Неділя, 20.05.2018, 12:49
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці

ВПЛИВ ТНК НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ
13.10.2015, 16:23

Сіроока К.О.

Науковий керівник к.е.н, доцент ПухальськаЯ.П.

Хмельницький національний університет

 

ВПЛИВ ТНК НА РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ: ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ

 

У статті розглянуто особливості розвитку та сучасний стан ТНК. Визначено динаміку находжень прямих інвестицій в Україну. Досліджено історію виникнення та розвитку ТНК у світовій та вітчизняній практиці. Розкрито основні переваги та недоліки діяльності транснаціональних корпорацій щодо України. Розроблено та викладено основні рекомендації покращення інвестиційного клімату в країні.

 

В статье рассмотрено особености развития и современное состояние ТНК. Изучено динамику поступления прямых инностранных инвестиций в Украину. Исследовано историю возникновения и развития ТНК в мировой и отечествинной практике. Разкрыто основные преимущества и недостатки деятельности транснациональных корпораций в Украине. Разработанно и выложено основные рекомендации улучшения инвестионного климата в стране.

 

This paper is devoted to the study features of the development and current status of transnational corporations. Defined the dynamics of the foreign direct investment in Ukraine. History of creation and development MNC in the world and domestic practice were explored. Clarified the main advantages and disadvantages of transnational corporations concerningUkraine. Main recommendations for improving the investment climate in the country were developed.

 

Мета статті: дослідження функціонування ТНК в кризових умовах та їх впливу на розвиток економіки України. Визначення перспективних напрямів взаємодії ТНК та економічної системи держави.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню сутності ТНК та особливостям їх функціонування та впливу на національні економічні системи присвячено чимало праць зарубіжних та вітчизняних вчених, зокрема таких:   Д. Дайкер, Дж. Даннінг, О.А. Беззубченко, В.М. Кочетков, Л. Молчанова, В.М. Мотриченко, М.П. Овчарук [2], С.О. Якубовський та ін.

Т. Орєхова у своїй монографії окреслює потенціал транснаціоналізації економіки України, О. Рогач у своїй праці “Міжнародні інвестиції” зазначає переваги розміщення прямих інвестицій, шляхи поліпшення інвестиційного клімату України.

Значним внеском у дослідження різних аспектів формування та діяльності ТНК, у тому числі їх взаємодії з країнами перехідної економіки також є праці вітчизняних учених Ю. Пахомова, В. Будкіна, В. Рокочої,             М. Рубцової, Д. Лук’яненка, В. Сіденка, А. Кредісова, А. Поручника, Є. Панченка, І. Бланка, М. Дудченка,             В. Білошапки, О. Білоруса, А. Пересади, А. Філіпенка, А. Румянцева.

Проте за сучасних умов (обвал гривні, військові дії на сході України) залишаються не повністю дослідженими проблеми функціонування світових ТНК в Україні та їх вплив на вітчизняну економіку.

Основний матеріал дослідження. У сучасних умовах транснаціоналізація – це якісно новий етап інтернаціоналізації господарського життя, що є процесом посилення зовнішньоекономічної діяльності в результаті глобальних операцій ТНК. Транснаціональні корпорації – корпорації, які мають дочірні підрозділи будь-яких організаційно-юридичних форм чи сфер діяльності у двох або більше країнах та здійснюють загальну координацію діяльності своїх зарубіжних підрозділів (Конференція 62 ООН з торгівлі та розвитку (ЮНКТАД)) [1].

Основними ознаками ТНК є:

– здійснення виробництва товарів або послуг, не менше ніж у 6 країнах;

– частка іноземних працівників становить не менше ніж 25%;

– структура активів складає не менше ніж 25% капіталовкладень за кордоном;

– річний обсяг не менше 1 млрд дол.;

– обсяг реалізації товарів за межами головної материнської компанії складає не менше 20 %;

– єдина стратегія управління розвитку національних підприємств, які входять в організаційну структуру ТНК [2, с. 3]

Швидке поширення ТНК стало характерною особливістю другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. У світовій економіці нині нараховується 82000 ТНК та їх філіалів. На ТНК припадає 50 % світової торгівлі та 67 % зовнішньої торгівлі, також 80 % винаходів і ліцензій.

Доменами найбільших ТНК в основному є держави із сильними, стабільними економіками, такі як: США, Великобританія, Німеччина, Китай, Японія, Франція та ін. На територіях промислово розвинутих держав розміщено понад 80 % материнських компаній і близько 33 % філій іноземних доменів, у країнах, які розвиваються, відповідно 19,5 % і майже 50 %, у постсоціалістичних – близько 0,5 % і 17 % [3].

Розвиток іноземного інвестування в Україні розпочався одночасно з отриманням суверенітету нашої країни у 1991 р., коли економіка країни стала відкритою для іноземних інвесторів. Цей період характеризується хаотичним створенням спільних підприємств без чіткого визначення їхніх прав та відповідальності, через повну відсутність нормативно-правової бази. Спільні підприємства створювалися тільки на підставі взаємної довіри між партнерами і, як правило, використовувалися іноземними партнерами для просування своєї продукції на ринок України або для доступу до її дешевих сировинних ресурсів. З розробкою та створенням правового поля для іноземного інвестування та початком процесів приватизації розпочалася друга, якісно нова стадія іноземного інвестування. У цей період свої інтереси до ринку України проявляють потужні всесвітньо відомі ТНК – Nestle, Procter&Gambel, Coca-Cola, Samsung, LG та ін.

 

Таблиця 1

Найбільші ТНК, які вклали інвестиції у дочірні компанії,

філіали і спільні підприємства в Україні у 2014 р. [4]

 

 

Корпорація

Країна

Галузь

Обсяги вкладень, млн. грн

1

McDonald’s

Corporation

США

Харчова промисловість

198,3

2

Nestlé S.A.

 

Швейцарія

Харчова промисловість

178,5

3

British American

Tobacco

Велика Британія

Тютюнова промисловість

166,8

4

British Petroleum

 

Велика Британія

Нафтогазова промисловість

142,6

5

Procter&Gamble

 

США

Хімічна промисловість

135,1

6

Shell

 

Нідерланди

Нафтогазова промисловість

124,9

7

Coca-Cola

 

США

Харчова промисловість

121

8

Unilever

Великобританія

Нідерланди

Харчова промисловість та побутова хімія

115,5

9

PepsiСo

 

США

Харчова промисловість

112,3

 

Мотивація рішення про діяльність ТНК у тій чи іншій країни визначається її стратегічними планами. Теоретичним підґрунтям можливості реалізації стратегічних цілей ТНК є розроблена модель Даннінга і Портера, яка дістала назву «Електричної парадигми чи парадигми ОLІ». Згідно з цією теорією при прийнятті рішення щодо іноземного інвестування ТНК мають приділяти увагу наявності виконання трьох основних умов: 1. О (owner ship specific advantages) – особисті переваги фірми, це пов’язано з можливістю отримання прибутків від створення власного виробництва за кордоном, освоєння нових сировинних ринків.

2. L (location c specific variables) – перевага розташування, яка стосується умов країни-реципієнта, пільгове оподаткування, сприятливий інвестиційний клімат, висококваліфікована та дешева робоча сила, тощо.

3. І (internalization incentive advantages) – перевага інтерналізації, що стосується можливості засвоїти ринок за рахунок переносу виробничих філій в іншу країну, якщо це є більш економічно доцільним, ніж виробництво на місцевому ринку. Існування та характер взаємодії різної конфігурації переваг ОLІ має здатність змінюватися з плином часу та визначає подальший характер стратегії ТНК на зарубіжному ринку. При наявності тільки першої переваги стратегія ТНК має експортний характер. Оцінивши свої можливості та наявні переваги, ТНК визначає свій подальший стратегічний план, якщо існують передумови інтералізації, то фірма, ймовірно, ухвалить рішення до здійснення прямих іноземних інвестицій [5].

Аналіз діяльності ТНК в Україні дає можливість виявити ряд позитивних та негативних чинників, що впливають на економіку країни. До позитивних чинників можна віднести:

1) Покращення виробничої бази України. Виробництво іноземними компаніями на території країни товарів та послуг призводить до побудови нових підприємств, модернізації або розширення існуючих.

2) Впровадження досягнень науково-технічного прогресу в країні. Імпорт технологій в країну дозволяє покращити якість продукції, підвищити її рівень конкурентоздатності на світових ринках і, як наслідок, сприяє зростанню експорту. Поява товарів та послуг з прогресивними характеристиками спонукає вітчизняних товаровиробників підлаштовуватись під кон’юнктуру ринку. За певних обставин інноваційні технології дозволяють покращити умови праці робітників та екологічну ситуацію в країні.

3) Сприяння реструктуризації економіки. Діяльність ТНК знаходиться у тісному взаємозв’язку з кон’юнктурою світової економіки, яка визначає попит і пропозицію на товари та послуги. Функціонування міжнародних компаній на території України призвело до зміни у структурі видів економічної діяльності. В першу чергу значного розвитку набули сектори економіки, які пов’язані з харчовою та тютюновою промисловістю, торгівлею, фінансами, енергетикою та телекомунікаціями, тобто з галузями зі швидким оборотом капіталу й забезпеченими ринками збуту.

4) Посилення процесів інтернаціоналізації і глобалізації. Функціонування транснаціональних корпорацій в Україні призводить до активізації залучення вітчизняної економіки у світові процеси та вихід на нові ринки товарів та послуг.

Недоліки діяльності транснаціональних корпорацій в Україні тісно пов’язані з наявними переваги для країни. До основних недоліків можна віднести:

1) У багатьох випадках транснаціональні корпорації використовують українську економіку як сировинну базу, передаючи українським партнерам не відповідні їхньому рівню розвитку технології з жорсткими обмеженнями на продаж.

2) Ведення бізнесу у видах економічної діяльності, які вигідні міжнародним компаніям, а не економіці України. Поряд з активною діяльністю ТНК у галузях зі швидким оборотом капіталу й забезпеченими ринками збуту спостерігається недостатній рівень інвестицій у інші, дуже важливі для української економіки, види економічної діяльності.

3) ТНК демонструють свою соціальну відповідальності в Україні, проте на практиці дуже часто порушуються певні права національної робочої сили, використовуються недоліки українського законодавства у сфері охорони навколишнього середовища і ін.

4) Міжнародні компанії уникають сплати податків шляхом внутрішнього переливу капіталу в країни з нижчим рівнем оподатковування. У 2012 р. Державна податкова служба Україні порушила питання щодо вирішення проблем з ухиленням податків національними та міжнародними компаніями через механізми трансферного ціноутворення [6].

5) Спроможність ТНК впливати на ціноутворення в країні, що призводить до поглинання або банкрутства вітчизняних виробників, а також робить залежною українську економіку від діяльності міжнародних компаній [7].

             

Таблиця 2

Прямі іноземні інвестиції в економіку України за 1995–2014 рр.

(на початок року млн дол. США) [8]

 

Рік

Прямі іноземні інвестиції в Україну

Темпи приросту обсягу іноземних інвестицій

1995

483,5

-

1996

896,9

85,5

1997

1438,2

60,4

1998

2063,6

43,5

1999

2810,7

36,2

2000

3281,8

16,8

2001

3875

18,1

2002

4555,3

17,6

2003

5471,8

20,1

2004

6794,4

24,2

2005

9047

33,2

2006

16890

86,7

2007

21607,3

27,9

2008

29342,7

36,7

2009

35616,4

20,6

2010

40053

12,5

2011

44806

11,9

2012

50333,9

12,3

2013

55296,8

9,9

2014

58156,9

5,2

 

Як ілюструє нам табл. 2, динаміка обсягів залучених іноземних інвестицій не має чіткої тенденції, найбільший пік активності іноземних інвесторів спостерігається у 1996 та 2006 рр. (темпи приросту 85,5 та 86,7% відповідно). За останні два роки відбувся рекордний спад іноземної інвестиційної активності, найнижчі показники темпів приросту іноземних інвестицій за 2013 р. – 9,9% та 2014 р. – 5,2%. За даними доповіді ООН «Інвестиції у світі-2014», у 2013 р. через високі політичні ризики в Україні обсяг прямих іноземних інвестицій скоротився удвічі – до 3 млрд 800 млн дол. Однією з причин стало виведення інвесторами низки активів, особливо з банківського сектора.

Статистичний аналіз галузевої структури прямих іноземних інвестицій за 2012 р. свідчить про збереження високої зацікавленості іноземних інвесторів до видів економічної діяльності з високою капіталізацією прибутків, таких як переробна промисловість – 25,9%, торгівля – 11, фінансова діяльність – 29,6, операції з нерухомим майном – 16,6%. На жаль, поза увагою іноземних інвесторів лишаються наукомісткі галузі, частка прямих іноземних інвестицій в них склала лише 1%.

За регіональними уподобаннями іноземних інвесторів незмінно лишаються пріоритетними промислово розвинуті регіони та м. Київ (табл. 3).

 

Таблиця 3

Прямі іноземні інвестиції за регіонами у 2013 р. (млн дол. США)

 

Регіон (область)

Прямі іноземні інвестиції в регіонах

Частка регіону в загальному

обсязі

Україна

54462,4

100,0

Області

 

 

Вінницька

245,4

0,5

Волинська

361,2

0,7

Дніпропетровська

8351,8

15,3

Донецька

2981,6

5,5

Житомирська

363,8

0,7

Закарпатська

407,2

0,7

Запорізька

1144,2

2,1

Івано-Франківська

642,5

1,2

Київська

1927,

3,5

Кіровоградська

103,7

0,2

Луганська

838,5

1,5

Львівська

1634,8

3,0

Миколаївська

259,9

0,5

Одеська

1629,5

3,0

Полтавська

242,8

1,7

Рівненська

296,9

0,5

Сумська

374,4

0,7

Тернопільська

64,6

0,1

Харківська

2170,4

4,0

Херсонська

245,2

0,5

Хмельницька

208,6

0,4

Черкаська

884,1

1,6

Чернівецька

64,3

0,1

Чернігівська

105,3

0,2

м.Київ

26592,1

48,8

 

Таким чином, підсумовуючи вплив ТНК на економіку України, можна зазначити їх позитивний та негативний вплив.

До позитивного впливу ТНК на економіку України належать:

- значне вливання капіталовкладень в економіку України;

- створення додаткових робочих місць та підвищення кваліфікації робітників;

- збільшення податкових надходжень до бюджету країни;

- пожвавлення внутрішньої торгівлі в середині країни, насичення ринку високоякісними товарами та послугами;

- впровадження інновацій, ноу-хау та найновіших розробок, модернізація підприємств;

- поширення міжнародних стандартів ведення виробництва.

Водночас, існує і негативний вплив діяльності ТНК на вітчизняну економіку:

- держава стає фінансово залежною від стратегії діяльності ТНК;

- ТНК впливають на уряди країн, диктуючи правила гри на ринку;

- корпорації впливають на уряд, відстоюючи власні інтереси, викачуючи природні та трудові ресурси;

- придушують та знищують національних виробників, які мають низьку конкурентоспроможність продукції на світовому ринку;

- використовують небезпечне та шкідливе виробництво для власного збагачення, не відновлюють родючість ґрунтів тощо.

Для подолання негативних наслідків діяльності ТНК українському уряду необхідно:

- ухвалити законодавчі акти в яких було б чітко прописано межі та контроль за діяльністю ТНК;

- здійснити модернізацію вітчизняних підприємств, підвищуючи конкурентоспроможність вітчизняної продукції, сфер та галузей;

- вкладати фінансові ресурси у власне виробництво і не залежати від діяльності закордонних ТНК;

- створювати сприятливий інвестиційний та бізнес-клімат для залучення інвестицій та удосконалювати вітчизняне законодавство.

Висновок. Отже, можна сказати, що ТНК на сьогоднішньому етапі розвитку світового господарства відіграють важливу роль. Адже, вони впливають на економіки приймаючих країн, прискорюють науково-технічний процес, інтернаціоналізацію господарського життя, залучаються ПІІ, відкривається доступ до фінансових ресурсів ТНК, інтеграція до світових економічних процесів, доступ до зовнішніх ринків. При цьому вплив ТНК на розвиток національної економіки України є досить значним і неоднозначним. Враховуючи позитивні та негативні аспекти, уряду необхідно розробити гнучкі, адаптовані до поточної ситуації механізми регулювання їх діяльності з метою збереження національних інтересів з одночасним нарощуванням обсягів іноземного інвестування, які є вкрай необхідними для розвитку економіки України. Пріоритетним завданням, також, має бути  сприяння підвищенню конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках. І за рахунок інвестиційних ресурсів ТНК забезпечити розвиток вітчизняних товаровиробників.

 

 

Література

 1. Офіційний сайт Конференції ООН з торгівлі та розвитку [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://unctad.org.
 2. Овчарук М.П. Особливості поширення та впливу ТНК на економіку України [Електронний ресурс] / М.П. Овчарук, В.М. Мотриченко // Фінансовий простір. – 2013. – № 3. – С. 61–67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Fin_pr_2013_3_10.pdf
 3. Транснаціональні корпорації: особливості інвестиційної діяльності [Текст] : навч. посіб. /                      С.О. Якубовский та ін. ; ред.: С.О. Якубовський, Ю.Г. Козак. — К. : ЦУЛ, 2011. — 472 с.
 4. 200 крупнейших компаний Украины [Електронний ресурс]. — Режим доступу : http://forbes.ua/ratings/2
 5. Хоменко І. Б. Особливості інвестиційної діяльності ТНК в Україні / І. Б. Хоменко // Зовнішня торгівля: право та економіка – 2008. – № 1 – С. 71-78.
 6. Офіційний сайт Кабінету Міністрів України – www.kmu.gov.ua
 7. Македон В.В. Формат взаємодії транснаціональних корпорацій та реального сектора національної економіки України [Електронний ресурс]. — Режим доступу:                                          http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/bmnef/2012_1_1/25.pdf
 8. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua
 9. Беззубченко О.А. Оцінка діяльності іноземних ТНК в Україні [Електронний ресурс] / О.А. Беззубченко // Вісник Маріупольського державного університету. Сер.: Економіка. – 2011. – Вип. 1. – С. 50–56. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Vmdu_ek_2011_1_10.pdf
 10. Самусенко Д.Н. Общие и региональные особенности процессов прямого инвестирования в современном мировом хозяйстве [Электронный ресурс] / Д.Н. Самусенко // Фундаментальные исследования. – 2014. – № 3–4. – Режим доступа: http://cyberleninka.ru/article/n/obschie-i-regionalnye-osobennosti-protsessov-pryamogo-investirovaniya-v-sovremennom-mirovom-hozyaystve

 

 

Category: 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці | Added by: olrebak
Views: 5106 | Downloads: 0 | Rating: 5.0/1
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz