Неділя, 20.05.2018, 12:50
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ
13.10.2015, 16:39

УДК 519.21:681.142

В. В. Польова, к.е.н., викладач кафедри економіки

Харківський національний університет будівництва та архітектури

 

ОСНОВНІ ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ВІРТУАЛІЗАЦІЇ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

 

В статті розглянуто передумови актуалізації переходу бізнес-відносин у глобальний віртуальний простір. Автором визначено та класифіковано основні переваги та недоліки віртуалізації інтелектуального бізнесу, що можуть бути виражені у  економічних, соціальних, техніко-технологічних та організаційних складових і наслідках його діяльності.

 

В статье рассмотрены предпосылки актуализации перехода бизнес-отношений в глобальное виртуальное пространство. Автором определены и классифицированы основные преимущества и недостатки виртуализации интеллектуального бизнеса, которые могут быть выражены в экономических, социальных, технико-технологических и организационных составляющих и последствиях его деятельности.

 

In article prerequisites of updating of transition of the business relations to global virtual space are considered. The author defined and classified the main advantages and shortcomings of virtualization of smart business which can be expressed in economic, social, technical and technological, and organizational components and consequences of its activity.

 

Одним з аспектів, що вказує сьогодні на значне підвищення інтелектуальної насиченості бізнесу є перехід економічних відносин у віртуальний простір. Більшість дослідників [1-3] головним чином пов’язують це явище не з розширенням галузей використання інформаційних технологій, а, навпаки, з прагненням до загальної віртуалізації людського життя, що породжує необхідність створення більш складних та досконалих технологій, програмних продуктів, віртуальних машин, хмарних серверів тощо.

Сьогодні навіть товар як конкретна форма все більше втрачає свою уречевленість, тобто матеріальна оболонка товару стає не цікавою споживачам, якщо вона позбавлена певної віртуальної компоненти: іміджу або бренду, інтелектуального, інформаційного або ідейного наповнення, що реалізуються у комплексі супровідних послуг, нових корисних або прихованих функціональних можливостей товару та інших якостей, наприклад, уявної престижності. Об’єктивно становлення віртуального простору відкриває нові можливості для розвитку торгівлі, маркетингу, ЗМІ, освіти, фінансових та інших послуг.

Під віртуальністю слід розуміти економічну діяльність, яка відбувається або у свідомості людини або в інформаційних системах [3, с. 9]. Перехід до віртуальної економічної діяльності або електронного бізнесу для підприємств будь-якої галузі, в тому числі інноваційних підприємств, об’єктом виробництва та реалізації яких є знання, креативні ідеї, нові технології, інтелектомістка продукція,  перш за все означає освоєння принципів та інфраструктури Інтернет-логістики, зокрема електронного документообігу та електронних платежів, імплементацію в глобальну Інтернет-економіку і, нарешті, формування віртуальної оболонки підприємства, що стало можливим з появою великих дата-центрів. Відзначимо, що віртуалізацію правомірно розглядають [3, с. 9] як рух у напрямку всесвітнього прогресу у вигляді вдосконалення форм та способів організації й ведення господарської діяльності. Однак при цьому не слід забувати, що дані віртуальні форми виступають лише уявними образами дійсно існуючих реальних, базових елементів господарства.

Однією з причин розвитку віртуалізації бізнесу, в тому числі інтелектуального, насамперед є зростання відкритого доступу до глобальної мережі Інтернет з боку споживачів. Лише в Україні, за повідомленням  прес-служби Інтернет асоціації України з посиланням на дані дослідження, проведеного агентством InMind [4] станом на січень-травень 2014 року частка користувачів мережі Інтернет, які відвідали ресурс не менше одного разу за місяць, сягнула 53,4% від загальної кількості населення. В цілому, серед 5000 опитаних українців 58,5% мають вдома доступ до Інтернету. У розвинених країнах світу цей показник ще вищий.

В основі віртуалізації лежить принцип вивільнення інтелектуального бізнесу від не ключових процесів та широке використання аутсорсингу, завдяки чому підприємство стає дійсно мобільним та незалежним (в рамках діючого законодавства). Однак, потрібно пам’ятати, що віртуалізація накладає певні вимоги на взаємовідносини його учасників. Як зазначає О. Поляков [5] функціонування віртуального підприємства можливе лише при повній довірі сторін і 100% -му виконанні ними своїх зобов'язань. Інакше порушення роботи хоч одного елемента призведе до дисбалансу всієї системи, перенавантаження працівників непрофільними обов’язками.

Найбільшою мірою увага підприємств до віртуалізації бізнес-процесів почала проявлятися у кризовий період, коли на перший план вийшли питання економії, зниження загальної вартості управління інфраструктурою. За висновком А. Антича результатом господарської діяльності підприємств, що обрали шлях віртуалізації стало поступове зниження витрат на інфраструктуру до 75% [6, с. 2]. Але не зважаючи на вагомі позитивні наслідки віртуалізації, одночасно вона характеризується специфічним рядом ризиків, загроз та недоліків. Основні переваги та недоліки віртуалізації інтелектуального бізнесу наведені на рис. 1.

 

Рисунок 1 – Класифікація основних переваг та недоліків віртуалізації інтелектуального бізнесу [розроблено автором]

 

Окремо варто розглянути інтелектуальний бізнес,  як бізнес, заснований на наданні послуг розумової, творчої діяльності (юридичної, психологічної, консалтингової, освітньо-виховної). Наприклад, головною перевагою особливо поширених сьогодні он-лайн семінарів, тренінгів, коучингів, вебінарів та інших дистанційних освітньо-виховних заходів є підвищення їх доступності, але для більшості споживачів нажаль, за таких умов втрачається ефект присутності та безпосереднього контакту викладача з учнем.

Ще одним перспективним напрямом інтелектуального бізнесу є розвиток фріланс послуг. Насамперед це дистанційне адміністрування інтернет-проектів, соціальних мереж, виготовлення та наповнення контентом сайтів, блогів, інтернет-магазинів тощо. Взаємний ріст попиту й пропозиції на фріланс послуги з кожним роком зростає, що робить даний вид інтелектуального бізнесу досить привабливим та перспективним, але головним його недоліком є ризик шахрайства: неякісна робота з боку виконавця та не оплата виконаних послуг з боку замовника, за відсутності спеціальних арбітражних комісій, які можуть брати такі угоди на поруки.

Отже, використання у виробництві новітніх технологій передачі та обробки інформації призвело до радикальної зміни в структурі цін більшості товарів, в тому числі інтелектуальних продуктів, а саме до зниження собівартості невиробничих витрат за рахунок розвитку електронних систем управління підприємством, електронного документообігу, діючих цілодобово віртуальних торговельних майданчиків.

В результаті проведеного дослідження можна зробити висновок, що основні переваги віртуалізації інтелектуального бізнесу зосереджені  в економічних та соціальних наслідках його діяльності, а більшість недоліків - в техніко-технологічній та організаційній сферах. Останні можуть бути усунені шляхом удосконалення державного регулювання та програмно-апаратного забезпечення діяльності віртуальних підприємств у сфері інтелектуального бізнесу.

 

Література:

 

1.Забродин А. Ю. Интеллектуальные услуги в бизнесе : справ. пособие / А. Ю. Забродин. – М. : Экономика, 2008. – 634 с.

  1. Иванова Н. В. Электронный бизнес в облаках / Н. В. Иванова, А.В. Жиденко // Интеллектуальные системы на транспорте : сборник материалов II Международной научно-практической конференции. – СПб. : ПГУПС, 2012. – С. 276-279.
  2. Бережнов Г. В. Невидимое предприятие. Виртуализация как направление развития предприятия /    Г. В. Бережнов // Российское предпринимательство, 2003. №9. – С. 9-13.

4.В Україні побільшало користувачів інтернету [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.unian.ua/science/920824-v-ukrajini-pobilshalo-koristuvachiv-internetu.html

5.Поляков А. Виртуализация бизнеса. Продолжение [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.alexanderpolyakov.ru/2007/10/06/virtualizaciya-nuzhna-virtualizaciya-vazhna-prodolzhenie/

6.От виртуальности к непрерывности бизнеса. Интервью с А. Античем // Журнал CIO. Спецвыпуск [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.vmware.com/files/ru/pdf/cio_web.pdf

 

Category: 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці | Added by: olrebak
Views: 884 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz