Неділя, 20.05.2018, 12:57
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів.

ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВАХ
13.10.2015, 16:47

УДК 336.74

О.О. Дзюба

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА промислових ПІДПРИЄМСТВАХ

 

У даній статті розглянуто сутність грошового потоку. Визначено основні методи оптимізації грошових потоків відповідно до видів діяльності підприємства. Визначено сукупність заходів підвищення величини грошових потоків.

 

В данной статье рассмотрены сущность денежного потока. Определены основные методы оптимизации денежных потоков в соответствии с видами деятельности предприятия. Определена совокупность мер повышения величины денежных потоков.

 

This article examines the nature of cash flow. The basic methods of optimization of cash flows to the activities of the company. Determined set of measures to improve the value of the cash flows.

 

 

Постановка проблеми. Посилення сучасних економічних проблем зумовлює зростаючий інтерес суспільства і держави до можливостей довгострокового розвитку. Грошові потоки підприємства виступають одним з найбільш важливих об’єктів фінансового менеджменту, що тісно пов’язаний з іншими сферами управління та визначає фінансову безпеку майбутнього економічного розвитку підприємства. Впровадження стратегічного управління грошовими потоками підприємства дозволяє досягати бажаного фінансового стану і показників результативності в довгостроковому періоді.

Аналіз досліджень і публікацій. У зарубіжній літературі теоретичні та практичні питання організації грошових потоків підприємств стали об'єктом дослідження в працях таких відомих економістів, як Е. Нікбахта, А. Гроппеллі, Ю. Брігхема, Р. Брейлі, Дж. Ван Хорна та ін. Цим проблемам присвятили свої праці українські вчені - І. О. Бланк, М. Д. Білик, Ф. Ф.Бутинець, В. М. Гриньова, Г. Г. Кірейцев, І. А. Маркіна, Н. В. Мірко, Г. Г. Старостенко, А. М. Поддєрьогін та ін. Оцінюючи вагомий науковий внесок у процеси дослідження, необхідно звернути увагу на недостатність вирішення питань управління оптимізаційним рівнем руху грошових потоків, унаслідок чого виникає потреба їх наукового обґрунтування із відпрацюванням певних методів оптимізації.

Мета дослідження. Метою статті є узагальнення сутності грошових потоків на підприємстві та обґрунтування вибору методу оптимізації грошових потоків залежно від виду діяльності підприємства.

Основний матеріал дослідження. Необхідно відмітити, що єдиного підходу до визначення поняття «грошовий потік» у вітчизняній та зарубіжній науці не існує. Вивчення економічної літератури щодо логічного визначення і установлення змісту цього поняття свідчить про наявність багатоаспектного тлумачення терміну «грошовий потік».

Так, Г. А. Крамаренко визначає грошовий потік як «сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів, генерованих господарською діяльністю підприємства» [1, с.482].

Ф. Ф. Бутинець розуміє під грошовими потоками всі надходження і виплати грошових коштів, які є одним з найважливіших самостійних об'єктів фінансового аналізу, який проводиться з метою оцінки фінансової стійкості та платоспроможності підприємства [2, с.249].

На думку Г. Г. Кірейцева, грошовий потік є одним із ключових моментів оптимального співвідношення між ліквідністю та прибутковістю [3, с 73].

Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко визначають грошовий потік як «надходження і витрати грошових коштів у процесі здійснення господарської діяльності підприємства» [4, с 196].

І. А. Маркіна надає таке визначення грошового потоку: «Сукупність розподілених за часом надходжень і виплат грошових коштів, які утворюються в процесі господарської діяльності і пов'язані із забезпеченням його платоспроможності» [5, с.47].

Е. Нікбахт, А. Гроппеллі зазначають, «грошовий потік як міра ліквідності підприємства, що складається з чистого доходу і безготівкових витрат, таких, як амортизаційні відрахування» [6, с.360].

А. М. Поддєрьогін під грошовими потоками розуміє надходження і витрати грошових коштів та їх еквівалентів [7, с 58].

У «Звіті про рух грошових коштів» (ПСБО 4) надається таке визначення руху грошових коштів як «надходження і вибуття грошових коштів та їхніх еквівалентів» [8].

М. Д. Білик надає відмінності між поняттям «грошовий потік» і «грошові кошти», вона відмічає: «У ринкових умовах поява терміну «грошовий потік» поряд з існуванням категорії коштів є цілком виправданою. Адже термін «грошовий потік» розкриває динамізм підприємницької діяльності, де грошові надходження й витрачання мають постійний характер, ідуть безперервними потоками. Тільки в балансі підприємства його кошти показані на певну дату» [9, с.220].

Одним з найбільш повних і узагальнених, на думку автора є трактування, запропоноване вітчизняним економістом І. О. Бланком: «Грошовий потік підприємства являє собою сукупність розподілених по окремих інтервалах розглянутого періоду часу надходжень і виплат грошових коштів, що генеруються його господарською діяльністю, рух яких пов'язано з факторами часу, ризику і ліквідності» [10, с 17].

Підсумувавши всі визначення науковців, можна зробити висновок, що грошовий потік - це: по-перше, сукупність розподілених у часі надходжень і виплат коштів у ході фінансово-господарської діяльності; по-друге, показник здатності підприємства покривати свої витрати, погашати зобов'язання своїми ресурсами та ефективно використовувати кошти для їхнього примноження.

В системі управління грошовими потоками важлива роль відводиться процесу їх оптимізації. Оптимізація грошових потоків капіталу являє собою процес вибору кращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов і особливостей здійснення його господарчої діяльності.

Основними цілями оптимізації грошових потоків організації є: забезпечення збалансованості обсягів грошових потоків; забезпечення синхронності формування грошових потоків у часі; забезпечення росту чистого грошового потоку організації.

Об’єктами оптимізації в цьому випадку будуть: позитивний грошовий потік; негативний грошовий потік;  залишок грошових активів [11].

Оптимізація грошових потоків передбачає вибір найкращих форм їх організації на підприємстві з урахуванням умов та особливостей здійснення господарської діяльності.

Збалансування та оптимізація відбуваються завдяки виявленню резервів, що дають змогу зменшити залежність підприємства від зовнішніх джерел залучення грошових коштів, забезпеченню рівномірності витрачання грошових коштів у часі та за обсягами, збільшення суми та якості чистого грошового потоку, а також впливу на фінансовий цикл підприємства [12, с 149].

Важливою передумовою оптимізації грошових потоків є їх визначення відповідно до основних видів діяльності підприємства, вивчення факторів, які впливають на їх об'єм, та методів їх оптимізації.

У табл. 1 наведено методи оптимізації грошових потоків відповідно до видів діяльності підприємства.

Таблиця 1

Методи оптимізації грошових потоків

Грошовий потік від виду діяльності

Фактори впливу

Метод оптимізації

Операційна діяльність

Господарський (життєвий) цикл; тривалість операційного циклу; сезонність виробництва; амортизаційна політика

Метод оптимізації в часі; метод оптимізації поточних товарних запасів – модель Уілсона; метод управління ліквідністю (залишком грошових коштів на розрахунковому рахунку) – модель Баумоля – Тобіна

Фінансова діяльність

Кон'юнктура товарного та фінансового ринків; система оподаткування; умови кредитування; доступність видів кредиту; система розрахункових відносин із контрагентами; можливість отримання безповоротного фінансування

Метод максимізації чистого грошового потоку; метод оптимізації середнього залишку грошових активів – модель Міллера – Орра

Інвестиційна діяльність

Інвестиційна привабливість підприємства; рівень інфляції; управлінські здібності персоналу; рівень інвестиційного ризику; інвестиційна інфраструктура; зменшення або збільшення кількості викуплених власних акцій підприємства

Метод оптимізації за обсягами; метод визначення оптимізації залишку  грошових активів – модель Стоуна

 

У результаті оптимізації грошових потоків підприємства створюються передумови для максимізації чистого грошового потоку. При цьому підвищення його величини може бути досягнуто сукупністю заходів, а саме:

 1. ефективної фінансової та податкової політики;
 2. ефективної ціновою політикою;
 3. зниженням постійних і змінних витрат в операційній діяльності;
 4. застосуванням більш ефективних методів амортизації основних фондів;
 5. скороченням термінів зберігання матеріальних оборотних активів;
 6. підвищенням продуктивності праці і якості роботи підприємства в цілому;
 7. підвищенням ефективності претензійної роботи з метою повного і своєчасного стягнення штрафних санкцій та дебіторської заборгованості

Висновки. Таким чином, можна зробити висновок, що правильна організація і побудова обліку грошових коштів на промислових підприємствах мають велике значення. Заходи щодо оптимізації грошових потоків сприяють підвищенню ринкової вартості підприємства, максимізації чистого грошового потоку, забезпечують самофінансування підприємства, підвищують його здатність до безкризової господарської діяльності.

 

Література:

 1. Крамаренко Г. А. Фінансовий менеджмент / Г. А. Крамаренко, О. Е. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.
 2. Економічний аналіз / за ред. проф. Ф. Ф. Бутинця. – Житомир: Рута, 2003. – 680 с.
 3. Фінансовий менеджмент / [за ред. проф. Г. Г. Кірейцева]. – К. : ЦУЛ, 2002. – 496 с.
 4. Старостенко Г. Г. Фінансовий аналіз / Г. Г. Старостенко, Н. В. Мірко. – К. : ЦУЛ, 2006. – 224 с.
 5. Маркіна І. А. Менеджмент підприємства / І. А. Маркіна. – К. : Вища школа, 2000. – 76 с.
 6. Нікбахт Е. Фінанси / Е. Нікбахт, А. Гроппеллі; [пер. з англ. В. Ф. Овсієнко та В. Я. Мусієнка]. –К. : Основи, 1993. –383 с.
 7. Поддєрьогін А. М. Фінанси підприємств / А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2008. – 552 с.
 8. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 4. «Звіт про рух грошових коштів» Затв. наказом Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 р. № 87 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http://www.nibu.factor.ua/info/instrbuh/psbu4/.
 9. Фінансовий аналіз / [М. Д. Білик, О. В. Павловська, Н. М. Притуляк, Н. Ю. Невмержицька]. – К. : КНЕУ, 2005. – 592 с.
 10. Бланк И. А. Управление финансовой стабилизацией предприятия / И. А. Бланк. – К. : Ника- Центр, Эльга, 2003. – 496 с.
 11. Гриценко О.І. Оптимізація грошових потоків підприємства [Електронний ресурс] / О.І Гриценко, Є.О. Тютюнник. – Режим доступу: http://uabs.edu.ua/images/stories/docs/K_BOA/Hritsenko_003.pdf
 12. Васюк Н. В. Управління, аналіз та оптимізація грошових потоків: теорія і методологія / Н. В. Васюк // Вісник Дніпропетровського університету. – Серія «Економіка». – 2011. – № 5(4). – С. 114–150.
Category: 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. | Added by: olrebak
Views: 316 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 13
Guests: 13
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz