Неділя, 20.05.2018, 12:50
Welcome Гость | RSS

Кафедра міжнародних економічних відносин

Конференції

Home » Files » Студентська науково-практична конференція 2015 » 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ
21.10.2015, 15:59

УДК 339.9.012                                                                                                                                                                                      

Н.О. Керницька

Науковий керівник к.е.н, доцент Д.М. Васильківський

Хмельницький національний університет

МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ТЕХНОЛОГІЙ

У статті проаналізовано різноманітні способи реалізації товарів та послуг. Досліджено розвиток від первинної ідеї до  впровадження у масове виробництво технологій, які як правило називаються венчурним бізнесом. Розглядається теорія життєвого циклу технології та науково-технічне співробітництво, як форма відносин, яка передбачає взаємодію фірм двох або декількох країн при проведенні науково-технічної діяльності.

 

В статье было проанализировано разнообразные способы реализации товаров и услуг. Исследовано развитие технологий от первоначальной идеи до массового производства, которое как правило называется венчурным бизнесом. Рассматриваться теория жизненного цикла технологий и научно-технического сотрудничества как форма отношений, которая предполагает взаимодействие фирм двух или нескольких стран при проведении научно-технической деятельности.

 

The article analyzes the various ways of selling goods and services. the development of technology from the initial idea to mass production, which is usually called a business of venture, is learnt. the theory of technology and scientific cooperation as a form of relationship that involves the interaction of two or more firms of conducting scientific and technological activities іs considered.

 

Актуальність. Для розробки промислової технології або впровадження нового продукту у сучасне промислове виробництво потрібні промислові лабораторії, конструкторські бюро, технологічні підрозділи. У зв’язку з цим поглиблюється поділ праці між індивідуальними винахідниками, що пропонують нові нетрадиційні ідеї, мілкими і середніми інноваційними компаніями, що доводять ці ідеї до стадії практичного застосування, і крупними корпораціями, що забезпечують використання нової технології у масовому виробництві.

Постановка проблеми. Найпоширенішим способом реалізації свого продукту для незалежного винахідника або мілкого бізнесу є продаж винаходу промисловій компанії, зацікавленій в освоєнні нововведень у виробництво. Таким чином, ринкова структура на початковому етапі відтворювального циклу технології характеризується, з одного боку, великою кількістю дрібних інноваційних фірм і індивідуальних винахідників, що генерують нові технічні ідеї і прагнуть продати свої науково-технічні результати. З другого боку знаходиться велика кількість крупних промислових компаній, готових придбати найбільш перспективні з них для застосування у власному виробництві шляхом скупки патентів і ліцензій, контрактації мілких фірм на умовах субпідряду, найму володіючого технологією спеціаліста або придбання підприємства, де вона успішно використовується.

Основний матеріал дослідження.  Значну роль у здійсненні зв’язку між різними учасниками процесу відтворення технології відіграють посередницькі фірми. Вони є необхідним атрибутом розвинутих ринків технології. Їх значення полягає в тому, що вони:

- обслуговують науково-технічний обмін;

- сприяють підвищенню швидкості поширення нововведень в економіці;

- сприяють збільшенню віддачі від капіталовкладень в НДДКР.

Крім посередницьких фірм елементом інфраструктури, що сприяє поширенню нових технологій, є розширення практики проведення різних виставок, ярмарок, на яких винахідники і мілкий інноваційний бізнес можуть продемонструвати свої досягнення в різних галузях знань[4].

Трансформація науково-технічного досягнення від первинної ідеї до впровадження у масове виробництво технології здійснюється, як правило, венчурним бізнесом.

Венчурні інвестиції небезпечніші вкладень в уже існуюче і зростаюче підприємство, так як вони пов’язані із наступними основними ризиками:

- високий ступінь технічної невизначеності у створенні продукту;

- технологічно досконалий продукт може не відповідати ринковому попиту;

- управлінська команда може не мати кваліфікації або досвіду.

Ці додаткові ризики виправдовуються тим, що реалізація науково-технічного проекту, що є об’єктом вкладень, спочатку оцінюються як високорентабельні.

Сутність венчурного бізнесу як високо ризикованої і потенційно високоприбуткової діяльності визначає наступні особливості його функціонування:

- об’єктом капіталовкладень є ризикові проекти;

- здійснюється портфельне управління капіталом;

- значна частка вкладень здійснюється в уставний капітал інноваційних фірм;

- венчурний капіталіст приймає активну участь в управлінні проектом або принаймні забезпечує собі надійний контроль;

- реалізується гнучкий механізм узгодження інтересів інвесторів і менеджерів залежно від етапу розвитку проекту;

- первісно визначається спосіб виходу із бізнесу венчурного капіталіста у фазі зрілості проекту[3].

Основні етапи венчурного бізнесу:

1) старт (від організації підприємства до випуску експериментальної партії продукції: НДДКР, капітальні вкладення, експериментальне виробництво);

2) виведення продукції на ринок (збільшення оборотного капіталу);

3) завоювання ринку (організація масового виробництва, різке зростання обороту).

Венчурний бізнес потребує особливого кола потенційних інвесторів. Основними джерелами венчурного капіталу є:

- приватні інвестори;

- малі інвестиційні компанії;

- крупні корпорації;

- трастові фонди;

- спеціальні державні фонди і програми.

Власне предметом трансферту можуть виступати обидва типи об’єктів – як спільно, так і окремо.

Форми трансферту технологій на світовому ринку:

- передача, продаж або надання по ліцензії всіх форм промислової власності (за виключенням товарних і фірмових знаків);

- надання know-how і технологічного досвіду;

- торгівля високотехнологічною продукцією;

- надання технологічного знання, необхідного для придбання, монтажу і використання машин і обладнання, напівфабрикатів і матеріалів, отриманих за рахунок закупки, оренди, лізингу або якимось іншим шляхом;

- промислове і технічне співробітництво в частині, що стосується технічного змісту машин, обладнання, напівфабрикатів, матеріалів;

- надання консалтингових послуг і інжиніринг;

- передача технології в рамках науково-технічної виробничої кооперації;

- передача технології в рамках інвестиційного співробітництва[2].

Міжнародна передача технології може здійснюватись як по міжфірмовим каналам незалежними іноземними фірмами, так і по внутрішнім каналам МНК у випадку впровадження в будь-якому країновому відділенні науково-техніч-ного досягнення, розробленого організаційною одиницею МНК в іншій країні.

Структура процесу передачі технології. Процес передачі технології тісно пов’язаний з теорією життєвого циклу технології, яку розробили Д. Форд і К. Райан. Вони поділили життєвий цикл технології на 5 етапів:

Рис. 1. Структура процесу передачі технологій за Д.Форд і К. Райан

 Науково-технічне співробітництво - це форма відносин, яка передбачає взаємодію фірм двох або декількох країн при проведенні науково-технічної діяльності. Найперспективнішою формою організації науково-технічного співробітництва сьогодні є створення стратегічних альянсів між фірмами різних країн для спільного рішення науково-технічних проблем. У рамках стратегічних альянсів забезпечується наступна взаємодія між фірмами:

- спільне проведення НДДКР;

- взаємний обмін науковими досягненнями;

- взаємний обмін виробничим досвідом;

- підготовка кваліфікованих кадрів.

Висновок.У технологічній політиці багатьох МНК спостерігається 2 протилежні тенденції. З одного боку, регіональна економічна інтеграція у поєднанні із зближенням стандартів і споживчих переваг створює умови в ряді галузей для ефективного стратегічного управління МНК на основі централізованого контролю і власних філій. З іншого боку, існують багаточисельні приклади фірм і галузей, де стратегія співробітництва стає більш ефективною. Цьому сприяє економічний націоналізм, протекціонізм, відмінності місцевих культур і стандартів і інші фактори.

У останні два десятиліття різко посилилась тенденція утворення стратегічних альянсів, особливо за рахунок об’єднання в альянси компаній в таких високотехнологічних галузях, як фармацевтика, телекомунікації, виробництво напівпровідників і т.п.

 

Література.

 1. Дениелс, Радеба Ли. Международный бизнес: внешняя среда и международные операции. Пер. з англ. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. ситем, менеджменту і бізнесу, 2010. – 452 с.

2. Солон А. Тайны бизнеса. – К.: УФИМБ. 1997. – 320 с.

3. Стонер Джеймс А.Ф., Долан Едвін Г. Вступ у бізнес. Пер. з англ. – К.: Вид-во Європ. ун-ту фін., інформ. ситем, менеджменту і бізнесу, 2008. – 752с.

4. Хойер В. Как делать бизнес в Европе. – М.: Фонд «За экон. грамотность», 2012. – 191 с.

 

Category: 2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці | Added by: olrebak
Views: 317 | Downloads: 0 | Rating: 0.0/0
Total comments: 0
Only registered users can add comments.
[ Sign Up | Log In ]
Site menu
Section categories
1. Міжнародні економічні відносини в системі глобалізації світогосподарських зв’язків [8]
2. Тенденції розвитку глобальних та локальних процесів в національній економіці [10]
3. Вплив міжнародних відносин на формування конкурентних переваг промислових підприємств. [7]
4. Перспективи та проблеми розвитку міжнародного бізнесу в умовах переформатування глобального серед [7]
5. Механізми управління та розвитку економічного потенціалу вітчизняних підприємств у забезпеченні п [11]
6. Підвищення конкурентного потенціалу промислових підприємств в системі глобальних викликів. [10]
7. Управління інвестиційно-інноваційним потенціалом в системі міжнародного бізнесу за сучасних інтег [5]
Log In
Search
Our poll
Хто заслуговує на висування єдиним кандидатом в Президенти в 2015 році від опозиції?
Total of answers: 55
Statistics

Онлайн всього: 10
Guests: 10
Користувачів: 0
Site friends
  • Official Blog
  • uCoz Community
  • FAQ
  • Textbook
  • Copyright MyCorp © 2018
    Hosted by uCoz