Понеділок, 21.05.2018, 14:08
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ
20.10.2015, 08:04

УДК 338 .615                                                                                                                                                              

В. Л. Колос

Науковий керівник к.е.н., доцент Д. М. Васильківський

Хмельницький національний університет

 

МІСЦЕ МІЖНАРОДНОГО БІЗНЕСУ У ГЛОБАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

 

             Проаналізовано місце міжнародного бізнесу в глобальній економіці , визначено етапи його розвитку у світовій економіці. Визначено головні поняття глобалізації та її етапи.

 

             Проанализировано место международного бизнеса в глобальной экономике, определены этапы его развития в мировой экономике. Определены основные понятия глобализации и ее этапы.

 

             Analyzed the place of international business in the global economy, the stages of its development. The basic concept of globalization and its stages.

 

             Постановка проблеми. Міжнародний бізнес можна визначити як ділову взаємодію фірм різних форм власності або їх підрозділів, які знаходяться в різних країнах, головною метою яких є одержання прибутку за рахунок вигод і переваг ділових міжнародних операцій. 

             Метою дослідження є визначення етапів розвитку міжнародного бізнесу та його місця у глобальній економіці.

             Основний матеріал дослідження. Слід виділити чотири етапи розвитку міжнародного бізнесу:

             1. Комерційний (1500 - 1850 рр.). Початок періоду великих географічних відкриттів і закінчення серединою 19 ст. Передумовою розвитку міжнародного бізнесу на цьому етапі виступає пошук вигод, пов’язаних з торгівлею колоніальними товарами в Європі. Ризики залишались достатньо високими, проте можливість отримання прибутків, що набагато перевищували затрати, залучала в цей самий перший міжнародний бізнес все нові і нові групи підприємців. Паралельно розвивався сектор бізнес- сервісу, що слід ототожнювати з формуванням інститутів міжнародного бізнесу – від інвестиційного і страхового до інфраструктур. Вагомий імпульс отримала промисловість європейських країн: від суднобудування і металообробки до переробки заморської сировини. Основними країнами розвитку міжнародного бізнесу на цьому етапі виступають Англія, Нідерланди, Іспанія, Німеччина, Франція. Принципова відмінність міжнародного бізнесу визначається двома обставинами: - жорсткий вплив взаємовідносин країн на можливість і ефективність ведення бізнесу між фірмами; - підтримка, яку уряд країни надає власним підприємцям в їх зарубіжній діяльності. 5 Значення комерційного етапу для міжнародного бізнесу характеризується зростанням актуальності питань: - чи є економічний сенс переносити підприємницьку активність і ризики із національного середовища за рубежі держави і чи можуть бути оцінені раніше відповідні прибутки чи збитки? - від яких основних чинників залежить прийняття таких рішень? - наскільки є вільним бізнес у своїх рішеннях і діях від політики держави, чи може він розраховувати на її підтримку? - що необхідно враховувати, передбачати і здійснювати під час ділових операцій на зарубіжних ринках в інтересах забезпечення довгочасної прибутковості цих операції і безпеки їх ведення?              2. Експансії (1850-1914 рр.) Передумовою розвитку цього етапі виступає остаточне оформлення і структуризація колоніальних імперій на фоні бурхливого розвитку європейських країн, а пізніше США, викликаного промисловою революцією початку 19 ст. і наступними досягненнями технологічного розвитку. Перехід від вивозу екзотичних заморських товарів до видобутку сировини і систематичного плантаційного господарства в колоніальних регіонах як більш вигідних і економічно перспективних сфер зарубіжного бізнесу. Конкурентні переваги розвинутих європейських держав ґрунтувались на дешевій сировині, що вироблялась в колоніях. Це спонукало необхідність надходження інвестицій у розвиток колоніальної сировинної індустрії. Одночасно зростала роль державного колоніального управління: захисту колоній від зовнішньої загрози і збереження самого колоніального режиму вимагали від метрополій узгоджених дій влади і національного бізнесу на території колонії. Оскільки в нього почали залучатись маси робітників- туземців, а вивіз в колонії кваліфікованої робочої сили із метрополій був економічно невигідним, то гостро встали питання урахування місцевих культурних особливостей, освіти і соціальних проблем місцевого населення. Етап розвитку виробничих підприємств і філій за кордоном, міжнародного фінансового сервісу, міжнародного транспорту. 6 Визначились головні мотиви міжнародного бізнесу: - використання більш ефективних ресурсів; - розширення ринків збуту; - нові напрями застосування вільних фінансових ресурсів; - використання сприятливих умов місцевого законодавства.

             3. Концесій (1914-1945 рр.) Характеризується якісною зміною ролі найбільших компаній, які оперували на колоніальних ринках. Відбувається формування на концесійних підприємствах місцевого персоналу середньої ланки, яких спеціально навчали. Значення етапу концесій для міжнародного бізнесу характеризується підготовкою бази для самовизначення колоніальних і напівколоніальних країн в економічному аспекті. З іншого боку, такі явища, як інтернаціоналізація світового ринку робочої сили і загострення суперництва на світових ринках сировини, напівфабрикатів і готових виробів, головні учасники якого прагнуть придбати конкурентні переваги, використовуючи можливості все більш складної структури міжнародного бізнесу, означали просунення не лише до наступної ери національних держав, але й до глобалізації бізнесу в цілому.

             4. Національних держав (1945-1970 рр.) Два головних напрямки розвитку міжнародного бізнесу: - по-перше, становлення і розвиток десятків нових національних держав, що отримали на концесійному етапі розвинутий економічний базис і кадрово- технологічну структуру. - по друге, всі недоліки колоніального господарського розвитку: від монопродуктових економік до тяжких фінансових проблем. Незалежні держави проводили активний пошук ринків збуту традиційних продуктів експорту і були активними реципієнтами для будь-яких інвестицій. Це стало поштовхом розвитку міжнародних ринків капіталу, появі і розвитку ряду нових фінансових інструментів, зростанню сфери міжнародного аудиту та консалтингу. Просування національної економіки до ефективного виробництва і сфери послуг потребує певного комплексу, що називається "пакет розвитку", що включає: 7 - технології, - капітал, - інформації, - кваліфікацію і компетентність персоналу, - консалтингову підтримку та ін. Фактори розвитку міжнародного бізнесу на цьому етапі: - по-перше, рівень міжнародності бізнесу фірми залежить від глибини її залучення в бізнес у зарубіжній країні; - по-друге, міжнародність залежить від рівня культурної подібності країн; Етап національних держав дав поштовх поширення міжнародного бізнесу на весь світ, в якому перестали існувати закриті системи. Одночасно міжнародний бізнес вийшов на новий рівень розвитку і потребував нову систему управління.

              5. Глобалізації (починаючи з 70 рр. 20 ст.) Період революційних технологічних змін, за якими йдуть економічні, соціальні і політичні зміни. Комп’ютерна революція і значний розвиток телекомунікацій змінили всі традиційні технології шляхом виведення їх на новий рівень.

             Одним з найвищих етапів глобалізації виступає глобалізація світового фінансового простору, яка є найбільш динамічною складовою загального процесу глобалізації. Особлива увага приділяється розвитку міжнародного бізнесу, що дозволяє перейти до якісно нового етапу функціонування фінансового ринку. Банківська система є гарантом фінансової безпеки держав, її залежність від кон'юктури на світових ринках робить її більш чутливою до глобальних фінансових кризових явищ.

             Глобалізація – посилення взаємозалежності національних економік, переплетення соціально-економічних процесів, що відбуваються у різних регіонах світу і спонукають фірми до пошуку кращих умов діяльності. До рушійних сил глобалізації можна віднести подолання нерівномірного розміщення сировинних і енергетичних ресурсів, природно-кліматичні і економіко-географічні відмінності, що зумовлюють територіальний поділ праці,  спеціалізацію країн,  наростання відкритості ринків і міжнародних відносин та прискорення темпів технологічних нововведень і виведення винаходів на ринок.

             Глобалізаційні процеси в світовій економіці впливають на розвиток міжнародного бізнесу та несуть неоднорідний характер. До риси міжнародного бізнесу ми можемо віднести такі поняття, які напряму залежать від глобалізаційних процесів, а саме:  доступність і всеосяжність, етапність розвитку, фінансіалізація та кладний взаємозв’язок національного і інтернаціонального бізнесу. В цілому, міжнародний бізнес історично і логічно виникає внаслідок розвитку й поглиблення міжнародного поділу праці та формування світового ринку.  Його можна визначити як ділову взаємодію фірм різних форм власності або їх підрозділів, які знаходяться в різних країнах, головною метою яких є одержання прибутку за рахунок вигод і переваг ділових міжнародних операцій. 

             "Міжнародний бізнес - це підприємницька діяльність, пов'язана з використанням капіталу в різноманітних формах і переваг підвищеної ділової активності; здійснюється з метою отримання прибутку і поширюється на міжнародну економічну сферу". Він включає будь-які господарські операції, що здійснюються двома і більше країнами. Такі ділові взаємовідносини можуть виникати на рівні як приватних, так і державних організацій. У разі участі приватних компаній у міжнародному бізнесі господарські операції, як правило, здійснюються з метою одержання прибутку. Діяльність фірм, які мають державну форму власності, не завжди орієнтовані на прибуток. Економічна сутність міжнародного бізнесу має визначатися у площині його як явища і процесу міжнародних економічних відносин.

             Як явище міжнародних економічних відносин міжнародний бізнес - це форма взаємодії суб'єктів міжнародної економічної діяльності, спрямована на одержання вигод від трансграничного співробітництва. Як процес міжнародний бізнес є проявом специфічного виду взаємодії суб'єктів, який характеризується певною структурою, технікою, умовами й правилами ведення, а також наслідками та результатами, що досягаються у процесі даного виду взаємодії і тільки через цей вид.

             З розвитком процесів інтернаціоналізації форми міжнарод­ного бізнесу змінюються від простих (міжнародна торгівля) до складних (міжнародні корпорації з прямими іноземними інвести­ціями).

             Інтернаціоналізація бізнесу – поєднання зусиль національних і міжнародних компаній різних країн у здійсненні ділових операцій. Багатонаціональні або мультинаціональні компанії, корпорації (МНК) – це такі організації, що роблять бізнес у двох або більше країнах, тобто здійснюють значні ділові операції і мають інтереси на ринках іноземних країн.

             Висновки. На засадах проведеного узагальнення сучасних методів регулювання міжнародного бізнесу та контролю процесів глобалізації та інтернаціоналізації запропоновано механізм функціонування міжнародного бізнесу на засадах організаційно-економічних заходів, спрямованих на усунення перешкод у його розвитку та підвищенню глобалізаційних процесів.

 

Література:

                1. Дениелс, Радеба Ли. Международный бизнес: внешняя среда и международные операции. Пер. з англ. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. ситем, менеджменту і бізнесу, 2000. – 452 с.

                2. Кан Э.А. Введение в мировую экономику: уч. пособие / Э. А. Кан, В. И. Чекин., - М.: МПСИ, 2002. – 80 с.

                3. Козырев В.М. Основы современной економики: учебник. – М.: Финансы и статистика., 1998. – 368 с.

                4. Мировая економика: введение во внешнеэкономическую деятельность: уч. пособие / Под ред. Шуркалина А.К., Цыпина Н.С. – Львів.: Логос, 2000. – 248 с.

Category: 4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед | Added by: olrebak
Views: 622 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz