Середа, 17.10.2018, 21:23
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів.

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА
13.10.2015, 16:44

УДК 658

О.В. Тулінцев

Науковий керівник д.е.н., професор В.М. Нижник

Хмельницький національний університет

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

В статті розглянуто методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства: індикаторний, ресурсно-функціональний, «мінімум сукупного збитку, який завдається безпеці», достатність оборотних коштів. Визначено традиційні та нетрадиційні методи оцінки фінансової безпеки підприємства.

 

В статье рассмотрены методические подходы к оценке финансовой безопасности предприятия: индикаторный, ресурсно-функциональный, «минимум совокупного ущерба, который наносится безопасности», достаточность оборотных средств. Определены традиционные и нетрадиционные методы оценки финансовой безопасности предприятия.

 

In article methodical approaches to assessing the financial security company: indicator, resource-functional "minimum cumulative damage that inflicted security", the sufficiency of working capital. Determined traditional and non-traditional methods of evaluating financial security.

 

Постановка проблеми. В умовах розвитку кризових явищ в економіці, що характеризуються значним коливанням факторів внутрішнього і зовнішнього середовищ функціонування підприємств, зростання рівня загроз їх фінансовим інтересам з боку окремих суб'єктів господарювання, підвищенням рівня фінансових ризиків, однією з актуальних проблем сьогодення є забезпечення фінансової безпеки підприємства [1]. Тому своєчасно та повно оцінити рівень фінансової безпеки суб’єктів господарювання має дуже важливого значення, для того щоб своєчасно виявити недоліки у фінансовому стані та виправити їх без загрози втрати фінансової стійкості та платоспроможності.

Аналіз досліджень і публікацій. Дослідження окремих теоретичних i практичних аспектів формування підходів до оцінки рівня фінансової безпеки суб’єктів господарювання неодноразово здійснювалися у працях вітчизняних та зарубіжних науковців, серед яких: В. Пономарьов та Г. Козаченко,                Д. Ковальов та І. Плєтнікова, Є. Олейнiков, М. Бендiков, Л. Гончаренко та ін. Проте на сьогодні серед авторів відсутній єдиний підхід щодо методів та критеріїв формування і забезпечення фінансової безпеки суб'єктів господарювання, що зумовлює подальші дослідження в цьому напрямі.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження сучасних методів оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства.

Основний матеріал дослідження. Розробка методів оцінювання фінансової безпеки підприємства має важливе методологічне значення, пов'язане з необхідністю майже щоденного знання свого фінансового стану і завдяки цьому – підтримання в ринкових конкурентних умовах його належного рівня. Оцінювання рівня фінансової безпеки підприємства важливе також при отриманні кредитів від зовнішніх джерел інвестування, тому стає зрозумілим, що якщо підприємство з незадовільним станом фінансової безпеки звернеться за кредитом до таких джерел, насамперед перевірять його ліквідність, яка досягається завдяки скоординованим діям усіх підрозділів. Тому важливим елементом управління фінансовою безпекою підприємства стає об'єктивне і своєчасне визначення її рівня.

На сьогодні велике розмаїття підходів до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства не дає можливість сформувати загальні індикатори, за якими проводився б аналіз рівня фінансової безпеки підприємства.

Так у науковій праці К. С. Горячева наведено наступні методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства з зазначенням їх недоліків [2]:

1) індикаторний (порівняння фактичних значень показників фінансової безпеки з пороговими значеннями індикаторів її рівня). Порогові значення індикаторів фінансової безпеки – це граничні величини, порушення яких призводить до формування негативних тенденцій (виникнення загроз) у сфері фінансової безпеки. За такого підходу найвищий рівень фінансової безпеки підприємства досягається при умові, що уся сукупність індикаторів знаходиться в межах порогових значень, а порогове значення кожного з індикаторів досягається не за рахунок інших. Цей підхід слід визнати правильним і виправданим. Водночас використання цього підходу залежить в основному від визначення порогових значень, котрі змінюються залежно від стану зовнішнього середовища, на яке підприємство майже не може впливати, а тільки пристосовуватися до нього;

2) ресурсно-функціональний: а)оцінка стану фінансової безпеки на основі оцінки рівня використання фінансових ресурсів за спеціальними критеріями – власні фінансові ресурси і позикові; б) оцінка рівня виконання функцій – забезпечення високої фінансової ефективності діяльності підприємства, його фінансової стабільності і незалежності. Такий підхід дуже широкий, оскільки, по-перше, процес забезпечення фінансової безпеки ототожнюється фактично з усією діяльністю підприємства і, по-друге, зводиться до оцінки використання ресурсів на підприємстві;

3) на основі використання критерію «мінімум сукупного збитку, який завдається безпеці». Цей критерій дуже важко розрахувати через відсутність необхідних для цього бухгалтерських і статистичних даних. Напевно, потрібно запровадити додатковий облік. Тоді такий показник можна буде розрахувати лише експертним шляхом, який має свої межі точності;

4) з огляду на достатність оборотних коштів (власних і позикових) для здійснення виробничо-збутової діяльності. Цей підхід дуже вузький, оскільки охоплює не всі сфери фінансової діяльності підприємства і відповідно – фінансової безпеки. Може використовуватися для оперативного визначення рівня фінансової безпеки.

На сьогоднішній день, методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки на підприємствах можливо згрупувати наступним чином (рис.1) [3-6].

Рис. 1. Методичні підходи до оцінки рівня фінансової безпеки підприємства

 

У той же час, існуючі методики можливо поділити на дві великі групи: ті, що призначені для оцінки рівня фінансової безпеки в цілому по підприємству, та ті, що спрямовані на оцінку окремих складових фінансової безпеки. Проте спільним недоліком існуючих методик є проблема визначення пріоритетності відповідних оціночних показників, трудомісткість проведення та інтерпретації результатів оцінки. Крім того, динамічні ринкові умови господарювання вимагають від керівництва підприємств оперативного реагування на вплив факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, і саме тому використання складних та трудомістких підходів є не виправданим. Практичним інструментом визначення фінансової безпеки підприємства має стати розробка та впровадження експрес – діагности, яка дозволить за її результатами з мінімальними витратами часу та максимальною ефективністю приймати управлінські рішення.

В умовах недостатньо розвинутого інформаційно-аналітичного забезпечення, що притаманне майже кожному вітчизняному підприємству, методика оцінки рівня фінансової безпеки, на нашу думку, має спиратися на традиційні показники, які використовуються у плануванні, обліку та аналізі господарської діяльності підприємства. Одними з найбільш поширених, на сьогоднішній день, є показники оцінки фінансового стану підприємства, які відображають стан фінансово-господарської діяльності підприємства, наявність, розміщення, використання та рух ресурсів підприємства.

У західній фінансовій науці сформульовано так зване «золоте правило фінансування», яке в методологічному плані може застосовуватися для оперативного аналізу стану фінансової безпеки підприємства.

Метод «золотого правила фінансування» як один із способів перевірки належного рівня фінансової безпеки підприємства полягає в тому, що фінансовий капітал має бути залучений на строк, не менший за той, на який капітал заморожується в необоротних та оборотних активах підприємства [7]. Дотримання вимог цього правила забезпечує, як правило, достатній рівень фінансової безпеки підприємства.

При дотриманні «золотого правила фінансування» фінансова безпека забезпечується, якщо: інвестований капітал у передбачені строки вивільняється в результаті комерційної діяльності; наявною є можливість пролонгації строків повернення фінансового капіталу; платежі, строк оплати яких настав, можна здійснити за рахунок надходжень від операційної та інвестиційної діяльності.

Висновки. Отже, аналіз оцінки фінансової безпеки показав, що провести діагностику на підприємстві рівня фінансової безпеки досить проблематично, оскільки у різноманітних підходах використовують різні критерії та індикатори. Це дає змогу стверджувати, що, визначаючи фінансову безпеку тим чи іншим методом, ми не отримаємо достовірної оцінки фінансової безпеки підприємства.

 

Література:

 1. Бланк И. А. Управление финансовой безопасностью предприятия / И. А. Бланк. –К. : Ольга; Ника-Центр, 2004. – 247 с.
 2. Горячева, К. С. Оцінка рівня фінансової безпеки підприємства [Електронний ресурс] / К. С. Горячева. – Режим доступу: http://dspace.uabs.edu.ua/jspui/bitstream/ pdf
 3. Гнилицька Л. В. Використання концептуальних основ збалансованої системи економічних показників для оцінки стану та рівня економічної безпеки суб’єктів господарської діяльності // Л.В. Гнилицька // Фінанси, облік і аудит. – 2011 – № 18. – С. 263-271.
 4. Ткаченко А.М. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства / А.М. Ткаченко, О.Л. Резніков // Вісник економічної науки. – 2010. – №1 – С. 101-106.
 5. Іванюта Т.М. Економічна безпека підприємства:навчальний посібник / Т.М. Іванюта, А.О. Заїчковська. – К. : Центр учбової літератури, 2009 – 256 с.
 6. Бланк І.А. Фінансовий менеджмент / І.А. Бланк. – К. : Ніка-центр, Ельга, 2001. – 528 с.
 7. Єрмошенко М.М. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство / М.М. Єрмошенко, К.С. Горячева. – К .: Національна академія управління, 2010. – 232 с.

 

Category: 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. | Added by: olrebak
Views: 572 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz