Неділя, 23.09.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015

Entries in section: 58
Shown entries: 51-58
Pages: « 1 2 3 4 5 6

Айзман К.С

Науковий керівник к.е.н. Сокіл Я.С

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

СТАН КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ УКРАЇНСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПІДВИЩЕННЯ

 

У статті розглянуто питання міжнародної конкурентоспроможності підприємств  та пріоритетність завдань  національної економіки щодо управління конкурентоспроможністю в умовах глобалізації.

 

В статье рассмотрены вопросы международной конкурентоспособности предприятий и приоритетность задач национальной экономики по управлению конкурентоспособностью в условиях глобализации.

 

The article deals with the issues of international competitiveness of enterprises and the priorities of national economic management competitiveness in the context of globalization.

 

3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. | Views: 1049 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 08.10.2015 | Comments (0)

Ю.М. Цемашко

Науковий керівник к.е.н, доцент Я.С. Сокіл

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

ОЦІНКА РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВА ДЛЯ ПОСИЛЕННЯ ЙОГО КОНКУРЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ М’ЯСА ПТИЦІ

 

Розглянуто основні напрями підвищення конкурентоспроможності вітчизняних виробників м’яса птиці на світовому ринку, проблеми та перспективи їх розвитку.

 

Рассмотрены основные направления повышения конкурентоспособности отечественных производителей куриного мяса на международном рынке, проблемы и перспективы их развития.

 

The substantive ways of the competitiveness strengthening of national chicken meat producers in the world market, problems and prospects of their development are revealed in the article.


І.О.Леонтьєва

Науковий керівник к.е.н., доцент Т.О.Войченко

Київська державна академія водного транспорту

 імені гетьмана Петра Конашевича- Сагайдачного

 

СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ВОДНОТРАНСПОРТНОГО ПІДПРИЄМСТВА

 

Дослідження висвітлює актуальні питання використання ефективного стратегічного управління персоналом воднотранспортного підприємства для досягнення значних показників виробництва.

 

Данное исследование освещает актуальные вопросы использования эффективного стратегического управления персоналом воднотранспортного предприятия для достижения значительных показателей производства.

 

The study highlights the use of current effective water-transport company strategic HR management, to achieve significant production performance.


Т.В. Куліш

к.е.н. , доцент кафедри маркетинг

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

МАРКЕТИНГОВІ АСПЕКТИ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ППРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Розглянуто основні підходи до оцінки конкурентоспроможності промислових підприємств. Досліджено особливості впливу та взаємозв'язку чинників конкурентоспроможності з використанням елементів маркетингової комунікації, логістики збуту, фінансово-кредитного та інвестиційно-інноваційного забезпечення формування у збутовій діяльності підприємств.  Розглянуто чинники конкурентоспроможності та їх роль у діяльності підприємств у збутовій політиці, намічено шляхи підвищення ефективності підприємств в Україні.

 

В статье рассмотрено основные подходы к оценке конкурентоспособности промышленных предприятий. Проведено исследование особенностей влияния и взаимосвязи факторов конкурентоспособности с использованием элементов маркетинговых коммуникаций, логистики сбыта, финансово-кредитного и инновационного обеспечения в формирования в сбытовой деятельности предприятий. Рассмотрено факторы конкурентоспособности и их роль в деятельности предприятий в сбытовой деятельности, определены пути повышения эффективности предприятий в Украине.

 

In the article the features of influencing and intercommunication of factors of competitiveness are explored with the use of elements of marketing communication, logistic of sale, financial-credit and innovative investment providing of forming in sale activity of enterprises. The factors of competitiveness and role are considered in activity of enterprises in a sale policy, the ways of increase of efficiency of enterprises are set in Ukraine.


Ж. М. Бліщ

Науковий керівник, к. е. н., доц. М. В. Сороківська

Львівська комерційна академія

 

ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

 

Запропоновано основні шляхи підвищення капіталізації вітчизняних банків, серед яких: зростання банківського капіталу шляхом реінвестування прибутку, додаткова емісія акцій, злиття і поглинання.

 

Предложены основные пути повышения капитализации отечественных банков, среди которых: рост банковского капитала путём реинвестирования прибыли, дополнительная эмиссия акций, слияние и поглощение.

 

The basic ways to increase the capitalization of domestic banks are suggested, among them: the growth of bank capital by reinvesting profits, the additional issue of shares, merger and acquisition.


Д. В. Рабченюк

Науковий керівник, к. е. н., доц. М. В. Сороківська

Львівська комерційна академія

 

РОЛЬ СТРАХУВАННЯ В УПРАВЛІННІ КРЕДИТНИМИ РИЗИКАМИ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

 

Розглянуто основні методи управління кредитними ризиками вітчизняних банків, серед яких особливу увагу приділено їх зовнішньому страхуванню та самострахуванню.

 

Рассмотрены основные методы управления кредитными рисками отечественных банков, среди которых особое внимание уделено их внешнем страхованию и самострахованием.

 

The basic methods of credit risk management of domestic banks are considered, with special attention paid to their external insurance and self-insurance.


Т.С. Рипик

Науковий керівник: к.е.н., доц. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

 

КОНТРАБАНДА МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИК ПАДІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ 

 

Проаналізовано контрабанду машинобудівної продукції як чинник падіння конкурентоспроможності галузі в  цілому. Визначено проблеми роботи митниці в цьому напрямі та шляхи їх розв’язання.

 

Проанализировано контрабанду машиностроительной продукции как фактор падения конкурентоспособности отрасли в целом. Определены проблемы работы таможни в этом направлении и пути их решения.

 

The analyzed smuggling engineering products falling competitiveness as a factor in industry. The problems of customs in this direction and solutions.


К.С. Кондратюк

Науковий керівник: к.е.н., доц. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

 

РЕАЛІЇ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ 2015 РОКУ НА ТЛІ ВАЛЮТНОЇ КРИЗИ

 

У публікації розглянуто питання функціонування банківської системи України на тлі валютної кризи в 2014 р та прогноз на 2015 р. Обґрунтовано основні трансформаційні напрями забезпечення сталого її розвитку.

 

В публикации рассмотрены вопросы функционирования банковской системы Украины на фоне валютного кризиса в 2014 г. и прогноз на 2015 г.. Обоснованы основные трансформационные направления обеспечения устойчивого ее развития.

 

The publication considered the banking system of Ukraine against the background of a currency crisis in 2014 and forecast for 2015 The basic directions of transformation of sustainable development.


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz