Неділя, 27.05.2018, 00:28
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці

ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ
08.10.2015, 10:38

УДК 336.71(477)

Ж. М. Бліщ

Науковий керівник, к. е. н., доц. М. В. Сороківська

Львівська комерційна академія

 

ШЛЯХИ ЗРОСТАННЯ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ БАНКІВ

 

Запропоновано основні шляхи підвищення капіталізації вітчизняних банків, серед яких: зростання банківського капіталу шляхом реінвестування прибутку, додаткова емісія акцій, злиття і поглинання.

 

Предложены основные пути повышения капитализации отечественных банков, среди которых: рост банковского капитала путём реинвестирования прибыли, дополнительная эмиссия акций, слияние и поглощение.

 

The basic ways to increase the capitalization of domestic banks are suggested, among them: the growth of bank capital by reinvesting profits, the additional issue of shares, merger and acquisition.

 

Постановка проблеми. Наростання процесів глобалізації дедалі активніше впливає на розвиток ринкової системи господарювання, включаючи нові механізми управління капіталом, вартістю, власністю. За останні роки в міжнародній практиці досить широкого визнання набуває показник капіталізації. За рівнем капіталізації міжнародні аналітичні центри нама­гаються оцінювати розвиток національної економіки окремих країн. Використовується цей показник і як критерій при оцінці конкурентоспроможності суб’єктів господарювання. Високий рівень капіталізації суб’єктів господарювання вважається важливою компонентою у формуванні позитивного іміджу підприємств, компаній на фінансових ринках.

Недостатній рівень капіталізації багатьох українських банків і нераціональна структура їх капіталу не дозволяють сьогодні банкам істотно розширити асортимент банківських продуктів і послуг для юридичних осіб і населення, що зумовлює появу невиправдано високої вартості ведення бізнесу. В умовах сьогодення економіка України потребує кредитів, а через обмеженість свого капіталу банки не можуть генерувати кредитні ресурси, необхідні для підтримки належних темпів економічного зростання. Якщо не вирішувати проблему нарощування рівня капіталу в банківській системі, то вона стримуватиме економічне зростання.

Мета дослідження. Дане дослідження направлене на визначення шляхів зростання капіталізації вітчизняних банків з врахуванням особливостей функціонування фінансового ринку України, економічної та політичної ситуації в державі.

Основний матеріал дослідження. Капіталізація – це комплекс дій, спрямованих на реальне збільшення обсягу капіталу банку шляхом реінвестування отриманого прибутку, залучення грошових коштів та їх еквівалентів ззовні, а також за рахунок концентрації та консолідації.

Поточний рівень капіталізації банківської системи не повною мірою забезпечує вимоги для зростання вітчизняної економіки. Обсяг капіталу вітчизняних банків є недостатнім для розв’язання проблеми інтеграції вітчизняної банківської системи зі світовим фінансовим простором, що пояснюється незначним його рівнем відносно обсягу капіталу банків розвинених країн світу.

Можна виділити основні напрямки капіталізації, які здійснюються банками: нарощування банківського капіталу шляхом реінвестування прибутку, отриманого у результаті своєї діяльності; залучення банком коштів на умовах субординованого боргу; вихід банків на первинний та вторинний ринок цінних паперів; концентрація капіталу банків за рахунок злиття і поглинання; залучення іноземного капіталу в банківську сферу. З метою забезпечення рівня капіталізації банківської системи Національний банк України вживає заходів нормативного характеру, які примушують банки підвищувати рівень капіталу.

Емісія нових акцій зумовлює зростання капіталу першого рівня за умови, що емітовані акції викуповуються за вищою ціною, ніж їх номінал. Додатковий випуск акцій призводить до зменшення впливу окремих акціонерів. Однак при цьому існує ймовірність виникнення асиметрії інформації між акціонерами та керівництвом банку, що у свою чергу може призвести до зниження цін на акції банку, а звідси – до зниження вартості банку. Щоб уникнути асиметрії інформації, менеджмент банку повинен провести збори акціонерів, на яких слід охарактеризувати сучасний стан банку, проблеми, що виникли, а та­кож мету здійснення випуску акцій. При цьому необхідно запропону­вати викупити акції спочатку існуючим акціонерам, а також передбачити варіант виплати дивідендів не у грошовій формі, а у ви­гляді акцій.

На сучасному етапі розвитку банківської системи України для вирішення актуальних проблем підвищення капіталізації є злиття та поглинання банків. Злиття та поглинання банків призводить до: розширення спектра банківських послуг; освоєння нових ринків; поліпшення репутації банків; уникнення банкрутства окремого банку, що дискредитує банківсь­ку систему країни в цілому; збільшення частки банку на ринку окремих послуг; можливості залучення кваліфікованих кадрів; захисту від недобросовісної конкуренції; зниження витрат і собівартості банківських послуг. Отже, злиття та поглинання дозволять українсь­ким банкам вирішити найбільш актуальну проблему низької капіталі­зації банківської системи України.

Реально в Україні спостерігалося приєднання менших банків до більших із припиненням функціонування менших банків. Більша частина банків, що зникла з вітчизняного ринку банківських послуг, - малі. Необхідно зазначити, що нарощування капіталу банків за рахунок об’єднання може розв’язати проблему отримання мінімального обсягу капіталу в окремих банках, але в цілому сума капіталу банківської системи не збільшиться.

Зростання зацікавленості у виході на фінансовий ринок зовнішніх інвесторів відкриває значні перспективи розвитку банків, однак об’єктами уваги є насамперед міцні банки з розгалуженою мережею філій, розвиненою клієнтською базою й усталеним іміджем стійкої фінансової установи. Тому очевидно, що на більшість українських малих і середніх банків найближчим часом не очікується масового напливу іноземних інвестицій. Низький рівень розвитку фондового ринку України, малодоступність зрозумілих і достовірних оцінок надійності банків і результатів їх діяльності, невисока ліквідність і незначна дохідність їх акцій, а також корпоративні стратегії не заохочують малі підприємства і населення до участі в акціонерному капіталі банків.

Висновки. Підвищення рівня капіталізації банківської системи є важливим фактором динамічного розвитку фінансового сектору України. Капіталізація значною мірою визначає надійність банку, його потенціал проводити активні операції, особливо після того, як вітчизняна економіка зазнала негативного впливу кризових явищ. Високий рівень капіталізації банків виступає гарантом стабільності національної валюти, забезпечує інвестиційну діяльність комерційних банків та гарантує фінансову стійкість банків при нестабільності фінансової системи.

Основними напрямками зростання капіталізації вітчизняної банківської системи і підвищення ефективності функціонування банківського капіталу в умовах глобалізації, серед яких: приведення вітчизняного банківського законодавства у відповідність з європейським, дотримання основних положень Базель ІІ з урахуванням існуючого стану економіки, збільшення розміру капіталу з метою зміцнення і посилення вітчизняної банківської системи та подальшої інтеграції вітчизняних банківських структур у світову банківську систему, збільшення розміру капіталу за рахунок залучення міжнародного капіталу, створення ефективного механізму державного регулювання розміру капіталу, підвищення ефективності діяльності банків та забезпечення ефективної дивідендної політики, реорганізація банків та створення банківських об’єднань, розширення банківських послуг шляхом впровадження новітніх банківських технологій.

 

Література

 1. Васюренко О. В. Банківський менеджмент : навч. посібник / О. В. Васюренко. - К. : Вид. центр Академія, 2011. - 320 с.
 2. Вожжов С. П. Ресурсозберігаючий потенціал банківської системи як чинник підвищення її ліквідності та стабільності / С. П. Вожжов // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. - 2011. - № 2(11). - С. 162-166.
 3. Розенберг Д. Словарь банковских терминов / Д. Розенберг. - М. : ИНФРА-М, 1997. - 360 с.
 4. Тиркало  Р. І. Капіталізація банківської системи України: сучасний стан, проблеми, шляхи та перспективи зростання : монографія / Р. І. Тиркало, Н. М. Ткачук; - Тернопіль : Терноп. нац. екон. ун-т., 2010. - 328 c.
Category: 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці | Added by: olrebak
Views: 792 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
 • Official Blog
 • uCoz Community
 • FAQ
 • Textbook
 • Copyright MyCorp © 2018
  Hosted by uCoz