Середа, 23.05.2018, 23:39
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів.

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ
08.10.2015, 11:18

Кувалдіна К.Г.

Науковий керівник: д.е.н., професор Левкіна Р.В.

Харківський національний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

 

Конкурентний потенціал промислового підприємства може бути визначений як частина загального потенціалу, адже він забезпечує досягнення конкурентних переваг підприємства в умовах внутрішньофірмових трансформацій і впливу зовнішніх ринкових сил. Це дозволяє охопити всі основні внутрішні процеси, що протікають в різних функціональних областях його внутрішнього середовища, в зіставленні з основними конкурентами.

 

Конкурентный потенциал промышленного предприятия может быть определен как часть общего потенциала, ведь он обеспечивает достижение конкурентных преимуществ предприятия в условиях внутрифирменных трансформаций и влияния внешних рыночных сил. Это позволяет охватить все основные внутренние процессы, протекающие в различных функциональных областях его внутренней среды, в сравнении с основными конкурентами.

 

Competitive potential of the industrial enterprise can be defined as the portion of the total capacity, because it ensures the achievement of competitive advantages of the company in terms of internal transformations and the influence of external market forces. This allows you to cover all major internal processes in various functional areas of its internal environment in comparison with the main competitors.

 

Постановка проблеми. Економіка нашої країни все більшою мірою набуває ринковий характер, при цьому підприємства для оцінки своїх конкурентних переваг продовжують застосовувати лише стандартні методики аналізу, в основному базуються на розрахунку ефективності комерційної діяльності підприємства. Багато підприємств володіють значними конкурентними перевагами на ринку, однак як їх оцінити з метою виявлення сильних і слабких сторін свого потенціалу, як правило, не знають. За цим і багатьом іншим причинам в даний час технології, за допомогою яких підприємство може оцінювати свою поточну конкурентоспроможність і виробляти ефективні та результативні стратегії майбутнього розвитку, зазнають значних змін. У зв'язку з цим різко постає питання про вибір інструментарію оцінки конкурентного потенціалу підприємства, який дозволить оперативно визначати внутрішні можливості і слабкості підпорядкованої господарської одиниці, виявляти приховані резерви з метою підвищення ефективності її діяльності. Отже дана стаття є своєчасною та актуальною.

Мета дослідження – вивчити конкурентоспроможність малих підприємств , дослідити конкурентне середовище, бо воно є однією з основних умов розвитку малих підприємств, та визначити чи є можливим зростання рівня конкурентоспроможності  та взаємоузгодження інтересів вітчизняних підприємств та іноземних на зарубіжних ринках.

Основний матеріал дослідження. Незважаючи на різноманітність інтерпретацій поняття «конкурентний потенціал», можна відзначити ряд моментів, властивих більшості підходів: наявність традиційної ресурсної складової, наявної в розпорядженні підприємства (трудові, інформаційні, фінансові і виробничо-технічні ресурси), її доступність; облік блоку управління, в якому, як правило, розрізняють три підсистеми: планування, реалізації, контролю [5, С.13-17.]. Прийнятна і позиція поділу функції управління на п'ять складових: планування, організація, контроль, мотивація та координація [3, С. 54-59.]. І той, і інший підходи повністю охоплюють систему управління. В даному випадку ми стикаємося з однаковими за змістом поняттями, але представленими в різних інтерпретаціях, що в цілому не міняє суті. Третій підхід дозволяє віднести до ресурсів досвіду організації стійку конкурентну позицію, обумовлену відомою маркою товару для споживача, доступом до системи товароруху, галузевої системі постачання та іншими факторами, обумовленими досвідом підприємницької діяльності в галузі.  Важливим є ресурс довіри до капіталу: доброзичливе відношення тих суб'єктів ринкового середовища, які можуть стати джерелом для покриття нестачі виробничих ресурсів (акціонери, інвестори та кредитні установи) та політичний ресурс, що означає здатність керівництва підприємства впливати на фактори ринкового середовища, які визначаються політикою і законодавством держави (зокрема, в податковій сфері) [1].

Отже, конкурентний потенціал промислового підприємства може бути визначений як частина загального потенціалу, адже він забезпечує досягнення конкурентних переваг підприємства в умовах внутрішньофірмових трансформацій і впливу зовнішніх ринкових сил. Це дозволяє охопити всі основні внутрішні процеси, що протікають в різних функціональних областях його внутрішнього середовища, в зіставленні з основними конкурентами. Як зазначає Б. Олін, в такому разі забезпечується системний погляд на підприємство, який дозволяє виявити всі його сильні і слабкі сторони, а також розробити на цій основі комплексну методику оцінки можливостей довгострокового перспективного розвитку підприємства.

Пропонуємо розглянути засоби підвищення конкурентної спроможності на прикладі малого бізнесу. Малий бізнес в Україні має певні риси, які суттєво відрізняють його від підприємництва більшості зарубіжних країн, а саме: низький рівень технічної озброєності при значному інноваційному потенціалі; низький управлінський рівень, бракує знань, досвіду та культури ринкових відносин; прагнення до максимальної самостійності (більшість зарубіжних малих підприємств працює за умов франчайзингу); поєднання в межах одного малого підприємства декількох видів діяльності, неможливість в більшості випадків орієнтуватися на однопродуктову модель розвитку [2].

Конкурентоспроможність малих підприємств є одним з основних понять, яке активно використовується в теорії та практиці економічного аналізу, виступає багатоаспектним поняттям, що в перекладі з латинської мови означає суперництво, боротьбу за досягнення найкращих результатів. Управління конкурентоспроможністю на рівні підприємства – це сукупність заходів з систематичного вдосконалення виробу, пошуку нових каналів його збуту та поліпшення після продажного сервісу. Управління конкурентоспроможністю підприємства як галузь науки є системою знань про принципи, методи та технологію формування конкурентних переваг і забезпечення на їх основі життєздатності підприємства як суб’єкта економічної діяльності. Виробити конкурентоспроможну продукцію або підвищити конкурентоспроможність малого підприємства за умов глобалізації вимагає вирішення цілого комплексу довгострокових завдань [6].

Наразі наявність конкурентного середовища є однією з основних умов розвитку малих підприємств. Необхідність вирішення проблеми конкурентоспроможності малих підприємств продиктована, перш за все, тим, що національний ринок значною мірою формується під впливом світового ринку і міжнародної конкуренції. Тому діяльність вітчизняних товаровиробників повинна орієнтуватись не лише на національний ринок, а і на міжнародний рівень конкурентоспроможності.

Отже до основних положень підвищення конкурентних позицій малих підприємств слід віднести:

- визначення системи цілей, установ, мотивів діяльності і методів управління;

- побудова оптимальної організаційної структури управління;

- формування оцінки показників конкурентоспроможності та конкурентних переваг;

- аналіз внутрішніх і зовнішніх факторів, які впливають на конкурентоспроможність;

- періодичні оцінки власної конкурентоспроможності, можливості конкурентів і споживачів;

- розробка конкурентних стратегій діяльності малого підприємства в ринкових умовах [4].

А елементами забезпечення конкурентних позицій малих підприємств згідно наукових досліджень  Б. Олін мають бути:

- організаційне забезпечення – управління всіма мікропроцесами діяльності малих підприємств в цілому з використанням досягнень науки управління і дотриманням основних принципів менеджменту;

- економічне забезпечення – створення і регулювання рентабельного процесу надання споживачам якісної продукції, маркетингової діяльності, у тому числі ринкових досліджень, оптимального ціноутворення і розробка стратегій і технологій ресурсозберігання, оновлення основних фондів;

- технічне забезпечення – вдосконалення технічного постачання господарюючих організацій з метою поліпшення якості продукції, що виготовляється;

- екологічне забезпечення – збереження екологічної чистоти регіону і вироблення екологічно чистого продукту;

- правове забезпечення – добросовісне і неухильне дотримання вимог українського і міжнародного законодавства, ведення законної конкурентної боротьби, дотримання прав споживачів на безпеку, якість продукції і інформацію про продукцію;

- інформаційне забезпечення – організація комунікативного процесу усередині організації і постачання якісною і своєчасною інформацією про зміни зовнішнього середовища; щоб забезпечити гідне положення суб'єкта на ринку, сьогодні важливим стратегічним завданням стає випередження конкурентів в розробці і освоєнні нових товарів, нової технології, нового дизайну, нового рівня витрат виробництва, нових цін, нововведень в системі розподілу і збуту;

- соціально-економічне забезпечення – створення умов соціального розвитку та вирішення проблем, що створені у соціально-трудових відносинах між працівниками і роботодавцями.

У такому разі основні положення і напрями Європейської хартії для малих підприємств сприятимуть формуванню стратегії економічного розвитку малого бізнесу, до якої належать:

-навчальна та професійна підготовка для підприємців;

- дешеве та швидке відкриття нової компанії;- удосконалення законодавства та регулювання;- наявність кваліфікації;- поліпшення доступу в режимі "он-лайн";

- забезпечення більшої вигоди від єдиного ринку;

- оподаткування та фінансові питання;

- посилення технологічного потенціалу малих підприємств;

- успішні моделі електронного бізнесу та його всебічна підтримка;

- ефективне представлення інтересів малих підприємств в ЄС та на національному рівні [6, С.96-98]

Висновки. Вважаємо, що забезпечення конкурентних позицій вітчизняних малих підприємств має відбуватися з використанням різноманітних та взаємоповязаних інструментів, форм та методів, що базуються на наступних складових: організаційній, правовій, економічній, екологічній, інформаційній, технічній та соціально-економічній. Лише з огляду на дані позиції можливим є зростання рівня конкурентоспроможності  та взаємоузгодження інтересів вітчизняних підприємств та іноземних на зарубіжних ринках.

 

Література:

1. Фатхутдинов Р.А. Стратегический маркетинг : учебник / Р.А. Фатхутдинов. М.: ЗАО "Бизнес-школа, Интел-Синтез", 2000. - 640 с.

2. Шумпетер И. Теория экономического развития / И. Шумпетер. - М. : Прогресс, 1982. - 455 с.

3. Синько В.И. Конкуренция и конкурентоспособность: основные понятия / В.И. Синько // Стандарты и качество. 2000. - № 4. - С. 54-59.

4. Миронов М.Г. Ваша конкурентоспособность / М.Г. Миронов. - М. : Альфа-пресс, 2004. – 256 с.

5. Захарченко В.И. Оценка и анализ конкурентоспособности предприятий / В.И. Захарченко // Машиностроитель. - 1999. - № 11. - С. 13-17.

6. Канінський М.П. Підвищення конкурентоспроможності підприємницьких структур // Економіка АПК. - 2001. - № 11. - С.96-98

 

 

 

 

 

 

Category: 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. | Added by: olrebak
Views: 178 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz