Середа, 23.05.2018, 23:31
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п

КОНТРАБАНДА МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИК ПАДІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ
08.10.2015, 10:33

УДК 336.244:351.863:338.2

Т.С. Рипик

Науковий керівник: к.е.н., доц. І. Ю. Думанська

Хмельницький національний університет

 

КОНТРАБАНДА МАШИНОБУДІВНОЇ ПРОДУКЦІЇ ЯК ЧИННИК ПАДІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ГАЛУЗІ 

 

Проаналізовано контрабанду машинобудівної продукції як чинник падіння конкурентоспроможності галузі в  цілому. Визначено проблеми роботи митниці в цьому напрямі та шляхи їх розв’язання.

 

Проанализировано контрабанду машиностроительной продукции как фактор падения конкурентоспособности отрасли в целом. Определены проблемы работы таможни в этом направлении и пути их решения.

 

The analyzed smuggling engineering products falling competitiveness as a factor in industry. The problems of customs in this direction and solutions.

 

Постановка проблеми. Протягом тривалого часу у вітчизняному машинобудуванні зберігається тенденція щодо зростання рівня порушення митних правил та ввезення контрабандних товарів, що створює реальну загрозу економічній безпеці не лише самої галузі, а й держави в цілому. За умов сучасної політичної ситуації в країні механізми централізованого управління втрачають можливості контролювати ці процеси, а їх місце займають нелегальні напівкримінальні структури. З цим пов’язана необхідність ужиття заходів щодо вдосконалення митного законодавства в контексті забезпечення конкурентоспроможності продукції вітчизняного виробництва в цілому.

Мета дослідження. Основна мета публікації – визначення причин порушення митних правил і ввезення контрабанди  машинобудівної продукції на територію України, дослідження рівня загрози даних процесів для економічної безпеки галузі.

Основний матеріал дослідження. Машинобудування є складною і комплексною галуззю. Це проявляється в його значному впливі на розвиток інших галузей, зокрема через забезпечення ефективним та якісним обладнанням. Так, промисловість України представлена 46445 підприємствами станом на 01 вересня 2015 року. При цьому, машинобудування України, як потужний сектор промисловості, у 2014 р. об’єднувало 11267 підприємств, з яких 146 – великих, 1834 – середніх і 9287 – малих з виробництва різноманітних машин та устаткування, приладів і апаратури. У машинобудуванні зосереджено понад 15 % вартості основних засобів і майже 6 % оборотних активів вітчизняної промисловості та понад 22 % кількості найманих працівників [3]. На сьогоднішній день частина підприємств стали збитковими через низку причин, а саме низький рівень конкурентоспроможності продукції, застарілу матеріально-технічну базу, недосконалу систему управління виробничою діяльністю, контрабанду аналогів продукції вітчизняних товаровиробників за заниженою митною вартістю тощо.

Дана ситуація яскраво відображається через показник обсягу реалізації готової промислової продукції . Так, до 2013 р. спостерігалося зростання обсягів реалізованої продукції, при цьому машинобудування мало вищі темпи зростання майже на 45 % у 2012 р. порівняно із 2010 р., а в промисловості лише 31 %. Проте, після падіння виробництва у 2013 р., обсяги реалізованої продукції промисловості визначають тенденцію до зростання у 2014 р. з темпом приросту 7 %, а машинобудування знижує свої показники на 14 % до 93986,2 млн грн. Вищезазначена ситуація може бути пов’язана із воєнними діями на Сході України, що посилили контрабанду та порушення правил розмитнення на прикордонних територіях.

Насьогодні митниця, по суті, є сполучною ланкою між вітчизняною та  світовою економікою. Незважаючи на складність історичного розвитку різних держав, митниця була і залишається їх «невід’ємним інститутом державності». Активність контрабандної діяльності в сфері машинобудування залежить від зовнішніх і внутрішніх факторів.

До зовнішніх факторів, що представляють загрозу економічної безпеки України і сприяє контрабанді, відносяться:

- переважання сировинних товарів в українському експорті, втрата традиційних ринків збуту військової та машинобудівної продукції;

- залежність Украї від імпорту багатьох видів продукції, в тому числі стратегічного значення, продовольчих товарів;

- недостатній експортний та валютний контроль і незамкнутість митного кордону;

- нерозвиненість сучасної фінансової, організаційної, транспортної та інформаційної інфраструктури підтримки конкурентоспроможності українського експорту і раціоналізації структури імпорту.

До внутрішніх факторів, що представляють загрозу економічної безпеки і сприяє контрабанді, відносяться:

- успадкована від минулого структурна деформованість національної економіки, її низька конкурентоспроможність, викликана відсталістю технологічної бази більшості галузей, високою енерго-і ресурсомісткість;

- витіснення вітчизняних товаровиробників, особливо виробників споживчих товарів, з внутрішнього ринку зарубіжними фірмами;

- високий рівень галузевого лобізму при прийнятті управлінських рішень;

- недосконалість правового законодавства, монопольне становище і несумлінність дій багатьох економічних суб’єктів на ринках України, їх низька правова, фінансова та договірна дисципліна;

- криміналізація економіки і корупція у сфері управління економікою, масове приховування доходів та ухилення від сплати податків, незаконний переказ фінансових коштів за кордон [2, c. 59].

З якими труднощами доводиться стикатися митним органам у боротьбі з контрабандою продукції машинобудування? Перш за все, це проблеми кадрів. У середньому в кожній митниці шість оперпрацівників. При цьому один з них виконує обов’язки по секретному діловодства, інший - по боротьбі з контрабандою наркотиків, ще один - з економічними правопорушеннями, особливо небезпечними видами контрабанди - флори, фауни, зброї і так далі. Тобто зазвичай по якомусь напряму «робочий багнет» один.

Протягом січня-червня  2014 року порушено 7,7 тис. справ про порушення митних правил на суму понад 274,5 млн. грн. З них, в 4,2 тис. справ реально вилучено предмети правопорушень на суму понад 143,3 млн. грн. Зокрема, вилучені наступні предмети правопорушень:

- товари та продукція машинобудування – на суму 101,1  млн. грн.;

- продовольчі товари, сільгосппродукція – на суму 15 млн. грн.;

- національна та іноземна валюта – на суму 19,6 млн. грн.;

- транспортні засоби, які виступали предметами правопорушень – 120 транспортних засобів на загальну суму 9,7 млн. грн. [3].

З переліку зазначеного вище ,найбільш наочною є контрабанда товарів та продукції машинобудування, що безумовно спричиняє падіння темпів приросту випуску в галузі та відповідно конкурентоспроможності результатів її виробництва порівняно з контрабандними аналогами.

Так, митницею ДФС розглянуто 2,5 тис. справ про порушення митних правил та застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму близько 42,5 млн. грн. На розгляд до суду митницями передано 5,1 тис. справ про порушення митних правил на суму близько 308,8 млн. грн. За результатами розгляду справ судом прийнято рішення про конфіскацію безпосередніх предметів правопорушень на суму понад 88 млн. грн. Крім цього, накладено штрафів на суму понад 77,3 млн. грн.

Також в результаті взаємодії підрозділів боротьби з контрабандою та митними правопорушеннями з територіальними підрозділами податкового та митного аудиту відносно суб’єктів фінансово-господарської діяльності складено акти перевірок, на підставі яких у січні-червні до бюджету додатково перераховано 10,4 млн. грн.

Упродовж січня-червня 2014 року митницями ДФС до правоохоронних органів направлено 629 повідомлень про виявлення ознак кримінальних правопорушень, з яких 29 повідомлень про виявлення ознак злочину, передбаченого ст. 212 КК України, 180 - ст. 201 КК України, та 70 - ст. 305 КК України, а також 349 повідомлення про виявлення ознак інших злочинів.

З метою перевірки законності здійснення зовнішньоекономічних операцій та повноти сплати обов’язкових митних платежів ефективно використовується обмін інформацією з митними органами іноземних держав в рамках взаємної адміністративної допомоги.

За результатами співпраці та обміну інформацією з митними органами іноземних держав протягом І півріччя 2014 року митницями заведено 332 справи про порушення митних правил на суму 100,4 млн. грн.

Із загальної кількості справ, заведених за результатами співпраці з іноземними митними органами, майже 82% митних правопорушень були виявлені у ході обміну інформацією з митними адміністраціями держав-членів ЄС. Вартість предметів правопорушення у цих справах сягає 60,5 млн. грн., або 60,3% [1, c. 68].

Протягом І півріччя 2014 року ефективною була співпраця з митними органами Великобританії, Фінляндії, Німеччини, Нідерландів, Словаччини інших держав-членів Європейського співтовариства, а також США та Туреччини, яка сприяла виявленню фактів незаконного ввезення на територію України.

Висновки. Серед основних параметрів ступеня конкурентоспроможності машинобудування України є стан митної справи в країні. На жаль, сьогодні він показує непозитивну динаміку розвитку. Спостерігається зростання фактів як контрабанди товарів, так і порушення митних правил під час митного оформлення. Це призводить до погіршення умов діяльності національного товаровиробника продукції машинобудування та його виходу на зовнішні ринки.

Саме тому потрібно впровадити нові пріоритети митної політики. Насамперед необхідно модифікувати систему митного оподаткування для мінімізації таких явищ, як контрабанда та порушення митних правил. Саме тоді буде досягнуто належного рівня конкурентоспроможності галузі, що, у свою чергу, сприятиме її підвищенню рівня в цілому в державі.

 

Література:

  1. Бусол О. Ю. Стан боротьби з контрабандою та порушенням митних правил в Україні / О. Ю. Бусол, В. Ю. Ложкін // Бізнес Інформ. – 2014. – № 4. – С. 67–77.
  2. Калінеску Т. В. Митна політика України та забезпечення економічної безпеки держави / Т. В. Калінеску, К. В. Баляба // Економіка та підприємство. – 2010. – № 7. – С. 57–63.
  3. Статистичні звіти Державної митної служби України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.customs.gov.ua/dmsu/control/uk/index
Category: 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п | Added by: olrebak
Views: 174 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz