Неділя, 20.05.2018, 12:55
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПІДПРИЄМСТВА: СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА ТА ФАКТОРИ ВПЛИВУ
13.10.2015, 16:42

УДК 658

О.В. Козар

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

кадрове забезпечення підприємства: сутність, структура та фактори впливу

 

В статті розглянуто сутність та структуру кадрового забезпечення підприємства. Наведено характеристику впливу групи факторів на кадрове забезпечення: соціально-економічних; професійно-кваліфікаційних; економіко-географічних; природно-біологічних; політико-правових; демографічних; ідейно-моральних; науково-технічних.

 

В статье рассмотрены сущность и структуру кадрового обеспечения предприятия. Приведена характеристика влияния группы факторов на кадровое обеспечение: социально-экономических; профессионально-квалификационных; экономико-географических; естественно-биологических; политико-правовых; демографических; идейно-нравственных; научно-технических.

 

In the article the essence and structure of staffing companies. The characteristic of the impact on staffing factors: socio-economic; professional qualification; economic and geographic; natural biological; political and legal; demographics; ideological and moral; science and technology.

 

Постановка проблеми. Проблема формування та раціонального використання персоналу в будь-якій сфері економічної діяльності є завжди актуальною. Зокрема, кадри є головною ланкою виробничого процесу на підприємстві, а забезпечення ними – одним з основних аспектів успішного його функціонування. Досвідчені, висококваліфіковані кадри, які повністю відповідають усім необхідним вимогам, цілям та завданням підприємства, є значною конкурентною перевагою серед інших підприємств та запорукою успішної, ефективної діяльності як за стабільного режиму роботи, так і в разі виникнення різноманітних організаційних змін.

Аналіз останніх досліджень. Значний внесок у дослідження кадрового забезпечення зробили такі вчені: Л.П. Басков, Л.В. Балабанова, А.В. Зубач, А.П. Ільїн, В.Р. Вєснін, Л.І. Іванкіна, Т.А. Климюк,                      А.Н. Кокорєва, О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук, О.О. Тимохіна, Г.В. Щокін та ін. Проте питання кадрового забезпечення підприємства в сучасних умовах потребує детального вивчення.

Мета дослідження. Мета роботи – дослідити економічну сутність, структуру кадрового забезпечення та фактори його впливу.

Основний матеріал дослідження. Раціональне і правильне кадрове забезпечення організації відіграє важливу роль у підвищенні ефективності суспільного виробництва та рівня належного життя всього населення. Тому від того, наскільки раціонально воно сформоване, багато в чому залежить економічний потенціал кожного виду діяльності, темпи його розвитку, зростання соціального та культурного рівня життя найманих працівників та роботодавців, становлення повноцінних відносин соціального партнерства. Питання кадрового забезпечення підприємства та шляхи його поліпшення в умовах нових економічних відносин визначається ще й тим, що в умовах перевищення пропозиції робочої сили над попитом, низької вартості робочої сили, її невідповідності реальній вартості, наявності значних масштабів нерегламентованої зайнятості важливого значення набуває виявлення резервів, підвищення ефективності використання зайнятих у всіх видах економічної діяльності [1, с 68].

Відповідно до Тлумачного словника української мови, забезпечення – це «матеріальні умови, які сприяють стабільності певного процесу» [2]. Кадрове забезпечення – комплекс дій, спрямованих на пошук, оцінювання і встановлення заздалегідь передбачених стосунків з робочою силою як в самій компанії для подальшого просування кар’єрною драбиною, так і поза її межами для нового найму тимчасових або постійних робітників.

Система кадрового забезпечення включає наступні елементи: планування потреби в кадрах; набір, відбір кадрів; розвиток кадрів; оцінка кадрів. І лише збалансована робота по всіх вище згаданих елементах дозволить створити умови для підвищення професійного рівня і мотивації більшої продуктивності праці персоналу [3].

Систему кадрового забезпечення підприємства можна представити таким чином (рис.1).

Визначивши сутність та структуру кадрового забезпечення підприємства, необхідно дослідити фактори впливу на кадрове забезпечення.

Як відомо, фактор – це причина, рушійна сила будь-якого процесу, що визначає його характер або окремі риси. Фактори по різному діють на кадрове забезпечення: можуть як створювати баланс між потребою в кадрах і їх наявністю, так і навпаки – порушувати цю рівновагу.

Рис. 1. Структура кадрового забезпечення підприємства

 

Залежно від впливу фактора на це забезпечення, пропонується таке їх групування (табл. 1).

Таблиця 1

Характеристика впливу групи факторів на кадрове забезпечення [1]

Група факторів

Характеристика впливу

Соціально-економічні

Визначають умови праці та побуту працівників, форми організації праці, методи стимулювання персоналу. Визначають можливості розвитку творчої ініціативи, участі працівників в управлінні, можливості кар'єрного та професійно-кваліфікаційного просування.

Професійно-кваліфікаційні

Характеризують професійно-кваліфікаційний і культурно-освітній рівень працівників. Визначають можливості подальшого професійного зростання і вдосконалення, розвитку знань, умінь і навичок.

Економіко-географічні

Зміна чисельності населення за рахунок міграції. Рівень трудової міграції. Процеси перерозподілу чисельності населення, в тому числі працездатного. Вплив природно-кліматичних умов на бажання жити в конкретному регіоні і працювати в конкретній галузі.

Природно-біологічні

Визначають зростаюче значення здорового способу життя, організацію охорони праці, безпека праці, заходи щодо забезпечення підтримки здоров'я працівників.

Політико-правові

Державна політика в галузі і його кадрів, програми сприяння зайнятості, пріоритетні національні проекти. Визначення пріоритетних напрямків розвитку національної економіки. Рівень фінансової підтримки та інвестицій.

Демографічні

Структура кадрового потенціалу, загальна демографічна ситуація в країні (середня тривалість життя, рівень народжуваності та смертності, відтворення населення, природний спад або приріст населення).

Ідейно-моральні та моральні

Визначають вплив таких складових, як трудові династії, сімейні трудові традиції та цінності, трудове виховання і трудова етика. Громадські норми і цінності, що впливають на трудову поведінку і вибір професії.

Науково-технічні

Характеризують ступінь впровадження інновацій, модернізацію комплексу, рівень автоматизації, застосування сучасної техніки і технології, застосування досягнень науково-технічного прогресу .

 

Названі фактори різноманітні за своїм змістом і кожен з них певним чином бере участь у процесі кадрового забезпечення, виявляючи себе у конкретному результаті: або сприяючи формуванню персонального складу галузі, або створюючи перешкоди для цього. Одночасне існування і вплив цих факторів змушує розглядати їх у системі, тобто в єдиному взаємозв'язку і сукупності, оскільки не представляється можливим виокремити якийсь один фактор чи групу і вивчати їх дію незалежно від інших. Більш того, самі фактори роблять взаємний вплив один на одного [4].

Висновки. Отже, кадрове забезпечення підприємства представляє собою інтегральну сукупність можливостей персоналу до трудової активності, під якою розуміється його спроможність до творчої, продуктивної праці, до опанування нових знарядь праці, технології та способів трудової діяльності, до вдосконалення своєї професійної майстерності, інноваційної діяльності тощо. Таким чином, носієм кадрового забезпечення, враховуючи стадії його формування, розвитку, використання, є персонал підприємства без обмеження його вікових рамок, освітнього рівня розвитку, професіоналізму та кваліфікації.

 

Література:

 1. Крушельницька О.В. Управління персоналом / О.В. Крушельницька, Д.П. Мельничук. – К. : Кондор, 2003. – 296 с.
 2. E-slovnik: Тлумачний словник української мови [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eslovnik.com/search/search/? search=%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0% BF%D0%B5%D1%87%%B5%D0%BD
 3. Белая Н.В. К вопросу о понимании кадрового обеспечения АПК на современном этапе / Н.В. Белая // Ползуновский альманах.– 2011. – № 4/2. – С. 249–253.
 4. Осовська Г.В. Управління трудовими ресурсами / Г.В. Осовська, О.В Крушельницька. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 304 с.
Category: 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п | Added by: olrebak
Views: 490 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 14
Guests: 14
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz