. XI. – С. 8-11
4. Стратегія та механізми зміцнення просторово-структурної конкурентоспроможності регіону : Монографія / За ред. А. І. Мокія, Т. Г. Васильціва. – Львів: Ліга Прес, 2010. – 488 с.
5. Богун К.В. SWOТ-аналіз як метод оцінки конкурентоспроможності регіону / К.В. Богун, Я. Д. Прошкіна: [Електронний ресурс] (761). – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/36_PWMN_2010/Economics/76194.doc.htm
6. Дегтярьова І.О. Фактори підвищення конкурентоспроможності сучасного регіону / І.О. Дегтярьова: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.academy.gov.ua/ej/ej9/doc_pdf/Degtyareva_IO.pdf
Category: 6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції | Added by: Lesya
Views: 3954 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Світова економічна інтеграція та глобалізаційні процеси в ХХІ столітті [10]
2. Інноваційно-інвестиційний розвиток України та її інтеграція у світовий економічний простір [7]
3. Сталий розвиток регіонів: соціальні, економічні та демографічні аспекти [2]
4. Напрями забезпечення економічної безпеки виробничих систем та розвитку економічної дипломатії [4]
5. Економічні процеси і системи: моделі і інструменти забезпечення [4]
6. Управління конкурентним потенціалом промислових підприємств та умов розвитку конкуренції [3]
7. Розвиток теорії та практики управління підприємствами як соціально-економічними системами [1]
8. Проблеми підвищення конкурентноздатності персоналу підприємств за умов функціювання в рамках СОТ [0]
Вимоги для участі в конференції [1]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz