Неділя, 27.05.2018, 00:29
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці

РОЗВИТОК ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ
20.10.2015, 08:02

УДК 39

Н.В. Цецура

  Науковий керівник ст. викладач М. І. Дзюба

Хмельницький національний університет

 

РОЗВИТОК ТРАНСФЕРУ ІННОВАЦІЙНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ

 

Стаття присвячена аналізу сучасного стану технологій, які використовуються в Україні, їх віку та перешкод на шляху впровадження нових технологічних розробок у промисловість. Міжнародний обмін технологіями та науковими розробками, трансфер інтелектуальних досягнень є однією з ознак сучасних глобалізаційних процесів.

 

Статья посвящена анализу современного состояния технологий, которые используются в Украине, их возраста и препятствий на пути внедрения новых технологических разработок в промышленность. Международный обмен технологиями и научными разработками, трансфер интеллектуальных достижений является одним из признаков современных глобализационных процессов.

 

The article is dedicated to the current state of technologies which is used in Ukraine, their age and challenges of implementation of the new technological developments in the industry. The main sign of modern global processes is international transfer of technologies, scientific solutions and intellectual advances.

 

Постановка проблеми. В останні роки для України формуються кардинально нові перспективи економічного росту у зв’язку з активними євро-інтеграційними процесами. Досягнення високого економічного рівня країни, отримання лідируючих позицій на конкурентному ринку можливе лише завдяки інноваційній діяльності та розвитку промислових підприємств. Економіка розвинених країн найчастіше носить інноваційний характер, що говорить про ефективне використання нових знань та досягнень науково-технічного потенціалу. Поступово інноваційний тип економічного розвитку превалює у стратегіях розвитку великих корпорацій та підприємств.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. В Україні перші публікації з інноваційної тематики на початку 1990-х років представили такі науковці як Ю. Бажал, А. Гальчинський, В. Геєць, В. Семиноженко та ін. Сьогодні інноваційну тематику досліджують Н. Іванова, І. Макаренко, В. Пономаренко, Л. Федулова, Л. Шаповалова та ін., що внесли вагомий внесок у розвиток теоретико-методологічних положень інноваційної діяльності, формування НІС.

Постановка завдання. Метою цього дослідження є аналіз рівня сучасних технологій, які використовуються в промисловості України, виявлення актуальних проблем у сфері трансферу інноваційної продукції та розгляд можливостей їх вирішення.

Результати дослідження. За останній час розрив між створенням новітніх технології та їх упровадженням у промисловість істотно скоротився, і країни, які здатні швидко й ефективно їх використовувати, забезпечують створення більшої доданої вартості, якісне зростання національного доходу, появу нових робочих місць і завоювання ринків технологій. Однак в Україні через слабку взаємодію науки та бізнесу трансфер технологій не знайшов свого належного розвитку, тому промислове використання перспективних наукових розробок істотно затримується (рис. 1) або вони зовсім не комерціалізуються. Через це країна втрачає можливість реалізації стратегії нарощування інноваційного потенціалу на пріоритетних напрямах НТП, що загрожує закріпленням у країні екстенсивної моделі розвитку економіки [1].

    Як підкреслено державним комітетом статистики [3], більшість підприємств, які застосовують технологічні процеси, середній вік яких не перевищує 5 років, працюють у сфері виробництва харчових продуктів і напоїв. Найбільш застарілі технології, що використовуються в переробці нафтопродуктів, виробництві металевої та неметалевої продукції (рис. 2).

 

Результативність функціонування національної інноваційної системи в Україні можна представити статистичними даними про Впровадження інновацій на промислових підприємствах (табл. 1)

За 2000-2014 рр. кількість підприємств, що впроваджували інновації зменшилась на 675 од., попри поступове їх зростання з 2003 р. Показник питомої ваги промислових підприємств, що впроваджували інновації знизився у 2013 році  до 19,7%,  що нижче порогового значення (25%) і набагато нижче від аналогічного показника розвинених країн (70-80%) [3].

Висока питома вага кількості впроваджених нових видів продукції у 2004-2005 pp. пояснюється різницею в методиці розрахунку зазначеного показника, який у 2011 р. підвищився. При зниженні за досліджуваний період кількості впроваджених видів технологічних процесів, протягом 2007-2014 pp. – їх питома вага теж не зростає. Тобто характеристика інноваційної діяльності в Україні вказує на відсутність розвитку національної інноваційної системи, стабільної стратегії розвитку країни, що викликає нестабільність та ситуативність розвитку інноваційних чинників економічного зростання. Загалом показники інноваційно-технологічного розвитку реального сектора економіки залишаються протягом останніх років майже стабільними. Це підкреслює існуючу закономірність щодо значущості стабілізуючої ролі інноваційних чинників в економічному розвитку.

Таблиця 1

Впровадження інновацій на промислових підприємствах

 

В Україні відсутня сучасна законодавча база та єдиний керівний орган з питань трансферу технологій.

У кожній високо розвинутій країні є державний чи політичний орган, що регулює ринок технологій в інтересах держави. В США - це Національна агенція в сфері трансферу технологій, що здійснює контроль і вдосконалення законодавства. Найпотужнішою системою трансферу технологій є система США, щорічний дохід якої перевищує 100 млрд. дол. , тоді як дохід автомобільної промисловості США сягає лише 60–80 млрд. дол.

Звісно, для розвитку країни необхідно подолати зазначені негативні тенденції. Необхідно вдосконалити законодавчу базу у сфері трансферу технологій і розробку державної політики в сфері комерціалізації результатів інтелектуальної діяльності, активізувати розвиток інфраструктури українського ринку технологій шляхом формування основних ринкових механізмів і залучення підприємств до роботи з існуючою інтелектуальною власністю.

Вкрай необхідно за участю державного фінансування сформувати національну систему трансферу технологій, важливими ланками якої мають стати регіональні центри трансферу технологій і центри науково-технічної та економічної інформації. Саме на основі таких центрів необхідно сформувати

національну інфраструктуру. Нині функціонують лише три регіональні центри: Київський, Львівський і Харківський [2].

17 червня 2009 р. було схвалено концепцію розвитку національної інноваційної системи. Основна діяльність національної інноваційної системи бачиться у напрямах:

– створення конкурентоспроможного вітчизняного сектора наукових досліджень і розробок та забезпечення умов для його розширення;

– розвитку інноваційної інфраструктури (що передбачає створення умов для трансферу технологій і підвищення ефективності охорони прав інтелектуальної власності);

– створення ефективної системи державної підтримки модернізації економіки на основі технологічних інновацій у напрямі підвищення рівня інноваційної культури суспільства [4].

Висновки. В результаті аналізу економічної та статистичної інформації виявлено основні вітчизняні проблеми в сфері трансферу технологій. Унаслідок низької ефективності державної науково-технічної та інноваційної політики й непослідовності в її проведенні спостерігається тенденція до подальшого відставання України в технологічному розвитку від розвинутих країн світу, наслідком чого є зниження рівня конкурентоспроможності національної економіки.

Можна зробити висновок, що однією з головних причин, які гальмують розвиток трансферу технологій, є відсутність попиту на відповідні науково-технічні розробки з боку держави та приватного сектора.

З метою формування попиту на новітні технології необхідно розвивати в Україні сучасну національну індустрію венчурного капіталу.

Література:

1. Закон України “Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій” // Відомості

ВРУ вiд 10.11.2006. – 2006. – № 45. – С. 1479, ст. 434.

2. Архієреєв С.І. Розвиток трансферу технологій як необхідна передумова інтеграції України у світову

економіку [Електронний ресурс] / С.І. Архієреєв, Т.В. Тарасенко. - URL: http://www.niss.gov.ua/Monitor/

Oktober/7.htm.

3. Державний комітет статистики України [Електронний ресурс]. – URL:http://www.ukrstat.gov.ua.

4. Концепція розвитку національної інноваційної системи, постанова КМУ від 17.06.2009 № 680?р

[Електронний ресурс] // Державне агентство України з інвестицій та інновацій. – URL: http://

www.in.gov.ua/index.php?lang=ua&get=55&law_id=290.

5. Марченко Т.В. Залучення України в процеси міжнародної науково-технічної інтеграції

[Електронний ресурс] / Т.В. Марченко // Економічний простір. – 2009. – №22/1 – С. 32–37. –URL: http:/

/www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Ekpr/2009_22/1/marchenko.pdf

Category: 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці | Added by: olrebak
Views: 290 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 1
Guests: 1
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz