Неділя, 20.05.2018, 12:50
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів.

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ
13.10.2015, 16:48

УДК 338.24

В.C. Кузьменкова

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ підприємства: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

 

Проаналізовано підходи зарубіжних та вітчизняних науковців до визначення сутності стратегії та конкурентної стратегії підприємства. Визначено класифікаційні ознаки конкурентних стратегій та розглянуто різновиди конкурентних стратегій підприємства.

 

Проанализированы подходы зарубежных и отечественных ученых к определению сущности стратегии и конкурентной стратегии предприятия. Определены классификационные признаки конкурентных стратегий и рассмотрены разновидности конкурентных стратегий предприятия.

 

The approaches of foreign and domestic scientists to define the essence of competitive strategy and business strategy. Defined classification attributes considered competitive strategies and competitive strategies of enterprise types.

 

 

Постановка проблеми. Сучасні умови господарювання зумовлюють необхідність посилення стратегічного напряму діяльності підприємств. Важливе місце в стратегічній діяльності підприємства посідає конкурентна стратегія, яка, використовуючи його конкурентні переваги, забезпечує стратегічну конкурентоспроможність підприємства. Оскільки конкурентна стратегія є однією з найважливіших складових стратегії розвитку підприємства, то важливим етапом її дослідження є розгляд і оцінювання теоретичних підходів до її сутності та класифікації.

Аналіз досліджень і публікацій. Питанням розробки конкурентної стратегії підприємства присвячено роботи багатьох зарубіжних та вітчизняних вчених, таких як:. Азоєв Г., Ансофф І., Должанський І., Іванов Ю., Котлер Ф., Куденко Н., Кузнєцов А., Оборська С., Портер М., Стрикленд А. Дж., Томпсон А.,                    Фризенвинкель Х., Хемел Г., Шершньова З. та інших. Оскільки в спеціальній літературі немає однозначного тлумачення сутності поняття конкурентної стратегії та визначення їх класифікацій, виникла необхідність узагальнити підходи, запропоновані різними авторами.

Мета дослідження. Метою статті є дослідження існуючих підходів до трактування поняття «стратегія», «конкурентна стратегія підприємства» та класифікації видових проявів конкурентних стратегій сучасних підприємств.

Основний матеріал дослідження. Поняття «стратегія» увійшло до управлінських термінів у 50-х роках, коли проблема своєчасної реакції на раптові зміни у зовнішньому середовищі набули важливого значення.

Наведемо деякі визначення цього поняття, сформульовані видатними спеціалістами в цій галузі:

 1. Стратегія – це план управління фірмою, спрямований на закріплення її позицій, задоволення потреб та досягнення визначених цілей (А. Томпсон, А.Стрикленд)[1].
 2. Стратегія – це дії та підходи управлінського персоналу щодо досягнення встановлених показників діяльності (А. Томпсон, А. Стрикленд) [1].
 3. Стратегія – це комбінація запланованих дій та швидкість рішень стосовно адаптації до нових досягнень та нової диспозиції на полі конкурентної боротьби (А. Томпсон, А. Стрикленд) [1].
 4. Стратегія – це підприємницька діяльність, якій притаманні азарт та ризик (А. Томпсон,                           А. Стрикленд) [1].

В свою чергу, в економічній літературі міститься багато різноманітних визначень щодо сутності поняття «конкурентна стратегія».

Так, наприклад Г. Азоєв визначає конкурентну стратегію як план дій організації, спрямований на досягнення успіху у конкурентній боротьбі на певному ринку [2, с. 56].

І. Ансофф у своїй праці «Стратегічне управління», зазначає, що конкурентна стратегія – це стратегія, що концентрується на діях та підходах, які пов’язані із управлінням та спрямовані на забезпечення успішної діяльності в одній специфічній сфері бізнесу [3, с. 260].

Ю. Іванов запропонував наступне визначення терміну «конкурентна стратегія»: «…це ретельно розроблена програма заходів, які мають бути реалізовані організацією, з метою досягнення вигідної конкурентної позиції на ринку та адаптації підприємства до змін у внутрішньому та зовнішньому середовищі» [4, с. 70].

Н. Куденко розглядає конкурентну стратегію, як різновид стратегії організації, що дає відповідь на одне з найважливіших запитань: «Як організація конкурує на цільовому ринку, за рахунок чого витримує конкурентний тиск і отримує перемогу в конкурентній боротьбі?» [5, с. 171].

А. Томпсон та А. Стрікленд визначають конкурентну стратегію, як розроблення управлінських рішень, які направлені на встановлення і зміцнення довгострокової конкурентної позиції підприємства в конкретній галузі [1].

Г. Хемел та С. Прахалад зазначають, що формування конкурентної стратегії полягає у створенні майбутньої конкурентної переваги швидше, ніж конкуренти скопіюють те, що використовуєте сьогодні [6].

З. Шершньова відмічає, що конкурентна стратегія, – це ділова стратегія організації, основою якої є стійка конкурентна перевага [7, с. 24].

Отже, конкурентна стратегія – це одна з стратегій, яка в межах підходів як акцентованого на конкурентів, так і акцентованого на споживачах визначає за рахунок чого підприємство може досягнути стійких і вигідних позицій проти конкурентних сил, які діють на цільовому ринку.

Також в економічній літературі немає єдиного підходу до класифікації конкурентних стратегій та їх різновидів. Конкурентні стратегії класифікуються за різними ознаками: конкурентна перевага на ринку; вихідна позиція фірми на ринку; ринкова частка; спосіб досягнення конкурентних переваг; поведінка на ринку (біологічний підхід до термінології); спрямованість на розвиток товару/ринку; спосіб входу на міжнародний ринок; динаміка конкурентної поведінки. У табл. 1 наведено класифікацію конкурентних стратегій.

Таблиця 1

Класифікація конкурентних стратегій

Автори класифікації

Класифікаційні ознаки

Різновиди конкурентних стратегій

М. Портер [8]

Конкурентна перевага на ринку

Стратегія цінового лідерства. Стратегія диференціації товару. Стратегія спеціалізації

А. Літл [5]

 

Вихідна позиція фірми на ринку

Стратегія лідерів. Стратегія фірм із сильною позицією. Стратегія фірм, які займають сприятливу позицію. Стратегія фірм, які займають задовільну позицію. Стратегія фірм, які займають незадовільну позицію

Ф. Котлер [9]

 

Ринкова частка

Стратегія ринкового лідера. Стратегія челенджера. Стратегія послідовника. Стратегія нішера

Г. Азоєв [2]

 

Спосіб досягнення конкурентних переваг

Стратегія зниження собівартості. Стратегія диференціації товару. Стратегія сегментування ринку. Стратегія впровадження новинок. Стратегія негайного реагування на потреби ринку

Х. Фрізевінкель [10]

 

Поведінка на ринку (біологічний підхід до термінології)

Стратегія лисиці. Стратегія слона. Стратегія лева. Стратегія миші

І. Ансофф [3]

 

Спрямованість на розвиток товару/ринку

Стратегія максимізації ринкової частки. Стратегія диференціації товару. Стратегія диференціації ринку. Стратегія зростання

І. Довжанський [11]

 

Спосіб входу на міжнародний ринок

Стратегія не прямого експорту. Стратегія прямого експорту. Стратегія виробництва закордоном

А. Кузнєцов [12]

 

Динаміка конкурентної поведінки

Наступальна. Оборонна

 

Висновки. Отже, конкурентна стратегія – це спосіб отримання стійких конкурентних переваг підприємства шляхом конкурентної боротьби, задоволення різних і мінливих потреб покупців краще, ніж це роблять конкуренти. Конкурентні стратегії складаються з ряду підходів і напрямів, що розробляються керівництвом підприємства з метою досягнення як найкращих показників роботи в конкретній сфері діяльності. Розглянувши існуючі класифікації стратегій та їх характеристики, приходимо до висновку, що вони не суперечать одна одній, скоріше доповнюють одна одну, є похідними і це створює умови для їх комбінування.

 

Література:

 1. Томпсон А. А. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии : учеб. для вузов / А. А. Томпсон, А. Дж. Стрикленд. [пер. с англ.; под. ред. Л. Г. Зайцева, М. И. Соколовой]. – М. : Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. – 576 с.
 2. Азоєв Г. Л. Конкуренция: анализ, стратегия и практика / Г. Л. Азоев. – М. : Центр экономики и маркетинга, 2001. – 270 с.
 3. Ансофф И. Стратегическое управление // И. Ансофф. – М. : Экономика, 1989. – 519 с.
 4. Іванов Ю. Б. Теоретичні основи конкурентної стратегії підприємства : монографія / Ю. Б. Іванов та ін.; за заг. ред. Ю. Б. Іванова. – ХНЕУ. – Х. : ВД «ІНЖЕК», 2006. – 383 с.
 5. Куденко Н. В. Маркетингові стратегії фірми : монографія / Н.В. Куденко. – К. : КНЕУ, 2002. – 245 с.
 6. Хэмел Г. Конкуренция за будущее. Создание рынков завтрашнего дня : пер. с англ. / Г. Хэмел, К. Прахалад. – М. : Олимп-Бизнес, 2002. – 288 с.
 7. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : навч. посіб. / З. Є. Шершньова, С. В. Оборська. – К. : КНЕУ, 1999. – 340 с.
 8. Портер М. Стратегія конкуренції. Методика аналізу галузей і діяльності конкурентів / М. Портер. – К. : Основи, 1998. – 390 с.
 9. Котлер Ф. Основы маркетинга / Ф. Котлер ; пер. с англ. – М. : Издательский дом «Вильямс», 2007. – 656 с.
 10. Фризенвинкель Х. Управление инновациями / Х. Фризенвинкель, В. Н. Гунин. – М. : ИНФА-М, 2000. – 74 с.
 11. Должанський І. Конкурентоспроможність підприємства : навч. посібн. / І. Должанський, Т. Загорна. – К. : ЦНЛ, 2006. – 384 с.
 12. Кузнецов А. И. Технология бизнес-планирования : учеб. пособ. / [под ред. А. А. Колобова, А. И. Кузнецова, И. Н. Омельченко]. – М. : Изд. МДТУ им. Н. Э. Баумана, 2008. – 192 с.
Category: 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. | Added by: olrebak
Views: 1752 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz