Неділя, 20.05.2018, 12:51
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств.

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЗАВОД «ТЕМП»)
08.10.2015, 11:09

УДК 339                                                                                                                                                     Н.Б. Паславська

Науковий керівник к.е.н, доц. Д.М.Васильківський

                                                                    Хмельницький національний університет

 

ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА МІЖНАРОДНИХ РИНКАХ (НА ПРИКЛАДІ ПАТ «ЗАВОД «ТЕМП»)

 

Аналізується конкурентоспроможність підприємства ПАТ «Завод «ТЕМП», основні проблеми її становлення, проведений фінансовий стан підприємства, висуваються чинники становлення конкурентоспроможності підприємства,  запропоновані основні шляхи покращення конкурентоспроможності підприємства на міжнародному ринку.

 

Анализируется конкурентоспособность предприятия ОАО «Завод« ТЕМП », основные проблемы ее становления, проведенное финансовое состояние предприятия, выдвигаются факторы становления конкурентоспособности предприятия, предложены основные пути улучшения конкурентоспособности предприятия на международном рынке.

 

Сompetitiveness of public company «Zavod «Temp» and main problems of its formation are analyzed, financial position of enterprise is held, factors enterprise competitiveness are given,  main ways to improve enterprise competitiveness in the international market are proposed.

 

Вступ. Досягнення підприємством конкурентоспроможного статусу безпосередньо пов’язане з просуванням ним своїх товарів до конкретної групи споживачів і прямо залежить від повноти задоволення їх запитів. Конкурентоздатність продукції є наслідком функціонування конкурентоспроможного підприємства. Для забезпечення конкурентоздатності продукції необхідним є ефективне управління факторами, умовами та причинами, що визначають якість продукції, витрати виробництва й досягнення максимального споживчого ефекту.

Актуальність даної теми. На сучасному етапі економічного розвитку України проблема підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства набуває все більшої актуальності. Адже за умов розвитку зовнішньої торгівлі, підсилення процесів інтеграції країни в міжнародні організації загострюється конкурентна боротьба як на внутрішньому, так і на світовому ринку. Для виживання та досягнення домінуючих позицій лідера в галузі необхідно вдосконалити процес управління конкурентоспроможністю продукції підприємства, активно нарощувати конкурентні переваги, постійно досліджувати і аналізувати як внутрішнє, так і зовнішнє середовище підприємства, а отже бути гнучким і швидко реагувати на всі зміни.

Мета дослідження  полягає  у запропонуванні шляхів підвищення конкурентоспроможності продукції та проведенні її аналізу на прикладі підприємства ПАТ «Завод «ТЕМП» на міжнародному ринку. 

Основний матеріал дослідження. Конкурентоспроможність можна визначити як спроможність деякого класу об'єктів (товар, підприємство, країна) займати визначену ринкову нішу. Конкурентоспроможність характеризує ступінь відповідності окремого класу об'єктів визначеним ринковим потребам: пропозиції (товару) - попиту на нього, підприємства - можливості забезпечити конкурентні переваги, країни - соціально-економічній моделі розвитку [3, c.7].

Слід зазначити, що конкурентоспроможність підприємства - це здатність виробляти й реалізовувати швидко, дешево, якісно, продавати в достатній кількості, при високому технологічному рівні обслуговування. Конкурентоспроможність підприємства - це можливість ефективно розпоряджатися власними й позиковими ресурсами в умовах конкурентного ринку.

Конкурентоспроможність підприємства є результатом його конкурентних переваг по всьому спектру проблем управління. Критерієм конкурентоспроможності підприємства є рівень продаж і стабільне місце на ринку. Можливість підприємства конкурувати на певному товарному ринку безпосередньо залежить від конкурентоспроможності його продукції [4, c.234].

Для того, щоб визначити наскільки успішним є підприємство на ринку, необхідно регулярно проводити його оцінку конкурентоспроможності.

Визначальними принципами оцінювання конкурентоздатності продукції, застосування яких дозволяє підвищити точність оцінки та врахувати інтереси учасників ринку, є наступні:

а) рівень конкурентоздатності виробів є поняттям відносним і може визначатись лише в результаті порівняння його з подібним товаром підприємств-конкурентів;

б) рівень конкурентоздатності даного товару слід пов’язувати з конкретним ринком, оскільки ідея абсолютної конкурентоздатності є хибною (при оцінюванні рівня конкурентоздатності товару підприємству необхідно обмежуватись тим сегментом ринку, на який ставиться найбільший наголос при просуванні своїх товарів);

в) рівень конкурентоздатності є величиною, що визначається в певний момент часу [2, c.63 ].

Оцінку конкурентоспроможності продукції виконують зіставленням параметрів аналізованої продукції з параметрами бази порівняння. Від вибору бази порівняння в значній мірі залежить правильність результату оцінки конкурентоспроможності й прийняття рішення. Базою порівняння можуть виступати потреба покупців, величина необхідного корисного ефекту, конкуруючий товар, гіпотетичний зразок, а також група аналогів.

Порівняння здійснюється за групами технічних і економічних параметрів. При оцінці конкурентоспроможності використовуються диференціальний і комплексний методи оцінки [1, c.221].

Проведення фінансового аналізу ПАТ «ТЕМП» та узагальнення його результатів показало, що підприємство перебувало у стадії фінансової кризи у 2013 році, яка проявлялася в розбалансованості діяльності підприємства та обмежених можливостях впливу його керівництва на фінансові відносини. Така ситуація визначилася неплатоспроможністю, знаходженням ПАТ «ТЕМП» у неприбутковій зоні, хоча саме підприємство має достатній потенціал для успішного функціонування. З позиції фінансового менеджменту кризовий стан ПАТ «ТЕМП» полягав в його нездатності здійснювати фінансове забезпечення поточної виробничої діяльності. Така ситуація визначає необхідність проведення фінансового оздоровлення підприємства. Проте у 2014 році підприємство змогло не тільки пристосуватись і навчитись працювати в жорстких умовах ринкової економіки, а й  створило певні умови для зростання реальних доходів. Підприємство зуміло протистояти кризовому стану і вивести свої показники на вищий рівень, покращити обсяги виробництва продукції і вийти на конкурентну позицію. Про це свідчить зростання показників.

Таблиця 1

Інформація про найбільш впливових конкурентів з основної продукції [6]

 

Найменування продукції

Найменування конкурента

Країна походження конкурента

Ступінь конкуренції

незначний вплив

середній вплив

значний вплив

Спецiальне технологiчне обладнання

Хмельницький завод СТО

Україна

 

X

 

Як видно із табл.1 основним конкурентом в Україні виступає Хмельницький завод СТО. Ступінь конкуренції є середнім. Основними видами продукцiї, яку виробляє ПАТ «ТЕМП»  є : пецтехнологiчне обладнання для виробництва друкованих плат;  обладнання для сiльськогосподарського виробництва (вузли, агрегати); котли опалювальнi; iнша продукцiя машинобудування та металообробки; товари народного споживання. На пiдприємствi виробляється спецтехнологiчне обладнання . Основним ринком збуту такого обладнання є Росiя, а основними клiєнтами є радiотехнiчнi заводи. Особливiстю розвитку цього напрямку є те, що Хмельницький ПАТ «ТЕМП»  був монополiстом виробництва спецтехнологiчного обладнання , тобто єдиним заводом в Радянському Союзi .Тому основними каналами збуту такої продукцiї є iнформацiя та зв'язки мiж радiотехнiчним заводами Росiї та ПАТ «ТЕМП».

Особливiстю продукцiї ПАТ «ТЕМП», особливо спецтехнологiчного обладнання є те, що ця продукцiя пiдлягає ремонту та замiнi окремих вузлiв, якi виходять з ладу. Продукцiя конкурентiв (захiдних фiрм Нiмеччини, Iталiї, Англiї) такому ремонту не пiдлягає, а потребує замiни всього комплекту обладнання. Крiм того, продукцiя ПАТ «ТЕМП» дешевша в порiвняннi з продукцiєю захiдних фiрм i бiльш придатна для умов нашого виробництва. Але продукцiя програє перед захiдними фiрмами по дизайну, компактностi та оснащеннi електронними та автоматичними приладами [6].

Щодо продукцiї сiльськогосподарського виробництва, то для ПАТ «ТЕМП» по виробництву ВВА основним конкурентом є Тернопiльський комбайновий завод, який випускає i комбайни, i збиральнi агрегати до них, i можуть запропонувати покупцям комплект збиральної технiки, а не окремий агрегат, як це може зробити ПАТ «ТЕМП». Бородянський завод «БОРЕКС» також є виробником викопуючих агрегатiв для збирання цукрових бурякiв. Агрегати, що виробляються на «БОРЕКС» однотипнi з продукцiєю ПАТ «ТЕМП», але зважаючи на те, що вони не є основною продукцiєю фiрми «БОРЕКС» мають нижчу цiну. Також на «БОРЕКС» налагоджена система спiвробiтництва як в Українi, так i в Росiї по обслуговуванню та ремонту даного виробу. Отже, конкуренцiю складають багаточисленнi фiрми країни та закордоннi фiрми.

Велику роль при впровадженні міжнародної стратегії розвитку відіграють зовнішньоекономічні зв’язки підприємства. Величина зовнішньоекономічної діяльності є показником успішності діяльності та розвитку підприємства. ПАТ «Завод «ТЕМП» постачає якісне високотехнологічне обладнання для промислових підприємств України, Росії, ряду європейських та інших країн. Підприємство експортує товари в Австрію, Німеччину, та  Росію, а імпортує товари з Литви. ПАТ «Темп» експортує та імпортує металеві вироби.

Зовнішньоторговельні операції протягом 2012-2014 років збільшувалися. В 2013 році відбувся спад експорту та імпорту продукції підприємства. 2014 рік характеризувався пожвавленням зовнішньої торгівлі.

Як видно із рис.1. головними партнерами виступають дві країни. Це Росія та Литва.  У 2013 році найбільше імпортувалося продукції з Росії – 74,5%, у 2012 році також з Росії – 65,2%, а у 2014 році з інших країн – 62,1%. Частка імпорту з Росії зменшилася у 2014 році порівняно із 2013 роком.

 

Рис. 1. Географічна структура імпорту, % [6]

 

Аналіз географічної структури експорту підприємства продемонстровано у табл. 2.

Таблиця 2

Географічна структура експорту, тис грн [6]

Показники

Рік

Темпи зростання, %

2012

2013

2014

2011/2010

2012/2011

Німеччина

-

10,32

-

-

-

Росія

-

-

135,10

-

-

Туркменістан

-

-

14,00

-

-

 

Дані таблиці свідчать, що у 2014 році обсяги експорту продукції з  закордонними партнерами збільшилися у  порівнянні із попередніми роками. Найбільше експортується продукції до Росії – 135,10 тис грн у 2014 році.

Отже, провівши аналіз розвитку виробництва машинобудівної продукції ПАТ «Завод ТЕМП», можна відзначити, що переломним став саме 2013 рік, який характеризувався значним скороченням реалізації машинобудівної продукції, зменшенням чисельності працівників та оплати праці в машинобудівній галузі, спадом експорту та імпорту продукції.

Досліджено, що більшість показників є незадовільними, до того ж у динаміці погіршувалися. Така ситуація зумовлена, перш за все дією чинників зовнішнього і внутрішнього середовища, які негативно вплинули на розвиток галузі, серед яких найбільш критичними є: високий ступінь зносу устаткування, дефіцит власних фінансових ресурсів, низький рівень диверсифікації виробництва, висока вартість виробничих ресурсів, недостатній рівень зовнішніх та внутрішніх інвестицій, висока вартість кредитних ресурсів тощо. В сьогоднішніх умовах господарювання дія перелічених чинників значно підсилюється фінансово-економічною кризою,  що панує в країні та світі.

Проте Хмельницьке ПАТ «Завод ТЕМП», за підсумками минулого року збільшило обсяги виробництва у 2,2 раза порівняно з 2013 роком.  Наполегливі зусилля заводчан належним чином оцінили майбутні інвестори і партнери в Україні та за кордоном. І хоча завод вимушений був позбутися значних виробничих площ, на плаву не тільки залишився, а й поступово розширював географію збуту оновленого та звичного асортименту своєї продукції.

Торік, наприклад, ПАТ «ТЕМП» здійснив неабиякий ривок, освоївши виробництво одразу п’яти нових для себе видів обладнання. До речі, нових і для вітчизняного машинобудування. Зокрема, найсучасніших очисних споруд для гальваніки, які дозволять здійснювати технологічний процес практично без відходів, тобто екологічно чистим, а відтак безпечним та менш витратним. Це була неабияка заслуга заводських конструкторів і технологів, які вдало поєднали сучасні закордонні новації з власними розробками. Це обладнання, котре не має аналогів на території СНД, заводчани уже встигли запустити в експлуатацію на підприємствах Санкт-Петербурга, Києва, Білої Церкви, Хмельницького тощо.  Є замовлення з інших міст України і Росії [6].

Чітко усвідомивши на практиці, що тільки з високою якістю своєї продукції можна конкурувати з іншими виробниками, на ПАТ «ТЕМП»  послідовно модернізують обладнання. Так, минулого року була придбана сучасна дробометна установка, котра нині забезпечує потрібну високу якість поверхні виробів для фарбування. На черзі встановлення новітньої установки для найякіснішого полімерного покриття. Триває робота з оновлення старого парку верстатів, придбання нового обладнання, оптимізації виробничих площ та їх найраціональнішого використання. Попередні напрацювання у цьому сприяли зміцненню старих зв’язків і появі нових потужних партнерів на території України. Так, до списку звичної співпраці з підприємствами Києва, Коростеня, Кременчука, Білої Церкви, Запоріжжя, Шепетівки, Літина та інших міст, додалися нові адреси: Рівне та Луцьк. На заводі нині пишаються співпрацею з унікальним для України та країн СНД рівненським підприємством «Агроресурс», яке виготовляє найсучасніше опалювальне обладнання.

Підприємство потребує інвестицій у виробництво та обладнання, оскільки дана продукція може бути високорентабельною на міжнародному ринку, якою вона була 5 років назад (підприємство входило у п’ятірку найпотужніших виробників діоксиду титану). Підприємство має низьку ціну на продукцію і буде конкурентоспроможним. На діяльність підприємства також впливають і політичні чинники, зокрема бажання держави продати державне підприємство у приватні руки разом з його боргами. Тобто майбутній інвестор має погасити борги підприємства перед кредиторами та державою і запустити рентабельне виробництво ключових продуктових ліній.

Стійкий економічний розвиток будь-якого підприємства неможливий без усебічного використання суб’єктами господарювання інноваційних чинників, які в сучасному світі стали основним джерелом формування конкурентних переваг [7].

Отже, для підвищення конкурентоспроможності ПАТ «Завод «ТЕМП» на українському та міжнародному ринках необхідно здійснити такий комплекс заходів:

 • нівелювати дію слабких сторін підприємства;
 • розробити ефективну маркетингову програму, маркетингову та конкурентну стратегії;
 • покращувати рівень якості продукції;
 • розробити ефективні цінові, комунікаційну та збутову стратегії просування продукції підприємства;
 • активізувати процеси модернізації технологій і обладнання шляхом залучення інвестицій;
 • впроваджувати активні дії для скорочення собівартості продукції і зменшення цін на неї;
 • втілювати результати інтелектуальних розробок у всі сфери діяльності підприємства.

Висновки. Отже, на Хмельниччині машинобудування є одним з основних видів промислової діяльності. Одним із основних машинобудівних  підприємств Хмельницької області є ПАТ « Завод ТЕМП».  Підприємство  виготовляє продукцію не лише для потреб народного господарства, а й для експорту у країни СНД, Європи та Азії. Визначено,що ПАТ « Завод ТЕМП»  розвивалося протягом років і зайняло конкурентну позицію на міжнародному ринку. Визначено, що ПАТ «ТЕМП» необхідно більшу частину продукції продавати на зовнішніх ринках. Це збільшить обсяги продажів підприємства. Для цього необхідно розширювати зв’язки з іноземними покупцями продукції підприємства. Сучасне управління якістю продукції ПАТ «ТЕМП» повинне безпосередньо орієнтуватися на характер потреб, їх структуру й динаміку; ємність і кон’юнктуру ринку; стимули, обумовлені економічною й технічною конкуренцією, характерні для ринкових взаємин.

Література

 1. Клименко С.М. Управління конкурентоспроможністю підприємства: навч. посіб. / С.М. Клименко, О.С. Дуброва, Д.О. Барабась, Т.В. Омельяненко., А.В. Вакуленко. - К.: КНЕУ, 2006. - 527 с.
 2. Рожков В.О. Оцінка резервів зростання конкурентоспроможності підприємства / В.О. Рожков // Економічний простір: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2013. - № 21. - С. 220-226.
 3. Гарачук Ю.О. Підвищення ефективності діяльності підприємства за рахунок управління конкурентоспроможністю/О.Ю. Гарачук // Актуальні проблеми економіки. – 2014. - №2. – С. 60-65.
 4. Іванов Ю.Б. Конкурентні переваги підприємства: оцінка, формування та розвиток / Ю.Б. Іванов, П.А. Орлов, О.Ю. Іванова; НАН України, Науково-дослідний центр індустріальних проблем розвитку. - Харків: ІНЖЕК, 2008. - 352 с.Лилик І.В. Ринок маркетингових досліджень в Україні: експертна оцінка та аналіз / І.В. Лилик// Маркетинг в Україні. – 2013. – № 3. – с.7.
 5. Рибакова О.В. Конкуренція і конкурентоспроможність: економічна сутність та фактори підвищення / О.В. Рибакова // Науковий вісник Академії муніципального управління. Серія «Економіка». - 2012. - № 7. - С. 155-161
 6. ПАТ «Завод «Темп» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://temp-mash.com.ua/
 7. Рябенко Г.М.  Шляхи покращення фінансового стану підприємства /Всеукраїнський науково-виробничий журнал «Інноваційна економіка» 2012. Вип. 7. // Національна бібліотека України ім. В.І. Вернадсь-кого. [Електронний ресурс]. Режим доступу:http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2012_7/105.pdf

 

Category: 3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. | Added by: olrebak
Views: 878 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 12
Guests: 12
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz