П'ятниця, 19.10.2018, 10:10
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п

Entries in category: 11
Shown entries: 1-10
Pages: 1 2 »

Sort by: Даті · Назві · Rating · Коментарям · Завантаженням · Переглядам

К. В. Буяр

Науковий керівник: д.е.н., проф. Семів Л. К.

Університету банківської справи (м. Київ)

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНА ПОЛІТИКА ПОШУКУ ТА НАБОРУ ПЕРСОНАЛУ НА ПРИКЛАДІ КОНЦЕРНУ DEUTSCHE BAHN AG

 

Підвищення конкурентоспроможності фірми на ринку праці забезпечується рядом заходів. При цьому вагому роль відіграють заходи з пошуку та набору персоналу. У статті наведено засади пошуку та набору персоналу у концерні Deutsche Bahn AG, що забезпечують йому високий рівень конкурентоспроможності на ринку праці.

 

Повышение конкурентоспособности фирмы на рынке труда обеспечивается рядом мероприятий. При этом важную роль играют меры по поиску и набору персонала. В статье приведены основы поиска и набора персонала в концерне Deutsche Bahn AG, обеспечивающие ему высокий уровень конкурентоспособности на рынке труда.

 

There are a lot of measures that provide improving of the competitiveness of firms in labor market. Methods of the recruitment play also a significant role. This article presents the fundamentals of recruitment processes in Deutsche Bahn AG, which provide it a high level of competitiveness in the labor market.

 

5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п | Views: 135 | Downloads: 0 | Added by: olrebak | Date: 16.10.2015 | Comments (0)

О.О. Літвін

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

кадровий аудит: сутність та види

 

В статті розглянуто наукові підходи до визначення сутності кадрового аудиту. Охарактеризовано види кадрового аудиту.

 

В статье рассмотрены научные подходы к определению сущности кадрового аудита. Охарактеризованы виды кадрового аудита.

 

In article scientific approaches to determining the nature of audit personnel. Characterized types of personnel audit.


О.В. Козар

Науковий керівник к.е.н., доцент О.А. Харун

Хмельницький національний університет

 

кадрове забезпечення підприємства: сутність, структура та фактори впливу

 

В статті розглянуто сутність та структуру кадрового забезпечення підприємства. Наведено характеристику впливу групи факторів на кадрове забезпечення: соціально-економічних; професійно-кваліфікаційних; економіко-географічних; природно-біологічних; політико-правових; демографічних; ідейно-моральних; науково-технічних.

 

В статье рассмотрены сущность и структуру кадрового обеспечения предприятия. Приведена характеристика влияния группы факторов на кадровое обеспечение: социально-экономических; профессионально-квалификационных; экономико-географических; естественно-биологических; политико-правовых; демографических; идейно-нравственных; научно-технических.

 

In the article the essence and structure of staffing companies. The characteristic of the impact on staffing factors: socio-economic; professional qualification; economic and geographic; natural biological; political and legal; demographics; ideological and moral; science and technology.


Т.О. Шатова

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Етапи формування стратегії міжнародної конкурентоспроможності для сільськогосподарських підприємств україни

 

Викладено та проаналізовано основні етапи формування стратегії конкурентоспроможності при виході сільськогосподарських підприємств на міжнародні ринки.

 

Изложены и проанализированы основные этапы формирования стратегии конкурентоспособности при выходе сельскохозяйственных предприятий на международные рынки.

 

Above and analyzes the main stages of the competitiveness strategy when leaving farms to international markets.


І.Є. Рок

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

Теоретичні основи формування міжнародної конкурентоспроможності

 

Проаналізовано теоретичні основи формування ефективної системи управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємств.

 

Проанализированы теоретические основы формирования эффективной системы управления международной конкурентоспособностью предприятий.

 

The theoretical basis for the formation of an effective system of international competitiveness of enterprises.

 


В.В. Бондаренко

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка

 

зовнішні та внутрішні заходи підвищення рівня міжнародної конкурентоспроможності підприємств

 

В статті розглянуто та проаналізовано основні зовнішні та внутрішні заходи, які першочергово впливають на рівень міжнародної конкурентоспроможності вітчизняних підприємств.

 

В статье рассмотрены и проанализированы основные внешние и внутренние меры, которые в первую очередь влияют на уровень международной конкурентоспособности отечественных предприятий.

 

The paper considers and analyzes the major internal and external measures that primarily affect the level of international competitiveness of domestic enterprises.


В.О. Шилін

Науковий керівник – к.е.н., доцент О.В. Мандич

Харківський національний технічний університет

сільського господарства імені Петра Василенка

 

проблемні питання при управлінні міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних аграрних підприємств

 

В статті розглянуто та проаналізовано основні негативні моменти, які впливають на формування системи управління міжнародною конкурентоспроможністю аграрних підприємств.

 

В статье рассмотрены и проанализированы основные негативные моменты, которые влияют на формирование системы управления международной конкурентоспособностью аграрных предприятий.

 

The article considers and analyzes the main negative points that affect the formation of the system of international competitiveness of agricultural enterprises.


Животченко В.В.

Науковий керівник: д.е.н., професор Левкіна Р.В.

Харківський національний університет сільського господарства

імені Петра Василенка

 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ РЕГІОНІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА ЗРОСТАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

 

В статті проведено аналіз рівня конкурентоспроможності регіонів України та визначено ті, що характеризуються найвищими та найвищими показниками. Зроблено висновок про можливість зростання рівня конкурентоспроможності економіки країни на зовнішніх ринках тільки за умов використання наявних та потенційних конкурентних переваг регіонів.

 

В статье проведен анализ уровня конкурентоспособности регионов Украины и определены те, которые характеризуются высокими и самыми высокими показателями. Сделан вывод о возможности роста уровня конкурентоспособности экономики страны на внешних рынках только при использовании имеющихся и потенциальных конкурентных преимуществ регионов.

 

The article analyzes the competitiveness of Ukraine's regions and identifies those that are characterized by the highest performance and highest. The conclusion about the possibility of increase in the economy's competitiveness in foreign markets only if the use of existing and potential competitive advantages of the regions.

 


Н.О. Шквиря

к.е.н, доцент кафедри маркетингу

Таврійський державний агротехнологічний університет

 

СТРАТЕГІЯ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНИХ підприємств

 

Визначено сутність стратегії диверсифікації виробництва. Обґрунтовано впровадження стратегії диверсифікації аграрними підприємства для підвищення конкурентоспроможності та прибутковості діяльності на ринку.

 

Определена сущность стратегии диверсификации производства. Обосновано внедрение стратегии диверсификации аграрными предприятия для повышения конкурентоспособности и эффективности их деятельности.

 

The essence of strategy diversification is defined. Implementation of the strategy of agricultural enterprises diversification to improving competitiveness and profitability of the market is grounded.

 


Т.О. Логвиненко

Науковий керівник к.е.н., асистент Романюк І.А.

Харківський національний технічний університет

сільського господарства ім. Петра Василенка

 

ШЛЯХИ РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ В МІЖНАРОДНОМУ СТАНОВИЩІ

 

Проаналізовано сучасний стан і тенденції аграрного виробництва в Україні. Запропоновано шляхи вирішення актуальних проблем розвитку агропромислового сектору України.

 

Проанализировано современное состояние и тенденции аграрного производства в Украине. Предложены пути решения актуальных проблем развития агропромышленного сектора Украины.

 

Analyzed the current status and trends of agricultural production in Ukraine. Proposed ways of solving the urgent problems of development of agroindustrial sector of Ukraine.

 


1-10 11-11
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 56
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz