Середа, 22.08.2018, 06:07
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015

Entries in section: 58
Shown entries: 11-20
Pages: « 1 2 3 4 5 6 »

О.В. Генералов

к.е.н., старший викладач

кафедри міжнародної економіки

Київський національний торговельно-економічний університет

 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ ЗАВ’ЯЗКІВ УКРАЇНИ З КНР

 

Досліджено сучасний стан зовнішньоторговельних відносин України та Китайської Народної Республіки та визначено їх перспективи економічного співробітництва.

Исследовано современное состояние внешнеторговых отношений Украины и Китайской Народной Республики и определены их перспективы экономического сотрудничества.

The present state of trade relations between Ukraine and China. Determined their perspectives of economic cooperation.

1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків | Views: 649 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 16.10.2015 | Comments (0)

К. В. Буяр

Науковий керівник: д.е.н., проф. Семів Л. К.

Університету банківської справи (м. Київ)

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ПОЛІТИКА ПОШУКУ ТА НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРНУ DEUTSCHE BAHN AG

 

Підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку праці забезпечується рядом заходів. При цьому вагому роль відіграють заходи з пошуку та набору персоналу. У статті наведено засади пошуку та набору персоналу у концерні Deutsche Bahn AG, що забезпечують йому високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці.

 

Повышение конкурентоспособности фирмы на рынке труда обеспечивается рядом мероприятий. При этом важную роль играют меры по поиску и набору персонала. В статье приведены основы поиска и набора персонала в концерне Deutsche Bahn AG, обеспечивающие ему высокий уровень конкурентоспособности на рынке труда.

 

There are a lot of measures that provide improving of the competitiveness of firms in labor market. Methods of the recruitment play also a significant role. This article presents the fundamentals of recruitment processes in Deutsche Bahn AG, which provide it a high level of competitiveness in the labor market.

 


Т. Л. Бородавка

Науковий керівник: к. е. н., ст. викл. О. В. Зубко

Київський національний торговельно-економічний університет

 

КОН’ЮНКТУРА СВІТОВОГО РИНКУ ЗЕРНА ТА МІСЦЕ УКРАЇНИ НА НЬОМУ

 

Визначено основних гравців на світовому ринку зерна. Обґрунтовано вагомість ролі України у формуванні пропозиції на світовому ринку зерна.

 

Определены основные игроки на мировом рынке зерна. Обоснована значимость роли Украины в формировании предложения на мировом рынке зерна.

 

It is identified key players in the world grain market. The importance of Ukraine's role in shaping the supply on the world grain market is substantiated.


О. В. Матюшко

Науковий керівник старший викладач О.М. Шарапа

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

 

ОСОБЛИВОСТІ, МЕТОДИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНТСТВ НА РИНКУ СТРАХУВАННЯ ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИХ РИЗИКІВ

 

В статті проведено дослідження, що ілюструють ефективність кредитного рейтингування як базового інструменту управління інвестиційними ризиками, а також розглянуто шляхи підвищення ефективності кредитного рейтингу з метою максимізації кредитного ліміту від експортно-кредитних агентств. Проаналізовано особливості та переваги методів кредитного рейтингування для експортно-кредитних агентств та приватних страхових компаній.

 

В статье проведено исследование, иллюстрирующие эффективность кредитного рейтингования как базового инструмента управления инвестиционными рисками, а также рассмотрены пути повышения эффективности кредитного рейтинга с целью максимизации кредитного лимита от экспортно-кредитных агентств. Проанализированы особенности и преимущества методов кредитного рейтингования для экспортно-кредитных агентств и частных страховых компаний.

 

The studies which took place In the article illustrate the effectiveness of the credit rating as a basic instrument for management of investment risks, and describe the ways of improvement of the effectiveness of credit rating in order to maximize the credit limit given by export credit agencies. Also the features and advantages of the credit rating methodology for export credit agencies and private insurance companies are analyzed in the article.


А.В. Жердецька

      Науковий керівник: Я. П. Пухальська

                             Хмельницький національний університет

 

ІНОЗЕМНІ ІНВЕСТИЦІЇ ЯК КАТАЛІЗАТОР МОДЕРНІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ, ДОСВІД ПРОМИСЛОВО РОЗВИНЕНИХ КРАЇН ТА УРОКИ ДЛЯ УКРАЇНИ

 

Світовий досвід показує, що іноземний капітал значною мірою забезпечив економічне зростання як промислово розвинених країн, так і нових індустріальних держав, оскільки забезпечував створення конкурентоспроможного експортного капіталу і розвиток наукомістких галузей. Отже, актуальність проблеми зумовлена тим, що іноземний капітал сприяє успіху економічної стратегії держави в цілому, забезпечуючи прискорення економічного та технічного прогресу, оновлення та модернізацію виробничого апарату. Залучення іноземного капіталу дозволяє використовувати передові методи організації виробництва та досвід високорозвинених країн у розвитку малого та середнього бізнесу.


 

   А.В. Жердецька

       Науковий керівник: О. А. Харун

                             Хмельницький національний університет

 

ФЛУКТУАЦІЯ ВАЛЮТНОГО КУРСУ В УКРАЇНІ, ТРАНШІ МВФ ЯК ОДИН ІЗ КАТАЛІЗАТОРІВ ПРОЦЕСУ

 

У статті проаналізовано особливості коливання курсу національної грошової одиниці. Досліджено роль траншів МВФ, як одного з каталізаторів даних процесів.


В.C. Кузьменкова

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

КОНКУРЕНТНА СТРАТЕГІЯ підприємства: СУТНІСТЬ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ

 

Проаналізовано підходи зарубіжних та вітчизняних науковців до визначення сутності стратегії та конкурентної стратегії підприємства. Визначено класифікаційні ознаки конкурентних стратегій та розглянуто різновиди конкурентних стратегій підприємства.

 

Проанализированы подходы зарубежных и отечественных ученых к определению сущности стратегии и конкурентной стратегии предприятия. Определены классификационные признаки конкурентных стратегий и рассмотрены разновидности конкурентных стратегий предприятия.

 

The approaches of foreign and domestic scientists to define the essence of competitive strategy and business strategy. Defined classification attributes considered competitive strategies and competitive strategies of enterprise types.


О.О. Дзюба

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

ОПТИМІЗАЦІЯ РУХУ ГРОШОВИХ ПОТОКІВ НА промислових ПІДПРИЄМСТВАХ

 

У даній статті розглянуто сутність грошового потоку. Визначено основні методи оптимізації грошових потоків відповідно до видів діяльності підприємства. Визначено сукупність заходів підвищення величини грошових потоків.

 

В данной статье рассмотрены сущность денежного потока. Определены основные методы оптимизации денежных потоков в соответствии с видами деятельности предприятия. Определена совокупность мер повышения величины денежных потоков.

 

This article examines the nature of cash flow. The basic methods of optimization of cash flows to the activities of the company. Determined set of measures to improve the value of the cash flows.

 


Ю.Ю. Чайковський

Науковий керівник д.е.н., професор В.М. Нижник

Хмельницький національний університет

 

Світовий досвід та вітчизняна практика регулювання банкрутства

 

В статті здійснено порівняльний аналіз систем регулювання банкрутства в країнах з розвинутою економікою. Розглянуто українську законодавчу базу регулювання банкрутства підприємств.

 

В статье осуществлен сравнительный анализ систем регулирования банкротства в странах с развитой экономикой. Рассмотрены украинскую законодательную базу регулирования банкротства предприятий.

 

In the article the comparative analysis of regulating bankruptcy in developed economies. Considered Ukrainian legislative base regulating bankruptcy.


О.В. Тулінцев

Науковий керівник д.е.н., професор В.М. Нижник

Хмельницький національний університет

 

МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

 

В статті розглянуто методичні підходи до оцінки фінансової безпеки підприємства: індикаторний, ресурсно-функціональний, «мінімум сукупного збитку, який завдається безпеці», достатність оборотних коштів. Визначено традиційні та нетрадиційні методи оцінки фінансової безпеки підприємства.

 

В статье рассмотрены методические подходы к оценке финансовой безопасности предприятия: индикаторный, ресурсно-функциональный, «минимум совокупного ущерба, который наносится безопасности», достаточность оборотных средств. Определены традиционные и нетрадиционные методы оценки финансовой безопасности предприятия.

 

In article methodical approaches to assessing the financial security company: indicator, resource-functional "minimum cumulative damage that inflicted security", the sufficiency of working capital. Determined traditional and non-traditional methods of evaluating financial security.


Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz