Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів.

Entries in category: 10
Shown entries: 1-10

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

В.C. Кузьменкова

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ підприємства: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

 

Проаналізовано підходи зарубіжних та вітчизняних науковців до визначення сутності стратегії та конкурентної стратегії підприємства. Визначено класифікаційні ознаки конкурентних стратегій та розглянуто різновиди конкурентних стратегій підприємства.

 

Проанализированы подходы зарубежных и отечественных ученых к определению сущности стратегии и конкурентной стратегии предприятия. Определены классификационные признаки конкурентных стратегий и рассмотрены разновидности конкурентных стратегий предприятия.

 

The approaches of foreign and domestic scientists to define the essence of competitive strategy and business strategy. Defined classification attributes considered competitive strategies and competitive strategies of enterprise types.

6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. | Views: 1760 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 13.10.2015 | Comments (0)

О.О. Дзюба

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА промислових ПІДПРИЄМСТВАХ

 

У даній статті розглянуто сутність грошового потоку. Визначено основні методи оптимізації грошових потоків відповідно до видів діяльності підприємства. Визначено сукупність заходів підвищення величини грошових потоків.

 

В данной статье рассмотрены сущность денежного потока. Определены основные методы оптимизации денежных потоков в соответствии с видами деятельности предприятия. Определена совокупность мер повышения величины денежных потоков.

 

This article examines the nature of cash flow. The basic methods of optimization of cash flows to the activities of the company. Determined set of measures to improve the value of the cash flows.

 


О.В. Тулінцев

Науковий керівник д.е.н., професор В.М. Нижник

Хмельницький національний університет

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

В статті розглянуто методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства: індикаторний, ресурсно-функціональний, «мінімум сукупного збитку, який завдається безпеці», достатність оборотних коштів. Визначено традиційні та нетрадиційні методи оцінки фінансової безпеки підприємства.

 

В статье рассмотрены методические подходы к оценке финансовой безопасности предприятия: индикаторный, ресурсно-функциональный, «минимум совокупного ущерба, который наносится безопасности», достаточность оборотных средств. Определены традиционные и нетрадиционные методы оценки финансовой безопасности предприятия.

 

In article methodical approaches to assessing the financial security company: indicator, resource-functional "minimum cumulative damage that inflicted security", the sufficiency of working capital. Determined traditional and non-traditional methods of evaluating financial security.


Я. В. Носко

Науковий керівник к. е. н. Яременко О.Ф.

Хмельницький національний університет

 

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ЗА КЛАСИФІКАЦІЙНИМИ ОЗНАКАМИ

 

Визначено сутність поняття «конкурентна стратегія». Проведено аналіз конкурентних стратегій за класифікаційними ознаками.

 

Определена сущность понятия «конкурентная стратегия». Проведен анализ конкурентных стратегий за классификационными признаками.

 

The essence of the concept of competitive strategy is defined. The analysis of the competition strategies by the classification features.


К.П. Петрухно

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

інформаційні технології як інструмент підвищення конкурентоспроможності підприємств при виході на міжнародні ринки

 

Проаналізовано вплив розвитку інформаційно-комунікаційних технологій на підвищення рівня конкурентоспроможності підприємств на міжнародних ринках.

 

Проанализировано влияние развития информационно-коммуникационных технологий на повышение уровня конкурентоспособности предприятий на международных рынках.

 

The influence of ICT to improve the competitiveness of enterprises in international markets.


К.В. Артюхова

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

проблеми та перспективи підвищення конкурентоспроможності українських підприємств при виході на міжнародні ринки

 

Проаналізовано проблемні питання, позитивні національні фактори та представлено перспективні напрямки розвитку вітчизняних підприємств для підвищення рівня конкурентоспроможності на міжнародних ринках.

 

Проанализированы проблемные вопросы, положительные национальные факторы и представлены перспективные направления развития отечественных предприятий для повышения конкурентоспособности на международных рынках.

 

Analysis of problematic issues, positive domestic factors and presents promising directions of development of domestic enterprises to improve competitiveness in international markets.

 


Кувалдіна К.Г.

Науковий керівник: д.е.н., професор Левкіна Р.В.

Харківський національний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ МАЛИХ ПІДПРИЄМСТВ  У СИСТЕМІ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ

 

Конкурентний потенціал промислового підприємства може бути визначений як частина загального потенціалу, адже він забезпечує досягнення конкурентних переваг підприємства в умовах внутрішньофірмових трансформацій і впливу зовнішніх ринкових сил. Це дозволяє охопити всі основні внутрішні процеси, що протікають в різних функціональних областях його внутрішнього середовища, в зіставленні з основними конкурентами.

 

Конкурентный потенциал промышленного предприятия может быть определен как часть общего потенциала, ведь он обеспечивает достижение конкурентных преимуществ предприятия в условиях внутрифирменных трансформаций и влияния внешних рыночных сил. Это позволяет охватить все основные внутренние процессы, протекающие в различных функциональных областях его внутренней среды, в сравнении с основными конкурентами.

 

Competitive potential of the industrial enterprise can be defined as the portion of the total capacity, because it ensures the achievement of competitive advantages of the company in terms of internal transformations and the influence of external market forces. This allows you to cover all major internal processes in various functional areas of its internal environment in comparison with the main competitors.

 


А. С. Шебуняєва

Науковий керівник к.е.н., доц. Шквиря Н. О.

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РИНКУ МОЛОКА ТА МОЛОЧНИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ

 

Розглянуто сучасний стан розвитку молочного ринку України. Обґрунтовано стратегічні напрямки розвитку молокопереробних підприємств, що сприятимуть підвищенню конкурентоспроможності молокопереробних підприємства та їх продукції на ринку.

 

Рассмотрено современное состояние развития молочного рынка Украины. Обоснованы стратегические направления развития молокоперерабатывающих предприятий, которые будут способствовать повышению конкурентоспособности молокоперерабатывающих предприятия и их продукции на рынке.

 

The current state of the dairy market of Ukraine is considered. Strategic directions of dairy companies that will promote the competitiveness of dairy enterprises and their products in the market are grounded.

 


Ю.М. Цемашко

Науковий керівник к.е.н, доцент Я.С. Сокіл

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

ОЦІНКА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ

 

Розглянуто основні напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників м’яса птиці на світовому ринку, проблеми та перспективи їх розвитку.

 

Рассмотрены основные направления повышения конкурентоспособности отечественных производителей куриного мяса на международном рынке, проблемы и перспективы их развития.

 

The substantive ways of the competitiveness strengthening of national chicken meat producers in the world market, problems and prospects of their development are revealed in the article.


І.О.Леонтьєва

Науковий керівник к.е.н., доцент Т.О.Войченко

Київська державна академія водного транспорту

 імені гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВОДНОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Дослідження висвітлює актуальні питання використання ефективного стратегічного управління персоналом воднотранспортного підприємства для досягнення значних показників виробництва.

 

Данное исследование освещает актуальные вопросы использования эффективного стратегического управления персоналом воднотранспортного предприятия для достижения значительных показателей производства.

 

The study highlights the use of current effective water-transport company strategic HR management, to achieve significant production performance.


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz